Bài 6: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Trang bị cho người học những kiến thức về vị trí, vai trò công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng - Giúp cho người học nắm được các nguyên tắc, phương châm tiến hành công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng - Trang bị cho người học nắm đuợc những vấn đề nghiệp vụ công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng 2. Yêu Cầu Trên cơ sở những kiến thức mà học viên đã được trang bị, Học viên cần phải không ngừng học tập, nghiên cứu nhằm góp phần nắm chắc nghiệp vụ công tác đảng để có thể thực hành và xử lý các tình huống gặp trong quá trình công tác.

doc30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 16367 | Lượt tải: 34download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 6: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 6 CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Trang bị cho người học những kiến thức về vị trí, vai trò công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng - Giúp cho người học nắm được các nguyên tắc, phương châm tiến hành công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng - Trang bị cho người học nắm đuợc những vấn đề nghiệp vụ công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng 2. Yêu Cầu Trên cơ sở những kiến thức mà học viên đã được trang bị, Học viên cần phải không ngừng học tập, nghiên cứu nhằm góp phần nắm chắc nghiệp vụ công tác đảng để có thể thực hành và xử lý các tình huống gặp trong quá trình công tác. B. KẾT CẤU NỘI DUNG, PHÂN CHIA THỜI GIAN, TRỌNG TÂM CỦA BÀI Kết cấu nội dung, phân chia thời gian VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ( 45 PHÚT ) 1. Một số khái niệm cơ bản ( 15 phút ) 2. Vị trí, vai trò công tác tư tưởng ( 15 phút ) 3. Đặc điểm công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng ( 15 phút ) NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG CHÂM TIẾN HÀNH CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ( 90 PHÚT ) 1. Nguyên tắc ( 45 phút ) 2. Phương châm tiến hành công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng (45 phút) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ( 90 PHÚT ) 1. Nhiệm vụ công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng ( 45 phút ) 2. Lực lượng, phương pháp và hình thức tiến hành công tác tư tưởng ở tổ chức cơ sở đảng ( 45 phút ) Xác định phần trọng tâm của bài - Mục II ( 2 tiết ) - Mục III ( 2 tiết ) C. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thuyết trình - Đặt câu hỏi, trao đổi, so sánh, liên hệ thực tiễn - Bảng, phấn, máy chiếu D. TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG - Giao trình Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính. NXB lý luận chính trị 2006 - Nghị quyết TW 3 khóa VII - Nghị quyết 09, Bộ chính trị khóa VII - Nghị quyết TW 5, TW 6 lần 2 khóa VIII - Nghị quyết TW 5, TW9, TW10 khóa IX - Nghị quyết TW 5, khóa X E. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LÊN LỚP VÀ PHÂN CHIA THỜI GIAN Bước 1: Ổn định lớp ( 3 phút ) Bước 2: Kiểm tra bài cũ ( 10 phút ) Câu hỏi: - Nêu quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Nghiệp vụ công tác cán bộ của Đảng ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay cần quan tâm những vấn đề gì. Trả lời: - Quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần tập trung vào một số nội dung cơ bản: xác định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ tổ quốc, yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quán triệt quan điểm giai cấp công nhân của Đảng; gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với công tác xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách... - Trong giai đoạn hiện nay, nghiệp vụ công tác cán bộ của Đảng ở cơ sở cần tập chung vào một số vấn đề sau: xác định tiêu chuẩn cán bộ cơ sở; xây dựng quy hoạch cán bộ cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; thực hiện tốt quy chế công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới, chỉnh đốn tổ chức bộ máy làm công tác tổ chức cán bộ ở cơ sở. 3. Bước 3: Giảng bài mới ĐẶT VẤN ĐỀ - Công tác chính trị, tư tưởng là hoạt động lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng nhằm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để xây dựng thành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. - Trong mọi thời kỳ cách mạng, công tác tư tưởng của Đảng nói chung và của tổ chức cơ sở đảng nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng, truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, thiết thực đi vào đời sống. I. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 1. Một số khái niêm cơ bản Để nghiên cứu vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, chúng ta cần làm rõ một số khái niệm liên quan như: tư tưởng là gì, công tác tư tưởng là gì ? Đặt câu hỏi: tư tưởng là gì ? Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường nghe thấy các từ ngữ như tư tưởng phong kiến, tư tưởng trọng nam khinh nữ hay tư tưởng cách mạng tiến bộ. v.v Vậy tư tưởng là gì ? Khái niệm tư tưởng: Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện của con người đối với thế giới xung quanh. Tư tưởng là phạm trù thuộc về kiến trúc thượng tầng của xã hội, tư tưởng do chế độ xã hội, điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội quy định. - Trong xã hội có giai cấp thì bao giờ tư tưởng cũng mang tính giai cấp, nó biểu hiện lợi ích vật chất của giai cấp trong xã hội: Ví dụ như trong xã hội tư bản có 2 giai cấp chủ yếu mâu thuẫn với nhau đó là giai cấp tư sản và giai cấp công nhân, do đó trong xã hội này cũng xuất hiện tư tưởng của giai cấp công nhân - nó biểu hiện lơi ích của giai cấp công nhân đối với giai cấp tư sản, họ cũng có tưởng tư sản của họ. - Tư tưởng giữ vai trò chỉ đạo hành động của mỗi con người Tư tưởng mang tính chất tiến bộ, cách mạng sẽ tạo ra hành động tiến bộ cách mạng đem lại lợi ích cho con người. Mác viết “khi tư tưởng lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ biến thành sức mạnh vật chất” Tư tưởng bảo thủ, lạc hậu dẫn đến hành động lạc hậu –đó là nguyên nhân làm cho xã hội chậm phát triển: ví dụ tư tưởng trọng nam khinh nữ làm cho việc thực hiện chính sách dân số của Đảng và nhà nước được thực hiện kém hiệu quả. Trong quá trình đi lên chủ ngĩa xã hội ở nước ta hiện nay, việc truyền bá chủ ngĩa Mác-Lênin ,tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân là việc rất cần thiết. Công tác tưởng của Đảng là gì ? Công tác tư tưởng là hoạt động của bản thân Đảng, hay nói cách khác thì Đảng là chủ thể của công tác tư tưởng và khách thể hướng tới đó chính là cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã hội. Nội dung của hoạt động công tác tư tưởng là việc tiến hành tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Công tác tư tưởng là hoạt động chính trị quan trọng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có nhiệm vụ bảo vệ, phát triển, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin có định hướng của Đảng trên tất cả mọi mặt của đời sống xã hội. Công tác tư tưởng nhằm xây dựng ý thức xã hội chủ nghĩa, định hướng giá trị xã hội đúng đắn góp phần xây dựng thế giới quan khoa học và nhân cách người cộng sản, thúc đẩy họ tự giác, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Vị trí, vai trò công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng Xuất phát từ tầm quan trọng của lý luận đối với sự nghiệp cách mạng. Công tác tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng - Công tác tư tưởng là hoạt động lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng nhằm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng. Bản thân Đảng luôn không ngừng tự đổi mới cả tư duy trí tuệ và hoạt động thực tiễn của mình. Việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, áp dụng lý luận vào thực tiễn đề ra đường lối, chính sách, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra – đó chính là công tác tư tưởng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. - Công tác tư tưởng là một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu, có vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội có thể bằng nhiều phương thức lãnh đạo khác nhau lãnh đạo bằng đường lối,chính sách, nghị quyết lãnh đạo bằng công tác cán bộ, thông qua đội ngũ đảng viên bằng công tác kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, trong nhiều phương thức lãnh đạo đó thì công tác tư tưởng luôn là phương thức lãnh đạo có vai trò lãnh đạo hàng đầu, đó chính là sự giáo dục, thuyết phục, động viên đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện theo mục tiêu của Đảng đề ra. Lý luận đóng vai trò trong việc xác định mục tiêu cho hoạt động, là kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn, vì vậy trong thực tiễn của cách mạng nước ta Đảng ta đã tiến hành công tác tư tưởng đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, từ sức mạnh tinh thần biến nó thành sức mạnh vật chất to lớn để đánh thắng 2 kẻ thù xâm lược giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mác nói “lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng” (C.Mác-Ăngnghen toàn tập, nxb CTQG, H 2001.t1, tr 580). Lênin chỉ rõ : “nâng cao sự giác ngộ của quần chúng hiện nay cũng như bất cứ lúc nào, vẫn là nền tảng và nội dung chủ yếu của toàn bộ công tác của chúng ta” (Lênin toàn tập.nxb Tiến bộ M.1980 .t13,tr 472) Hiện nay công tác tư tưởng của Đảng ta nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, cương lĩnh, chính sách của Đảng , xây dựng thế giới quan khoa học, bồi dưỡng lý tưởng, lẽ sống, niềm tin, định hướng giá trị đúng đắn thúc đẩy con người hành động tích cực và sáng tạo thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xây dựng đời sống văn hóa, con người mới, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xem xét vai trò của công tác tư tưởng chính là làm rõ vai trò của công tác tư tưởng đối với sự nghiệp cách mạng của quần chúng. Công tác tư tưởng là nhân tố quan trọng hàng đầu góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng - Công tác tư tưởng tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động, tạo nên sức mạng chính trị tinh thần to lớn trong Đảng và toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng chỉ đạo hành động của con người, cho nên việc tiến hành công tác tư tưởng của Đảng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân có tư tưởng tiến bộ, cách mạng, khoa học, tin và làm theo đường lối chính sách của Đảng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước xây dựng thành công Xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi dưỡng nền tảng tư tưởng chính trị, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, khẳng định tính tiên phong về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa, đạo đức của Đảng. Đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần X, Đảng ta đã đưa ra đành giá về vai trò của công tác tư tưởng: “Công tác tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức, tính tích cực của cán bộ, đảng viên, nâng cao niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội”. Nghị quyết TW5 khóa X xác định công tác tư tưởng,lý luận, báo chí trong tình hình mới là : “Công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên, trước hết là cấp ủy các cấp và đồng chí bí thư cấp ủy”. 3. Đặc điểm công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng Công tác tư tưởng được coi như là hoạt động tất yếu của Đảng Công tác tư tưởng được tiến hành đồng bộ ở các cơ quan đảng từ cơ quan đảng ở trung ương cũng như tới các tổ chức cơ sở đảng ở địa phương. Đây là một bộ phận quan trọng trong công tác chính trị-tư tưởng của Đảng nói chung, tuy nhiên bên cạnh đó ở tổ chức cơ sở đảng thì công tác tư tưởng cũng mang những đặc điểm riêng. Nội dung công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng vừa mang tính toàn diện, tổng hợp, vừa rất cụ thể. - Tính toàn diện: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng hướng tới mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng ở sở thuộc sự lãnh đạo của mình về mọi mặt của đời sống xã hội. - Toàn diện về đối tượng: hướng tới đó là mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. - Phạm vi: rất rộng lớn, trên mọi địa bàn, lãnh thổ. Trong đó cần chú trọng công tác tư tưởng ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số... - Tính tổng hợp: được thể hiện ở nội dung công tác tư tưởng hội tụ mọi thông tin lãnh đạo của Đảng, của nhà nước và của đoàn thể cấp trên bao hàm mọi lĩnh vực của đời sống. - Tính cụ thể: Nội dung sát với từng đối tượng ở cơ sở, quán triệt tình hình, yêu cầu chung, đảm bảo nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Ví dụ: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số yêu cầu cán bộ làm công tác tư tưởng phải am hiểu tập quán của đồng bào, am hiểu ngôn ngữ và cần biệp pháp nghiệp vụ thích hợp, cụ thể làm cho đồng bào hiểu và làm theo. Với tư cách là hạt nhân chính trị tại cơ sở, các tổ chức cơ sở đảng trên cơ sở nắm vững quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế của cơ sở đề ra chủ trương biện pháp lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Hai là: trình độ dân trí, giác ngộ chính trị của quần chúng ở cơ sở rất khác nhau, nhu cầu đa dạng - Cơ sở xã, phường, thị trấn nơi tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo hội tụ đủ mọi tầng lớp dân cư với các dân tộc, tôn giáo, nghành nghề khác nhau, trình độ dân trí khác nhau, nhu cầu cũng có sự khác nhau và đa dạng. Ví dụ ở trong một xã có nhiều dân tộc cùng sinh sống như người Kinh, Tày, Nùng..có bộ phận dân cư theo thiên chúa giáo. Có bộ phận dân cư sản xuất nông nghiệp, một bộ phận kinh doanh buôn bán - Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng phải nắm vững, hiểu đúng trình độ, nhu cầu của các bộ phận nhân dân ở cơ sở mình để xác định nội dung, hình thức, biện pháp tác động cho phù hợp, thiết thực, đạt hiệu quả cao. Công tác tư tưởng ở cơ sở của Đảng phải chú trọng nội dung và hình thức thích hợp đối với tình hình và đối tượng cụ thể của địa phương. Ba là: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng diễn ra thường xuyên, liên tục, nhạy cảm và phức tạp. - Tính thường xuyên, liên tục được thể hiện: ở việc công tác tư tưởng phải được tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi. Mọi sự lơi lỏng trong công tác tư tưởng, không thường xuyên đổi mới nôi dung, hình thức, biện pháp... đều làm suy yếu năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trên mặt trận tư tưởng văn hóa... - Tổ chức cơ sở đảng hàng ngày đối mặt trực tiếp với mọi diễn biến phức tạp của cơ sở, nơi cảm nhận thái độ của các tầng lớp nhân dân đối với nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, tâm trạng của họ trước biến động tình hình trong nước và thế giớivà trực tiếp nắm và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Một nghị quyết của Đảng hay chính sách của Nhà nước khi ban hành ra luôn có sự đồng tình, hưởng ứng hay thắc mắc của quần chúng. Tổ chức đảng ở cơ sở chính là nơi người dân bày tỏ ý kiến của mình trước Đảng và Nhà nước - Công tác tư tưởng luôn mang tính nhạy cảm, phức tạp: Vì hiện nay, mặt trái của nền kinh tế thị trường, mở cửa và hợp tác với bên ngoài; tình hình chính trị thế giới sau Liên Xô và Đông Âu sụp đổ; sự tấn công của các lực lượng thù địch bằng “ diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, nhiệm vụ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tác động rất lớn đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân. Làm xuất hiện những biểu hiện tiêu cực trong tâm tư, đạo đức, lối sống...Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái phẩm chất, yếu kém về năng lực, không đáp ứng yêu cầu công tác. - Bên cạnh những vấn đề của đời sống xã hội, sự hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài và các phần tử xấu trong nước luôn nhằm vào cơ sở. chúng luôn chống phá bằng những vấn đề nhạy cảm như vấn đề dân tộc, tôn giáo,dân chủ, nhân quyền Ví dụ: Vụ việc Tây Nguyên năm 2001 và 2004, các thế lực thù địch lợi dụng đồng bào dân tộc trình độ dân trí thấp, ra chiêu bài kích động, gây mâu thuẫn dân tộc và tôn giáo làm mất đoàn kết khối đại đoàn kết dân tộc ta nhằm chống phá Đảng và nhà nước ta. - Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng phải đấu tranh kiên quyết với kẻ thù, với nhận thức quan điểm sai trái, phải tiến hành thường xuyên, liên tục vừa trực diện đối mặt, không né tránh lơi lỏng. Hiện nay, các vấn đề nhạy nhạy cảm và phức tạp luôn xảy ra ở mọi địa phương như vấn đề dân tộc, tôn giáo, bồi thường đất đai, chế độ chính sách...luôn cần các cấp ủy đảng cơ sở giải quyết kịp thời. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tư tưởng ở cơ sở, làm công tác tư tưởng thường xuyên, liên tục sẽ góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở. Bốn là: sự biến động về chủ thể công tác tư tưởng và khó khăn về kinh phí và phương tiện hoat động. Lực lượng tiến hành công tác tư tưởng ở địa phương là cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Trên thực tế, lực lượng này đảm nhận công tác theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần thông qua bầu cử (ở cấp xã). Ví dụ như trong nhiệm kỳ này người đó công tác trong cấp ủy cơ sở nhưng đến nhiệm kỳ sau lại chuyển công tác khác hoặc nghỉ và người khác lại vào chức vụ đó. - Chủ thể tiến hành công tác tư tưởng ở cơ sở là đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể đảm nhiệm theo nhiệm kỳ ở trạng thái không ổn định. Nhiệm kỳ cán bộ cấp xã là 5 năm, thông qua bầu cử.( ở chi bộ cơ sở là 5 năm 2 lần) - Đội ngũ cán bộ này về kiến thức, kinh nghiệm, trình độ còn hạn chế Chủ yếu cán bộ làm theo kinh nghiệm và uy tín, ít được bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ bài bản. Ngày nay, trình độ dân trí ngày càng cao, nhu cầu ngày càng cao về thông tin trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân , một thực tế đặt ra là phải nâng cao trình độ của cán bộ công tác tư tưởng ở cơ sở. - Kinh phí hoạt động eo hẹp, công cụ phương tiện lạc hậu, thiếu đồng bộ là cái khó, nan giải trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng công tác tư tưởng ở tổ chức cơ sở đảng. Thực tế ngân sách cấp xã ít, chi phí cho hoạt động nói chung của cơ sở còn hạn chế, chế độ lương, chính sách cho cán bộ làm công tác tư tưởng chưa cao, cộng với trang thiết bị ở cơ sở nghèo nàn, lạc hậu là những trở ngại cần khắc phục. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG CHÂM TIẾN HÀNH CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 1. Nguyên tắc a. Tính Đảng - Nguyên tắc tính Đảng: là nguyên tắc cơ bản nhất của công tác tư tưởng, xuất phát từ bản chất giai cấp của hệ tư tưởng. Tính Đảng là biểu hiện tập chung của tính giai cấp, có nghĩa là, tính Đảng là tính giai cấp, nhưng là tính giai cấp ở trình độ triệt để nhất, sâu sắc nhất, tự giác nhất. Chính do yêu cầu của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng mà phát triển tính giai cấp thành tính Đảng. “ Tính Đảng chặt chẽ là bạn đồng hành và kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp phát triển cao độ. Và ngược lại, cần phải phát triển tính Đảng chặt chẽ để tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp công khai và chặt chẽ ”. Nguyên tắc tính Đảng đòi hỏi mọi lực lượng làm công tác tư tưởng phải đứng trên lập trường của giai cấp công nhân cà nhân dân lao động, hướng mọi hoạt động vào việc tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Không ngừng củng cố sự đoàn kết thống nhất của Đảng về tư tưởng, chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng con người mới, nền văn hóa mới. Ở các đơn vị, địa phương, cơ sở, các nghị quyết, quy định, kế hoạch trong công tác tư tưởng cũng như trong các lĩnh vực khác, trước tiên phải đứng trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó sẽ xác định nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị mình ( các công tác Tôn giáo...) b. Tính khoa học - Tính khoa học trong công tác tư tưởng: là khái niệm chỉ sự phù hợp với quy luật khách quan khi tiến hành công tác tư tưởng, là một nguyên tắc cơ bản của công tác tư tưởng. - Tính khoa học trong công tác tư tưởng được thể hiện: + Trước hết, đó là trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, tuân thủ những quy luật vận động, biến đổi của lĩnh vực tư tưởng, có khả năng dựa vào những thành tựu của các môn khoa học khác, tùng bước nâng cao trình độ khoa học của mình... + Nội dung công tác tư tưởng, hình thức, biện pháp: luôn bám sát và nắm vững chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối, chính sách của Đảng, hiểu biết sâu sắc các môn khoa học liên ngành như xã hội học, tâm lý học, giáo dục học, ngôn ngữ học, logic học... Khi xác định nội dung, hình thức, biện pháp công tác tư tưởng tính đến không chỉ tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và trên thế giới, mà còn tính đến đặc điểm dân tộc, địa phương, t