• Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Tiến độ của dự ánBài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Tiến độ của dự án

  Nội dung • Sự cần thiết của lập tiến độ • Những nguyên tắc lập kế hoạch và tiến độ • Trách nhiệm của các bên • Phương pháp lập tiến độ • Phương pháp tiến độ mạng • Lập mạng từ cơ cấu phân chia công việc • Ấn định thời gian thực hiện công việc thực tế • Ứng dụng của máy tính • Hệ thống mã hóa tiến độ

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Hoạch định dự ánBài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Hoạch định dự án

  Nội dung • Xét duyệt ban đầu của chủ nhiệm dự án • Định hướng của chủ đầu tư • Cơ cấu tổ chức • Cơ cấu phân chia công việc • Hình thành đội ngũ thực hiện dự án • Cuộc họp mở đầu dự án • Các hạng mục/công việc cụ thể • Kế hoạch làm việc của dự án

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Xác định chi phí dự ánBài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Xác định chi phí dự án

  Nội dung • Giá trị theo thời gian của tiền tệ • Phân tích lựa chọn dự án • Chi phí dự án theo các giai đoạn của dự án • Mức độ chính xác của dự toán • Các loại dự toán • Bảng giá của chủ thầu và hợp đồng thi công xây lắp

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hình thành dự ánBài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hình thành dự án

  Nội dung • Các phương thức quản lý dự án đầu tư xây dựng • Các giai đoạn của một dự án xây dựng • Nghiên cứu của chủ đầu tư • Các yêu cầu của chủ đầu tư và mục tiêu của dự án • Xác lập qui mô của dự án • Chiến lược thực hiện dự án

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Các khái niệm về quản lý dự ánBài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Các khái niệm về quản lý dự án

  Nội Dung • Các định nghĩa • Trách nhiệm của các bên tham gia • Mục đích của công tác quản lý dự án • Khái niệm về tổ chức và quản lý • Các chức năng của công tác quản lý dự án • Vai trò của chủ nhiệm dự án • Các hướng dẫn, thông tư, nghị định liên quan đến quản lý dự án xây dựng

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chapter 13: Khiếu nại do giảm năng suấtChapter 13: Khiếu nại do giảm năng suất

  Nội dung  Các khái niệm và định nghĩa  Các phương pháp ước lượng giảm năng suất  Trường hợp áp dụng: phân tích của công ty Navigant Consulting

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chapter 12: Khiếu nại do chậm trễChapter 12: Khiếu nại do chậm trễ

  Các lý do khiếu nại chậm trễ  Điều kiện công trường khác  Thiết kế sai hay thiếu sót  Thay đổi trong các yêu cầu của chủ đầu tư  Điều kiện thời tiết bất thường  Các điều kiện bất khả kháng  Các yếu tố linh tinh

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chapter 11: Các qui tắc trong diễn giải hợp đồngChapter 11: Các qui tắc trong diễn giải hợp đồng

  Nội dung  Các sự biểu thị ý định  Qui tắc tổng quát trong diễn giải hợp đồng  Đẩy nhanh tiến độ và thay đổi hiểu ngầm  Các loại hồ sơ công việc

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chapter 10: Vi phạm hợp đồngChapter 10: Vi phạm hợp đồng

  Nội dung  Vi phạm hợp đồng và tính trọng yếu của vi phạm  Trách nhiệm rõ ràng và trách nhiệm mặc nhiên  Các tình huống vi phạm hợp đồng thường gặp  Một số ví dự ứng đáp trong thực hiện hợp đồng

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chapter 9: Một số điều khoản trong hợp đồng xây dựngChapter 9: Một số điều khoản trong hợp đồng xây dựng

  Nội dung  Khởi công, chậm trễ, và tạm dừng  Sửa đổi và hiệu chỉnh  Điều kiện vật chất không lường trước được  Bất khả kháng (force majeure)  Giá hợp đồng và thanh toán  Khiếu nại, tranh chấp, và phân xử

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0