Hướng dẫn cách học môn tiếng Anh lớp 6

- Tiếng anh lớp 6 là cuốn sách đầu tiên của bộ sách dạy tiếng Anh 4 năm dùng cho các trường THCS . Nội dung quyển sách là những chủ điểm gần gũi với cuộc sống , sát thực với mục đích , nhu cầu và hứng thú của các em . - Tiếng Anh 6 giúp các em bước đầu làm quen với tiếng Anh đồng thời giúp các em luyện tập để có thể nghe , nói , đọc và viết được tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú và sinh động . - Tiếng Anh 6 gồm 16 đơn vị bài học . Mỗi đơn vị gồm 2 đến 3 phần ( A, B , C ) tương ứng với các chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau . Mỗi phần được học từ 1 đến 2 tiết học 45 phút , hs tiếp thu bài học thông qua tranh ảnh , băng đĩa và sự hướng dẫn của gv

doc105 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 5943 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn cách học môn tiếng Anh lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Prepare: 22 / 8 / 2010 Teaching: 23-25 / 8 / 2010 Period 1,2 HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC MÔN TIẾNG ANH 6 I, Đặc điểm chung : Tiếng anh lớp 6 là cuốn sách đầu tiên của bộ sách dạy tiếng Anh 4 năm dùng cho các trường THCS . Nội dung quyển sách là những chủ điểm gần gũi với cuộc sống , sát thực với mục đích , nhu cầu và hứng thú của các em . Tiếng Anh 6 giúp các em bước đầu làm quen với tiếng Anh đồng thời giúp các em luyện tập để có thể nghe , nói , đọc và viết được tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú và sinh động . Tiếng Anh 6 gồm 16 đơn vị bài học . Mỗi đơn vị gồm 2 đến 3 phần ( A, B , C ) tương ứng với các chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau . Mỗi phần được học từ 1 đến 2 tiết học 45 phút , hs tiếp thu bài học thông qua tranh ảnh , băng đĩa và sự hướng dẫn của gv … II, Một số câu thông dụng trong tiết học : Look at the board : Hãy nhìn lên bảng Look at your book and listen to me: nhìn vào sách và lắng nghe Listen : Lắng nghe Listen and repeat : Nghe và lặp lại Read : đọc Write : viết Answer the questions : Hãy trả lời câu hỏi Good morning , teacher : chào cô ( thầy ) Goodbye , teacher : tạm biệt cô ( thầy ) See you again : hẹn gặp lại May I go out ? xin phép em ra ngoài được không ? May I come in ? xin phép em vào lớp được không ? Close your book: gấp sách lại Open your book: mở sách ra Stand up: đứng lên Sit down ngồi xuống Learn by heart new words: Học thuộc lòng từ mới Work in pair: Hãy làm việc theo cặp Work in group: Hãy làm việc theo nhóm - Read in pair: đọc theo cặp - Read individually: đọc c¸ nh©n - Can you translate into vietnamese?: - Can you translate into English? - Keep silent : Hãy giữ im lặng/ trật tự - Do you finish? – Yes, I do/ No, I don’t - Are you ready? – Yes, I am/ No, I am not - Do you understand ? Các em hiểu không? Yes, I do/ No, I don’t Who can answer the question?/ Who can? Ai có thể trả lời được câu hỏi ? Prepare: 27 / 8 / 2010 Teaching: 28 / 8 / 2010 Period 3 Unit 1 : GREETINGS Section A : Hello ( A1,2,3,4) I , Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to know to greet people and identify oneself II, Language contents : 1, Grammar : Tobe 2, Vocabulary : hi , hello, name III, Techniques : Listen and repeat , speak IV, Teaching aids : cassette player , pictures V, Times : 45 minutes VI, Procedures T and Ss’activities Contents  1, Warm-up : ( 5’ ) T : introduces the picture and sets the situation . Ss: look at the picture and guess what the Ss are talking about . T : introduces the new lesson 2, New lesson A, Presentation : ( 12’ ) T : gives the situation Ss: listen and repeat the tape T : introduces new words Ss: listen and repeat . Then practice T : corrects their mistakes and explains the way to use “hi” and “hello”. B, Practice : ( 23’ ) T : asks Ss to practice Ss: practice saying “hi” and “hello” in pairs . T : corrects their mistakes T : introduces the situation Ss: listen and repeat the tape T : gives new words Ss: listen and repeat . Then practice T : explains how to identify oneself Ss : take note and give examples T : plays the tape Ss : listen and repeat . Then practice T : corrects their mistakes T : asks Ss to practice following the model first Ss: practice in groups Ss : practice using their own names Ss : comment T : corrects their mistakes 3, Consolidation : ( 3’ ) T : reviews the main points Ss: listen and remember 4, Homework ( 2’ ) T : asks Ss to : Ss : take note  1, Listen and repeat : New words : - Hello : ( explaination ) Xin chào - Hi : ( explaination ) Xin chào 2, Practice : 3, Listen and repeat : A, New words - Tobe : is, am : ( translation ) là, thì - name : ( example ) tên B, Grammar : Cách tự giới thiệu tên mình - I am ( I’m ) + tên : tôi là …. ex : I am Nga I’m Hoa - My name is( My name’s) + tên : tên tôi là… ex : My name is Ba My name’s Nam 4,Practice with a group : -Learn by heart new words and structures - Do A 1,2 in workbook  Prepare: 5 / 9 / 2010 Teaching: 6 / 9 / 2010 Period 4 Unit 1 : GREETINGS A 5,6,7 I, Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to know the way asking how people are II, Language contents : 1, Grammar : simple present – question : How are you ? 2, Vocabulary : How are you ? Fine / I’m fine Thanks / thank you And you ? III, Techniques : listen and repeat , speak , write IV, Teaching aids : pictures , dialogue build V, Time : 45 minutes VI, Proceduces : T and Ss’ activities Contents  1, Warm-up :( 5’ ) T : greets Ss and identifies her name Ss : do the same T : asks some Ss write on the board Ss : comment ( T : corrects and gives marks ) 2, New lesson : A, Presentation : ( 10’ ) T: sets the situation ( using picture ) and plays the tape Ss : listen and find out new words T : gives new words Ss : guess the meaning and take note T : reads new words Ss : listen and repeat . Then practice T : corrects their mistakes and plays the tape Ss : listen and repeat Ss : play role Ss : comment - T : corrects B, Practice : ( 25’ ) T: shows picture between Miss Hoa & Mr. Hung and guides the way to practice ( using dialogue build ) T : gives new words Ss: take note , listen and repeat . Then practice . Ss: base on dialogue 5 to practice Ss: play role Ss : comment - T : corrects Ss: do the same with picture between Nam and Nga Ss : play role T : correctss their mistakes T : introduces the dialogue build and guides the way to exercise Ss : practice in pairs T : corrects their mistakes Ss: take note in their exercise books 3, Consolidation : ( 4’ ) T : review the main points Ss : listen and remember T : asks Ss to say again the way to greeting people and identify oneself Ss : answer T : corrects - Ss : take note 4, Homework : ( 1’ ) T : asks Ss to : Ss : take note  5, Listen and repeat : New words : - How are you ? : ( guiding questions) - fine / I’m fine : ( example ) - thanks / thank you : ( explaination ) - and you ? : ( ex & explaination ) 6, Practice with a partner : - Miss : ( translation ) - Mrs : ( ex & translation ) - Mr. : ( ex ) Miss Hoa Mr. Hung Mr. Hung : Hi , Miss Hoa . Miss Hoa : Hello , Mr . Hung . Mr. Hung : How are you ? Miss Hoa : I’m fine , thanks . And you ? Mr. Hung : Fine , thanks . 7, Write in your exercise book . Nam : Hello , Lan . How are you ? Lan : Hi , I’m fine , thanks . And you ? Nam : Fine , thank you . 8, Remember . - Hello / Hi - I am ... = I’m … - My name is … = My name’s … - How are you ? I’m fine , thanks / thank you . - Learn by heart new words and structures - Write A6 , 7 in notebook - Do A3 in workbook  Prepare: 6 / 9 / 2010 Teaching: 7 / 9 / 2010 Period 5 Unit 1 - Section B : GOOD MORNING ( B1,2,3,4) I, Objectives : - By the end of the lesson Ss will be able to know saying goodbye II, Language contents : 1, Grammar : simple present 2, Vocabulary : good morning , good afternoon , good evening , good night , goodbye , bye , children . III, Techniques : Listen and repeat , speak , write . IV, Teaching aids : cassette player , pictures . V, Times : 45 minutes VI, Procedures : T and Ss’ activities Contents  1, Warm-up : ( 3’ ) T: calls 2 pairs to practice greeting & asking how the people are . Ss : practice in pairs Ss : comment T : corrects their mistakes and introduces new lesson . 2, New lesson : A, Presentation : ( 13’ ) T : asks Ss to look at the pictures and sets the situation Ss : look at the pictures and listen T : plays the tape Ss : listen and repeat T : introduces new words Ss : guess the meaning and take note T : reads new words Ss : listen and repeat . Then practice T : corrects their mistakes and plays tape Ss : listen and repeat . Then practice B, Practice ( 25’ ) T : shows the pictures and explains the way using again Ss : practice with their partners Ss : comment - T : corrects Review : Back the board ( may be let Ss saying in Vietnamese ) T: sets the situation and plays the tape Ss : listen and find out new words T : gives new words – reads Ss : listen , repeat and prractice T : plays the tape Ss: listen and repeat . Then practice in pairs T : controls & corrects T : hangs flashcard on the board & guides the way to do task Ss : practice in pairs Ss : comment - T : corrects Ss : take note ( may be at home ) 3. Consolidation ( 3’ ) T : reviews the main points Ss : listen and remember Ss : practice saying greetings again T : controls & corrects 4. Homework ( 1’ ) T : asks Ss to : Ss : listen and take note 1, Listen and repeat . - good morning : ( picture & explaining ) - good afternoon : ( picture & explaining) - good evening : ( picture & explaining ) - good night : ( picture & explaining ) - goodbye / bye : ( mime ) 2, Practice with a partner. Good morning Good afternoon Good evening Good night 3, Listen and repeat . - children : ( picture & explaining ) - We are … = We’re ….: ( translation ) - mom : ( example ) 4, Write Lan : Good afternooon , Nga Nga : Good afternoon , Lan Lan : How are you ? Nga : I am fine , thanks . And you ? Lan : Fine , thanks Nga : Goodbye Lan : Bye . - Learn by heart new words & structures - Do the rest exercises and B1,2,3 in workbook - Prepare the next period  Prepare: 08/ 9 / 2010 Teaching: 09 / 9 / 2010 Period 6 Unit 1 : Section C – HOW OLD ARE YOU ? ( C1,2 ) I. Objectives At the end of the lesson Ss will be able to count from one to twenty II. Language contents Vocabulary : numbers III. Techniques : listen and repeat , speaking IV. Teaching aids : cassette player , flashcard V. Times : 45 minutes VI. Procedures T and Ss’ activities Contents  1.Warm-up ( 6’ ) T and Ss talk about how people are & greetings T : introduces the new lesson 2. New lesson a. Presentation T : plays the tape once . Then introduces numbers Ss: listen and look at the flashcard T : plays each line Ss: listen and repeat . Then practice counting numbers from one to twenty T : controls & corrects -Asks Ss write the numbers from one to twenty in their notebooks b. practice T : guides the way to pronounce numbers Ss : count from one to twenty Ss: count from twenty to one Ss: count even numbers ( 2,4,6,8,10,12,14,16,...) Ss: count odd numbers ( 1,3,5,7,9,11,13,15,…) 1S : speaks numbers in Vnamese 1S : speak in English T : controls & corrects 3. Consolidation ( 6’ ) Game : Slap the board 4.Homework ( 1’ ) T : asks Ss to : Ss: listen and take note 1. Listen and repeat 2. Practice - Learn by heart numbers - Do C1 in workbook - prepare the next period  Prepare: 12 / 9 / 2010 Teaching: 13 /9 / 2010 Period 7 Unit1 : Section C – C 3,4,5,6 I. Objectives At the end of the lesson Ss will be able to ask and answer about the ages II. Language contents 1. Grammar : - This is Lan - How old are you ? - I’m twelve 2. Vocabulary : This is … ; year(s) old III. Techniques : listen and repeat , speaking , ask and answer IV. Teaching aids : cassette player , colored-chalk V. Times : 45 minutes VI.Procedures T and Ss’ activities Contents  1. Warm-up ( 6’ ) T and Ss play Bingo game ( numbers from one to twenty ) 2. New lesson a. Presentation ( 15’ ) T : sets the situation and plays the tape once Ss : listen and find out new words T : gives new words Ss : take note , listen and repeat . Then practice . T : controls and corrects - plays the tape Ss : listen and repeat - practice in pairs / groups T : controls and corrects b. Practice ( 20’ ) T : introduces new structure Ss : listen and take note - gives examples T : corrects mistakes T : guides the way to practice - gives models - asks & answer with Ss Ss : Practice in pairs T : controls and corrects 3. Consolidation ( 3’ ) T : reviews the main points Ss : listen and remember 4.Homework ( 1’ ) T : asks Ss to : Ss: listen and take note  3. Listen and repeat a. New words : - This is … : ( mime & example ) - old : ( explanation ) - year(s) old : ( explanation & ex ) b. Grammar Hỏi tuổi người đang nói chuyện với mình - How old are you ? - I’m + số + ( years old ) ex : How old are you ? - I’m eleven - I’m eleven years old. 4. Practice with your classmates - How old are you ? - I’m ………. 5. Play Bingo 6. Remember - numbers : one to twenty - How old are you ? I’m twelve - Learn by heart new words and structure - Do C 2,3,4 in workbook  Prepare: 13 / 9/ 2010 Teaching: 14 / 9/ 2010 Period 8 UNIT 2: AT SCHOOL Section A - COME IN ( 1,2,3,4 ) I. Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to use classroom imperative to understand teacher’s commands. II. Language contents 1.Vocabulary: come in, sit down, open... 2. Grammar: Imperative. III. Techniques: communicative approach, asking and answering, pair work, group work, guessing . IV. Teaching aids: flash cards, pictures, realia V. Procedures. T and Ss’ activities Contents  1. Warm-up ( 5’ ) T and Ss ask and answer about the ages Ss : comment T : corrects and may be gives marks 2. New lesson a. Presentation ( 10’ ) T : sets the situation and plays the tape Ss : listen and repeat T : gives new words Ss : guess the meaning and take note T : reads new words Ss : listen and repeat . Then practice T : corrects mistakes * Checking: Rub out and remember. b. Practice ( 20’ ) T : introduces the pictures and the ways to do task Ss : look at the phrases and the pictures to do matching Ss discuss the answers Ss : comment - T : corrects Ss : take note T : explains the new structure : imperative Ss : take note T : gives imperatives ( Ss close their books ) Ss : action ( base on T’ commands ) 3. Consolidation ( 9’ ) T : gives some exercises Ss : practice in groups Ss: comment T : controls and corrects Ss : take note 4. Homework ( 1’ ) T : asks Ss to : Ss : take note 1.Listen and repeat . Then practice with a partner - come in (v) (pict. ). - sit down # stand up (v) (action). - book (n) (realia). - open your book (act). - close your book (act). 2. Match and write a. Open your book. b. Sit down. c. Come in. d. Close your book. e. Stand up. *Structure: Imperative V + O /A Ex: Open your book. Further practice: * Put the correct word in the brackets. ..............down, please. ...............your book. ...............notebook, please. ...............up, please. ................in . 4. Remember Come in. Sit down # Stand up. Open your book # Close your book. - Learn by heart new words and structure - Do A1,2 in workbook  Prepare: 15 / 9 / 2010 Teaching: 16/ 9 / 2010 Period 9 Unit 2: B. WHERE DO YOU LIVE ? ( B1,2 ) I. Objectives By the end of the lesson Ss will be able to know the way to ask and answer name , the address. II. Language contents 1. Grammar: - What’s your name ? My name’s ……….. - Where do you live ? I live on ……. street / I live in ………. 2.Vocabulary: what, where, live, on, in, street, city, house. III. Techniques: listen and repeat, ask and answer questions IV. Teaching aids: cassette player, picture. V. Procedures T and Ss’ activities Contents  1. Warm-up ( 4’ ) T: gives imperative Ss: do as request T: comments and may be gives marks 2. New lesson a. Presentation ( 12’ ) T: uses picture to set the situation - Introduces the situation and plays the tape Ss: listen and find out new words T: gives new words Ss: guess the meaning and take note T: reads new words Ss: listen and repeat. Then practice Ss: comment - T: corrects T: plays the tape Ss: listen and repeat Ss: practice in pairs T: controls and corrects b. Practice ( 25’ ) T: introduces the new structures Ss: take note and give examples T: corrects their mistakes T: asks about real information Ss: answer about themselves T: controls and corrects T: explains the way to use “ I live on/ in …..” Ss: listen and remember T and Ss ask and answer about the address Ss: practice in pairs T: controls and corrects 3. Consolidation ( 3’ ) T: reviews the main points Ss: listen and remember 4. Homework ( 1’ ) T: asks Ss to: Ss: listen and take note  1. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner a. New words - what: ( example & explaination ) - where: ( example ) - live ( v ): ( example ) - on (pre ): ( action & example ) - street ( n ): ( picture ) b. Grammar * Hỏi tên người đang nói chuyện với mình - What’s ( what is ) your name ? My name’s ( My name is ) + tên ex: what’s your name ? My name’s Lan 2. Play with words - in ( pre ): ( action & ex ) - house ( n ): ( picture ) - city ( n ): ( ex ) * Hỏi bạn đang nói chuyện với mình sống ở đâu - Where do you live ? I live on ……….. street I live in ( tên xã, huyện, thành phố ….) ex: Where do you live ?
Tài liệu liên quan