Bài giảng Chương 1: Kinh doanh và môn học quản trị kinh doanh

Kinh tế và các nguyên tắc kinh tế + Khái niệm + Quy luật khan hiếm và các nguyên tắc kinh tế

pdf25 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 1: Kinh doanh và môn học quản trị kinh doanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Qu¶n trÞ kinh doanh PGS.TS. Trần Việt Lâm Mobile: 0912 147 109 Email: Vietlam_Neu@yahoo.com.vn CHƯƠNG 1 KINH DOANH VÀ MÔN HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH Nội dung chương 1 Kinh doanh1 Quản trị kinh doanh2 Môn học QTKD3 4 1.1. Khái niệm 1.2. Phân loại . 1.3. 1. Kinh doanh Chu kỳ kd và mô hình kd . Một số xu hướng kd mới .1.4. - Kinh tế và các nguyên tắc kinh tế + Khái niệm + Quy luật khan hiếm và các nguyên tắc kinh tế 1.1. Khái niệm Nguyên tắc tiết kiệm Quy luật khan hiếm Nguyên tắc tối đa Các nguyên tắc của hoạt động kinh tế - Kinh doanh + Khái niệm + Mục đích kinh doanh + Tư duy kinh doanh + Nguồn lực cho hoạt động kinh doanh 2.1. 2.2. 2.3. Mục đích của kinh doanh 2.1. 2.2. 2.3. Nguồn lực cho hoạt động kinh doanh - Phân theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh - Phân theo quy mô kinh doanh - Phân theo tính chất đơn ngành hay đa ngành - Phân theo tính chất kinh doanh trong nước hay quốc tế 1.2. Phân loại kinh doanh - Chu kỳ kinh doanh + Khái niệm + Các giai đoạn chủ yếu - Mô hình kinh doanh + Khái niệm + Các bộ phận cấu thành 1.3. Chu kỳ kinh doanh và mô hình kd 2.1. 2.2. 2.3. Chu kỳ sống của sản phẩm 2.1. 2.2. 2.3. Mô hình kinh doanh - Kinh doanh toàn cầu + Khái niệm + Sự cần thiết - Một số hình thức kinh doanh mới + Thương mại điện tử + Kinh doanh theo mạng + Nhượng quyền thương mại 1.4. Một số xu hướng kinh doanh mới 2.1. Khái niệm 2.2. Đặc điểm 2.3. 2. Quản trị kinh doanh - Đi từ khái niệm quản trị - Đi từ chức năng quản trị và chức năng hoạt động của DN 2.1. Khái niệm Từ khái niệm quản trị Quản trị Kinh doanh Từ khái niệm chức năng Khái niệm quản trị kinh doanh - Được xác định bởi chủ thể kinh doanh - Mang tình liên tục, phải quản trị từ khâu đầu đến khâu cuối của toàn bộ quá trình kd - Luôn gắn với môi trường, đòi hỏi phải thích ứng với những thay đổi của MTKD - Mang tính tổng hợp và phức tạp 2.2. Đặc điểm của quản trị kinh doanh 2.1. 2.2. 2.3. Tiến trình quản trị kinh doanh 3.1. Lịch sử phát triển 3.2. Đối tượng nghiên cứu. 3.3. Những đặc điểm chủ yếu của môn học 3. Môn học Quản trị kinh doanh - Hoạt động quản trị và khoa học về quản trị - Quản trị và quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh với tư cách là môn khoa học 3.1. Lịch sử phát triển - Hoạt động kinh doanh - Doanh nghiệp 3.2. Đối tượng nghiên cứu Hoạt động kinh doanh Đối tượng nghiên cứu Doanh nghiệp Đối tượng nghiên cứu của môn học - Tính khoa học của Quản trị kinh doanh - Tính nghệ thuật của Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh là môn thực hành 3.3. Những đặc điểm chủ yếu của môn học 2.1. 2.2. 2.3. QTKD môn khoa học ứng dụng
Tài liệu liên quan