Báo cáo Tài chính tổng hợp của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là công ty Cổ phần (“Công ty”) được chuyển đổi từ Công ty Bánh Kẹo Hải Hà theo Quyết định số 191/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 ngày 20/01/2004 và thay đổi lần thứ hai ngày 13/08/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

pdf28 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 3856 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tài chính tổng hợp của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Cho giai đoạn hoạt động kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2009 Hải Phòng, tháng 07 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ Địa chỉ: Số 25 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại: 04. 38632956 Fax: 04. 38631683 1 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 02 - 04 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 05 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ 06 - 07 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ 08 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ 09 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ 10 - 27 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ Địa chỉ: Số 25 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại: 04. 38632956 Fax: 04. 38631683 2 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà cho giai đoạn hoạt động kết thúc ngày 30/06/2009. Khái quát chung Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là công ty Cổ phần (“Công ty”) được chuyển đổi từ Công ty Bánh Kẹo Hải Hà theo Quyết định số 191/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 ngày 20/01/2004 và thay đổi lần thứ hai ngày 13/08/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Theo Quyết định số 3295/QĐ-TCCB ngày 09/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển giao quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, ngày 20/12/2004, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) chính thức bàn giao phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Tổng số vốn điều lệ của Công ty là 54.750.000.000 VND, được chia làm 5.475.000 cổ phần, giá trị mỗi cổ phần là 10.000 VND, trong đó, vốn Nhà nước là 27.922.500.000 VND (tương ứng với 2.792.250 cổ phần), chiếm 51%; vốn của các cổ đông khác trong và ngoài Công ty là 26.827.500.000 VND (tương ứng với 2.682.750 cổ phần), chiếm 49%. Công ty có trụ sở chính đặt tại số 25 Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội. Công ty có các Chi nhánh, Nhà máy phụ thuộc sau: - Chi nhánh Hồ Chí Minh; - Chi nhánh Đà Nẵng; - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I; - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà II. Chi nhánh Hồ Chí Minh, chi nhánh Đà Nẵng có tổ chức hạch toán kế toán, có lập Báo cáo tài chính riêng. Báo cáo tài chính của Chi nhánh Hồ Chí Minh và chi nhánh Đà Nẵng được tổng hợp vào Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ toàn Công ty. Các đơn vị trực thuộc khác đều được hạch toán tại văn phòng Công ty. Mục tiêu và phạm vi kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh bánh kẹo các loại. Hoạt động của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 thay đổi lần thứ hai ngày 13/08/2007 gồm: - Sản xuất và kinh doanh các loại bánh kẹo; - Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư sản xuất, máy móc thiết bị, sản phẩm chuyên ngành, hàng hóa tiêu dùng và các sản phẩm hàng hóa khác; - Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại. CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ Địa chỉ: Số 25 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại: 04. 38632956 Fax: 04. 38631683 3 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP) Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty đã điều hành Công ty trong suốt giai đoạn hoạt động và cho đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ là: Hội đồng Quản trị Ông Quách Đại Đắc Chủ tịch Ông Trần Hồng Thanh Ủy viên Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Ủy viên Ông Nguyễn Hà Nam Ủy viên Bà Trần Thị Hoàng Mai Ủy viên Ban Giám đốc Ông Trần Hồng Thanh Tổng Giám đốc Ông Quách Đại Đắc Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Phó Tổng Giám đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 30/06/2009 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp cho giai đoạn hoạt động kết thúc cùng ngày được trình bày trong Báo cáo tài chính từ trang 06 đến trang 27 kèm theo. Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Ban Giám đốc khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Giám đốc, trên các khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày kết thúc giai đoạn hoạt động tại 30/06/2009 làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính tổng hợp và kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cũng như lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho giai đoạn hoạt động kết thúc cùng ngày. Trách nhiệm của Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ cho giai đoạn hoạt động kết thúc ngày 30/06/2009, phản ánh một cách trung thực và hợp lý, tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại thời điểm 30/06/2009, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp của Công ty trong kỳ. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ Địa chỉ: Số 25 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại: 04. 38632956 Fax: 04. 38631683 4 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP) Trách nhiệm của Ban Giám đốc (tiếp) - Tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan; - Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; - Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; - Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không; - Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận; và - Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục. Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào trong kỳ và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ theo các quy định hiện hành. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc Công ty xác nhận đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện Ban Giám đốc, ______________________________ Trần Hồng Thanh Tổng Giám đốc Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2009 5 Số: /2009/VAAC/BCKT-TC BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ tại ngày 30/06/2009 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (gọi tắt là “Công ty”), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp giữa niên độ và Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ của niên độ kế toán kết thúc ngày 30/06/2009 từ trang 06 đến trang 27 kèm theo. Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng tại mục III và các chính sách kế toán tại mục IV trong phần Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ. Trách nhiệm của Ban Giám đốc và của Kiểm toán viên Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc tại các trang 02, 03 và 04, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra Báo cáo nhận xét về Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ này dựa trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi. Cơ sở của ý kiến Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về công tác soát xét. Các chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa phải rằng các Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính tổng hợp; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán. Ý kiến của Kiểm toán viên Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính kèm theo đây không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Vũ Thị Hương Giang Phó Giám đốc Nguyễn Lệ Hà Kiểm toán viên Số chứng chỉ KTV: 0388/KTV Số chứng chỉ KTV: 0663/KTV Thay mặt và đại diện CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN VIỆT NAM Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Địa chỉ: Số 25 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội Cho kỳ hoạt động Điện thoại: 04. 38632956 Fax: 04. 38631683 kết thúc ngày 30/06/2009 6 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009 Mã số B01a-DN Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 30/06/2009 01/01/2009 1 2 3 4 5 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 101.522.780.142 126.805.846.336 I- Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 23.057.544.081 23.440.492.160 1. Tiền 111 23.057.544.081 23.440.492.160 II- Các khoản phải thu ngắn hạn 130 19.525.083.647 25.060.413.994 1. Phải thu khách hàng 131 13.392.591.758 24.366.215.582 2. Trả trước cho người bán 132 5.875.885.031 198.450.011 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 124.398.383 272.534.709 4. Các khoản phải thu khác 135 V.02 132.208.475 223.213.692 III- Hàng tồn kho 140 V.03 57.037.988.579 76.931.116.642 1. Hàng tồn kho 141 57.037.988.579 76.931.116.642 IV- Tài sản ngắn hạn khác 150 1.902.163.835 1.373.823.540 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 12.507.858 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 V.04 635.513.441 543.177.099 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.05 1.254.142.536 830.646.441 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 71.103.780.142 78.483.362.320 I- Tài sản cố định 220 67.279.655.337 74.447.895.001 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06 67.034.757.210 74.289.097.628 - Nguyên giá 222 187.161.319.872 186.479.517.334 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (120.126.562.662) (112.190.419.706) 2. Tài sản cố định vô hình 221 V.07 77.902.782 22.569.446 - Nguyên giá 228 181.200.000 120.000.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (103.297.218) (97.430.554) 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.08 166.995.345 136.227.927 II- Tài sản dài hạn khác 260 3.824.124.805 4.035.467.319 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.09 3.492.020.582 3.731.500.720 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 332.104.223 303.966.599 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 172.626.560.284 205.289.208.656 Các Thuyết minh từ trang 10 đến trang 27 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Địa chỉ: Số 25 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội Cho kỳ hoạt động Điện thoại: 04. 38632956 Fax: 04. 38631683 kết thúc ngày 30/06/2009 7 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ (TIẾP) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009 Mẫu số B 01a-DN Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 30/06/2009 01/01/2009 1 2 3 4 5 A- NỢ PHẢI TRẢ 300 60.689.049.322 97.359.762.315 I- Nợ ngắn hạn 310 58.611.379.192 71.662.891.725 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 4.771.576.000 12.872.756.286 2. Phải trả người bán 312 24.231.276.762 31.980.764.591 3. Người mua trả tiền trước 313 474.158.763 878.207.816 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.11 569.264.883 4.457.568.819 5. Phải trả người lao động 315 22.519.366.398 9.490.263.324 6. Chi phí phải trả 316 V.12 1.075.220.958 2.356.706.163 7. Phải trả nội bộ 317 7.102.148 10.400.000 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.13 4.963.413.280 9.616.224.726 II- Nợ dài hạn 330 2.077.670.130 25.696.870.590 1. Phải trả dài hạn khác 333 272.960.000 176.760.000 2. Vay và nợ dài hạn 334 V.14 - 24.013.926.095 3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 V.15 1.804.710.130 1.506.184.495 B- VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 111.937.510.962 107.929.446.341 I- Vốn chủ sở hữu 410 V.16 107.161.569.379 102.488.111.160 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 54.750.000.000 54.750.000.000 2. Vốn khác của chủ sở hữu 413 3.656.202.300 3.656.202.300 3. Quỹ đầu tư phát triển 417 38.868.327.358 38.868.327.358 4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418 3.571.081.502 3.571.081.502 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 6.315.958.219 1.642.500.000 II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 4.775.941.583 5.441.335.181 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 4.775.941.583 5.441.335.181 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 172.626.560.284 205.289.208.656 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU 30/06/2009 01/01/2009 1. Ngoại tệ các loại 30.812,5 - - Đô la Mỹ (USD) 30.812,5 - Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2009 Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Đỗ Thị Kim Xuân Trần Hồng Thanh Các Thuyết minh từ trang 10 đến trang 27 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Địa chỉ: Số 25 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội Cho kỳ hoạt động Điện thoại: 04. 38632956 Fax: 04. 38631683 kết thúc ngày 30/06/2009 8 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn hoạt động kết thúc ngày 30/06/2009 Mẫu số B 02a - DN Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Từ 01/01/2009 đến 30/06/2009 Từ 01/01/2008 đến 30/06/2008 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.17 208.869.733.825 190.033.314.982 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.18 1.074.214.275 2.050.405.830 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.19 207.795.519.550 187.982.909.152 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.20 177.728.665.345 159.993.722.612 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 30.066.854.205 27.989.186.540 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.21 791.923.180 459.307.071 7. Chi phí tài chính 22 VI.22 1.883.840.734 1.244.558.652 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 807.804.114 1.237.037.462 8. Chi phí bán hàng 24 VI.23 11.396.703.411 10.677.235.105 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.24 10.288.456.267 9.875.253.568 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 7.289.776.973 6.651.446.286 11. Thu nhập khác 31 VI.25 1.292.190.207 1.952.028.974 12. Chi phí khác 32 VI.26 479.130.753 889.797.305 13. Lợi nhuận khác 40 813.059.454 1.062.231.669 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 8.102.836.427 7.713.677.955 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.28 1.815.015.832 1.079.914.914 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.28 210.693.275 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 6.077.127.320 6.633.763.041 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 1.110 1.212 Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2009 Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Đỗ Thị Kim Xuân Trần Hồng Thanh Các Thuyết minh từ trang 10 đến trang 27 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Địa chỉ: Số 25 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội Cho kỳ hoạt động Điện thoại: 04. 38632956 Fax: 04. 38631683 kết thúc ngày 30/06/2009 9 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp gián tiếp) Cho giai đoạn hoạt động kết thúc ngày 30/06/2009 Mẫu số B03a-DN Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Từ 01/01/2009 đến 30/06/2009 Từ 01/01/2008 đến 30/06/2008 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Lợi nhuận trước thuế 1 8.102.836.427 7.713.677.955 2. Điều chỉnh cho các khoản - Khấu hao TSCĐ 2 V.07,08 8.044.208.606 9.300.311.604 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 5 (810.833.089) (473.587.276) - Chi phí lãi vay 6 VI.22 807.804.114 1.237.037.462 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 8 16.144.016.058 17.777.439.745 - Tăng, giảm các khoản phải thu 9 5.019.497.910 (2.755.861.280) - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 19.893.128.063 (6.601.584.980) - Tăng, giảm các khoản phải trả 11 (3.999.862.116) (11.526.124.479) - Tăng giảm chi phí trả trước 12 226.972.280 192.430.700 - Tiền lãi vay đã trả 13 (652.138.695) (1.585.193.016) - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 V.12 (3.188.447.387) (3.007.419.740) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 103.200.000 3.031.010.000 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (768.593.598) (3.891.592.688) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 32.777.772.515 (8.366.895.738) II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (875.968.942) (2.084.452.863) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác 22 19.090.909 67.386.294 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (70.000.000.000) (15.000.000.000) 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 70.000.000.000 15.000.000.000 5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 791.742.180 379.068.808 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (65.135.853) (1.637.997.761) III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 V.10,14 20.220.963.830 21.004.742.983 2. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 V.10,14 (52.506.691.071) (18.165.978.722) 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (809.857.500) (3.621.712.500) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (33.095.584.741) (782.948.239) Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (382.948.079) (10.787.841.738) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 V.01 23.440.492.160 25.992.087.833 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - - Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 V.01 23.057.544.081 15.204.246.095 Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2009 Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Đỗ Thị Kim Xuân Trần Hồng Thanh Các Thuyết minh từ trang 10 đến trang 27 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Địa chỉ: Số 25 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội Cho kỳ hoạt động Điện thoại: 04. 38632956 Fax: 04. 38631683 kết thúc ngày 30/06/2009 10 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ MẪU SỐ B09a-DN (Các Thuyết minh từ trang 10 đến trang 27 là bộ phận không thể tách rời và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) I. KHÁI QUÁT CHUNG Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là công ty Cổ phần (“Công ty”) được chuyển đổi từ Công ty Bánh Kẹo Hải Hà theo Quyết định số 191/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 ngày 20/01/2004 và thay đổi lần thứ hai ngày 13/08/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Theo Quyết định số 3295/QĐ-TCCB ngày 09/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển giao quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, ngày 20/12/2004, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) chính thức bàn giao phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Tổng số vốn điều lệ của Công ty là 54.750.000.000 VND, được chia làm 5.475.000 cổ phần, giá trị mỗi cổ phần là 10.000 VND, trong đó, vốn Nhà nước là 27.922.500.000 VND (tương ứng với 2.792.250 cổ phần), chiếm 51%; vốn của các cổ đông khác trong và ngoài Công ty là 26.827.500.000 VND (tương ứng với 2.682.750 cổ phần), chiếm 49%. Công ty có trụ sở chính đặt tại số 25 Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội. Công ty có các Chi nhánh, Nhà máy phụ thuộc sau: - Chi nhánh Hồ Chí Minh; - Chi nhánh Đà Nẵng; - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I; - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà II. Chi nhánh Hồ Chí Minh, chi nhánh Đà Nẵng có tổ chức hạch toán kế toán, có lập Báo cáo tài chính r