Bài giảng Chương IV: Phân tích tài chính financial analysis

I. Tầmquantrọngcủaphântíchtàichính II. Thôngtinsửdụngtrongphântíchtàichính III. PhântíchkháiquáthoạtđộngtàichínhDN IV. Phântíchcácchỉtiêuvàtỷlệtàichínhchủyếu

pdf64 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương IV: Phân tích tài chính financial analysis, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương IV Phân tích Tài chính Financial Analysis 2Phân tích tài chính doanh nghiệp I. Tầm quan trọng của phân tích tài chính II. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính III. Phân tích khái quát hoạt động tài chính DN IV. Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu 3I. Tầm quan trọng của Phân tích tài chính 1. Khái niệm và tầm quan trọng 2. Trình tự và các bước tiến hành phân tích 3. Phương pháp phân tích tài chính 41. Khái niệm và tầm quan trọng Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình TC của 1 DN, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả các hoạt động của DN đó. Thông tin kế toán Thông tin quản lý + Tình hình tài chính + Mức độ rủi ro + Hiệu quả hoạt động 5Tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp X/đ điểm mạnh và điểm yếu của DN Rủi ro phá sản : khả năng thanh toán, khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động và khả năng sinh lời. Dự đoán về KQHD và mức doanh lợi : dự đoán tài chính. Đưa ra các quyết định. 62. Trình tự và các bước tiến hành 2.1 Thu thập thông tin Mọi thông tin liên quan đến thực trạng HĐTC : Thông tin nội bộ : các thông tin kế toán & quản lý Thông tin bên ngoài 72.2 Xử lý thông tin Xắp xếp các thông tin theo những mục tiêu nhất định nhằm tính toán, so sánh, giải thích, đánh giá, xác định nguyên nhân của các kết quả đã đạt được phục vụ cho quá trình dự đoán và ra quyết định. 2.3 Dự đoán và ra quyết định Chủ doanh nghiệp Nhà đầu tư, người cho vay 8Phương pháp phân tích tài chính bao gồm 1 hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi TC, các chỉ tiêu TC tổng hợp và chi tiết, nhằm đánh giá tình hình TCDN. 2 phương pháp thường dùng :  Phương pháp so sánh  Phương pháp tỷ lệ 3. Phương pháp phân tích tài chính 93.1 Phương pháp so sánh  Phải đảm bảo tính thống nhất (thời gian & không gian)  Chọn gốc so sánh theo mục đích phân tích  Chọn kỳ phân tích (kỳ báo cáo hoặc kỳ kế hoạch)  Chọn giá trị so sánh : số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân 10 Nội dung so sánh : + Số kỳ này/Số thực hiện kỳ trước => Xu hướng thay đổi + Số thực hiện/Số kế hoạch => Mức độ phấn đấu của DN + Số liệu DN/Trung bình ngành => Tình hình hoạt động + theo chiều dọc => Tỷ trọng chỉ tiêu/tổng thể + theo chiều ngang => Biến động chỉ tiêu qua nhiều niên độ kế toán liên tiếp 11 3.2 Phương pháp tỷ lệ  Phương pháp này dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lượng tài chính trong các quan hệ tài chính.  Cần phải xác định các ngưỡng, các định mức để so sánh giá trị các tỷ lệ của DN với giá trị các tỷ lệ tham chiếu. 12 Các nhóm tỷ lệ đặc trưng/nội dung cơ bản theo các mục tiêu hoạt động : Nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lời Nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán Nhóm tỷ lệ về cơ cấu vốn và nguồn vốn Nhóm tỷ lệ về năng lực hoạt động 13 II. THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Hệ thống báo cáo tài chính của Việt Nam (QĐ 15/2006/BTC) : Mục đích : Cung cấp thông tin về tình hình TC, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ DN, Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. 14 Hệ thống BCTC của doanh nghiệp Báo cáo tài chính năm hoặc giữa niên độ : Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income Statement) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash-Flow Statement) Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Footnote) 15 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Báo cáo tổng hợp cho biết tình hình TC của DN tại những thời điểm nhất định. Kết cấu : Tài sản và Nguồn vốn Bao gồm hệ thống các chỉ tiêu tài chính phát sinh, phản ánh từng nội dung tài sản và nguồn vốn Theo từng mục, khoản theo một trình tự logic, phù hợp với yêu cầu quản lý và phân tích TC DN 16 Tµi s¶n M· sè Sè cuèi n¨m Sè ®Çu n¨m A. Tµi s¶n ng¾n h¹n I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n IV. Hµng tån kho V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B. Tµi s¶n dµi h¹n I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n II. Tµi s¶n cè ®Þnh III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t IV. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tæng céng tµi s¶n 17 Nguån vèn M· sè Sè cuèi n¨m Sè ®Çu n¨m A. Nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n II. Nî dµi h¹n B. Vèn chñ së h÷u I. Vèn chñ së h÷u II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c Tæng céng nguån vèn 18 Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán chØ tiªu ThuyÕt minh Sè cuèi n¨m Sè ®Çu n¨m 1. Tµi s¶n thuª ngoµi 2. VËt t, hµng hãa nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng 3. Hµng hãa nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký cîc 4. Nî khã ®ßi ®· xö lý 5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 6. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n 19 Bảng cân đối kế toán Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn 20 Các thành phần của Bảng cân đối kế toán  Tài sản có : nằm ở bên trái của Bảng cân đối kế toán, nó phản ánh giá trị toàn bộ tài sản hiện có đến thời điểm lập bảng báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp.  Kết cấu : 1. Tài sản ngắn hạn : là loại tài sản có thời hạn sử dụng dưới 1 năm. Gồm có : Tiền mặt, Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, Các khoản phải thu ngắn hạn, Hàng tồn kho và Tài sản ngắn hạn khác. 21 2. Tài sản dài hạn : TSCĐ hữu hình : là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ KD nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ hữu hình :  Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;  Nguyên giá của tài sản phải được xác định một cách tin cậy;  Có thời gian sử dụng trên 1 năm;  Có giá trị từ 10 tr. VNĐ trở lên 22  TSCĐ vô hình : không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh (vd: chi phí liên quan đến đất sử dụng, chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, sáng chế, bản quyền tác giả, thương hiệu, ) - Mọi khoản chi thực tế mà DN đã chi ra thỏa mãn đồng thời cả 4 điều kiện của TSCĐ hữu hình, mà không hình thành TSCĐ hữu hình thì được coi là TSCĐ vô hình. - Chi phí thành lập DN, đào tạo nhân viên, chi phí giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, lợi thế thương mại không phải là TSCĐ vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi DN bắt đầu hoạt động. 23  TSCĐ thuê tài chính : là những TSCĐ DN thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê có quyền chọn hoặc mua lại TS thuê, hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp động thuê tài chính. 24 Triệu VNĐ Bảng CĐKT Công ty ABC (31/12/03) Tµi s¶n 2002 2003 A. Tµi s¶n ng¾n h¹n 504,00 360,00 1. TiÒn mÆt vµ ®Çu t ng¾n h¹n 236,00 36,00 2. Kho¶n ph¶i thu 105,00 200,00 3. Hµng tån kho 36,00 44,00 4. C¸c TS ng¾n h¹n kh¸c 127,00 80,00 B. Tµi s¶n dµi h¹n 337,00 880,00 1. TSC§ h÷u h×nh 337,00 545,00  Nguyªn gi¸ 440,00 747,00  Gi¸ trÞ hao mßn (103,00) (202,00) 2. TSC§ v« h×nh 0 138  Nguyªn gi¸ 0 138  Gi¸ trÞ hao mßn 0 0 3. C¸c TS dµi h¹n kh¸c 197,00 Tæng tµi s¶n 841,00 1240,00 25 Nguån vèn 2002 2003 A. Nî ph¶i tr¶ 173,00 549,00 1. Nî ng¾n h¹n 68,00 209,00  Vay ng¾n h¹n 21,00 101,00  Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 40,00 62,00  ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN 7,00 46,00 2. Nî dµi h¹n 37,00 131,00 B. Vèn chñ së h÷u 668,00 691,00  Vèn cæ phÇn thêng 634,00 608,00  Lîi nhuËn gi÷ l¹i 34,00 83,00  Vèn XDCB 0 0 Tæng nî vµ vèn csh 841,00 1240,00 26 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Báo cáo tổng hợp cho biết tình hình hoạt động kinh doanh của DN trong những thời kỳ nhất định : kết quả hoạt động KD, KQHĐ của từng loại (kinh doanh, đầu tư TC, bất thường). Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước của DN trong kỳ kinh doanh đó. Đánh giá kết quả trong kỳ và xu hướng vận động, nhằm đưa ra các quyết định phù hợp. 27 Kết cấu : 2 phần  Phần kết quả HĐKD (lãi, lỗ) : kết quả HĐKD, kết quả HĐTC và kết quả hoạt động bất thường  Phần thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước : nộp thuế, BHXH, BH y tế, chi phí công đoàn,... 28 ChØ tiªu M· sè ThuyÕt minh N¨m nay N¨m tríc 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (= 1 -3) 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (= 3 - 4) 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 7. Chi phÝ tµi chÝnh 8. Chi phÝ b¸n hµng 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD = 5 + (6-7)-(8+9) 11. Thu nhËp kh¸c 12. Chi phÝ kh¸c 13. Lîi nhuËn kh¸c = 11 – 12 29 ChØ tiªu M· sè ThuyÕt minh N¨m nay N¨m tríc 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ = 10 + 13 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp DN = 14 – 15 – 16 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 30 Báo cáo KQ hoạt động kinh doanh - Công ty ABC Kho¶n môc 2002 2003 1. Tæng doanh thu 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ - ChiÕt khÊu b¸n hµng - Hµng bÞ tr¶ l¹i - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 1286,00 0 0 0 0 2084,89 6,74 0 0 6,74 3. Doanh thu thuÇn (1 – 2) 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 1093,10 1667,91 5. L·i gép 6. Chi phÝ ho¹t ®éng 128,60 271,04 7. Thu nhËp tríc thuÕ vµ l·i vay 8. L·i vay ph¶i tr¶ 7,35 25,50 9. Thu nhËp tríc thuÕ 10. ThuÕ thu nhËp (32%) 11. L·i rßng ĐVT : Tr.ĐVN 31 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Báo cáo tài chính bắt buộc, cho biết các luồng tiền vào & ra, tình hình tài trợ, đầu tư bằng tiền từng thời kỳ.  Báo cáo LCTT giải thích xuất sứ của lượng tiền mặt trong một thời đoạn và tiền này được chi vào đâu. Thông qua báo cáo này, các CSH, nhà đầu tư có thể đánh giá việc thu chi tiền mặt trong năm có hợp lý hay không.  2 phương pháp trình bày : trực tiếp và gián tiếp  Kết cấu : Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SX-KD Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động TC 32 ChØ tiªu N¨m nay N¨m tríc I. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng KD 1. TiÒn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c 2. TiÒn chi tr¶ cho ngêi cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô 3. TiÒn chi tr¶ cho ngêi lao ®éng 4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp DN 6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng KD 7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng KD Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ H§KD II. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 1. Mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c lo¹i TS dµi h¹n kh¸c 2. TiÒn thu tõ thanh lý TSC§ vµ c¸c lo¹i TS dµi h¹n kh¸c 3. TiÒn chi ®Çu t gãp vèn 4. TiÒn thu håi ®Çu t gãp vèn 5. TiÒn l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®îc chia Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) 33 ChØ tiªu (tiÕp) N¨m nay N¨m tríc III. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1. TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cæ phiÓu, nhËn vèn gãp cña CSH 2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c CSH, mua l¹i cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh 3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n ®· nhËn ®îc 4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 5. TiÒn chi trat nî thuª tµi chÝnh 6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn ®Çu kú TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn cuèi kú 34 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ – CÔNG TY ABC 31/12/2003 STT Kho¶n môc I Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng KD 1. TiÒn thu tõ b¸n hµng 2005 2. TiÒn thu tõ c¸c kho¶n nî ph¶i thu 7 3. Thu kh¸c 0 4. TiÒn ®· tr¶ cho ngêi b¸n - 483 5. TiÒn ®· tr¶ cho CNV - 1003 6. TiÒn nép thuÕ - 225 7. TiÒn tr¶ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ - 126 8. C¸c kho¶n chi kh¸c 0 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD 175 35 STT Kho¶n môc II Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 1. TiÒn thu håi c¸c kho¶n §T vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 0 2. Thu tõ b¸n TSC§ 0 3. TiÒn ®Çu t vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 0 4. TiÒn mua TSC§ - 715 Lu chuyÒn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng §T - 715 III Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1. TiÒn thu tõ ®i vay 340 2. TiÒn thu tõ l·i tiÒn göi 0 3. TiÒn tr¶ nî vay vµ l·i vay 0 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 340 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú -200 TiÒn mÆt ®Çu kú 236 TiÒn mÆt cuèi kú 36 TiÒn mÆt sö dông trong kú - 200 36 4. Bản thuyết minh các báo cáo tài chính Cung cấp thông tin về tình hình SX-KD chưa có trong hệ thống các BCTC, giải thích thêm một số chỉ tiêu chưa được trình bầy  Mẫu thuyết minh : do nhà nước quy định, do DN lập để tiện cho công tác QL và phân tích TCDN 37 I. Đặc điểm hoạt động của DN 1- Hình thức sở hữu vốn 2- Lĩnh vực kinh doanh 3- Ngành nghề kinh doanh 4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng IV. Các chính sách kế toán áp dụng V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo KQ HĐKD VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo LCTT VIII. Những thông tin khác 38 III. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 2. Phân tích kết cấu TS và nguồn vốn/BCĐKT 39 1. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn Đ/g sự thay đổi các chỉ tiêu cuối kỳ/đầu kỳ trên BCĐKT về nguồn vốn và cách thức sử dụng vốn. Sử dụng : do tăng TS hoặc giảm nguồn (mua chứng khoán các loại, trả nợ ngắn hạn hoặc vốn cổ phần) Nguồn thu : giảm TS hoặc tăng nguồn vốn (vay nợ ngắn hạn hay bán một TSCĐ => thu hồi tiền, tăng nguồn thu) Tổng “Nguồn thu” = Tổng “Sử dụng” 40 + phần TS - phần nguồn tài trợ - phần TS + phần nguồn tài trợ Sử dụngNguồn thu 41 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn Công ty ABC H¹ng môc Nguån thu Sö dông Tµi s¶n A. Tµi s¶n ng¾n h¹n 144 1. TiÒn mÆt vµ ®Çu t ng¾n h¹n 200 2. Kho¶n ph¶i thu 95 3. Hµng tån kho 8 4. C¸c TS ng¾n h¹n kh¸c 47 B. Tµi s¶n dµi h¹n 543 1. TSC§ h÷u h×nh 208 2. TSC§ v« h×nh 138 3. C¸c TS dµi h¹n kh¸c 197 42 Nguån vèn Nguån thu Sö dông A. Nî ph¶i tr¶ 376 1. Nî ng¾n h¹n 141  Vay ng¾n h¹n 80  Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 22  ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN 39 2. Nî dµi h¹n 94 B. Vèn chñ së h÷u 23  Vèn cæ phÇn thêng 26  Lîi nhuËn gi÷ l¹i 49  Vèn XDCB 0 0 Tæng C¤NG 1242 43 2. Phân tích kết cấu Tài sản & nguồn vốn trong BCĐKT ChØ tiªu §Çu kú Cuèi kú Cuèi/®Çu kú Lîng % Lîng % Lîng % Tµi s¶n Nguån vèn 44 IV. Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu 1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời 2. Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động 3. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính 4. Nhóm chỉ tiêu đo lường khả năng thanh toán 45 1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời 1. Tỷ số lợi nhuận trên DT -Net Profit Margin on Sales Ratio - Rp LR : Lãi ròng DT : Doanh thu  Rp cho thấy khả năng của DN trong việc kiểm tra mức chi phí liên quan đến doanh thu.  Cty ABC : Rp = ?? LR Rp DT  46 2. Tỷ suất sinh lời trờn tổng tài sản Net Return on Assets Ratio - ROA  Tỷ số ROA do lường hiệu quả sử dụng và quản lý nguồn tài sản của một doanh nghiệp.  Tỷ số ROA đo lường tỷ suất sinh lời của cả vốn chủ sở hữu và của cả nhà đầu tư => ROA đo lường hiệu quả hoạt động của cả cụng ty LR ROA TongV on  47 3. Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần thường (Vốn CSH) - Return on Equity ROE  Đo lường hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp để tạo ra thu nhập và lãi cho các cổ đông cổ phần thường.  ROE đo lường thu nhập trên 1 đồng vốn CSH được đưa vào SX-KD, hay còn gọi là mức độ hoàn vốn đầu tư cho vốn CSH. LR ROE VCPT  48 Khả năng sinh lời của công ty ABC Tû sè kh¶ n¨ng sinh lêi 2002 2003 1 Lîi nhuËn trªn doanh thu 3.01 3.72 2 ROA 4.6 6.2 3 ROE 5.8 11.19 Nhận xét : 49 2. Nhóm chỉ tiêu năng lực hoạt động 2.1 Vòng quay hàng tồn kho -Inventory Ratio - RI  Tỷ số RI đo lường mức doanh số bán liên quan đến mức độ tồn kho của các loại hàng hóa thành phẩm, nguyên vật liệu RI = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho  Độ lớn của quy mô tồn kho tùy thuộc vào sự kết hợp của nhiều yếu tố : ngành kinh doanh, thời điểm nghiên cứu, tính chất thời vụ  Nếu giá trị RI thấp chứng tỏ rằng các loại hàng tồn kho quá cao so với doanh số bán.  Nên sử dụng mức tồn kho trung bình trong năm = trung bình mức tồn kho hàng tháng. 50 2.2 Kỳ thu tiền bình quân-Average Collection Period ACP ACP là số ngày bình quân mà 1 VNĐ hàng hóa bán ra được thu hồi. ACP = Khoản phải thu / Doanh thu bình quân một ngày = Các khoản phải thu * 365/ Doanh thu Các khoản phải thu : bán hàng chưa thu tiền, hàng bán trả chậm, hàng bán chịu, tạm ứng chưa thanh toán, trả trước cho người bán.  ACP thấp : không bị đọng vốn trong khâu thanh toán, không gặp những khỏan nợ khó đòi.  ACP quá cao : cần phân tích chính sách bán hàng để tìm ra nguyên nhân tồn đọng nợ. 51 Lưu ý :  Tính chất mùa vụ của các loại SP, dịch vụ của DN  So sánh với số liệu TB của ngành  Phân tích định kỳ để có biện pháp kịp thời đối với các khoản nợ khó đòi 52 2.3. Hiệu quả sử dụng TSCĐ- Fixed Assets Utilization  Đo lường mức vốn cần thiết phải đầu tư vào TSCĐ để tạo ra được 1 đồng doanh thu  Giỏ trị TSCĐ = G.trị thuần của cỏc loại TSCĐ = nguyờn giỏ - hao mũn TSCĐ cộng dồn đến thời điểm tớnh  Giỏ trị TSCĐ bỡnh quõn = (TSCĐ đầu kỳ + cuối kỳ)/2 DTthuan FAU TSCD  53  Tỷ số FAU cao : công ty đã tạo ra mức doanh thu thuần cao so với TSCĐ. Mặt khác, tỷ số còn phản ánh khả năng sử dụng hữu hiệu tài sản các loại.  So sánh với giá trị trung bình ngành mà DN đang kinh doanh và phân tích chi tiết từng loại TSCĐ để nâng cao hiệu quả hoạt động của chúng, giải quyết sớm những TS dôi dư không sử dụng tới. 54 2. 4 Tỷ số hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản( The total assets utilization ratio – TAU) Tỷ số cho thấy hiệu quả sử dụng toàn bộ các loại TS của DN hoặc thể hiện một đồng vốn đầu tư vào DN đã đem lại bao nhiêu đồng doanh thu TAU = Doanh thu thuần / Tồng TS Tổng TS = Giá trị toàn bộ TS của DN = TSCĐ + TSLĐ So sánh với số liệu TB ngành. 55 Phân tích mức độ hoạt động của Cty ABC 2002 2003 1 Vßng quay hµng tån kho 2 Kú thu tiÒn b×nh qu©n 3 Vßng quay kho¶n ph¶i thu 4 Vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh 5 HiÖu qu¶ sö dông toµn bé TS 56 3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 3.1 Tỷ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn hoặc tỷ số luân chuyển TSLĐ - The Current Ratio Rc Rc = TSLĐ/ Các khoản nợ ngắn hạn  DN có bao nhiêu TS có thể chuyển đối để đảm bảo thanh toán nợ ngắn hạn => Rc đo lường khả năng trả nợ. 57 Giá trị Rc giảm => Khả năng trả nợ giảm và là dấu hiệu báo trước những khó khăn tài chính tiềm tàng.  Rc cao => DN có khả năng thanh khoản cao. Tuy nhiên nếu Rc quá cao => DN đầu tư quá nhiều vào TSLĐ hay việc quản trị TSLĐ không có hiệu quả (quá nhiều tiền mặt nhàn rỗi, nhiều các khoản phải thu) làm giảm lợi nhuận.  Rc chưa phản ánh chính xác khả năng thanh khoản khi hàng tồn kho là những loại hàng khó bán (tính thanh khoản thấp) => DN phải quan tâm tỷ số thanh toán nhanh. 58 3.2. Tỷ số thanh toán nhanh – The Quick Ratio - Rq HTK – Hàng tồn kho. NNH – Các khoản nợ ngắn hạn  Các TSLĐ bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các loại đầu tư chứng khoản ngắn hạn, các khoản phải thu và hàng tồn kho. Do hàng tồn kho có tính thanh khoản thấp nên không được tính vào Rq. q TSLD TK R NNH   59  Công ty ABC : Rq : 2002 = ? và 2003 = ?  Khả năng thanh toán thực sự dựa trên các TSLĐ có thể chuyển đối nhanh đáp ứng yêu cầu thanh khoản cần thiết.  Cần so sánh giá trị của các tỷ số Rq tại thời điểm tính toán với số liệu trung bình của ngành. 60 3.3 Tỷ số thanh toán tức thời IR (Immediate Ratio) IR = Vốn bằng tiền / Nợ đến hạn Bao gồm các khoản nợ ngắn hạn, trung và dài hạn đến hạn trả tiền 61 4. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính 4.1. Tỷ số nợ/vốn - The Debt Ratio RD  Tổng nợ : toàn bộ các khoản nợ ngắn và dài hạn tại thời điểm lập .  Tổng TS : TSLĐ và