Kế toán, ngôn ngữ của kinh doanh

Sau khi học xong chương này, học viên có thể:  Giải thích được bản chất của kế toán, đối tượng phục vụ và sự phát triển của kế toán.  Phân biệt kế toán tài chính, kế toán quản trị và những lĩnh vực khác của kế toán.  Nêu được các quy định pháp lý về kế toán và giải thích ảnh hưởng của nó đến công tác quản trị DN

pdf35 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 796 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán, ngôn ngữ của kinh doanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế toán, ngôn ngữ của kinh doanh CHƯƠNG 1 Trình bày: Vũ Hữu Đức 2010 Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 2 Mục tiêu Sau khi học xong chương này, học viên có thể: Giải thích được bản chất của kế toán, đối tượng phục vụ và sự phát triển của kế toán. Phân biệt kế toán tài chính, kế toán quản trị và những lĩnh vực khác của kế toán. Nêu được các quy định pháp lý về kế toán và giải thích ảnh hưởng của nó đến công tác quản trị DN Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 3 Nội dung Bản chất của kế toán • Lược sử phát triển, bản chất kế toán và các lĩnh vực phát triển của kế toán Môi trường kế toán • Khuôn khổ pháp lý, các chuẩn mực, nghề nghiệp kế toán và các nhân tố ảnh hưởng môi trường kế toán Kế toán Việt Nam • Quá trình đổi mới và hệ thống quy định pháp lý về kế toán tại Việt Nam Bản chất của kế toán  Lược sử phát triển  Bản chất kế toán  Các lĩnh vực phát triển của kế toán  Kế toán là ngôn ngữ kinh doanh Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 5 Lược sử phát triển Thời kỳ ban đầu Luca Pacioli và sự phát triển của kế toán kép Sự phát triển của kế toán hiện đại  Kế toán phục vụ cho các nhà đầu tư  Kế toán phục vụ cho nhà quản trị  Kế toán trong môi trường máy tính  Kế toán trong DNVVN Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 6 Bản chất của kế toán Các hoạt động kinh tế Người ra quyết định Hệ thống kế toán Quyết định Dữ liệu Thông tin Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 7 Người ra quyết định Người quản lý Nhà đầu tư Chủ nợ Nhà nước Khách hàng Nhân viên Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 8 Các lĩnh vực phát triển KẾ TOÁN Kế toán quản trị Kế toán tài chính Hệ thống thông tin kế toán Kế toán quốc tế Kiểm toán Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 9 Kế toán tài chính Thông tin kế toán cung cấp chủ yếu cho chủ sở hữu và các đối tượng bên ngoài để ra quyết định kinh tế Cung cấp dưới hình thức các báo cáo tài chính Người quản lý chịu trách nhiệm tổ chức và duy trì sổ sách kế toán Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 10 Các báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả HĐ kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo về sự thay đổi vốn chủ sở hữu Bản thuyết minh báo cáo tài chính Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 11 Kế toán quản trị Thông tin kế toán cung cấp cho người quản lý để đưa ra các quyết định kinh tế Do DN tự tổ chức phù hợp với đặc điểm của mình Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 12 Kế toán quản trị Tính toán chi phí/giá thành sản phẩm Lập dự toán và kiểm soát chi phí Đo lường và đánh giá kết quả hoạt động các bộ phận Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 13 Hệ thống thông tin kế toán Tổ chức công tác kế toán trong môi trường máy tính  Phân tích và thiết kế hệ thống  Tính kiểm soát  Quản trị hệ thống  Đánh giá hệ thống Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 14 Kế toán quốc tế Kế toán công ty đa quốc gia  Báo cáo tài chính hợp nhất  Các vấn đề tỷ giá, khác biệt chính sách kế toán...  Các vấn đề kế toán quản trị Kế toán đối chiếu quốc tế  Các nhà lập quy  Các nhà phân tích tài chính Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 15 Năm 1993, Daimer-Benz niêm yết cổ phiếu tại TTCK New York LỖ 1.839 TRIỆU DM Lợi nhuận 1992 công bố theo US GAAP LÃI 615 TRIỆU DM Lợi nhuận 1992 công bố theo GAAP của Đức Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 16 Kiểm toán Xác định sự phù hợp của thông tin với các tiêu chuẩn của thông tin  Kiểm toán báo cáo tài chính  Kiểm toán tuân thủ  Kiểm toán hoạt động Môi trường kế toán  Khuôn khổ pháp lý  Các chuẩn mực  Nghề nghiệp kế toán  Các nhân tố ảnh hưởng Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 18 Khuôn khổ pháp lý Sự can thiệp của Nhà nước  Bảo vệ quyền lợi Nhà nước  Bảo vệ lợi ích xã hội  Cơ sở cho các chính sách kinh tế Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 19 Chuẩn mực kế toán Các nguyên tắc kế toán làm cơ sở cho quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính  Do Nhà nước/Tổ chức nghề nghiệp/ Ủy ban độc lập ban hành  Bảo đảm chất lượng thông tin của báo cáo tài chính  Vấn đề hệ thống kế toán thống nhất. Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 20 Nghề nghiệp kế toán Sự hình thành kế toán chuyên nghiệp và ảnh hưởng đến môi trường kế toán  Khái niệm kế toán chuyên nghiệp  Tổ chức nghề nghiệp  Ưu thế của kế toán chuyên nghiệp  Vai trò của Nhà nước Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 21 Các nhân tố ảnh hưởng Môi trường kinh doanh Môi trường pháp lý Môi trường văn hóa Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 22 So sánh GDP và giá trị thị trường chứng khoán 2005 Quốc gia GDP (tỷ USD) Giá trị vốn hóa (tỷ USD) Tỷ lệ % Hong Kong 178.3 1,055.0 591.9% Singapore 116.8 257.3 220.3% Anh (London SE) 2,109.0 3,058.2 145.0% Hoa Kỳ (NYSE + Nasdaq) 12,487.2 17,236.3 138.0% Malaysia 131.0 180.5 137.8% Canada (TSX Group) 1,175.4 1,482.2 126.1% Australia 680.0 804.0 118.2% Nhật (Tokyo SE) 4,259.2 4,572.9 107.4% Pháp (Euronext) 3,134.4 2,706.8 86.4% Đức (Deutsche Börse) 2,650.8 1,221.1 46.1% Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 23 Việt Nam Giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán VN đã tăng từ dưới 500 triệu USD vào cuối năm 2005 lên đến 13.8 tỷ USD, chiếm 22.7% GDP vào cuối năm 2006. • Nguồn: East Asian Update, April 2007 – World Bank Kế toán và doanh nghiệp  Trách nhiệm giải trình  Kiểm soát nội bộ  Quản trị công ty Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 25 Trách nhiệm giải trình Đầu tư nguồn lực Nhà quản lýNhà đầu tư Yêu cầu báo cáo về việc sử dụng nguồn lực Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 26 Kiểm soát nội bộ Lợi ích xã hội Chủ sở hữu Các bên liên quan Người quản lý Các nhân viên Tổ chức và duy trì hệ thống KSNB Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 27 Kiểm soát nội bộ Triết lý quản lý Kiểm soát nguồn nhân lực Kiểm soát hệ thống thông tin Kiểm soát vật chất Đánh giá rủi ro Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 28 Quản lý và kiểm soát công ty Sự sụp đổ của Enron và các vấn đề về quản lý và kiểm soát công ty:  Lý thuyết ủy nhiệm  Gian lận báo cáo tài chính  Đạo đức kinh doanh  Vai trò của kiểm toán viên  Trách nhiệm người quản lý  Đạo luật Saxbanes-Oxley 2002 Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 29 Quản trị công ty Bao gồm tất cả những quy định, thiết chế, được xây dựng và ban hành từ phía nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội nhằm bảo vệ lợi ích và quyền lợi của cổ đông và các bên có liên quan Kế toán Việt Nam  Quá trình đổi mới  Hệ thống kế toán hiện hành Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 31 Kế toán Việt Nam Những nhân tố ảnh hưởng  Sự phát triển của nền kinh tế thị trường  Sức ép hội nhập Quá trình đổi mới  Hệ thống kế toán 1990  Hệ thống kế toán 1996  Hệ thống kế toán 2006 Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 32 Hệ thống kế toán hiện hành Hệ thống kế toán DN, HCSN Hệ thống chuẩn mực kế toán Nghị định 128, 129 Luật Kế toán Các văn bản hướng dẫn Các Luật và quy định liên quan Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 33 Luật kế toán Có hiệu lực từ 1.1.2004 Thừa nhận những điểm mới của nền kinh tế thị trường Vai trò của người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng Hành nghề kế toán Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 34 Các chuẩn mực kế toán VN Do Bộ Tài chính ban hành Dựa trên các chuẩn mực quốc tế Quy định các nguyên tắc cơ bản nhằm xử lý các vấn đề kế toán. Đã ban hành được 26 chuẩn mực Chương 1 Vũ Hữu Đức MBA-2010 35 Hệ thống kế toán doanh nghiệp Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, áp dụng từ năm 2006. Ngoài ra, còn một hệ thống kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14.9.2006
Tài liệu liên quan