Chuyên đề Góc có đỉnh

Cho hình vẽ, biết ED là tiếp tuyến của đường tròn (O). Tìm các góc có đỉnh ở bên trong đường tròn (khác góc bẹt); góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn và công thức tính số đo góc của nó theo các số đo của cung bị chắn. 1. - Xác định được loại góc với đường tròn (góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, góc nội tiếp, góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và dây cung) - Xác định các cung bị chắn tương ứng . 2. Sử dụng các hệ thức liên hệ giữa các loại góc với đường tròn và số đo của cung bị chắn tương ứng để giải quyết yêu cầu của bài toán.

ppt22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/03/2014 | Lượt xem: 1599 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Góc có đỉnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV thöïc hieän: Löông Ngoïc Thanh Cho hình vẽ, biết ED là tiếp tuyến của đường tròn (O). Tìm các góc có đỉnh ở bên trong đường tròn (khác góc bẹt); góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn và công thức tính số đo góc của nó theo các số đo của cung bị chắn. I- KIẾN THỨC CƠ BẢN. 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn. 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn. II- CÁCH VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO GIẢI TOÁN - Xác định được loại góc với đường tròn (góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, góc nội tiếp, góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và dây cung) - Xác định các cung bị chắn tương ứng . 2. Sử dụng các hệ thức liên hệ giữa các loại góc với đường tròn và số đo của cung bị chắn tương ứng để giải quyết yêu cầu của bài toán. Bài tập 40 (SGK - Tr 83) . A B D S E C . O Qua điểm S nằm bên ngoài đường tròn (O), vẽ tiếp tuyến SA và cát tuyến SBC của đường tròn. Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại D. Chứng minh SA = SD. Qua điểm S nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến SA và cát tuyến SBC của đường tròn Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại D SA là tiếp tuyến của (O) SBC là cát tuyến của (O) AD là phân giác của góc BAC SA = SD Phân tích – Tìm lời giải. SA = SD 1 2 Bài tập 41 (SGK - Tr 83) + + Bài tập 42 (SGK -tr 83) Bài tập 42 SGK- Tr 83 (với ) H OÂ chöõ bí maät OÂ chöõ döôùi ñaây laø moät tieâu chí trong vieäc xaây döïng tröôøng hoïc. OÂ chöõ goàm 9 chöõ caùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn S. T. U. Câu 1 1 T 4 5 6 T 3 2 Cho hình vẽ, biết Số đo của cung BM là: 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn G. H. I. Câu 2 1 T 4 5 6 3 T I I Cho hình vẽ, biết Số đo của cung CN là: 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn 1 T I 5 6 3 T A A. B. C. Câu 3 A Cho hình vẽ, biết Số đo của góc A là: 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn A T I 5 6 3 T N N Câu 4 L. M. N. Cho hình vẽ, biết Số đo của góc CSN là: 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn A T I 5 N 3 T H H Câu 5 E. G. H. Cho hình vẽ, biết SA là tiếp tuyến , số đo của góc SAB là: 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn A T I H N 3 T E E. Câu 6 E. H. I. Cho hình vẽ, biết SA là tiếp tuyến,số đo của góc BCA là: 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn I Â N T T N Ê H H LÀ TỪ CÒN THIẾU TRONG CÂU “TRƯỜNG HỌC … HỌC SINH TÍCH CỰC” OÂ chöõ bí maät laø THAÂN THIEÄN 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ *Hệ thống lại kiến thức về năm loại góc với đường tròn. *Nghiên cứu lại các bài tập đã làm hôm nay. *Làm bài tập 43 (SGK – Tr 83) *Chuẩn bị các dụng cụ: Thước, compa, thước đo góc, mô hình góc bằng bìa cứng để học bài CUNG CHỨA GÓC Bài tập 42 trang 83 SGK H MA = MB MA = MC = Baøi taäp boå sung: Từ điểm M ở beân ngoaøi đường troøn (O), veõ hai tieáp tuyeán MB, MC. Veõ ñöôøng kính BOD. Hai ñöôøng thaúng CD, MB caét nhau taïi A. Chöùng minh M laø trung ñieåm AB = 1 2
Tài liệu liên quan