• Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 9: Bẫy lỗi và sử dụng cấu trúc xử lý lỗiHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 9: Bẫy lỗi và sử dụng cấu trúc xử lý lỗi

  Nội dung thảo luận: - Quản lý các lỗi thực thi chương trình bằng phát biểu Try…Catch. - Kiểm tra một số điều kiện lỗi đặc trưng bằng phát biểu Catch When - Sử dụng thuộc tính Err.Number và Err.Description để xác định các lỗi ngoại lệ - Sử dụng phát biểu Try…Catch - Sử dụng các bộ xử lý lỗi kết hợp với các kỹ thuật phòng vệ lỗi khác - Th...

  doc8 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 2561 | Lượt tải: 18

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 8: Gỡ lỗi (DEBUG) trong chương trình VISUAL BASIC.NETHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 8: Gỡ lỗi (DEBUG) trong chương trình VISUAL BASIC.NET

  Nội dung thảo luận: - Các kiểu lỗi khác nhau trong chương trình - Sử dụng công cụ gỡ lỗi trong VS.NET đặt điểm dừng cho chương trình - Sử dụng cửa sổ Watch kiểm tra các giá trị của các biến khi thực thi chương trình - Sử dụng cửa sổ Command để thay đổi giá trị biến và thực thi lệnh trực tiếp Trong các chương trước, chúng ta đã viết nhiều c...

  doc5 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 2296 | Lượt tải: 14

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 7: Sử dụng phát biểu lặp và bộ định thời (TIMER)Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 7: Sử dụng phát biểu lặp và bộ định thời (TIMER)

  Nội dung thảo luận: - Sử dụng vòng lặp For … Next - Hiển thị kết xuất trong ô TextBox nhiều dòng bằng phép nối chuỗi - Sử dụng lệnh Do … Loop - Sử dụng đối tượng định thời Timer để thực thi mã lệnh tại một thời điểm - Tạo chương trình đồng hồ số và công cụ đặt mật khẩu định thời

  doc9 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 2884 | Lượt tải: 15

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 6: Sử dụng các phát biểu cấu trúc ra quyết địnhHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 6: Sử dụng các phát biểu cấu trúc ra quyết định

  Nội dung thảo luận: - Viết các biểu thức điều kiện - Sử dụng phát biểu If…Then rẽ nhánh chương trình dựa vào một điều kiện - Ước lượng tắt trong phát biểu If…Then - Sử dụng phát biểu Select…Case để chọn quyết định trong số nhiều điều kiện - Phát hiện và quản lý sự kiện chuột

  doc9 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 1421 | Lượt tải: 10

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 5: Biến và toán tử trong VISUAL BASIC.NETHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 5: Biến và toán tử trong VISUAL BASIC.NET

  Nội dung thảo luận: - Sử dụng biến để chứa dữ liệu của chương trình - Nhận dữ liệu nhập bằng cách sử dụng hàm InputBox - Hiển thị thông điệp bằng MsgBox - Làm việc với những biến dữ liệu khác nhau - Sử dụng các toán tử toán học và hàm trong công thức - Sử dụng các phương thức toán học trong lớp System.Math của .NET Chúng ta đã biết các...

  doc14 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 3044 | Lượt tải: 24

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 4: Làm việc với Menu và hộp thoạiHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 4: Làm việc với Menu và hộp thoại

  Nội dung thảo luận: - Thêm menu vào chương trình với điều khiển MainMenu - Xử lý mục chọn menu bằng mã lệnh - Sử dụng hộp thoại OpenFileDialog và ColorDialog

  doc8 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 1743 | Lượt tải: 18

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 3: Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOXHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 3: Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX

  Nội dung thảo luận: - Sử dụng các điều khiển Textbox và Button tạo chương trình Hello World - Sử dụng điều khiển DateTimePicker hiển thị ngày sinh của bạn - Sử dụng combobox, CheckBox, RadioButton, ListBox để xử lý các nhập liệu của người dùng - Sử dụng điều khiển LinkLabel để hiển thị trang web trên Internet - Cài đặt điều khiển ActiveX...

  doc15 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 2613 | Lượt tải: 18

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 2: Viết một chương trình Visual Basic.NET đầu tayHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 2: Viết một chương trình Visual Basic.NET đầu tay

  Nội dung thảo luận: - Tạo giao diện cho chương trình - Thiết lập thuộc tính cho các đối tượng trong giao diện - Viết mã chương trình - Lưu và chạy chương trình - Biên dịch file thực thi .exe

  doc6 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 2316 | Lượt tải: 27

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 1: Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NETHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 1: Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET

  VS.NET là bộ công cụ giúp phát triển các ứng dụng từ ứng dụng desktop đến ứng dụng mạng. Nó là môi trường để phát triển tất cả các ngôn ngữ như VB.NET, Visual C++, Visual C#.Net hết sức mạnh mẽ và thuận lợi.

  doc4 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 2591 | Lượt tải: 21

 • Bài giảng VB.NETBài giảng VB.NET

  Mục tiêu: - Vận dụng bộ công cụ lập trình Visual Basic.NET để xây dựng ứng dụng (từ đơn giản đến phức tạp). - Có khả năng tìm hiểu sâu hơn các kỹ thuật lập trình Visual Basic.NET nâng cao (hệ thống, mạng…).

  pdf175 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 4845 | Lượt tải: 102