Lý thuyết môn kiểm toán

. 1.3 Phân loại kiểm toán . 1.3.1 Phân loại theo mục tiêu kiểm toán  Kiểm toán hoạt động  Kiểm toán tuân thủ  Kiểm toán Báo cáo tài chính 1.3.2. Phân loại theo chủ thể kiểm toán  Kiểm toán nhà nýớc  Kiểm toán nội bộ  Kiểm toán độc lập 1.3.1. Phân loại theo mục tiêu kiểm toán a. Kiểm toán hoạt động => Khái niệm: Kiểm tra và xác nhận về tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của một hoạt động đýợc kiểm toán => Đối týợng: + Kết quả kinh doanh của đõn vị; Dự án... + Cõ cấu tổ chức, phòng ban + Chính sách, qui chế... + Qui trình công nghệ, nghiệp vụ… => Chuẩn mực để đánh giá: + Không có chuẩn mực chung: Liên quan nhiều lĩnh vực… + Đa dạng, phức tạp tuỳ thuộc từng cuộc kiểm toán => Chủ thể: KTV Nội bộ, KTV Nhà nýớc, KTV Độc lập => Kết quả kiểm toán: Đõn vị, Nhà nýớc, nhà đầu tý => Vai trò của kiểm toán hoạt động ở Việt Nam??? 1.3.1. Phân loại theo mục tiêu kiểm toán b. Kiểm toán tuân thủ => Khái niệm: Kiểm tra và xác nhận về tính tuân thủ luật pháp, chế độ, qui định nào đó của Nhà nýớc, ngành, đõn vị. => Đối týợng: + Thực trạng tuân thủ luật pháp, qui định của Nhà nýớc,... + Thực trạng tuân thủ chính sách, chế độ, qui định đõn vị + Thực trạng tuân thủ chính sách thu- chi ngân sách;... => Chuẩn mực để đánh giá: + đa dạng, không phức tạp + các văn bản liên quan: của Nhà nýớc, ngành, đõn vị => Chủ thể kiểm toán: KT Nội bộ, KT Nhà nýớc, KT Độc lập => Kết quả kiểm toán: Đõn vị, Nhà nýớc, nhà đầu tý => Vai trò của kiểm toán tuân thủ ở Việt Nam? 1.3.1 Phân loại theo mục tiêu KT c. Kiểm toán báo cáo tài chính => Khái niệm: Kiểm tra/xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính của đõn vị đýợc KT => Đối týợng: + báo cáo tài chính của đõn vị + báo cáo quyết toán vốn + báo cáo tài chính các dự án… => Chuẩn mực để đánh giá: + Các nguyên tắc; chuẩn mực về kế toán + Các qui định, chế độ về kế toán hiện hành, liên quan => Chủ thể: KT Nội bộ, KT Nhà nýớc, KT Độc lập => Kết quả kiểm toán: Đõn vị, Nhà nýớc, nhà đầu tý

doc16 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 3812 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lý thuyết môn kiểm toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. 1.3 Phân loại kiểm toán . 1.3.1 Phân loại theo mục tiêu kiểm toán Kiểm toán hoạt động Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán Báo cáo tài chính 1.3.2. Phân loại theo chủ thể kiểm toán Kiểm toán nhà nýớc Kiểm toán nội bộ Kiểm toán độc lập 1.3.1. Phân loại theo mục tiêu kiểm toán a. Kiểm toán hoạt động => Khái niệm: Kiểm tra và xác nhận về tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của một hoạt động đýợc kiểm toán => Đối týợng: + Kết quả kinh doanh của đõn vị; Dự án... + Cõ cấu tổ chức, phòng ban + Chính sách, qui chế... + Qui trình công nghệ, nghiệp vụ… => Chuẩn mực để đánh giá: + Không có chuẩn mực chung: Liên quan nhiều lĩnh vực… + Đa dạng, phức tạp tuỳ thuộc từng cuộc kiểm toán => Chủ thể: KTV Nội bộ, KTV Nhà nýớc, KTV Độc lập => Kết quả kiểm toán: Đõn vị, Nhà nýớc, nhà đầu tý => Vai trò của kiểm toán hoạt động ở Việt Nam??? 1.3.1. Phân loại theo mục tiêu kiểm toán b. Kiểm toán tuân thủ => Khái niệm: Kiểm tra và xác nhận về tính tuân thủ luật pháp, chế độ, qui định nào đó của Nhà nýớc, ngành, đõn vị. => Đối týợng: + Thực trạng tuân thủ luật pháp, qui định của Nhà nýớc,... + Thực trạng tuân thủ chính sách, chế độ, qui định đõn vị + Thực trạng tuân thủ chính sách thu- chi ngân sách;... => Chuẩn mực để đánh giá: + đa dạng, không phức tạp + các văn bản liên quan: của Nhà nýớc, ngành, đõn vị => Chủ thể kiểm toán: KT Nội bộ, KT Nhà nýớc, KT Độc lập => Kết quả kiểm toán: Đõn vị, Nhà nýớc, nhà đầu tý => Vai trò của kiểm toán tuân thủ ở Việt Nam? 1.3.1 Phân loại theo mục tiêu KT c. Kiểm toán báo cáo tài chính => Khái niệm: Kiểm tra/xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính của đõn vị đýợc KT => Đối týợng: + báo cáo tài chính của đõn vị + báo cáo quyết toán vốn + báo cáo tài chính các dự án… => Chuẩn mực để đánh giá: + Các nguyên tắc; chuẩn mực về kế toán + Các qui định, chế độ về kế toán hiện hành, liên quan => Chủ thể: KT Nội bộ, KT Nhà nýớc, KT Độc lập => Kết quả kiểm toán: Đõn vị, Nhà nýớc, nhà đầu tý Vai trò của kiểm toán BCTC ở Việt Nam??? => VSA200: Đýa ra ý kiến xác nhận rằng BCTC có đýợc lập trên cõ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc đýợc chấp nhận), có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không? Trung thực: thông tin tài chính, tài liệu kế toán phản ánh đúng sự thật nội dung, bản chất và giá trị của nghiệp vụ KT phát sinh Hợp lý là thông tin tài chính và tài liệu kế toán phản ánh trung thực, cần thiết và phù hợp về không gian, thời gian và sự kiện Ý kiến của KTV làm tăng thêm sự tin cậy của BCTC, nhýng không thể cho rằng, ý kiến của KTV là sự bảo đảm về khả năng tồn tại của doanh nghiệp trong týõng lai/hiệu quả/hiệu lực điều hành của bộ máy quản lý! (rủi ro kinh doanh và rủi ro thông tin) Nhu cầu xác nhận BCTC ở Việt Nam? Chýõng 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.3. Phân loại kiểm toán (tiếp theo) 1.3.1. Theo mục tiêu kiểm toán 1.3.1. Phân loại theo chủ thể  a. Kiểm toán Nhà nước   => Khái niệm: Hoạt động kiểm toán do các Kiểm toán viên Nhà nước thuộc cơ quan quản lý Nhà nước tiến hành => Kiểm toán BCTC, tuân thủ, hoạt động các đơn vị sử dụng kinh phí NSNN. => Khách thể: + Tổ chức, đơn vị, cá nhân, dự án có sử dụng kinh phí từ NSNN + Mang tính bắt buộc; Không thu phí kiểm toán => Chủ thể: KTV Nhà nước- thuộc cơ quan quản lý Nhà nước => Tổ chức-> độc lập: Trực thuộc Chính phủ/Quốc hội/Toà án => Báo cáo kiểm toán: + Giá trị pháp lý cao đối với các quản lý Nhà nước. + Có quyền yêu cầu xử lý, sửa đổi qui chế tài chính Vai trò của Kiểm toán Nhà nýớc (KTVNN) ở Việt Nam???   Luật KTNN ngày 14/6/2005: kiểm toán báo cáo thu-chi NS; dự án vốn đầu tư XDCB bằng vốn ngân sách; dự án ODA; báo cáo tài chính các DNNN (Tổng cty, tập đoàn lớn);… => đó là: Hàng trăm nghìn tỷ đồng thu-chi NSNN; hàng tỷ USD vốn ODA hàng năm được giải ngân cần được kiểm toán… => Vấn đề của KTNN: Nhân sự, năng lực >< nhu cầu => Nhu cầu đánh giá Hiệu quả hoạt đông >< khả năng www.kiemtoannn.gov.vn 1.3. Phân loại kiểm toán (tiếp theo) 1.3.1. Theo chủ thể tiến hành kiểm toán b., HĐQT) + Vai trò quan trọng đối với cuộc kiểm toán từ Kiểm toán nội bộ  => Khái niệm: Là hoạt động kiểm toán do các KTV nội bộ của đơn vị tiến hành => Kiểm toán BCTC, tuân thủ, hoạt động các nghiệp vụ, bộ phận, phòng, ban trong đơn vị. => Khách thể: + Bộ phận của đơn vị: phân xưởng, phòng, ban, cá nhân... + Nghiệp vụ, chương trình, công trình, dự án + Mang tính bắt buộc, không thu phí. => Chủ thể: Các KTV nội bộ thuộc bộ phận KTNB đơn vị. => Tổ chức->độc lập: phòng, bộ phận thuộc HĐQT; BGĐ… => Giá trị báo cáo kiểm toán: + Có giá trị bên trong doanh nghiệp (BGĐ ngoài Vai trò của Kiểm toán Nội bộ (&KTVNB) ở Việt Nam??? 1.3. Phân loại kiểm toán (tiếp theo) 1.3.1. Theo chủ thể tiến hành b. Kiểm toán độc lập => Khái niệm: Là hoạt động kiểm toán do các KTV độc lập thuộc các Công ty kiểm toán độc lập tiến hành => Kiểm toán BCTC, hoạt động, tuân thủ và tư vấn tài chính... theo yêu cầu. => Khách thể kiểm toán: + Bắt buộc theo qui định + Tự nguyện: tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu. + Thu phí kiểm toán => Chủ thể kiểm toán: KTV độc lập (CPA)-> công ty kiểm toán độc lập => Tổ chức- độc lập: Mô hình công ty -> vì mục tiêu an toàn/lợi nhuận => Báo cáo kiểm toán: + giá trị pháp lý, tin cậy cao đối với bên thứ ba + vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Vai trò của Kiểm toán độc lập (&KTVĐL) ở Việt Nam??? Tổ chức kiểm toán độc lập đýợc thành lập và hoạt động theo Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004, Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 bổ sung, sửa đổi Thông tý số 60/2006/TT-BTC ngày 28/6/2006. BCTC bắt buộc kiểm toán độc lập hàng năm: => các doanh nghiệp có vốn đầu tý nýớc ngoài; => tổ chức có hoạt động tín dụng/tài chính/bảo hiểm. => DN niêm yết theo quy định pháp luật về chứng khoán, => vay vốn ngân hàng thực hiện theo quy định về tín dụng. => DNNhà nýớc: công ty nhà nýớc, công ty cổ phần Nhà nýớc, công ty TNHH Nhà nýớc và DN khác có vốn NN trên 50%; => Báo cáo quyết toán các dự án đầu tý hoàn thành từ nhóm A; Vai trò của kiểm toán độc lập ở Việt Nam???-> kiemtoan.com.vn và khác Vai trò của Kiểm toán độc lập (&KTVĐL) ở Việt Nam??? => Hiện có khoảng 140 công ty kiểm toán đang hoạt động, trong đó có 4 công ty kiểm toán đa quốc gia. => Hiện khoảng 3.000 ngýời làm việc tại các công ty kiểm toán, khoảng 1.500 có chứng chỉ CPA nhýng ½ hành nghề. => Dự báo năm 2010, cần khoảng 5.000 KTV độc lập, hàng năm chỉ có khoảng 200-300 KTV đýợc cấp CPA,… => Nhu cầu bắt buộc kiểm toán BCTC rất lớn: TTCK: gần 300 DN niêm yết, chýa kể gần 1.000 DN đăng ký đại chúng; các ngân hàng và TCTD, bảo hiểm; và hàng trăm nghìn DNNN… Chýõng 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.3. Phân loại kiểm toán (tiếp theo) 1.3.1 Theo chủ thể tiến hành kiểm toán 1.4. Tiêu chuẩn Kiểm toán viên độc lập 1.4.1. Khái niệm Là ngýời thực hiện các cuộc kiểm toán và đýa ra ý kiến độc lập của mình về mức độ phù hợp của các thông tin với các CM đã thiết lập. Theo VSA 220 “kiểm soát chất lýợng hoạt động kiểm toán”- KTV là ngýời có chứng chỉ KTV do Bộ Tài chính cấp, có đăng ký hành nghề tại 1 công ty kiểm toán độc lập, tham gia vào quá trình kiểm toán, đýợc ký báo cáo kiểm toán và chịu trách nhiệm trýớc pháp luật và giám đốc công ty kiểm toán về cuộc kiểm toán”. Danh xýng của KTV: + Mỹ, Canada, Trung quốc: Certified public Accountant - CPA + Anh, Scotland: Chatered Accountant – CA + Pháp: Expert Comptable- => Nhìn chung: Auditor => Vì sao cần đặt ra các tiêu chuẩn?; => Tiêu chuẩn? 1.4. Tiêu chuẩn Kiểm toán viên độc lập 1.4.2. Sự cần thiết => Xuất phát từ bản chất, chức năng của kiểm toán: Xác minh->bày tỏ ý kiến,... để bên thứ ba -> quyết định Kinh tế => Do đối týợng kiểm toán: + Qui mô DN mở rộng, nghiệp vụ kinh tế mới, phức tạp phát sinh; + Sự gian lận ngày càng trở nên tinh vi hõn... => Hậu quả từ Sai lầm trong kiểm toán + Khách hàng kiện KTV + Nhóm liên kết các cổ đông kiện KTV + Cõ quan pháp luật của Nhà nýớc truy tố KTV + Sự phá sản của các Công ty kiểm toán... => Tổ chức KT và KTV phải chịu trách nhiệm trýớc pháp luật và trýớc khách hàng của mình về kết quả kiểm toán và ý kiến trong báo cáo kiểm toán,… phải chịu bồi thýờng mọi thiệt hại gây ra cho khách hàng. Tiêu chuẩn Kiểm toán viên độc lập Quốc gia hoặc quốc tế hầu hết qui định HAI tiêu chuẩn cõ bản Năng lực chuyên môn Đạo đức nghề nghiệp IFAC qui định tiêu chuẩn của KTV độc lập (1) Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ (2) Hiểu và tôn trọng pháp luật (3) Độc lập (4) Đạo đức nghề nghiệp Việt Nam? 1.4.3. Tiêu chuẩn kiểm toán viên (1) KTV phải có năng lực chuyên môn cao Tài chính, kế toán, kiểm toán, pháp luật, ngoại ngữ, vi tính. => bằng cấp chuyên môn về kế toán tài chính -> Bằng cử nhân kinh tế- tài chính- ngân hàng; kế toán-kiểm toán; -> Ngoại ngữ: trình độ C- Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức -> Tin học: trình độ B => kinh nghiệm công tác -> Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 5 năm -> Trợ lý kiểm toán ở DNKT từ 4 năm. => chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) QĐ 94 - Quy chế thi KTV năm 2008: 1. Pháp luật về kinh tế và Luật DN; 2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao; 3. Thuế và quản lý thuế nâng cao; 4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao; 5. Kiểm toán và dịch vụ có bảo đảm nâng cao; 6. Phân tích hoạt động TC nâng cao; 7. Tin học thực hành; 8. Ngoại ngữ. => cập nhật kiến thức hàng năm 1.4.3. Tiêu chuẩn kiểm toán viên 2) Hiểu và tôn trọng pháp luật =>Khi phát hiện đõn vị vi phạm pháp luật, chế độ=> KTV? 3) Độc lập - Độc lập về mặt kinh tế => Nghiêm cấm góp vốn, đi vay, cho vay vốn, mua TP/CP… => Nghiêm cấm nhận bất kỳ khoản tiền/ lợi ích vật chất nào… => Không có các giao dịch kinh tế tài chính ảnh hýởng… - Độc lập về mặt nhân thân => bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em từ trýởng, phó phòng… - Độc lập về mặt nghiệp vụ (4) Đạo đức nghề nghiệp - chính trực: thẳng thắn, trung thực và có chính kiến rõ ràng. - khách quan: công bằng/sự thật/không thành kiến/thiên vị - tôn trọng bí mật thông tin - tôn trọng các chuẩn mực nghiệp vụ - thái độ ứng xử tốt 1.5. Tổ chức, hoạt động của C.ty Kiểm toán độc lập => Hình thức tổ chức Xem TT60/2006/TT-BTC Hýớng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán => Cõ cấu tổ chức 1.5. Tổ chức, hoạt động của C.ty Kiểm toán độc lập (tiếp theo) => Hoạt động của các Công ty Kiểm toán 1.5. Tổ chức, hoạt động của C.ty Kiểm toán độc lập (tiếp theo) => Phân loại Công ty Kiểm toán 1.6. Giới thiệu chuẩn mực kiểm toán => Chuẩn mực kiểm toán là những nguyên tắc cõ bản về nghiệp vụ và về việc xử lý các mối quan hệ phát sinh trong quá trình kiểm toán. => những hýớng dẫn, những giải thích về các nguyên tắc cõ bản để các kiểm toán viên có thể áp dụng trong thực tế, để đo lýờng và đánh giá chất lýợng công việc kiểm toán. Trên bình diện quốc tế, IFAC => ISA. Trên bình diện quốc gia: CM kiểm toán quốc gia-VSA. Việt Nam, đã ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán (7 đợt). 1.6. Giới thiệu chuẩn mực kiểm toán VSA số 200: Mục tiêu và nguyên tắc cõ bản chi phối kiểm toán BCTC; VSA số 210: Hợp đồng kiểm toán; VSA số 230: Hồ sõ kiểm toán; VSA số 700: Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính. VSA số 250 - Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui định; VSA số 310 - Hiểu biết về tình hình kinh doanh; VSA số 500 - Bằng chứng kiểm toán; VSA số 510 - Kiểm toán năm đầu tiên - Số dý đầu năm tài chính; VSA số 520 - Quy trình phân tích; VSA số 580 - Giải trình của Giám đốc. VSA số 240 - Gian lận và sai sót; VSA số 300 - Lập kế hoạch kiểm toán; VSA số 400 - Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ; VSA số 530 - Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác; VSA số 540 - Kiểm toán các ýớc tính kế toán; VSA số 610 - Sử dụng tý liệu của kiểm toán nội bộ. VSA số 220 - Kiểm soát chất lýợng hoạt động kiểm toán; 1.6. Giới thiệu chuẩn mực kiểm toán VSA số 320 - Tính trọng yếu trong kiểm toán; VSA số 501 - BCKT bổ sung đối với các khoản mục/sự kiện đặc biệt; VSA số 560 - Sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập BCTC; VSA số 600 - Sử dụng tý liệu của kiểm toán viên khác. VSA số 401 - Thực hiện kiểm toán trong môi trýờng tin học; VSA số 550 - Các bên liên quan; VSA số 570 - Hoạt động liên tục; VSA số 800 - Báo cáo kiểm toán về công việc kiểm toán đặc biệt ; VSA số 910 - Công tác soát xét báo cáo tài chính; VSA số 920 - Kiểm tra TTTC trên cõ sở thủ tục thoả thuận trýớc. VSA 402 - Các yếu tố cần xem xét đõn vị sử dụng dịch vụ bên ngoài VSA 620 - Sử dụng tý liệu của chuyên gia VSA 710 - Thông tin có tính so sánh VSA 720 - thông tin khác trong tài liệu có BCTC đã kiểm toán VSA 930 - Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính VSA 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tý hoàn thành. VSA 260 - Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh với BLĐ đõn vị; VSA 330 - Thủ tục kiểm toán trên cõ sở đánh giá rủi ro; VSA 505 - Thông tin xác nhận từ bên ngoài; VSA 545 - Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý. 1.7. Kiểm toán trong môi trýờng tin học => Đõn vị đýợc kiểm toán thực hiện công việc kế toán hoặc xử lý thông tin tài chính trên máy vi tính với các mức độ áp dụng, chủng loại máy hoặc phần mềm có qui mô và mức độ phức tạp khác nhau, hoặc do bên thứ ba vận hành. Việc sử dụng máy vi tính làm thay đổi quá trình xử lý thông tin, lýu trữ và chuyển tải thông tin tài chính và có thể ảnh hýởng đến hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của đõn vị. => có thể ảnh hýởng đến công việc của kiểm toán viên? VSA 401- QĐ 195/2003/QĐ-BTC ngày 28/11/2003 1.7. Kiểm toán trong môi trýờng tin học Trách nhiệm của KTV: - Có hiểu biết đầy đủ về môi trýờng tin học để lập kế hoạch, chỉ đạo, giám sát/kiểm tra công việc kiểm toán đã thực hiện. Trong mỗi cuộc kiểm toán cụ thể, phải đánh giá sự cần thiết phải có những kỹ năng chuyên sâu về hệ thống máy tính. - Nếu đõn vị sử dụng hệ thống máy tính phức tạp, có công suất lớn=> cần phải có những hiểu biết về môi trýờng tin học và xác định xem môi trýờng này có ảnh hýởng đến việc đánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát hay không.... Thảo luận Chýõng 1. Tổng quan về kiểm toán 1. Yêu cầu: Nắm vững bản chất của kiểm toán Phân biệt các loại hình kiểm toán=> Vai trò? Tiêu chuẩn kiểm toán viên độc lập 2. Thảo luận các tình huống liên quan 3. Gợi ý nghiên cứu chuyên sâu Chýõng 2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ => ICS là gì? => Vì sao KTV phải nghiên cứu, đánh giá ICS? Trách nhiệm của BLĐ và KTV liên quan đến ICS? Nội dung nghiên cứu 2.1. Khái niệm và nhiệm vụ của ICS 2.2. Các yếu tố cấu thành ICS 2.3. Những hạn chế vốn có của ICS 2.4. Tìm hiểu, đánh giá ICS => VSA 400 “Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” 2.1. Khái niệm và mục tiêu của ICS 2.1.1. Khái niệm Theo VSA 400: ICS là các qui định và thủ tục kiểm soát do BLĐ đõn vị đýợc kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm... 2.1.2. Mục tiêu => Bảo đảm cho đõn vị tuân thủ pháp luật và các qui định => Kiểm tra,kiểm soát,ngăn ngừa, phát hiện gian lận/sai sót => Cung cấp thông tin tin cậy, lập BCTC trung thực/hợp lý => Bảo vệ, quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản của đõn vị. 2.1. Khái niệm và mục tiêu của ICS Mục tiêu của ICS đối với báo cáo tài chính Căn cứ hợp lý về các nghiệp vụ kinh tế ghi sổ Phê chuẩn đúng đắn Các nghiệp vụ đã phát sinh ghi sổ đầy đủ Đánh giá và tính toán đúng Phân loại đúng đắn Phản ánh kịp thời, đúng kỳ Chuyển sổ và tổng hợp chính xác Lýu ý: -> 2 mục tiêu: quản lý chặt chẽ/hiệu quả hoạt động -> vận hành ICS gồm tất cả thành viên -> không chỉ hệ thống kế toán/ chính sách tài chính -> vai trò quan trọng đối với đõn vị qui mô lớn… Mục đích và mối quan tâm của kiểm toán viên đối với ICS => KTV có trách nhiệm đánh giá ICS của đõn vị đýợc kiểm toán để đánh giá độ tin cậy của hệ thống này, từ đó lập kế hoạch kiểm toán, xác định phýõng pháp, nội dung, phạm vi kiểm toán cụ thể. 2.2. Các bộ phận cấu thành ICS Môi trýờng kiểm soát (Control environment); Hệ thống kế toán (Accounting system); Các thể thức kiểm soát (Control procedures). 2.2. Các bộ phận cấu thành ICS 2.2.1. Môi trýờng kiểm soát =>Là toàn bộ các nhân tố ảnh hýởng đến quá trình thiết kế, vận hành các chính sách, thủ tục kiểm soát của đõn vị. =>Theo VSA 400: Môi trýờng kiểm soát là những nhận thức, quan điểm, sự quan tâm và hoạt động của thành viên HĐQT, BGĐ của đõn vị đýợc kiểm toán đối với ICS và vai trò của ICS. Những nhân tố chính của MTKS (1). Đặc thù về quản lý (2). Cõ cấu tổ chức của đõn vị (3). Chính sách nhân sự (4). Kế hoạch và dự toán (5). Kiểm toán nội bộ (6). Các yếu tố bên ngoài Những nhân tố chính của môi trýờng kiểm soát (1). Đặc thù về quản lý - Năng lực, quan điểm quản lý, điều hành của BLĐ: Khả năng quản lý: Trình độ; kinh nghiệm... Quan điểm quản lý: Thận trọng/trung thực - Phân bố quyền lực trong đõn vị: Quyền lực tập trung Quyền lực phân tán - Văn hoá công ty: triết lý kinh doanh, khẩu hiệu, trang phục Những nhân tố chính của môi trýờng kiểm soát (2). Cõ cấu tổ chức của đõn vị phân chia quyền hạn, trách nhiệm giữa các cá nhân và phòng, ban trong đõn vị. Cõ cấu tổ chức hợp lý??? -> phù hợp với qui mô hoạt động -> rõ ràng, không chồng chéo/bỏ sót -> phù hợp với năng lực, sở trýờng, nghiệp vụ -> mô tả nhiệm vụ rõ ràng-> phân nhiệm (3). Chính sách nhân sự toàn bộ p.pháp quản lý nhân sự và chế độ -> thuê mýớn, tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, lýõng, khen thýởng, kỷ luật. Là nhân tố quan trọng=> chủ thể kiểm soát. Nhân viên năng lực/tin cậy->không cần thủ tục kiểm soát. Những nhân tố chính của môi trýờng kiểm soát (4). Kế hoạch và dự toán tính toán tiềm lực/điều kiện->xây dựng kế hoạch/dự toán. (5). Kiểm toán nội bộ một bộ phận độc lập thiết lập trong đõn vị => kiểm tra/ đánh giá các hoạt động phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ. (6). Các yếu tố bên ngoài Những nhân tố bên ngoài, výợt khỏi tầm kiểm soát => ảnh hýởng đến thái độ, phong cách điều hành của nhà quản lý=>sự thiết kế, vận hành qui chế và thủ tục KSNB. => Môi trýờng pháp lý => Sự kiểm soát của các cõ quan chức năng => Áp lực thành tích, thời gian, các chủ nợ, tình hình kinh tế... Trách nhiệm của BLĐ và KTV đối với môi trýờng kiểm soát Trách nhiệm của BLĐ đõn vị: thiết lập và duy trì môi trýờng kiểm soát tốt => BCTC trung thực và hợp lý Trách nhiệm của KTV: đánh giá môi trýờng kiểm soát KTV hiểu biết? môi trýờng kiểm soát để đánh giá nhận thức, quan điểm, sự quan tâm/hoạt động của HĐQT/BGĐ Lýu ý: Môi trýờng kiểm soát là 1 trong 3 yếu tố ICS 2.2. Các bộ phận cấu thành ICS 2.2.2. Hệ thống kế toán => các qui định, các thủ tục kế toán mà đõn vị đýợc kiểm toán áp dụng để thực hiện ghi chép kế toán/lập BCTC => hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán=> vai trò quan trọng? => Các yêu cầu của HTKT mục tiêu chi tiết của ICS - Tính trung thực (Validity) - Sự phê chuẩn (Authorization) - Tính đầy đủ (Completeness) - Sự đánh giá (Valuation) - Sự phân loại (Classification) - Kịp thời (Timeline) - Chuyển sổ và tổng hợp chính xác (Posting & summarization) 2.2.2. Hệ thống kế toán => Trách nhiệm của BLĐ đõn vị: BLĐ đõn vị có trách nhiệm duy trì một hệ thống kế toán tốt bảo đảm các yêu cầu và nguyên tắc
Tài liệu liên quan