Báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, ngành công nghiệp nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật phải có năng lực, kiến thức co bán tương đối rộng và phải biết vận dụng vào thực tế công việc cũng như sản xuất. Thực tập doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng, đặc biết đối với sinh viên sắp tốt nghiệp. Thời gian thực tập giúp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về môi trường làm việc ngoài doanh nghiệp, tích lũy được những thông tin, kiến thức kinh nghiệm làm việc, giải đáp phần nào những kiến thức lý thuyết đã được học trên giảng đường.

pdf31 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 18/07/2012 | Lượt xem: 5466 | Lượt tải: 69download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ðẦU Trong công cuộc xây dựng và phát triển ñất nước, ngành công nghiệp nói chung và ngành cơ khí nói riêng ñòi hỏi ñội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật phải có năng lực ,kiến thức cơ bản tương ñối rộng và phải biết vận dụng vào thực tế công việc cũng như sản xuất . Thực tập doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng ,ñặc biệt là ñối với sinh viên sắp tốt nghiệp. Thời gian thực tập giúp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về môi trường làm việc ngoài doanh nghiệp, tích luỹ ñược những thông tin,kiến thức kinh nghiệm làm việc, giải ñáp phần nào những kiến thức lý thuyết ñã ñược học trên giảng ñường. Với mục ñích tốt ñẹp như vậy, thực tập tốt nghiệp ñối với các sinh viên ñại học K4 ñược nhà trường và khoa tổ chức cho các sinh viên trong thời gian vừa qua. Là những sinh viên lớp CTK4, chúng em ñã ñược nhà trường tạo ñiều kiện ñến thực tập tại Công ty TNHH Cơ ðiện ðại Dương (Quang Trung,Phù Cừ ,Hưng Yên). ðược sự hướng dẫn tận tình của thầy Ths.Nguyễn Anh Tuấn và anh giám ñốc công ty Hà Văn Tình (quản lý trực tiếp nhóm thực tập), sự giúp ñỡ nhiệt tình của các cán bộ nhân viên trong công ty cùng với sự cố gắng học hỏi của bản thân ñã giúp em hoàn thành tốt các công việc ñược giao,giúp em học hỏi rất nhiều về kinh nghiệm làm việc trong thực tế . TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 2 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ......................................................................................... Hưng Yên, ngày ..... tháng .... năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 3 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 Mục Lục I.Giới thiệu chung về công ty TNHH Cơ ðiện ðại Dương………………………....4 1.1.Giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty.......4 1.2.Cơ cấu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty............6 II.Các vấn ñề về hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty:……………………12 2.1,Nghiên cứu quy trình sản xuất các mặt hàng chính của công ty……………..12 2.2.Quá trình quản lý sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm của công ty . 2.2.1 Quá trình quản lý sản xuất ....................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Quản lý chất lượng sản phẩm của công ty ............ Error! Bookmark not defined. 2.3.Hệ thống trang thiết bị ñươc sử dụng trong sản xuất ....... Error! Bookmark not defined. 2.4.Cách bố trí mặt bằng phân xưởng, dây chuyền sản xuất và các loại thiết thiết bị lắp ñặt trong xưởng. ................................................................................................ 25 2.5.Các thiết bị vận chuyển phôi liệu, sản phẩm trong phân xưởng ................. Error! Bookmark not defined. 2.6.Sơ ñồ mặt bằng bố chí các thiết bị trong xưởng ..... Error! Bookmark not defined. 2.7.Tham gia vào một số vị trí trong dây truyền sản xuất......................................29 III.Kết Luận: ................................................................................................................ 30 TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 4 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 I.Giới thiệu chung về công ty TNHH Cơ ðiện ðại Dương : 1.1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty. Công ty TNHH Cơ ðiện ðại Dương ñược thành lập vào ngày 27/04/2005 theo quyết ñịnh số C01023034591 –C1 Do sở kế hoạch và ñầu tư tỉnh Hưng Yên cấp. Tên gọi : Công Ty TNHH Cơ ðiện ðại Dương. Người ñại diện trước pháp luật : ông Hà Văn Tình ðịa chỉ: Km31 ,Quốc lộ 38 B,xã Quang Hưng,Huyện Phù Cừ ,Tỉnh Hưng Yên. ðT: (0321)215 0998 Dð: 0936.365767 E-Mail: codiendaiduong@gmail.com Mã số thuế : 0900237322 Chi cục thuế huyện phù cừ . Tài khoản:2400 2123 4190 2531 Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Hưng Yên . TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 5 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 Vốn ñiều lệ : 9.999.999.999 ñồng (bằng chữ : chin tỷ chin trăm chin mươi chin triệu chin trăm chin mươi chin nghìn chin trăm chin mươi chin ñồng ). Danh sách thành viên góp : Stt Tên Thành Viên Nơi ðăng ký hộ khẩu thuờng trú Giá trị góp vốn (tr.ñồng ) Phần góp vốn ( %) 1 Hà Văn Tình Thôn Quang Xá,Xã Quang Hưng ,Huyện Phù Cừ ,Tỉnh Hưng Yên 7.599 75 2 Vũ thị Huế Thôn Quang Xá,Xã Quang Hưng ,Huyện Phù Cừ ,Tỉnh Hưng Yên 2.400,999 24.1 Hiện nay công ty ñang tiến hành xây dựng và hoàn thiện xưởng sản xuất II với diện tích mặt bằng xưởng 1200m2. ðầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị máy móc mới ñể lắp ñặt và sản xuất các mặt hàng ñáp ứng nhu cầu của các nhà máy xi măng , nhu cầu thị trường tiêu thụ. Năm tài chính : từ 1/1 ñến 31/ 12. Sản phẩm sản xuất chính của công ty là các mặt hàng do các nhà máy xi măng như : con lăn nghiền than , ñĩa răng cán nghiền vật liệu.Sản phẩm ñã ñược tiêu thụ tron tỉnh và các tỉnh lân cận khác như Hưng Yên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Hải Dương…Từ khi thành lập công ty có nhiều biến ñổi sản lượng công việc hoàn thành bàn giao hợp ñồng tăng lên ñáng kể làm cho lợi nhuận doanh nghiệp tăng,sản xuất ổn ñịnh có tích lũy,hoàn thành tốt nghĩa vụ ñối với ngân sách nhà nước,thu nhập của người lao ñộng ổn ñịnh và không ngừng tăng lên TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 6 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 ñặc biệt trong giai ñoạn năm 2009 kinh tế thế giới có nhiều biến ñộng,khủng hoảng nhưng trong quý I năm 2010 công ty vẫn không ngừng nhận ñược ñơn ñặt hàng của các nhà máy,xí nghiệp,khách hàng ñối tác tin tưởng. Sự phát triển sản xuất kinh doanh với quy mô ngày càng lớn và không ngừng mở rộng của công ty ñòi hỏi cần có lượng vốn càng nhiều .ðiều ñó ñòi hỏi công ty cần huy ñộng thêm các nguồn vốn ñể ñáp ứng nhu cầu ñầu tư,mua sắm trang thiết bị ,máy móc ,mở rộng mạng lưới hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 1.2 ðặc ñiểm cơ cấu tổ chức hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty TNHH Cơ ðiện ðại Dương : 1.2.1 ðặc ñiểm cơ cấu tổ chức hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty : * Ngành Nghề ðăng Ký Kinh Doanh : 1. Chế biến nông,lâm sản. 2. Sản xuất ,buôn bán cơ khí và ñóng tàu 3. Mua bán,lắp ráp,sủa chữa các thiết bị ñiện tử,ñiện lạnh ,cơ khí dân dụng,công nghiệp và máy tính. 4. Sản xuất,mua bán các sản phẩm cơ khí ñóng tàu; mua bán nguyên vật liệu,vật tư,phụ tùng ,máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất công nghiệp. 5. Mua bán : ñồng, nhôm,sắt thép,ôtô,xe máy,thiết bị,phụ tùng ôtô ,xe máy,xăng dầu,nhớt,ghỗ,cao su,nhựa,thiết bị nội thất văn phòng ; văn phòng phẩm,in ấn bao bì,hang thủ công mỹ nghệ gia công ,chế tác vàng bạc,ñá quý. 6. Sản xuất,mu bán : vật liệu xây dựng ,than ñá,hàng ñiện tử,ñiện lạnh,ñiện thoại.các thiết bị tin học và các thiết bị ñiện. TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 7 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 7. Sửa chữambảo dưỡng ôtô,máy móc, thiết bị công trình. 8. Kinh doanh : vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách bằng ôtô,nhà hàng ăn uống,du lịch lữ hành,khách sạn và siêu thị. 9. Xây dựng công trình dân dụng,công nghiệp và giao thông. 10. Chế biến nông lâm thủy sản 11. ðại lý phân phối ,ký gửi hàng hóa.cho thuê kho bãi. 12. Giáo dục nghề nghiệp ngắn hạn và dài hạn. 13. Cung ứng lao ñộng tạm thời. 14. Cung ứng và quản lý nguồn lao ñộng 15. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy. 16. Sản xuất kim loại,sản phẩm từ kim loại ñúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) 17. Sản xuất và phân phối ñiện,khí ñốt,nứơc nóng,hơi nước và ñiều hòa không khí. 18. Hoạt ñộng thu gom,xử lý và tiêu hủy rác thải ; tái chế phế liệu ( trừ tái chế chì và ắc quy ) 19. Bán lẻ hàng hóa trong các của hàng kinh doanh tổng hợp ; bán lẻ nhiên liệu ñộng cơ trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ thiết bị gia ñình trong các cửa hàng chuyên doanh. 20. Kho bãi và hoạt ñộng hỗ trợ cho vận tải (không bao gồm cho thuê kho bãi ). 21. Cho thuê máy móc,thiết bị không kèm nguời ñiều khiển ; cho thuê ñồ dung cá nhân và gia ñình . cho thuê tài sản vô hình phi tài chính . Hiện tại Công ty chuyên sản xuất các mặt hàng về cơ khí : - Các thiết bị cho nhà máy xi măng . - Các mặt hàng ñúc : bánh xe gòong ,con lăn ñỡ xích… TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 8 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 - Thiết kế ,chế tạo và sản xuất máy lốc tôn 150 tấn,.. * Cơ cấu tổ chức sản xuất : Một nguyên tắc không thể thiếu và cần tuân thủ khi tổ chức cơ cấu của công ty nói chung là phải ñảm bảo cho công ty tổ chức theo hình thức có thể làm tăng khả năng thực hiện các chức năng ñã ñịnh và hỗ trợ các chức năng,nhiệm vụ kế hoạch. - Xưởng sản xuất ñể gia công các chi tiết rồi lắp ráp lại thành máy hoàn chỉnh H1:Sản phẩm của công ty chế tạo. - Tổ gò hàn - hoàn thiện . - Tổ gia công cắt gọt . - Tổ bảo trì . - Tổ hành chính . - ðội vận tải. TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 9 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 1.2.2.ðặc ñiểm cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Cơ ðiện ðại Dương: Sơ ñồ 1: Sơ ñồ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty: - Giám ñốc công ty là người ñại diện cho công ty,có quyền quyết ñịnh và ñiều hành mọi hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty theo các quy ñịnh của pháp luật nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt ñộng và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. - Quẩn ñốc : Do giám ñốc ñề bạt và bổ nhiệm,có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho giám ñốc ,quản lý công nhân ,chịu trách nhiệm cho hoạt ñộng sản xuất trong xưởng làm việc. TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 10 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 - tổ gò hàn - hoàn thiện : +Gò nắn ,hàn và hoàn thiện các sản phẩm (gồm cả sản phẩm của tổ khác ) +Phối hợp với các tổ khác ñể gia công và hoàn thiện sản phẩm. +Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh ñạo và phụ trách sản xuất. - Tổ gia công cắt gọt : + Thực hiện các công việc liên quan ñến máy công cụ. (tiện , phay, bào , mài,…) thiết bị cắt gọt khác (cắt hơi,plasma…) +Phối hợp với các tổ khác ñể gia công và hoàn thiện sản phẩm + Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh ñạo và phụ trách sản xuất. - Tổ bảo trì : + sửa chữa ,bảo dưỡng ,bảo trì và phụ trách các thiết bị ñiện ,thiết bị nâng hạ và các máy móc,công cụ ,dụng cụ trong công ty . + phối hợp với các tổ khác ñể gia công và hoàn thiện sản phẩm. + thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh ñạo và phụ trách sản xuất. - tổ hành chính : + ñảm bảo an toàn tuyệt ñối tài sản của công ty. + thực hiện các công việc liên quan ñến hành chính,lái xe,…và các công việc khác do ban lãnh ñạo giao. TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 11 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 + kết hợp với các tổ khác ñể kiểm soát mức ñộ chấp hành nội quy của công nhân viên. H2:Tổ gia công cắt gọt. TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 12 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 H3:Tổ hàn và hoàn thiện sản phẩm. II.CÁC VẤN ðỀ LIÊN QUAN ðẾN HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 2.1.Nghiên cứu quy trình sản xuất các mặt hàng chính của công ty: Các mặt hàng công ty sản xuất về cơ khí rất ña dạng , nhiều chủng loại vì vậy công ty có những quy trình công nghệ phù hợp và tối ưu,kết hợp với ñội ngũ công nhân viên có tay nghề cao giúp cho công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ. Quy trình sản xuất các mặt hàng chính của công ty: Trong quá trình thực tập tại công ty,chúng em rất chú trọng tới các mặt hàng chính mà công ty sản xuất ,chế tạo cho các nhà máy xi măng .Như ñã nói ở trên,công ty cung cấp và ñáp ứng các loại sản phẩm từ kim loại ñúc sẵn ,thiết bị ho nhà máy xi măng :ñĩa răng nghiền vật liệu cho nhà máy xi măng Thăng Long,nhà máy xi măng Hải Phòng,chế tạo lắp ñặt kết cấu nhà xưởng,… TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 13 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 Sau ñây là một số sản phẩm ñiển hình nhà máy sản xuất: H4.Trục cánh xoắn vận chuyển phôi. H5: Máy lốc tôn 150 tấn H6:Chế tạo xích TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 14 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 Bản vẽ chi tiết ñiển hình nhà máy ñang sản xuất Sản Phẩm ðĩa Răng Cán Vật Liệu TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 15 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 H7: Dùng khí GAS và ÔXI ñể cắt các răng sau ñó hàn ñắp lại bằng que hàn chống mòn . Mô Phỏng Kết Cấu Sau Khi Lắp Ghép Cụm ðĩa Răng Nghiền Vật Liệu: TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 16 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 • Quy trình gia công trục bánh ñỡ xích : Bản vẽ chi tiết trục bánh ñỡ xích: H1.1 bản vẽ chi tiết trục bánh ñỡ xích. Từ kho ñể phôi ñược cắt và chuẩn bị ñể tiến hành gia công,phôi có kích thước như sau: H1.2 TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 17 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết ñược thực hiện qua các bước nguyên công như sau: - Nguyên công I :Khỏa mặt ñầu – khoan Ta có sơ ñồ gá ñặt ,ñịnh vị và kẹp chặt như hình sau: Gá chi tiết lên mâm cặp 3 chấu tự ñịnh tâm của máy tiện vạn năng 1A62,khỏa mặt ñầu chi tiết bằng dao vai T15K10 ,khoan bằng mũi khoan có ñường kính ø8 trước ñể giảm lượng dư cho gia công khoan lỗ ø 13 . H1.3 - Nguyên công II:Tiện thô và tiện tinh mặt trụ ngoài Ta có sơ ñồ ñịnh vị và kẹp chặt như sau: H1.4 - Nguyên công III:Khoan-khoét-doa-vát mép và taro ren M14x1 H1.5 TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 18 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 - Nguyên công IV : Phay mặt B Phôi ñược gá trên măt phẳng chuẩn bàn máy,kẹp chặt bằng khối V cố ñịnh và khối V di ñộng. H1.6 - Nguyên công V: Khoan các lỗ mặt bên và mặt trụ. H1.7 - Nguyên công VI:Nhiệt luyện bằng phương pháp Ram ,Ủ Thực hiện kiểm tra lò ram,ñặt chi tiết vào lò ủ nhiệt ñộ trong lò Tv1=3700C Sau ñó chi tiết ñược làm nguội ngoài môi trường không khí. H1.8 TRƯỜNG ðH SPKT HƯNG YÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ Giáo Viên Hướng Dẫn : Ths.Nguyễn Anh Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Tô Anh Tuấn CTK4 _ UTEHY 19 Anhtuan2507pro@gmail.com 0978241366 01254209797 Trên ñây là chi tiết trục ñược gia công trong các máy vạn năng thông thường của công ty.Ngoài ra còn có các chi tiết khác như :Bánh ñỡ xích,bánh xe goong,...của các công ty ñặt hàng. 2.2 Quá trình quản lý sản xuất,quản lý chất lượng sản phẩm của công ty: * Quá trình quản lý sản xuất ñược mô tả theo sơ ñồ sau: Sơ ñồ số 2: Sản phẩm của công ty ñăng