Đề tài Phân tích tài chính công ty Bibica

Thương hiệu Bibica cũng được chọn là một thương hiệu mạnh trong một trăm thương hiệu mạnh tại Việt Nam, đồng thời cũng là thương hiệu ạnh trong 500 thương hiệu nổi tiếng trong tạp chí bussiness Forum thuộc VCCI và công ty truyền thông cuộc sống (Life) thực hiện. Một số sản phẩm của Bibica như bánh bông lan kem cao cấp thực Hura, kẹo cứng nhân cao cấp Volcano đã được chọn tài trợ cho các hội nghị mang tàm quốc tế như hội nghị ASEM 5, Hội nghị APEC 14.

doc16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/09/2014 | Lượt xem: 935 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tài chính công ty Bibica, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT_KT VINATEX TP.HCM KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHỦ ĐỀ: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY BIBICA GVHD: PHẠM CHÁNH THỊNH SVTH:Nhóm3 Lê Thị Bích Chung 7. Ngô Thị Thiết Phan Thị Phương Thảo 8.Lê Vy Phương Võ Thị Thủy 9.Phù Thị Ngọc Phú Trần Thị Tố Trinh 10.Mai Thị Ngọc Phú Nguyễn Thị Mỹ An 11.Lương Hoài Thắng Lê Thị Lệ Trinh 12.Hà Đình Sự PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY BIBICA A . VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIBICA Tên công ty: Công ty cổ phần bánh kẹo BIBICA. Tên tiếng anh: BIEN HOA CONFECTIONERY CORPORATION. Tên giao dịch: BIBICA. Mã chứng khoán: BBC. Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên hòa 1, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (84-61) 836576 .836240 Fax: (84-68) 836950 Địa chỉ email: bibica@hcm.vnn.vn Website: www.bibica.com.vn Nơi mở tài khoản: Tài khoản đồng Việt Nam: 710A.00305 tại ngân hanggf Công Thương chii nhanhhs khu công nghiệp Biên Hòa. 0.12.700.000098.5 tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Đồng Nai. Tài khoản ngoại tệ: 710S.00305 tại ngân hàng công thương chi hánh khu công nghiệp Biên Hòa. 0.12.700.000087.5 tại ngân hàng ngoại thương Đồng Nai. Vốn điều lệ:90.000.000.000 (chín mươi tỷ đồng chẵn) Thời gian hoạt động: kể từ ngày công ty được cấp giấy phép chứng nhận đưng ký kinh doanh. Mã số thuế: 3600363970. Bibica là một thương hiệu mạnh trên thị trường bánh kẹo Việt Nam hiện nay. Thương hiệu Bibica luôn dược người tiêu dùng tín nhiệm bình chọn đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao từ ăm 1997-2007. Thương hiệu Bibica cũng được chọn là một thương hiệu mạnh trong một trăm thương hiệu mạnh tại Việt Nam, đồng thời cũng là thương hiệu ạnh trong 500 thương hiệu nổi tiếng trong tạp chí bussiness Forum thuộc VCCI và công ty truyền thông cuộc sống (Life) thực hiện. Một số sản phẩm của Bibica như bánh bông lan kem cao cấp thực Hura, kẹo cứng nhân cao cấp Volcano…đã được chọn tài trợ cho các hội nghị mang tàm quốc tế như hội nghị ASEM 5, Hội nghị APEC 14. B. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH I. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG 3 NĂM 2005-2006-2007 1.BẢNG CAÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP NĂM 2005-2006-2007 Đơn vị tính:VNĐ STT Nội dung Năm 2007 Năm 2006 Năm 2005 I Tài sản ngắn hạn 179,079,163,900 156,306,589,247 100,830,486,720 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 44,423,027,953 22,569,254,239 11,158,972,479 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 14,055,000,000 35,000,000,000 - 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 30,318,114,546 33,166,654,300 27,896,506,491 4 Hàng tồn kho 86,850,781,794 63,822,664,865 61,414,409,410 5 Tài sản ngắn hạn khác 3,432,279,607 1,748,015,843 360,598,340 II Tài sản dài hạn 200,093,292,261 86,670,014,998 77,821,142,178 1 Các khoản phải thu dài hạn - - - 2 Tài sản cố định 116,047,273,723 64,626,860,632 65,831,998,937 - Tài sản cố định hữu hình 52,428,380,263 58,548,317,000 63,905,528,141 - Tài sản cố định vô hình 765,196,492 1,098,989,728 538,934,796 - Tài sản cố định thue tài chính - - - - Chi phí xay dựng cơ bản dở dang 62,853,696,968 4,979,553,904 1,387,536,000 3 Bất động sản đầu tư - - - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 41,834,900,322 9,753,219,388 3,719,805,000 5 Tài sản dài hạn khác 12,236,737,314 12,289,934,978 8,269,338,241 III Tổng cộng tài sản 379,172,456,161 242,976,604,245 178,651,628,898 IV Nợ phải trả 172,176,511,837 59,617,754,851 86,886,793,280 1 Nợ ngắn hạn 141,006,182,097 56,438,880,320 83,286,318,749 2 Nợ dài hạn 31,170,329,740 3,178,874,531 3,600,474,531 V Vốn chủ sở hữu 206,995,944,324 183,358,849,394 91,764,835,618 1 Vốn chủ sở hữu 205,372,248,941 182,493,104,011 90,184,590,235 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 107,707,820,000 89,900,000,000 56,000,000,000 - Thăng dư vốn cổ phần 70,226,583,351 70,258,833,351 27,382,833,351 - Cổ phiếu quỹ - - - - Chenh lech đánh giá lại sản - - - - Chenh lệch tỷ giá hối đoái - - - - Các quỹ 9,527,554,230 6,650,040,658 6650040658 - Lợi nhuận sau thuế chưa phan phối 17,910,291,360 15,684,230,002 151,716,226 - Nguồn vốn đầu tư XDCB - - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 1,623,695,383 865,745,383 1,580,245,383 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,623,695,383 865,745,383 1,580,245,383 - Nguồn kinh phí - - - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - - - VI Tổng cộng nguồn vốn 320,660,310,068 242,976,604,245 178,651,628,898 2.BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2005-2006-2007 Đơn vị tính:VNĐ STT CHỈ TIÊU Năm 2007 Năm 2006 Năm 2005 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 456,850,115,543 343,061,150,267 287,091,873,695 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 2,874,617,047 1,730,500,189 1,729,630,268 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 453,975,498,496 341,330,650,078 285,362,243,427 4 Giá vốn hàng bán 335,662,124,255 254,957,271,575 216,296,053,953 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 118,313,374,241 86,373,378,503 69,066,189,474 6 Doanh thu hoạt động tài chính 14,189,899,449 8,996,554,183 219,830,271 7 Chi phí tài chính 4,426,820,713 3,270,215,531 3,152,731,691 8 Chi phí bán hàng 74,254,015,306 51,331,387,150 35,855,608,472 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 21,060,872,607 16,312,967,470 14,356,957,577 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 32,761,565,064 24,455,362,535 15,920,722,005 11 Thu nhập khác 1,222,964,533 1,160,267,499 560,727,081 12 Chi phí khác 659,430,628 538,102,347 390,346,920 13 Lợi nhuận khác 563,533,905 622,165,152 170,380,161 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 33,325,098,969 25,077,527,687 16,091,102,166 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 8,881,794,431 5,541,746,009 3,772,985,317 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 24,443,304,538 19,325,537,571 12,318,116,849 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,512 2,967 2,200 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu - - - 3.BÁO CÁO DÒNG TIỀN QUA CÁC NĂM Đơn vị: VNĐ CHỈ TIÊU Mã số Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1 Lợi nhuận trước thuế 01 16,015,950,746 12,699,615,378 33,325,098,969 2 Điều chỉnh cho các khoản: - Khấu hao tài sản cố định 02 8,270,584,159 2,941,147,277 10,220,161,070 - Các khoản dự phòng 03 335,143,653 446,535,204 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 6,664,500,725 ( 13,453,687,035) - Chi phí lãi vay 06 3,094,576,449 230,448,500 3,297,174,121 3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 27,716,255,007 22,535,711,880 33,835,282,329 - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (3,068,290,163) (879,861,907) (2,646,989,734) - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (2,745,423,501) 4,007,154,478 (22,692,973,276) - Tăng, giảm các khoản phải trả 11 5,481,298,172 (17,645,279,424) 57,503,095,921 - Tăng giảm chi phí trả trước 12 876,128,812 (4,359,203,301) (99,051,419) - Tiền lãi vay đã trả 13 (3,094,576,449) (230,448,500) (3,297,174,121) - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (5,143,423,080) (2,295,965,830) (9,336,108,814) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 440,892,190 0 1,728,454,011 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (3,800,000) (600,000,000) (1,937,741,448) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 20,459,060,988 532,107,396 53,056,793,449 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư - Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác 21 (6,741,110,031) (4,423,576,587) (86,384,621,457) - Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác 22 0 5,409,524 - Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (10,460,501,325) (38,055,000,000) - Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 7,661,074,203 59,000,000,000 - Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 (2,774,715,000) 0 (54,868,223,551) - Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 0 25,979,158,270 - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 - 167,832,269 13,453,687,035 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (9,515,825,031) (7,055,171,440) (80,869,590,179) III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 - 16,850,000,000 2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 (945,000,000) 0 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 75,977,912,342 4,299,860,000 130,370,772,676 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (80,756,337,786) (16,210,895,309) (80,704,202,232) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - 0 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (1,578,730,500) 0 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (7,302,155,944) 4,938,964,691 49,666,570,444 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 3,641,080,013 (1,584,099,353) 21,853,773,714 Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 7,529,033,775 12,138,533,497 22,569,254,239 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 11,170,113,788 10,554,434,144 44,423,027,953 II.PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1.Phân tích khả năng sinh lời: a) suất sinh lời trên tổng tài sản b)Suất sinh lời trên vốn cổ phần thường c) Lợi nhuận biên tế Nhân xét: khả năng sinh lời của công ty Bibica qua năm báo cáo Nhìn chung khả năng sinh lời của Bibica không ổn định. Cụ thể là: Lợi nhuận biên tế của năm 2006 tăng so với 2005 là 1.35%, nhưng đến năm 2007 giảm 0.28% Suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) năm 2006 so với 2005 tăng 1.06% nhưng năm 2007 lại giảm 1.51%. Suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường năm 2006 giảm so với năm 2005 là 2.89% đến năm 2007 lại tăng 1.27%. Tất cả những con số trên đã thể hiện rằng Bibica sủ dụng không hiệu quả tài sản và nguồn vốn của công ty làm cho tài sản và nguồn vốn đó không phát huy được hết tác dụng .vì vậy công ty cần có biện pháp để nâng cao khả năng sinh lời trong thời gian sắp tới. 2) phân tích mức quay quay vòng tài sản a) Kỳ thu tiền bình quân b)Vòng quay khoản phải thu c)Vòng quay hàng tồn kho d)Vòng quay tài sản cố định Nhận xét: mức quay vòng tài sản của Bibica qua năm báo cáo Mức quay vòng tài sản của công ty Bibica không đều. Thể hiện rõ: Kỳ thu tiền bình quân giảm từ năm 2005-2007 cụ thể năm 2005 là 36 ngày, năm 2006 là 35 ngày và 2007 là 24 ngày. Vòng quay các khoản phải thu tăng từ 2005-2007, cụ thể năm 2005 và 2006 là 10 và năm 2007 là 15. Vòng quay hàng tồn kho năm 2006 so với 2005 tăng 0.47% nhưng 2007 giảm so với 2006 là 0.13.cho thấy Bibica tiêu thụ hàng nhanh nên lượng tồn kho giảm. Vòng quay tài sản cố định năm 2006 so với 2005 tăng 0.27%, nhưng năm 2007 giảm so với 2006 là 1.67. vòng quay TSCD của Bibica giảm có thể là công ty đang mở rộng quy mô sản xuất hoặc cũng có thể doanh thu của doanh nhiệp giảm sút khi tài sản cố định không thay đổi và khi vòng quay TSCD tăng thì ngược lại. 3) Phân tích rủi ro 3.1) Đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn a) Tỷ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn CR b) Tỷ số khả năng thanh toán nhanh QR c) Tỷ số ngân lưu từ hoạt đọng sản xuất kinh doanh 3.2) đánh giá khả năng thanh toán nợ dài hạn a) Tỷ số nợ trên vốn D/A b) Tỷ số nợ dài hạn trên vốn cổ phần D/E C) Tỷ số nợ dài hạn d) Tỷ lệ ngân lưu sản xuất kinh doanh trên tổng nợ Chỉ tiêu 2005 2006 2007 NL SXKD 20,459,060,988 532,107,396 53,056,793,449 Tổng nợ 86,886,793,280 59,617,754,851 172,176,511,837 Tỷ lệ NL SXKD/Tổng nợ 23.54% 0.89% 30.81% e) Số lần thanh toán lãi vay từ thu nhập Nhận xét: mức độ rủi ro của Bibica qua 3 năm báo cáo Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn và tỷ số thanh toán nhanh của 2006 so với 2005 là tốt nhưng năm 2007 lại giảm so với 2006. tỷ số ngân lưu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 là 24.56%>20% nên công ty hoạt động tốt, đến năm 2006 là 0.94%<20% suy ra công ty hoạt động không hiệu quả và năm 2007 là 37.62% cho thấy công ty hoạt động tốt. Khả năng thanh toán nợ dài hạn: Khả năng thanh toán nợ dài hạn không ổn định. Nhìn chung các tỷ số về nợ dài hạn của năm 2006 đều giảm so vơi năm 2005, nhưng năm 2007 lại tăng. Riêng với tỷ số TIE lại tăng đều từ 2005-2007. The end_J!mr mat_hi!
Tài liệu liên quan