• Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Phân loại chi phíBài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Phân loại chi phí

  Phân loại CP theo chức năng A. Chi phí sản xuất (CP sản phẩm). B. Chi phí ngoài sản xuất (CP thời kỳ).

  ppt54 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trịBài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị

  Kế toán quản trị là quá trình xây dựng, báo cáo và diễn giải các thông tin kế toán cho những người ra quyết định bên trong tổ chức. Kế toán tài chính là quá trình xây dựng, báo cáo, và diễn giải các thông tin kế toán cho những người ra quyết định bên ngoài tổ chức.

  ppt21 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Hệ thống báo cáo tài chínhBài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Hệ thống báo cáo tài chính

   Giải thích định dạng và các thông tin trên BCTC  Giải thích kết cấu và thông tin trên Bảng cân đối kế toán  Giải thích kết cấu và thông tin trên BCKQHĐKD  Đánh giá mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD  Giải thích kết cấu và thông tin trên BCLCTT  Giải thích kết cấu và thông tin trên thuyết minh BCTC

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ & thanh toán quốc tếBài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ & thanh toán quốc tế

  Mục tiêu  Giải thích bản chất các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ & thanh toán quốc tế;  Nhận biết, định giá, ghi nhận và trình bày các giao dịch ngoại tệ;  Trình bày quy trình các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và xử lý kế toán các nghiệp vụ liên quan.

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanhBài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Mục đích  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:  Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính.  Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong việc xử lý các giao dịch liên quan đến doanh thu, chi phí và ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ đầu tư & kinh doanh chứng khoánBài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ đầu tư & kinh doanh chứng khoán

  Mục tiêu Phân biệt được hoạt động kinh doanh chứng khoán và đầu tư chứng khoán; Vận dụng được nguyên tắc kế toán ghi nhận ban đầu và sau ghi nhận ban đầu các chứng khoán kinh doanh và đầu tư; Đọc và giải thích được các thông tin trên BCTC về hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán.

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữuBài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Mục đích • Học xong chương này, người học có thể: • Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp • Nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn • Vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép được các nghiệp vụ tăng giảm vốn chủ sở hữu • Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chí...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ tín dụngBài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ tín dụng

  Mục tiêu  Giải thích bản chất các nghiệp vụ tín dụng và phân tích được tác động đến thông tin tài chính.  Trình bày và vận dụng các nguyên tắc kế toán nghiệp vụ tín dụng.  Đọc và giải thích được các thông tin trên BCTC NHTM về hoạt động tín dụng

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán nợ phải trảBài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán nợ phải trả

  Mục tiêu • Sau khi học xong chương này, người học có thể: – Giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính – Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả. – Ý nghĩa thông tin qua các ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàngBài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

  - Hiểu được các thể thức thanh toán qua ngân hàng. - Giải thích và xử lý được các giao dịch tài khoản tiền gửi của khách hàng tại NHTM. - Phân biệt được các phương thức thanh toán vốn giữa các NHTM.

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0