• Kế toán kiểm toán - Chương 3: Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhKế toán kiểm toán - Chương 3: Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

  Thành phầncủabáo cáo kếtquảhoạtđộng ™Thành phầncủabáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ™Nguyên tắc ghi nhận doanh thu ™Nguyên tắc ghi nhận doanh thu ™Nguyên tắc ghi nhận chi phí. ™Xửlý và phân tích các khoản mục không thường xuyên (nonrecuring items) ™Xác định và điều chỉnh thu nhập trên cổphần

  pdf35 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quan hệ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng (tiếp)Bài giảng Quan hệ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng (tiếp)

  Cơsởpháplý: - Nghịđịnh 64/2001/CP 20/09/2001 về hoạt độngthanh toán quacác tổ chức cungứng dịchvụthanhtoánthaychoNghịđịnh91/CP ngày25/11/1993 - QĐ30/2006/QĐ- NHNNngày11tháng 7 năm2006vềcungứngvàsử dụngsec, luật côngcụchuyểnnhượng

  pdf63 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàngBài giảng Chương 6: Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

  Thanh toán bằng ủy nhiệm chi  Thanh toán bằng ủy nhiệm thu.  Thanh toán bằng thẻ ngân hàng.  Thanh toán bằng séc

  pdf73 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Quản trị kết quả tài chínhBài giảng Chương 6: Quản trị kết quả tài chính

  Doanh thu: 1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng là số tiền thu được trong kỳ bao gồm: a) Thu từ hoạt động kinh doanh gồm: thu từ hoạt động tín dụng, thu lãi tiền gửi, thu dịch vụ, thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng, thu lãi góp vốn, mua cổ phần, thu từ hoạt động mua bán nợ, thu về chênh lệch tỷ giá, th...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tín dụng trung hạn và dài hạn tài trợ cho đầu tư (tín dụng đầu tư) (tiếp)Bài giảng Tín dụng trung hạn và dài hạn tài trợ cho đầu tư (tín dụng đầu tư) (tiếp)

  1. Các nguyên tắc của tín dụng đầu tư: 1.1 Tín dụng đầu tư phải bám sát phương hướng mục tiêu của kế hoạch Nhà nước và có hiệu quả: Trong đó hiệu quả kinh tế cần và có thể được tính toán thông qua các chỉ tiêu: - Khối lượng sản phẩm, dịch vụ được tạo ra. - Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận tính trên vốn đầu tư. - Thời gian hoàn vốn (thời hạn thu hồ...

  ppt52 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Kiểm tra giám sát hải quanKế toán kiểm toán - Chương 3: Kiểm tra giám sát hải quan

  PHẦN I: MÔTẢ,PHÂN LOẠI VÀMÃHÓA HÀNGHÓA • PHẦNII: XUẤTXỨHÀNGHÓA • PHẦNIII: KIỂMTRAGIÁMSÁTTRONGQUÁ TRÌNHTHÔNGQUAN • PHẦNIV: KIỂMTRASAUTHÔNGQUAN

  pdf101 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tưBài giảng Chương 5: Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư

  Bên cạnh đầu tư trực tiếp từ Ngân sách nhà nước cho những công trình lớn, trọng điểm có ý nghĩa toàn quốc thì đầu tư qua tín dụng ngân hàng có vị trí to lớn ? Thông qua tín dụng đầu tư, ngân hàng góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, Khuyến khích các ngành, các tàhnh phần kinh tế tiếp thu áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật ? tăng năng s...

  pdf70 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàngBài giảng Chương 5: Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Khái niệm về rủi ro Rủi ro là những biến cố không mong đợi khi xảy ra dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định. Nhận xét: - Rủi ro và lợi nhuận của ngân hàng là hai đại lượ...

  pdf85 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Quản lý tài sản-NợBài giảng Chương 4: Quản lý tài sản-Nợ

  Mục tiêu  Tối đa hoá lợi nhuận.  Tối thiểu rủi ro.  Đảm bảo nhu cầu thanh khoản Nội dung NH chỉ sử dụng những nguồn vốn cĩ sẳn (vốn huy động, di vay và vốn chủ sở hữu) để cho vay. NH khơng quan tâm đến tìm kiếm nguồn vốn mới, chi phí của nguồn vốn cao hay thấp mà chỉ quan tâm đến việc sử dụng vốn sao cho an tồn và thu nhậ...

  pdf79 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bảo lãnh ngân hàng (bank guarantee) (tiếp)Bài giảng Bảo lãnh ngân hàng (bank guarantee) (tiếp)

  “Bảo lãnh ngân hàng”: Là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0