Đề tài Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch tài trợ chương trình Thời trang và cuộc sống của nhãn hàng Trà Barley Không

Với nền kinh tế hiện đại ngày nay, Marketing ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tất cả doanh nghiệp trên toàn cầu. Các hoạt động Maketing nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và kích thích hệ thống bán hàng phát triển, là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng. Với đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nước giải khát đóng chai là một thức uống không thể thiếu của người dân trong những ngày nắng nóng. Vì vậy, thị trường nước giải khát Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ phát triển rất nhanh với nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và các công ty đa quốc gia. Trong số đó, người tiêu dùng biết đến Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát (THP) với các sản phẩm bia và nước giải khát mang thương hiệu Number One như một doanh nghiệp có tiếng tăm trên thị trường. Đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công của công ty là những hoạt động Marketing chuyên nghiệp và bài bản. Marketing đã mang lại nhiều thương hiệu được người tiêu dùng ủng hộ ngày càng nhiều như Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number One, Trà thảo mộc Dr.Thanh.

pdf93 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 09/10/2012 | Lượt xem: 1240 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch tài trợ chương trình Thời trang và cuộc sống của nhãn hàng Trà Barley Không, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch tài trợ Chương trình "THỜI TRANG & CUỘC SỐNG" của nhãn hàng Trà Barley không độ Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 1 MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU ……………………………………………………………………….………………………………………3 PHAÀN 1. CÔ SÔÛ LÍ LUAÄN. ................................................................... 7 Chöông 1. Lí luaän cô baûn veà chieán löôïc chieâu thò. ....................................... 7 1.1. Chieán löôïc chieâu thò laø gì? .................................................................. 7 1.2. Chieán löôïc chieâu thò bao goàm nhöõng hoaït ñoäng gì? ........................... 9 Chöông 2. Taøi trôï vaø vai troø cuûa taøi trôï trong moät chieán löôïc chieâu thò. .... 11 2.1. Taøi trôï laø gì? ..................................................................................... 11 2.2. Coù maáy loaïi taøi trôï? .......................................................................... 11 2.3. Hoaït ñoäng taøi trôï ñoùng vai troø gì trong chieán löôïc chieâu thò? .......... 12 Chöông 3. Thöïc hieän vaø ñaùnh giaù moät chöông trình taøi trô. ....................... 13 3.1. Caùc böôùc thöïc hieän moät chöông trình taøi trôï. ................................... 13 3.2. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù moät chöông trình taøi trôï. ................................ 15 PHAÀN 2. CHÖÔNG TRÌNH “THÔØI TRANG VAØ CUOÄC SOÁNG” CUÛA NHAÕN HAØNG TRAØ BARLEY KHOÂNG ÑOÄ - COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI – DÒCH VUÏ TAÂN HIEÄP PHAÙT. .................................. 17 Chöông 1. Giới thiệu coâng ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Taân Hieäp Phaùt trong thị trường nước giải khaùt Việt Nam. ...................................................... 17 1.1. Tổng quan Coâng ty TNHH Thương mại – Dịch vuï Taân Hieäp Phaùt. . 17 1.2. Vị trí của Coâng ty TNHH Thöông maïi – Dòch vuï Taân Hieäp Phaùt treân thò tröôøng nöôùc giaûi khaùt taïi Vieät Nam. ...................................................... 30 1.3. Ñaùnh giaù cuûa ngöôøi tieâu duøng veà saûn phaåm cuûa coâng ty TNHH Thöông maïi – Dòch vuï Taân Hieäp Phaùt. ...................................................... 37 Chöông 2. Giới thiệu nhaõn haøng Traø Barley Khoâng Ñoä. ............................ 39 2.1. Lịch sử ra ñôøi. ................................................................................... 39 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 2 2.2. Sản phẩm Traø Barley Khoâng Độ. ..................................................... 40 2.3. Nhöõng hoaït ñoäng chieâu thò cuûa nhaõn haøng Traø Barley Khoâng Ñoä. . 44 Chöông 3. Phaân tích hoaït ñoäng taøi trôï chương trình “Thời trang vaø Cuộc sống” cuûa nhaõn haøng Traø Barley Khoâng Ñoä – Coâng ty TNHH Thöông maïi – Dòch vuï Taân Hieäp Phaùt. .................................................................................. 49 3.1. Mục tieâu. ........................................................................................... 49 3.2. Giôùi thieäu chöông trình “Thôøi trang vaø Cuoäc soáng”. ....................... 51 3.3. Caùch thöùc taøi trôï. .............................................................................. 53 3.4. Phaân tích hiệu quả dự tính vaø ra quyết ñònh. ..................................... 55 3.5. Quaù trình thực hiện. .......................................................................... 57 3.6. Phaân tích trước khi chương trình diễn ra. .......................................... 60 3.7. Phaân tích sau khi chương trình diễn ra. ............................................. 62 3.8. Ñaùnh giaù toaøn bộ chương trình taøi trợ. ............................................. 64 3.9. Baøi học kinh nghiệm. ........................................................................ 65 PHAÀN 3. GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN CHÖÔNG TRÌNH TAØI TRÔÏ “THÔØI TRANG VAØ CUOÄC SOÁNG”...................................................... 70 Chöông 1. Giải phaùp cho hoạt ñoäng taøi trôï chương trình “Thời trang vaø Cuộc sống”. ................................................................................................... 70 Chöông 2. Giải phaùp cho hoạt ñộng chieâu thò cuûa nhaõn haøng Traø Barley Khoâng Ñoä. ................................................................................................... 72 KEÁT LUAÄN ………………………………………………………………………………………………….…………………………76 DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG BIEÅU ………………………………………………………………………….…….78 DANH SAÙCH CAÙC HÌNH VEÕ - ÑOÀ THÒ ……………………………………………………….………..79 PHUÏ LUÏC A …………………………………………………………………………………………………………………………..81 PHUÏ LUÏC B ……………………………………………………………………………………………………………………………85 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ………………………………………………………………………………………………..92 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 3 LÔØI MÔÛ ÑAÀU *** Vôùi neàn kinh teá hieän ñaïi ngaøy nay, Marketing ngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng ñoái vôùi taát caû doanh nghieäp treân toaøn caàu. Caùc hoaït ñoäng Maketing nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø kích thích heä thoáng baùn haøng phaùt trieån, laø caàu noái giöõa doanh nghieäp vaø khaùch haøng. Vôùi ñaëc ñieåm khí haäu nhieät ñôùi aåm gioù muøa, nöôùc giaûi khaùt ñoùng chai laø moät thöùc uoáng khoâng theå thieáu cuûa ngöôøi daân trong nhöõng ngaøy naéng noùng. Vì vaäy, thò tröôøng nöôùc giaûi khaùt Vieät Nam laø moät trong nhöõng thò tröôøng coù toác ñoä phaùt trieån raát nhanh vôùi nhieàu doanh nghieäp lôùn trong nöôùc vaø caùc coâng ty ña quoác gia. Trong soá ñoù, ngöôøi tieâu duøng bieát ñeán Coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn Thöông maïi – Dòch vuï Taân Hieäp Phaùt (THP) vôùi caùc saûn phaåm bia vaø nöôùc giaûi khaùt mang thöông hieäu Number One nhö moät doanh nghieäp coù tieáng taêm treân thò tröôøng. Ñoùng goùp moät phaàn khoâng nhoû cho söï thaønh coâng cuûa coâng ty laø nhöõng hoaït ñoäng Marketing chuyeân nghieäp vaø baøi baûn. Marketing ñaõ mang laïi nhieàu thöông hieäu ñöôïc ngöôøi tieâu duøng uûng hoä ngaøy caøng nhieàu nhö Traø Xanh Khoâng Ñoä, Nöôùc taêng löïc Number One, Traø thaûo moäc Dr.Thanh. Thaùng 12/2007, saûn phaåm Traø Barley Khoâng Ñoä ra ñôøi ñöôïc söû duïng daây chuyeàn Aseptic hieän ñaïi, laàn ñaàu tieân xuaát hieän taïi Vieät Nam ñaõ môû ra moät thôøi ñaïi môùi cho coâng ty THP. Tuy nhieân, chính quaûng caùo cuûa saûn phaåm naøy ñaõ gaây söï nhaàm laãn trong taâm trí khaùch haøng veà coâng duïng cuûa saûn phaåm, töø traø “Giaûm chaát beùo hai laàn” thaønh “Traø giaûm beùo”. Ñieàu naøy khieán loøng tin cuûa khaùch haøng vaø doanh soá cuûa saûn phaåm naøy ngaøy caøng giaûm suùt. Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy, hieän taïi coâng ty ñang thöïc hieän nhieàu chöông trình nhaèm ñònh vò laïi trong taâm trí khaùch haøng veà coâng duïng cuûa loaïi traø naøy. Moät trong nhöõng bieän phaùp coù hieäu quaû maø coâng ty ñang thöïc hieän laø taøi trôï cho chöông trình Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 4 truyeàn hình “Thôøi trang vaø Cuoäc soáng” ñöôïc phaùt soùng chính thöùc luùc 12 giôø tröa Chuû nhaät haøng tuaàn treân HTV7 vaø phaùt laïi vaøo luùc 9 giôø saùng thöù 3 tuaàn tieáp theo cuõng treân HTV7. Ñeå hieåu roõ caùch thöïc hieän vaø ñaùnh giaù moät chöông trình taøi trôï nhö theá naøo. Thoâng qua ñoù ñeå tìm hieåu vai troø vaø taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng taøi trôï ñoái vôùi toaøn boä keá hoaïch chieâu thò cuûa saûn phaåm Traø Barley Khoâng Ñoä. Töø ñoù, ñeà ra nhöõng giaûi phaùp ñeå hoaøn thieän hôn cho chöông trình “Thôøi trang vaø Cuoäc soáng” cuõng nhö chieán löôïc chieâu thò cuûa nhaõn haøng Traø Barley Khoâng Ñoä. Ñaây laø nhöõng lí do em choïn ñeà taøi “Ñaùnh giaù vaø hoaøn thiện keá hoaïch taøi trợ chương trình “Thời trang vaø Cuộc sống” của nhaõn haøng Traø Barley Khoâng Ñoä – Coâng ty TNHH Thöông maïi – dòch vuï Taân Hieäp Phaùt”. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø: Ñaùnh giaù chương trình taøi trợ “Thời trang vaø Cuộc sống” qua caùc chæ tieâu veà: Ñoä nhaän bieát bao goàm toång ñoä nhaän bieát vaø ñoä nhaän bieát khoâng nhaéc nhôû (Top of mind – TOM) cuûa khaùch haøng muïc tieâu ñoái vôùi saûn phaåm. Doanh soá baùn haøng. Möùc ñoä xaâm nhaäp thò tröôøng. Ñoä yeâu thích, … cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm traø Barley Khoâng Ñoä. Suy nghó vaø thaùi ñoä cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm. Caùc chæ tieâu treân seõ ñöôïc thu thaäp vaø ñaùnh giaù baèng caùc phöông phaùp sau: Thu thập thoâng tin thứ cấp từ internet, saùch vôû, taøi lieäu,… Thu thaäp thoâng tin baèng baûng caâu hoûi vaø quan saùt thöïc teá. - Keá hoaïch khaûo saùt baèng baûng caâu hoûi: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 5 1. Khu vöïc khaûo saùt: khu vöïc Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 2. Ñoái töôïng nghieân cöùu: phuï nöõ tuoåi töø 20 ñeán 39. 3. Soá löôïng maãu: 30 maãu. STT Độ tuổi Số lượng mẫu 1 20  25 9 2 26  30 12 3 31  39 9 4. Phöông thöùc thöïc hieän: - Choïn maãu ngaãu nhieân. - Phoûng vaán caù nhaân. 5. Phöông phaùp phaân tích vaø ñaùnh giaù: baèng phaàn meàm SPSS. Haïn cheá cuûa ñeà taøi: Quaù trình thöïc hieän chuyeân ñeà toát nghieäp, cuõng laø thôøi gian thöïc taäp, vì muoán tieáp caän moâi tröôøng laøm vieäc thöïc söï neân thôøi gian cuûa em thöôøng bò chia nhoû cho nhöõng coâng vieäc ôû coâng ty. Ñoàng thôøi, do kinh nghiệm baûn thaân chöa ñuû ñeå ñaùnh giaù moät chöông trình taøi trôï neân coù nhieàu thieáu soùt trong baøi laøm. Tuy nhieân, ñieàu naøy em seõ coá gaéng khaéc phuïc baèng baûng caâu hoûi vaø quan saùt thöïc teá. Keát caáu ñeà taøi : gồm 3 phần: Phaàn 1: Cô sôû lí luaän goàm 3 chöông. Noäi dung laø nhöõng ñònh nghóa cô baûn veà chieán löôïc chieâu thò vaø vai troø cuûa taøi trôï trong moät chieán löôïc chieâu thò. Phaàn 2: goàm 3 chöông. Noäi dung vieát veà thöïc teá hoaït ñoäng saûn xuaát vaø kinh doanh cuûa coâng ty TNHH TM-DV THP, nhaõn haøng Traø Barley Khoâng Ñoä vaø chöông trình “Thôøi trang vaø Cuoäc soáng” Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 6 Phaàn 3: goàm 2 chöông ñeà ra nhöõng giaûi phaùp vaø ñeà xuaát cho chöông trình “Thôøi trang vaø Cuoäc soáng” vaø cho chieán löôïc chieâu thò cuûa nhaõn haøng Traø Barley Khoâng Ñoäâ. Do trình ñoä baûn thaân coù haïn neân chuyeân ñeà toát nghieäp naøy khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, em raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa cuûa thaày Ñinh Tieân Minh. Em xin caûm ôn söï höôùng daãn cuûa thaày Ñinh Tieân Minh cuõng nhö söï höôùng daãn cuûa Coâng ty TNHH Thöông maïi –Dòch vuï Taân Hieäp Phaùt, ñaëc bieät laø phoøng Marketing ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå em coù theå hoaøn thaønh chuyeân ñeà toát nghieäp cuûa mình. *** Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 7 PHAÀN 1. CÔ SÔÛ LÍ LUAÄN. Chöông 1. Lí luaän cô baûn veà chieán löôïc chieâu thò. 1.1. Chieán löôïc chieâu thò laø gì? 1.1.1. Ñònh nghóa chieán löôïc chieâu thò. Saùch Marketing caên baûn cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM, trang 184, coù vieát: “Chieâu thò laø nhöõng noã löïc cuûa doanh nghieäp ñeå thoâng tin thuyeát phục, nhaéc nhôû vaø khuyeán khích khaùch haøng mua saûn phaåm cuõng nhö hieåu roõ veà doanh nghieäp. Nhôø chieâu thò maø doanh nghieäp coù theå baùn ra nhanh vaø nhieàu hôn. Nhöõng hoaït ñoäng chieâu thò naøy ñöôïc theå hieän qua nhaõn hiệu, bao bì, gian haøng tröng baøy, baùn haøng caù nhaân, dòch vuï khaùch haøng, hoäi chôï, cuoäc thi, vaø nhöõng thoâng ñieäp qua caùc phöông tieän thoâng tin (nhö baùo chí, truyeàn thanh, truyeàn hình, thö, aùp phích, phöông tieän vaän chuyeån,…) Nhöõng hoaït ñoäng naøy do coâng ty hoặc do caùc toå chöùc thoâng tin thöïc hieän. Caùc hoaït ñoäng trong Marketing – mix nhö laäp keá hoaïch saûn xuaát saûn phaåm, ñònh giaù, phaân phoái chuû yeáu hình thaønh trong doanh nghieäp hoaëc giöõa doanh nghieäp vôùi trung gian Marketing. Trong khi ñoù, hoaït ñoäng chieâu thò, nhaân toá thöù tö trong Marketing mix, giuùp doanh nghieäp truyeàn thoâng tröïc tieáp vôùi khaùch haøng”. 1.1.2. Vai troø cuûa chieán löôïc chieâu thò trong toaøn boä hoaït ñoäng Marketing. Chieâu thò laø moät yeáu toá troïng yeáu cuûa hoãn hôïp Marketing. Moät chieán löôïc chieâu thò hieäu quaû seõ coù nhöõng ñoùng goùp quan troïng cho söï thaønh coâng cuûa chieán löôïc Marketing. Ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm môùi, tröôùc heát caàn phaûi thoâng tin veà kieåu daùng vaø nhöõng ñaëc tröng ñeå xaây Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 8 döïng thaùi ñoä toát cuûa khaùch haøng ñoái vôùi chuùng. Ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm ñaõ ñöôïc khaùch haøng nhaän bieát caàn taäp trung thuyeát phuïc thay ñoåi nhaän thöùc ñeå ñöôïc öu thích hôn. Ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm thoâng duïng caàn söï nhaéc nhôû ñeå gia taêng söï tin caäy ñaõ coù cuûa ngöôøi tieâu duøng. Nhöõng ñoái töôïng tieáp nhaän nhöõng noã löïc chieâu thò cuûa moät doanh nghieäp raát ña daïng nhö: khaùch haøng muïc tieâu, coå ñoâng, nhöõng nhoùm baûo veä ngöôøi tieâu duøng, chính phuû, caùc thaønh vieân phaân phoái, nhaân vieân, ñoái thuû caïnh tranh vaø nhöõng giôùi coâng chuùng khaùc. Söï giao tieáp cuûa moãi ñoái töôïng khaùc nhau do söï khaùc bieät veà muïc tieâu, söï hieåu bieát vaø nhu caàu. Nhöõng lôïi ích maø chieâu thò mang laïi: - Xaây döïng hình aûnh cho coâng ty vaø saûn phaåm. - Thoâng tin veà nhöõng ñaëc tröng cuûa saûn phaåm. - Xaây döïng nhaän thöùc veà saûn phaåm môùi. - Quaûng baù saûn phaåm hieän coù. - Taùi ñònh vò hình aûnh hoaëc coâng duïng cuûa nhöõng saûn phaåm baùn chaäm hay baõo hoøa. - Taïo söï haêng haùi cho caùc thaønh vieân phaân phoái. - Giôùi thieäu caùc ñieåm baùn. - Thuyeát phuïc khaùch haøng thay ñoåi saûn phaåm. - Thuùc ñaåy khaùch haøng mua haøng. - Chöùng minh söï hôïp lí cuûa giaù baùn. - Giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa khaùch haøng. - Xaây döïng moái quan heä chaët cheõ vôùi khaùch haøng. - Cung caáp dòch vuï sau khi baùn cho khaùch haøng. - Suy trì söï trung thaønh nhaõn hieäu. - Taïo lôïi theá thuaän lôïi cho coâng ty so vôùi ñoái thuû. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 9 Tuy nhieân, chieâu thò khoâng theå thuyeát phuïc khaùch haøng mua saûn phaåm khoâng phuø hôïp nhu caàu hoaëc mua saûn phaåm vôùi giaù cao. 1.2. Chieán löôïc chieâu thò bao goàm nhöõng hoaït ñoäng gì? 1.2.1. Quaûng caùo. “Quaûng caùo laø vieäc söû duïng caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeå truyeàn ñaït tin töùc veà chaát löôïng hay öu ñieåm cuûa saûn phaåm ñeán khaùch haøng. Ñeå thöïc hieän ñöôïc vieäc naøy, caùc doanh nghieäp phaûi chi ra moät khoaûn tieàn nhaát ñònh.” (trích trang 200, saùch Marketing caên baûn). Quaûng caùo coù nhieàu hình thöùc nhö: quaûng caùo qua truyeàn hình, radio, baùo, taïp chí, … ñaây laø caùch nhanh nhaát ñeå thoâng tin ñeán khaùch haøng vaø coù chi phí thaáp treân moãi ngöôøi nhaän. 1.2.2. Quan heä coâng chuùng. “Quan heä coâng chuùng (Public Relation) hay thöôøng goïi taét laø PR, ñaây laø nhöõng hoaït ñoäng truyeàn thoâng ñeå xaây döïng vaø baûo veä danh tieáng cuûa coâng ty, saûn phaåm tröôùc caùc giôùi coâng chuùng. Nhöõng hoaït ñoäng PR taïo ra nhöõng ñieàu kieän vaø moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå baùn haøng dieãn ra. Ñoái töôïng nhaän caùc thoâng ñieäp PR laø caùc giôùi coâng chuùng bao goàm: khaùch haøng, nhaø ñaàu tö, chính phuû, baùo ñaøi, thaønh vieân phaân phoái, nhaân vieân vaø nhöõng nhoùm coâng chuùng khaùc. Hoaït ñoäng PR coù theå mang tính caù nhaân, phaûi traû tieàn vaø cuõng coù theå chòu söï kieåm soaùt hay khoâng cuûa caùc nhaø taøi trôï.” (trích trang 207, saùch Marketing caên baûn) 1.2.3. Khuyeán maõi. Khuyeán maõi laø nhöõng khích leä ngaén haïn ñeå khuyeán khích vieäc mua moät saûn phaåm vaät chaát hay moät dòch vuï. Maëc duø khuyeán maõi coù nhieàu hình thöùc khaùc nhau nhöng chuùng coù ba ñaëc ñieåm: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 10 - Truyeàn thoâng (Communication): khuyeán maõi gaây söï chuù yù vaø cung caáp nhöõng thoâng tin daãn ngöôøi tieâu duøng ñeán vôùi saûn phaåm. - Kích thích (Sitmulation): khuyeán maõi duøng nhöõng coâng cuï thuùc ñaåy, ñoäng vieân gia taêng lôïi ích ñeå thuyeát phuïc khaùch haøng mua ngay. Quaûng caùo ñöa ra lí do ñeå mua coøn khuyeán maõi taïo ra söï kích thích ñeå mua. - Chaøo môøi (Invitation): khuyeán maõi nhö moät lôøi môøi chaøo thuùc giuïc khaùch haøng mua ngay saûn phaåm. Doanh nghieäp söû duïng khuyeán maõi laø coâng cuï ñeå taïo ra phaûn öùng nhanh hôn vaø maïnh hôn. Khuyeán maõi coù theå ñöôïc söû duïng ñeå saûn phaåm ñöôïc chuù yù vaø naâng cao möùc baùn ñang suùt giaûm. Khuyeán maõi coù hieäu quaû trong ngaén haïn, tuy nhieân khoâng hieäu quaû khi xaây döïng söï öu thích nhaõn hieäu laâu daøi. 1.2.4. Baùn haøng caù nhaân. Baùn haøng caù nhaân laø söï giao tieáp maët ñoái maët cuûa nhaân vieân baùn haøng vôùi khaùch haøng tieàm naêng ñeå trình baøy, giôùi thieäu vaø baùn saûn phaåm. Baùn haøng caù nhaân taïo söï chuù yù cuûa moãi khaùch haøng vaø chuyeån taûi nhieàu thoâng tin. Giöõa ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua coù moät söï töông taùc linh ñoäng, thích öùng cho nhöõng yeâu caàu rieâng bieät cuûa khaùch haøng vaø coù theå ñaãn ñeán haønh vi mua haøng, ñaây laø nhöõng vieäc maø quaûng caùo khoâng theå laøm ñöôïc. Nhaân vieân baùn haøng cuõng coù theå thuyeát phuïc vaø giaûi quyeát thaéc maéc cuûa khaùch haøng. Ngoaøi ra, baùn haøng caù nhaân coù theå thieát laäp vaø phaùt trieån nhöõng moái quan heä baùn haøng. Tuy nhieân, trong thöùc teá, ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng, baùn haøng caù nhaân coù moät hình aûnh xaáu. Hoaït ñoäng naøy bò cho laø thieáu trung thöïc vaø duøng nhieàu kó huaät thuùc eùp khaùch haøng. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 11 1.2.5. Marketing tröïc tieáp. Marketing tröïc tieáp laø vieäc söû duïng ñieän thoaïi, thö ñieän töû vaø nhöõng coâng cuï tieáp xuùc khaùc (khoâng phaûi laø ngöôøi) ñeå giao tieáp vaø daãn duï moät ñaùp öøng töø nhöõng khaùch haøng tieâng bieät hoaëc tieàm naêng. Haàu heát coâng ty chuû yeáu döïa vaøo quaûng caùo, khuyeán maõi vaø baùn haøng caù nhaân. Hoï söû duïng quaûng caùo, quan heä coâng chuùng ñeå taïo nhaän thöùc, quan taâm vaø söï öu thích, khuyeán maõi kích thích mua vaø baùn haøng caù nhaân ñeå tieáp caàn baùn. Marketing tröïc tieáp laø ñeå ñaãn ñeán baùn haøng tröïc tieáp khoâng qua trung gian. Chöông 2. Taøi trôï vaø vai troø cuûa taøi trôï trong moät chieán löôïc chieâu thò. 2.1. Taøi trôï laø gì? “Taøi trôï laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng PR cuûa doanh nghieäp höôùng tôùi coâng chuùng nhaèm xaây döïng hình aûnh cuûa doanh nghieäp thoâng qua vieäc boû tieàn vaøo moät chöông trình, söï kieän do moät toå chöùc khaùc thöïc hieän. Thoâng qua taøi trôï doanh nghieäp seõ tranh thuû ñöôïc nhöõng cô hoäi quaûng baù treân nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng vôùi chi phí reû hôn töï mình quaûng caùo maø vaãn ñaït ñöôïc hieäu quaû cao.” (trích ñònh nghóa Saùch Quaûn trò Marketing cuûa Philip Kotler) 2.2. Coù maáy loaïi taøi trôï? 2.2.1. Taøi trôï xaõ hoäi. Taøi trôï xaõ hoäi laø moät chieán löôïc cuûa doanh nghieäp nhaèm taïo hình aûnh, aán töôïng ñeïp trong taâm trí khaùch haøng, tìm kieám söï uûng hoä cuûa coäng ñoàng vaø giôùi truyeàn thoâng. Qua taøi trôï nhöõng thoâng ñieäp ñöôïc truyeàn ñaït ñeán vôùi khaùch haøng muïc tieâu moät caùch cuï theå vaø thöông hieäu deã taïo ra caûm xuùc ñoái vôùi khaùch haøng hôn. Do ñoù, taøi trôï xaõ hoäi laø phöông caùch toát Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh 12 nhaát ñeå chuaån bò vaø taïo dö luaän toát cho thöông hieäu vaø laøm cho khaùch haøng hieåu ñöôïc tính caùch cuûa thöông hieäu. Ñieån hình nhö chöông trình “Thaép Saùng Öôùc Mô Xanh” cuûa Coâng ty Deät May Thaùi Tuaán ñaõ qua naêm naêm thöïc hieän, nhö moät hình aûnh cuûa loøng nhaân aùi, thieát tha vôùi nghieäp “troàng ngöôøi” cuûa ñaát nöôùc. Ñeán nay, treân 5.000 b
Tài liệu liên quan