Luận văn Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau

Sau thời gian thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh Cà mau, được học hỏi thực tế và sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo và các cô chú trong ngân hàng, đặc biệt là cùng với sự chỉ dạy của.

pdf78 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 29/09/2012 | Lượt xem: 1995 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TR NG I H C C N TH KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH LU N V N T T NGHI P PHÂN TÍCH HO T NG THANH TOÁN QU C T T I NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N CÔNG TH NG VI T NAM CHI NHÁNH CÀ MAU Giáo viên h ng d  n: Sinh viên th c hi n: Ths. INH TH L TRINH VÕ MINH MSSV : 4074645 L p: Ngo i Th ng A1 Khóa: 33 C n Th , 2010 - - Co nv er te d fro m W or d to P DF fo r f re e by F as t P DF -- w w w .fa st pd f.c om - - i LỜI CẢM TẠ  Qua bốn năm học ở Trường ñại học Cần Thơ, em luôn ñược sự chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình của Quý Thầy Cô, nhất là Quý Thầy Cô Khoa KT- QTKD ñã truyền ñạt cho em về lý thuyết cũng như về thực tế trong suốt thời gian học tập ở trường. Sau thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau, ñược học hỏi thực tế và sự hướng dẫn giúp ñỡ nhiệt tình của Ban Lãnh ðạo và các cô chú trong ngân hàng, ñặc biệt là cùng với sự chỉ dạy của Quý Thầy Cô Khoa KT- QTKD ñã giúp em hoàn thành ñề tài tốt nghiệp. Em kính gửi lời cảm ơn ñến Quý Thầy Cô Khoa KT- QTKD ñã truyền ñạt cho em kiến thức bổ ích trong thời gian qua, ñặc biệt là cô ðinh Thị Lệ Trinh ñã tận tình hướng dẫn cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Em kính gửi lời cảm ơn ñến Ban Lãnh ðạo và các cô chú Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau ñã tận tình giúp ñỡ và hướng dẫn em trong thời gian thực tập. Do kiến thức còn hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu, chắc chắn bài luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận ñược sự ñóng góp của Quý Thầy Cô và Ban Lãnh ðạo Chi nhánh giúp em khắc phục ñược những thiếu sót và khuyết ñiểm. Em xin kính chúc Quý Thầy Cô Khoa KT- QTKD, Ban Giám ðốc và toàn thể Quý Cô Chú trong Ngân hàng lời chúc sức khoẻ và luôn thành ñạt. Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực hiện Võ Minh ðệ ii LỜI CAM ðOAN  Tôi cam ñoan rằng ñề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong ñề tài là trung thực, ñề tài không trùng với bất kỳ ñề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) Võ Minh ðệ iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. Ngày …. tháng …. năm 2010 Thủ trưởng ñơn vị (ký tên và ñóng dấu) iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ðẠI HỌC • Họ và tên người hướng dẫn: • Học vị: • Chuyên ngành: • Cơ quan công tác: • Tên học viên : Võ Minh ðệ • Mã số sinh viên : 4074645 • Chuyên ngành : Kinh tế ngoại thương • Tên ñề tài : Phân tích hoạt ñộng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của ñề tài với chuyên ngành ñào tạo: ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 2. Về hình thức: ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của ñề tài ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 4. ðộ tin cậy của số liệu và tính hiện ñại của luận văn ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 5. Nội dung và các kết quả ñạt ñược ......................................................... ..................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 7. Kết luận ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Cần Thơ, ngày…… tháng …… năm 2010. NGƯỜI NHẬN XÉT v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Ngày……tháng …. năm 2010 Giáo viên phản biện (ký và ghi họ tên) vi MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU ................................................................................... 1 1.1. ðẶT VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU .................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu. ........................................................................ 1 1.1.2. Căn cứ thực tiễn..................................................................................... 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ......................................................................... 3 1.2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................... 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 3 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................................ 3 1.3.1. Phạm vi không gian ............................................................................... 3 1.3.2. Phạm vi thời gian ................................................................................... 3 1.3.3. ðối tượng nghiên cứu ............................................................................ 3 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ............................................................................. 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................. 4 2.1.1. Sơ lược về hoạt ñộng thanh toán quốc tế .................................................. 4 2.1.2. Một số phương thức thanh toán quốc tế .............................................. 10 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................... 18 2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu ..................................................... 18 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 18 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 19 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CÀ MAU ............................ 20 3.1. SỰ THÀNH LẬP NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CÀ MAU ................. 20 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC .................................................................................. 22 3.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH .......................... 25 3.4. ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHCT CÀ MAU TRONG THỜI GIAN TỚI ......................................................................................................... 32 3.5. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ðỘNG CỦA NHCT CÀ MAU .......................................................................................................................... 33 vii 3.5.1. Phương hướng: .................................................................................... 33 3.5.2. Nhiệm vụ: ............................................................................................ 34 Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ðỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CÀ MAU ...... 35 4.1. PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NHCT CÀ MAU 35 4.2. PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO HÀNG XUẤT KHẨU CỦA TỪNG PHƯƠNG THỨC TTQT .................................................. 41 4.3. PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO HÀNG XUẤT KHẨU CỦA TỪNG PHƯƠNG THỨC TTQT .................................................. 48 Chương 5: NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ðỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CÀ MAU .................................................. 53 5.1. THUẬN LỢI .............................................................................................. 53 5.1.1. Có uy tín trường quốc tế ...................................................................... 53 5.1.2. Có kinh nghiệm nhiều năm trong thanh toán quốc tế ........................... 53 5.1.3. Có số lượng và quy mô khách hàng truyền thống lớn: ......................... 54 5.1.4. ðội ngũ cán bộ có trình ñộ, năng lực tư vấn, thực hiện nghiệp vụ TTQT hoàn hảo ............................................................................................................ 54 5.1.5. Hệ thống thông tin ñiện toán thông suốt .............................................. 54 5.1.6. Có ñịa ñiểm giao dịch thuận lợi ........................................................... 55 5.1.7. Có sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước .................................................... 55 5.1.8. Những giải pháp phát triển ñúng ñắn của NHCTVN ............................ 55 5.2. KHÓ KHĂN .............................................................................................. 55 5.2.1. Phương thức thanh toán chưa ña dạng ................................................. 55 5.2.2. Cơ chế tín dụng, TTQT, mua bán ngoại tệ của chi nhánh còn quá thắt chặt chưa giải quyết ñược tính ñặc thù từng khu vực, từng nhóm khách hàng:... 56 5.2.3. Sự cạnh tranh gay gắt của các NHTM khác: ........................................ 56 5.2.4. Khó khăn từ phía khách hàng gây ra: ................................................... 56 5.2.5. Hệ thống ngân hàng ñại lí chưa rộng khắp ........................................... 57 5.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NHCT CÀ MAU ...................................................................... 57 viii 5.3.1. Hoàn thiện cơ chế tín dụng, TTQT, tài trợ thương mại và thu mua ngoại tệ: ...................................................................................................................... 57 5.3.2. Ứng dụng chiến lược maketing trong hoạt ñộng kinh doanh của Ngân Hàng ................................................................................................................. 58 5.3.3. Thực hiện chiến lược hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ của khách hàng ......... 58 5.3.4. Nâng cao trình ñộ nghiệp vụ của thanh toán viên: ................................ 59 5.3.5. ðẩy mạnh hợp tác quốc tế ................................................................... 59 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 60 6.1 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 60 6.2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................... 61 6.2.1. ðối với NHCTVN ............................................................................... 61 6.2.2. ðối với NHNN: ................................................................................... 62 6.2.3. ðối với Nhà nước và chính quyền ñịa phương: .................................... 62 6.2.4. ðối với khách hàng: ............................................................................ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO ix DANH MỤC BẢNG  Trang Bảng 1: Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của NHCT Cà Mau 2007-2009 và 6 tháng ñầu năm 2009-2010 .................................................................................. 26 Bảng 2: Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu tại NHCT Cà Mau 2007-2009 và 6 tháng ñầu năm 2009-2010 ................................................................................ 36 Bảng 3: Doanh số thanh toán hàng nhập tại NHCT Cà Mau 2007-2009 và 6 tháng ñầu năm 2009-2010 .......................................................................................... 42 Bảng 4: Giá trị thanh toán theo từng phương thức 2007-2009 và 6 tháng ñầu năm 2009-2010 ........................................................................................................ 49 x DANH MỤC HÌNH  Trang Hình 1: Sơ ñồ cơ cấu tổ chức NHCT Cà Mau .................................................... 21 Hình 2: Cơ cấu doanh thu tại NHCT Cà Mau 2007-2009 ................................. 27 Hình 3: Cơ cấu chi phí tại NHCT Cà Mau 2007-2009 ...................................... 29 Hình 4: Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của NHCT Cà Mau 2007-2009 ............ 31 Hình 5: Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của NHCT Cà Mau 6 tháng ñầu năm 2009-2010 ........................................................................................................ 32 Hình 6: Tỉ trọng thanh toán hàng xuất và nhập trong hoạt ñộng TTQT tại NHCT Cà Mau năm 2007 ............................................................................................. 37 Hình 7 Tỉ trọng thanh toán hàng xuất và nhập trong hoạt ñộng TTQT tại NHCT Cà Mau năm 2008 ............................................................................................ 37 Hình 8: Tỉ trọng thanh toán hàng xuất và nhập trong hoạt ñộng TTQT tại NHCT Cà Mau năm 2009 ............................................................................................. 37 Hình 9: Giá trị thanh toán quốc tế tại NHCT Cà Mau giai ñoạn 2007 – 2009 .... 38 Hình 10: Giá trị thanh toán quốc tế tại NHCT Cà Mau 6 tháng ñầu năm 2009 - 2010 ... 40 Hình 11: Giá trị thanh toán hàng xuất khẩu tại NHCT Cà Mau và kim ngạch xuất khẩu thủy sản Cà Mau 2007-2009 ..................................................................... 43 Hình 12: Tỉ trọng thanh toán hàng xuất tại NHCT Cà Mau theo từng phương thức thanh toán năm 2007 ......................................................................................... 44 Hình 13: Tỉ trọng thanh toán hàng xuất tại NHCT Cà Mau theo từng phương thức thanh toán năm 2008 ................................................................................................. 44 Hình 14: Tỉ trọng thanh toán hàng xuất tại NHCT Cà Mau theo từng phương thức thanh toán năm 2009 ......................................................................................... 44 Hình 15: Giá trị từng phương thức thanh toán quốc tại tại NHCT Cà Mau theo ñơn vị hàng xuất 2007 – 2009 .......................................................................... 45 Hình 16: Giá trị từng phương thức thanh toán quốc tại tại NHCT Cà Mau theo ñơn vị hàng xuất 6 tháng ñầu năm 2009 – 2010 ................................................. 46 xi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮC Tiếng Việt DNXNK Doanh nghiệp xuất nhập khẩu DV Dịch vụ HðQT Hội ñồng quản trị KT-XH Kinh tế - Xã hội NH Ngân hàng NHCTVN Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam NHNNoPTNT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn NHNNVN Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NK Nhập khẩu TMCP Thương mại cổ phần TTXNK Thanh toán xuất nhập khẩu (chuyển tiền bằng ñiện có chứng từ) TTQT Thanh toán quốc tế TTXNK Thanh toán xuất nhập khẩu VNð Việt Nam ñồng XK Xuất khẩu XTTM Xúc tiến thương mại Tiếng Anh CAD Cash against documents (Trả tiền ngay) COD Cash on delivery (Trả tiền mặt khi giao hàng) EU European Union (Liên minh châu Âu ) L/C Letter of Credict (Tín dụng chứng từ) TTR Telegraphic transfer reimbursement SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Hiệp hội Tài chính viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu) USD United States dollar (ðồng tiền Mỹ) WTO World Trade Organization (Tổ chức thương mại thế giới) xii Phân tích hoạt ñộng thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Việt Nam-chi nhánh Cà Mau GVHD: ðinh Thị lệ Trinh - 1 - SVTH: Võ Minh ðệ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ðẶT VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới, Việt Nam chúng ta ñang trên ñường mở cửa hội nhập, hợp tác, giao lưu buôn bán quốc tế. ðặc biệt vào năm 2007, khi chúng ta trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức kinh tế thế giới (WTO), một sự kiện mở ra kỷ nguyên phát triển toàn diện của kinh tế Việt Nam, mà tiên phong là thương mại quốc tế (chủ yếu là hoạt ñộng xuất nhập khẩu), một hoạt ñộng chiếm vị trí vô cùng quan trọng cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Nhận thấy ñược tầm quan trọng của thương mại quốc tế, cả nước nói chung và từng ñịa phương nói riêng ñang từng bước ñi trên con ñường hội nhập và phát triển của thế giới, cố gắng từng bước phát huy hết tiềm năng của mình ñể vinh danh trên thương trường quốc tế vô cùng khắc nghiệt nhằm thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. Song song với xu thế toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cả nước nói chung hay tại tỉnh Cà Mau nói riêng ñã, ñang và sẻ không ngừng mở rộng và hội nhập ñể ñạt ñược những mục tiêu ñã ñề ra trong tiến trình phát triển của mình. Tuy nhiên, ñể phục vụ cho hoạt ñộng của các doanh nghiệp này ñược diển ra thông suốt, thuận tiện và dễ dàng, thì vai trò trung gian của hoạt ñộng thanh toán quốc tế là tất yếu và ngày càng chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Nhận thấy ñược những vấn ñề cấp bách ñó của các doanh nghiệp trên ñịa phương, cũng như các ngân hàng thương mại (NHTM) khác Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Cà Mau (NHCT Cà Mau) ñã mạnh dạng ñầu tư phát triển hoạt ñộng thanh toán quốc tế, một mặt vừa tạo doanh thu, ña dạng quá sản phẩm kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh và thương hiệu uy tín cho bản thân ngân hàng, mặt khác cũng góp phần giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp khi xuất khẩu từ ñó tạo ñiều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp trên ñịa bàn, ñể góp phần thúc ñẩy sự phát triển bền vững của ñịa phương nói riêng và cả nước nói chung. Xuất phát từ thực tế ñó tôi ñã chọn ñề tài “PHÂN TÍCH HOẠT ðỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG Phân tích hoạt ñộng thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Việt Nam-chi nhánh Cà Mau
Tài liệu liên quan