• Bài giảng Chương 2: Tỷ giá hối đoái (tiếp)Bài giảng Chương 2: Tỷ giá hối đoái (tiếp)

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (Exchange Rate):  Hối đoái (Exchange): Là sự chuyển đổi từ 1 đồng tiền này sang đồng tiền khác. Ví dụ: Chuyển đổi đồng Việt Nam (VND) sang dollar Mỹ (USD).  Tỷ giá hối đoái (Exchange rate): Là giá cả của đồng tiền này tính bằng một số đơn vị đồng tiền kia. Ví dụ: Tỷ giá giữa USD và VND, viết là USD/VND, chính là 15,8...

  pdf18 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chuyên đề 3: Kiểm toán hàng tồn khoKế toán kiểm toán - Chuyên đề 3: Kiểm toán hàng tồn kho

  o Giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục o Giúp người học hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của hàng tồn kho

  ppt47 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ (tiếp)Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ (tiếp)

  1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường. d) Cả a) và b). e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó. TL: d) theo định ...

  doc27 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 1

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Báo cáo tài chínhKế toán kiểm toán - Chương 3: Báo cáo tài chính

  Sau khi học xong chương này, học viên có thể:  Giải thích được các nguyên tắc chi phối việc lập và trình bày mỗi BCTC  Hiểu rõ về kết cấu, nội dung của các báo cáo tài chính chủ yếu  Hiểu rõ thông tin được cung cấp trên mỗi báo cáo tài chính.

  pdf104 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thực trạng thị trường ngoại hối thế giớiBài giảng Thực trạng thị trường ngoại hối thế giới

  Tổ chức giao dịch tiền tệ 1 Các ngân hàng quốc tế 2 Các ngân hàng trung tâm của Chính Phủ 3 Các công ty thương mại 4

  pdf9 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Bằng chứng kiểm toánChuyên đề Bằng chứng kiểm toán

  Nguoàn tham chieáu: VSA/ISA 560, VAS 23, IAS 10 Khaùi nieäm Phaân loaïi Thuû tuïc kieåm toaùn

  ppt63 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 6 Tự do hóa tài chính (tiếp)Chuyên đề 6 Tự do hóa tài chính (tiếp)

  I. TÀI CHÍNH KIỀM CHẾ II. TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH III. CHU CHUYỂN VỐN QUỐC TẾ IV. ĐỒNG TIỀN CHUYỂN ĐỔI TỰ DO

  pdf113 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 5 Hệ thống tiền tệ và khủng hoảng tài chính tiền tệChuyên đề 5 Hệ thống tiền tệ và khủng hoảng tài chính tiền tệ

  I. HỆ THỐNG TIỀN TỆ II. KIỂM SOÁT TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG III. CĂNG THẲNG TÀI CHÍNH VÀ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  pdf199 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 1 Tổng quan về tài chính - Tiền tệChuyên đề 1 Tổng quan về tài chính - Tiền tệ

  A. PHƯƠNG PHÁP LUẬN TIẾP CẬN PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ B. CÁC XU HƯỚNG CẢI CÁCH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM C. VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

  pdf199 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giới thiệu về IFRSBài giảng Giới thiệu về IFRS

  Giới thiệu về IAS 39/ Phân loại Cơ sở và khái niệm Phạm vi và định nghĩa Phân loại tài sản tài chính Tái phân loại Đo lường, Ghi nhận và Không ghi nhận Đo lường ban đầu và tiếp theo Chi phí phân bổ và Giá trị hợp lý Hư hỏng Ghi nhận và không ghi nhận

  ppt129 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0