Bài tập kinh tế chính trị

Câu 1 : hãy cho ví dụ chứng minh sự khác nhau giữa Tích Tụ TB và Tập TrungTB Giải - khái niệm tích tụ tb: tích tụ tb là việc tăng quy mô tb cá biệt bằng cách tư bản hoá giá trị thặng dư của 1 xí nghiệp nào đó nó là kết qủ trực tiếp của tích luỹ tb - khái niệm tập trung tb: tâp trung tb la viêc tăng quy mô tb cá biệt bằng cách tập trung, hợp nhất các tb cá biệt có sẵn trong xh thành 1 tb cá biệt lớn hơn A, VD tích Tụ cho 1 quy mô sản xuất A : 400C+200V+200m khi chưa tích tụ là : 800 dv qua trinh tích tụ đuợc thực hiện:200m của nhà tb đuợc sdụng 150m chuyển hoá thành tb ứng truớc( TB hoá) C/V = 2/1 vậy sẽ có thêm 100C+50v (vì m’= 100%) Như vậy sau khi tích tụ tb quy mô của tb cá biệt sẽ là 1000 B, VD Tập Trung Giả sử có 2 quy mô sx sau A: 400c+200v+200m B: 600c+200v+200m Vây ta có : + tổng TB cá biệt của quy mô A là 800 + Tổng TB cá biệt của quy mô B là 1000 vậy tông TB cá biệt sau khi hợp nhất là 1800 hay ta có quy mô hợp nhất là: 1000C+400v+400m • nhân xét : Tập trung tb làm tăng quy mô tb cá biệt nhưng không làm tăng thêm quy mô tbxh còn Tích tụ tb vừa làm tăng quy mô tb cá biệt vưa làm tăng quy mô của tbxh

doc3 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 3025 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập kinh tế chính trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập KTCT Câu 1 : hãy cho ví dụ chứng minh sự khác nhau giữa Tích Tụ TB và Tập TrungTB Giải khái niệm tích tụ tb: tích tụ tb là việc tăng quy mô tb cá biệt bằng cách tư bản hoá giá trị thặng dư của 1 xí nghiệp nào đó nó là kết qủ trực tiếp của tích luỹ tb khái niệm tập trung tb: tâp trung tb la viêc tăng quy mô tb cá biệt bằng cách tập trung, hợp nhất các tb cá biệt có sẵn trong xh thành 1 tb cá biệt lớn hơn A, VD tích Tụ cho 1 quy mô sản xuất A : 400C+200V+200m khi chưa tích tụ là : 800 dv qua trinh tích tụ đuợc thực hiện:200m của nhà tb đuợc sdụng 150m chuyển hoá thành tb ứng truớc( TB hoá) C/V = 2/1 vậy sẽ có thêm 100C+50v (vì m’= 100%) Như vậy sau khi tích tụ tb quy mô của tb cá biệt sẽ là 1000 B, VD Tập Trung Giả sử có 2 quy mô sx sau A: 400c+200v+200m B: 600c+200v+200m Vây ta có : + tổng TB cá biệt của quy mô A là 800 + Tổng TB cá biệt của quy mô B là 1000 vậy tông TB cá biệt sau khi hợp nhất là 1800 hay ta có quy mô hợp nhất là: 1000C+400v+400m nhân xét : Tập trung tb làm tăng quy mô tb cá biệt nhưng không làm tăng thêm quy mô tbxh còn Tích tụ tb vừa làm tăng quy mô tb cá biệt vưa làm tăng quy mô của tbxh Câu 2: cho 2 quy mô sx sau A: 400C+200V+200m B: 600C+400V+400m Hãy chỉ rõ cấu tạo hữu cơ của TB, tỉ suất gía trị thặng dư, tỉ suất lọi nhuận và chỉ rõ mối quan hệ giữa m’ và p’ Giải * cấu tạo hữu cơ của 2 nhà tư bản là Nhà TB A : c/v = 2/1 Nhà TB B : c/v = 3/1 * tỉ suất giá trị thặng dư là Nhà TB A: m’= (m/v)100% = 100% Nhà TB B: m’= (m/v)100% = 100% *tỉ suất lợi nhuận là Nhà TB A: p’= m / (C+V)= 33,3% Nhà TB B: p’= m / (C+V)= 25% * mối quan hệ giưa m’ và p’ Trong cùng 1 giá thị thăng dư nếu cấu tạo hữu cơ càng cao thì tỉ suất lợi nhuận càn giảm và nguợc lại Câu 3 : làm rõ sự khác nhau giữa p’ va m’ Giải * tỉ suất giá trị thặng dư là tỉ lệ % giữa số luợng giá trị thặng dư với tư bản khả biến CT : m’= (m / v)100% * tỉ suất lợi nhuận p’ là tỉ lệ phần trăm giữa tổng số giá trị thặng dư và toàn bộ tb ứng truớc CT : p’ = m/ (c+v)100% * Vdụ : có 2 quy mô sản xuất sau: A : 400c+200v+200m B : 400c+200v+400m m’A = (m/v)100% = 100% m’B = (m/v)100% = 200% p’A = m / (c+v) *100% = 33,3% p’B = m / (c+v) *100% = 66,6% => ta thấy : - m’ chỉ phản ánh trình độ bóc lột của nhà tb đối với công nhân. Trong vdu nhà tb B có trình dô bóc lột cao hơn nha TB A -p’ phản ánh mức doanh lợi cua nhà sản xuất TB nó giúp nhà tb tìm đuợc lĩnh vực đầu tư có lợi nhất cho mình Câu 4: Với khối luợng giá trị thặng dư nhất định quy mô tích luỹ tư bản phụ thuộc vào tỉ lệ phân chia giữa tích luỹ và tiêu dùng ? Cho ví dụ để làm rõ điều đó. Giải GTTD là nguồn gốc TLTB Giả sử có 1 quy mô sx: 400c + 200v + 200m Trong 200m : + tiêu dùng 50m + Tluỹ 150m 150m dc phân thành : + C1 = 100m + V1 = 50m (Tỷ lệ c/v=2/1, m’ = 100%) Quy mô sx truoc khi TLTB dc thực hiên là: c + v + m = 800 Quy mô sx sau khi tích luỹ tư bản được thể hiện là (c+c1)+(v+V1)+(m+m1)=1000 Song quy mô tích luỹ tư bản lại phụ thuộc rất lớn giũa tỉ lệ phân chja giũa tích luỹ và tiêudùng. Nhà tư bản: 400c+200v+200m Nhà tư bảnB: 400c_200v+200m Nếu tỉ lệ phân chia giữa tích luỹ và tiêu dùng là Tích luỹ 100 Tiêu dùng 100 100m phân thành: C1= 66.7m V1= 33.3m Quy mô sản xuất trước khi tích luỹ: c+v+m=800 Quy mô sản xuất sau khi tích lũy: (c+c1)+(v+v1)+(m+m1) =(400+66.7)+(200+33.3)+(200+33.3)=932(m1=v1) vậy quy mô giảm khi tỉ lê phân chia giưa tích luỹ và tiêu dùng thay đổi cụ thê là tăng ti lệ tiêu dùng và giàm tỉ lệ tích luỹ
Tài liệu liên quan