Nội dung của quy luật giá trị? Quy luật giá trị có vai trò gì ở Việt Nam?

Việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết”. Quy luật giá trị là quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Ở đâu có sản xuất và trao đổi thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị. Trong kinh tế hàng hóa mỗi người sản xuất tự quyết định hao phí lao động cá biệt của mình, nhưng giá trị của hàng hóa không phải được quyết định bởi hao phí lao động cá biệt của từng người sản xuất hàng hóa, mà bởi hao phí lao động xã hội cần thiết.

doc2 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 21/10/2012 | Lượt xem: 10642 | Lượt tải: 86download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung của quy luật giá trị? Quy luật giá trị có vai trò gì ở Việt Nam?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi: Nội dung của quy luật giá trị? Quy luật giá trị có vai trò gì ở Việt Nam Bài làm Nội dung của quy luật giá trị: “Việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết”. Quy luật giá trị là quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Ở đâu có sản xuất và trao đổi thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị. Trong kinh tế hàng hóa mỗi người sản xuất tự quyết định hao phí lao động cá biệt của mình, nhưng giá trị của hàng hóa không phải được quyết định bởi hao phí lao động cá biệt của từng người sản xuất hàng hóa, mà bởi hao phí lao động xã hội cần thiết. Vì vậy, muốn bán được hàng hóa, bù đắp được chi phí và có lãi, người sản xuất phải điều chỉnh làm sao cho hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với mức chi phí mà xã hội chấp nhận được. Sự vận động của quy luật giá trị thông qua sự vận động của giá trị hàng hóa. Vì giá trị là cơ sở của giá cả còn giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị nên trước hết giá cả phụ thuộc vào giá trị. Hàng hóa nào nhiều giá trị thì giá cả của nó sẽ cao và ngược lại. Ngoài ra trên thị trường, giả cả còn phụ thuộc vào các nhân tố khác như: cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền. Sự tác động của các nhân tố này làm giả cả của hàng hóa trên thị trường tách rời giá trị và lên xuống xoay quanh trục giá trị của nó. Sự vận động giá cả thị trường của hàng hóa xoay quanh trục giá tị của nó là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Thông qua sự vận động của giá cả thị trường mà quy luật giá trị phát huy tác dụng. Quy luật giá trị có tác động quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế ở Việt Nam, đặc biêt là trong qua trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong công cuộc CNH – HĐH đất nước. Đảng ta đã chỉ rõ: trong thời kỳ tiến lên XHCN do tồn tại 3 loại quan hê sản xuất hàng hóa nên quy luật giá trị tồn tại trong cả 3 loại đó, tuy nhiên cách thức biểu hiện lại khác nhau. Trong sản xuất hàng hóa giản đơn quy luật giá trị có yêu cầu là bảo đảm lợi ích cá nhân người lao động riêng biệt; trong sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa quy luật giá trị có yêu cầu mang lại giá trị thặng dư tôi đa cho nhà tư bản; trong sản xuất hàng hóa XHCN quy luât giá trị đảm bảo sự thống nhất hài hòa giữa các lợi ích xã hội, lợi ích tập thể, và lợi ích người lao đông làm chủ xã hội. Gắn liền với cuộc đấu tranh giữa 3 loại hình sản xuất hàng hóa có cuộc đấu tranh giữa các quy luật giá trị. Đó là cuộc đấu tranh về giá cả thị trường đã làm nảy sinh 2 khuynh hướng phát triển: ổn định và rối loạn; có kế hoạch và vô chính phủ; XHCN và tư bản chủ nghĩa. Vấn đề đặt ra cho nước ta hiện nay là phải vận dụng quy luật giá trị trong kinh tế XHCN, hạn chế và hướng dẫn quy luật giá trị trong 2 thành phần kinh tế phi XHCN. Đảng ta đã nêu rõ: “ Trong giai đoạn hiện nay ở nước ta kinh tế XHCN không chỉ chịu tác động của quy luật kinh tế XHCN mà còn chịu tác động của các quy luật giá trị trong các thành phần kinh tế không XHCN thể hiện ở việc một số xí nghiệp chạy theo giá cả thị trường không tổ chức, bán sản phẩm của mình với giá cao hơn giá quy định để thu về chênh lệch giá cho lợi ích riêng của xí nghiệp”. Điều đó cho thấy Đảng và nhà nước đã đánh giá được tầm quan trọng của quy luật giá trị trong nền kinh tế của nước ta hiện nay. Đặc biệt là trong quá trình xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Quy luật giá trị góp phần điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa nên nhà nước cần vận dụng một cách có hiệu quả quy luật này để hình thành nên một cơ cấu ngành hợp lý, đạt được giá trị kinh tê cao đồng thời tạo nên một thị trường rộng lớn và thúc đẩy sản xuất phát triển.
Tài liệu liên quan