Bài giảng Toàn cầu hóa liên kết kinh tế quốc tế

Hàm cầu và cung vải của Canada là: QDX = 1500 – 100PX QSX = 100P – 50 Giá vải ở Hoa Kỳ là $3 mỗi mét và $2 trên thế giới. Canada là nước nhỏ không ảnh hưởng đến giá cả Hoa Kỳ và thế giới. Ban đầu Canada ấn định thuế 100% đối với vải nhập khẩu từ nước ngoài.

ppt13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toàn cầu hóa liên kết kinh tế quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 7 Liên minh kinh tế Thị trường chung Liên hiệp thuế quan Khu vực mậu dịch tự do Thỏa thuận mậu dịch ưu đãi e d c b a Möùc ñoä cuûa caùc moái lieân keát KTQT: Lieân hieäp thueá quan: ( Customs Union ) Caùc nöôùc thaønh vieân seõ daønh nhöõng öu ñaõi nhaát veà TQ cho nhau, ñoàng thôøi thieát laäp haøng raøo TQ baûo hoä maäu dòch nhö nhau ñeå ngaên caûn söï xaâm nhaäp HH cuûa caùc nöôùc ngoaøi khoái. TH 01: QG2 thaønh laäp lieân hieäp TQ vôùi QG1 LHTQ tạo lập mậu dịch E 3 2 1 G J H A C M B N 0 10 20 30 50 70 X Liên hiệp thuế quan tạo lập mậu dịch Dx Sx S1 S1+T Px USD A C M N 4 3 2 1 TH 01: QG2 thaønh laäp lieân hieäp TQ vôùi QG1 SX: TD: NN: QG: -1 +1+2+3+4 -3 +2+4 => Ñem laïi lôïi ích cho QG Là hình thức chuyển từ tiêu dùng HH trong nước có chi phí SX cao sang tiêu dùng HH của QG thành viên có chi phí SX thấp hơn. TH 02: QG2 thaønh laäp lieân hieäp TQ vôùi QG3 Là hình thức chuyển từ tiêu dùng HH của QG phi thành viên có chi phí SX thấp sang tiêu dùng HH của QG thành viên có chi phí SX cao hơn. LHTQ chuyển hướng mậu dịch E 3 2 1 G J H A C M B N 0 10 15 20 30 50 60 70 X Liên hiệp thuế quan chuyển hướng mậu dịch Dx Sx S1 S1+T Px USD G’ C’ J’ H’ S3 B’ 3 H’ J’ 1,5 G’ C’ 5 1 2 4 TH 02: QG2 thaønh laäp lieân hieäp TQ vôùi QG3 SX: TD: NN: QG: -1 +1+2+3+4 -3-5 +2+4-5 => Lôïi ích QG coù theå giaûm Là hình thức chuyển từ tiêu dùng HH của QG phi thành viên có chi phí SX thấp sang tiêu dùng HH của QG thành viên có chi phí SX cao hơn. E 3 2 G J H A C M B N 0 Dx Sx S1 S1+T Px USD G’ C’ J’ H’ S3 B’ 3 H’ J’ G’ C’ 5 1 2 4 110 1,5 4 10 40 80 20 100 E 4 G J H A C M B N 0 10 40 80 110 Dx Sx S1 S1+T Px USD A C M N 4 3 2 1 1,5 3 Hàm cầu và cung vải của Canada là: QDX = 1500 – 100PX QSX = 100P – 50 Giá vải ở Hoa Kỳ là $3 mỗi mét và $2 trên thế giới. Canada là nước nhỏ không ảnh hưởng đến giá cả Hoa Kỳ và thế giới. Ban đầu Canada ấn định thuế 100% đối với vải nhập khẩu từ nước ngoài. a. Xác định giá cả cân bằng, sản xuất và tiêu thụ trong nước, nhập khẩu và phần thu ngân sách của chính phủ nước này. b. Canada thành lập khu vực mua bán tự do NAFTA với Hoa Kỳ. Xác định cân bằng mới ở nước này, nghĩa là tìm giá vải, sản xuất, tiêu dùng, nhập khẩu và phần thu thuế của chính phủ. c. NAFTA là tạo lập mậu dịch hay chuyển hướng mậu dịch?