Bài giảng Vệ sinh môi trường đất

Gồm 5 thành phần: - Đá: bao gồm cuội sỏi, kích thước > 3mm. - Cát: gồm những hạt có kích thước 0,05 – 3mm. - Đất sét: các hạt có kích thứớc 0,001 – 0,05mm. - Phù sa: có kích thước 0,0001 – 0,001mm. - Keo: có kích thước < 0,0001mm

ppt51 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 12/08/2013 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 0download
Tài liệu liên quan