Tổng quan về mạng truyền hình cáp tại Việt Nam

Các tín hiệu đầu vào là các trương trình truyền hình, được sử lý và chuyển thành tín hiệu quang thông qua Headend. Sau đó tín hiệ u quang được truền qua mạng sợi quang, tới điểm cuối là các Node quang. Tại node quang tín hiệu quang được chuyển thành tín hiệu điện và truyền qua hệ thống cáp đồng trục đến từng thuê bao.

pdf11 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 10/06/2014 | Lượt xem: 947 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng quan về mạng truyền hình cáp tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 I.Tæng quan vÒ hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p (HFC - Hybrid Fibric Copper) 1 S¬ ®å nguyªn lý cña hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p. C¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ c¸c tr­¬ng tr×nh truyÒn h×nh, ®­îc sö lý vµ chuyÓn thµnh tÝn hiÖu quang th«ng qua Headend. Sau ®ã tÝn hiÖu quang ®­îc truÒn qua m¹ng sîi quang, tíi ®iÓm cuèi lµ c¸c Node quang. T¹i node quang tÝn hiÖu quang ®­îc chuyÓn thµnh tÝn hiÖu ®iÖn vµ truyÒn qua hÖ thèng c¸p ®ång trôc ®Õn tõng thuª bao. 2, B¨ng tÇn cña hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p ViÖt Nam t¹i Hµ Néi. H×nh : D¶i tÇn cña hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p. Ta thÊy, d¶i tÇn cña hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p chia lµm 3 d¶i tÇn râ dÖt. Víi mçi d¶i tÇn th× ®Òu cã sù ph©n chia râ rµng. Headend Node quang C¸p quang C¸p ®ång trôc Hép thiÕt bÞ thuª bao 2  D¶i tÇn tõ 5 - 65 MHz. §©y lµ d¶i tÇn sè dïng cho viÖc truyÒn tÝn hiÖu trë vÒ. Tøc lµ dïng ®Ó truyÒn tÝn hiÖu tõ m¹ng c¸p ng­îc trë vÒ trung t©m sö lý (headend), nh­ cho viÖc truyÒn tÝn hiÖu truyÒn h×nh trùc tiÕp...  D¶i tÇn 87 - 550 MHz: Dïng ®Ó truyÒn ®i (tõ Headend) c¸c kªnh truyÒn h×nh analoque tíi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi (Hép thiÕt bÞ thuª bao).  D¶i tÇn 550 - 860 MHz : Dïng ®Ó truyÒn ®i (tõ Headend) c¸c kªnh truyÒn h×nh Digital têi c¸c thiÕt bÞ ®Èu cuèi (hép l¾p thuª bao). 2, Headend. §©y lµ khèi sö lý trung t©m ®Æt t¹i §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam. Headend cã ®Çu vµo lµ c¸c tÝn hiÖu nguån lÊy tõ : Studio, c¸c ch­¬ng truyÒn h×nh mÆt ®Êt (truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng), vµ thu tõ vÖ tinh. Råi qua sö lý chuyÓn thµnh tÝn hiÖu quang, truyÒn ra m¹ng c¸p quang. S¬ ®å khèi Headend t¹i Hµ Néi. 3 H×nh : S¬ ®å khèi Headend t¹i Hµ Néi.  Mod: Modulator – Bé ®iÒu chÕ, tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ A/V, ®Çu ra lµ RF víi c¸c tÇn sè ®· nªu ë b¶ng tÇn sè.  COM: Combiner – Céng c¸c tÇn sè RF ®· ®­îc ®iÒu chÕ. a, TÝn HiÖu A/V. TÝn HiÖu A/V : Lµ c¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo cña kªnh .(c¸c kªnh lÊy trùc tiÕp tõ ®µi, kªnh truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng th× thu qua ¨ngten, kªnh n­íc ngoµi thu tõ vÖ tinh). b, §iÒu chÕ : Modulator. ChuyÓn tÝn hiÖu A/V t­¬ng tù b»ng tÇn sè sãng mang tuú chän trong m¹ng c¸p. C¸c ®Æc tÝnh cña bé ®iÒu chÕ ë d¶i tÇn: 47 – 862 Mhz ( víi kho¶ng c¸ch mçi kªnh lµ 8Mhz).  Tû sè: Video signal/ Noise > 60dB. C¸c th«ng sè ho¹t ®éng:  Nguån cÊp: 12V +- 0,2V.  C«ng suÊt tiªu thô: < 450mA.  D¶i nhiÖt ®é: -10 ®Õn 550C. c, M¸y ph¸t quang. M¸y ph¸t quang lo¹i: 1RU 1550nm QAM M¸y ph¸t quang 1550nm QAM ( Quadrature Amplitude Modulated) ®Òu lµ lo¹i m¸y ph¸t Forward c«ng nghÖ míi, kiÓu laser 1550nmDFB víi ®é suy hao thÊp vµ tÇn sè cùc ®¹i cho ®iÒu chÕ QAM. H¬n n÷a lo¹i m¸y ph¸t nµy còng t­¬ng thÝch víi c¸c dÞch vô vÒ tÝn hiÖu video sè, Internet data, telephone, VOD, PPV. Nã cã kh¶ n¨ng t¨ng b­íc sãng lªn 8 lo¹i b­íc sãng, vµ t­¬ng thÝch víi DWDM – Mux vµ DeMux. 4 M¸y ph¸t cã b¨ng tÇn ®Çy ®ñ tõ: 40 – 862Mhz, vµ c¸c module ho¹t ®éng cïng víi EDFA hoÆc c¸c thiÕt bÞ quang kh¸c. C¸c chØ tiªu kü thuËt: B­íc sãng: 1549,32 – 1560,61 nm  0,1nm. Kªnh: 64QAM lªn ®Õn 10 kªnh. NhiÖt ®é ho¹t ®éng: 00C – 500C. NhiÖt ®é b¶o qu¶n: -250C - 700C. §é Èm ho¹t ®éng: 20% - 80%. §iÖn ¸p ho¹t ®éng: 90 – 260V. C«ng suÊt tiªu thô: 60W. Jack RF Input: 75 Ohm. Input power range: 34± 3 dBm/channel. Output power range: 3,5dBm(max); 3,0dBm(min). Frequency range: 40 – 862 Mhz. Input return loss: 14 dB minimum. Bit erro rate: < 109 ( 10 kªnh, 64 QAM). 3. C¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn. §©y lµ hÖ thèng thiÕt bÞ truyÒn tÝn hiÖu tõ Headend têi tõng hé thuª bao. IV. C¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn. C¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn bao gåm : M¹ng c¸p quang, Node Quang, M¹ng d©y c¸p ®ång Trôc, c¸c bé chia DC, KhuyÕch ®¹i, Tap, c¸c bé chia. 1. M¹ng c¸p quang. 5 M¹ng C¸p quang Hµ néi ®­îc thiÕt kÕ theo H×nh Ring. Bao gåm 4 Vßng quang vµ sö dông c¸c lo¹i c¸p 60, 48 sîi quang. Víi mçi vßng Ring ®Òu cã mét sè node quang x¸c ®Þnh : Vßng 1 cã 12 node quang, vßng 2 cã 12 node quang, vßng 3 cã 11 node quang, cßn vßng 4 cã 12 node quang. 2. Node quang. Node quang lµ lo¹i thiÕt bÞ ®­îc sö dông cho viÖc biÕn ®æi tÝn hiÖu quang thµnh tÝn hiÖu ®iÖn. Cã nhiÒu lo¹i node kh¸c nhau cña nhiÒu h·ng kh¸c nhau nh­ : Node quang 90072 - Scientific Atlanta, Node Quang FOX236R... Lo¹i node quang 90072 - Scientific Atlanta a, øng dông : Node quang 90072 dïng ®Ó chuyÓn tÝn hiÖu quang tõ m¹ng c¸p quang thµnh tÝn hiÖu ®iÖn ®Ó truyÓn ra m¹ng c¸p ®ång trôc (coaxial network). Node quang 90072 cã mét ®Çu vµo, 2 ®Çu ra tÝch cùc møc cao vµ mét ®Çu ra trunk Output. Mçi ®Çu ra ®Òu cã mét ®­êng ®¶o ng­îc (dïng ®Ó truyÒn tÝn hiÖu ph¸t trë vÒ tÇn sè 5 - 65 MHz reverse path). §­êng ®¶o ng­îc nµy ®­îc nèi víi m¸y ph¸t ®Èo ng­îc (reverse transmitter 90046) th«ng qua ®­êng bé läc diplex(diplex fliter). Node 90072 lµ lo¹i node cã mét ®Çu vµo, tuy nhiªn cã lo¹i node cã 2 ®Çu vµo lµ 90051,90052 víi lo¹i nµy th× tÝn hiÖu vµo thuª b¸o sÏ kh«ng bÞ mÊt nÕu cã mét ®­êng c¸p quang bÞ háng. b, L¾p r¸p. Khi l¾p ®Æt node quang 90072 ph¶i chó ý, ®Ó node quang th¼ng ®øng víi ®­êng C¸p vµo vµ ra. c, Nguån cÊp. Cã 2 c¸ch cÊp nguån: 6 1. CÊp nguån tõ xa th«ng qua m¹ng c¸p ®ång trôc. CÊp nguån víi møc ®iÖn ¸p 24  65 VAC (thùc tÕ lµ 40  65). Mçi ®Çu vµo ®­îc b¶o vÖ b»ng cÇu ch× cã dßng vµo tèi ®a lµ 7A. Vµ cÇu ch× nµy cã thÓ thay ®æi theo thiÕt kÕ. 2. CÊp nguån trùc tiÕp : Nguån 187 - 250 VAC tõ m¹ng ®iÖn l­íi. Nguån cña 90072 cã bé chuyÓn m¹ch tù ®éng Undervoltage Swich – chuyÓn m¹ch tù ®éng møc ®iÖn ¸p thÊp. Nã cã nhiÖm vô ng¾t nguån cung cÊp khi ®iÖn ¸p ®Çu vµo thÊp h¬n mét ng­ìng x¸c ®Þnh, nh»m ®Ó b¶o vÖ node quang kh«ng bÞ ch¸y háng khi bÞ qu¸ t¶i. d, KÕt nèi Node quang cã thÓ nèi víi m¹ng c¸p ®ång trôc theo c¶ 3 ®Çu ra. Out put 1, Out put 2, Out put 3. Trong ®ã Out put 1, Out put 2 lµ hai ®Çu ra tÝch cùc møc cao. Node 90072 cã mét cæng vµo/ra ®¶o ng­îc (ext. reverse input/output). Cæng nµy cã thÓ nèi víi tÝn hiÖu ®¶o ng­îc më réng. BÊt kú ®Çu ra nµo Out put 1, Out put 2, Out put 3 kh«ng dïng thi ®Òu ph¶i nèi vµo mét ®iÖn trë lo¹i70008. e, KÕt nèi thªm c¸c Module - n©ng cÊp node quang. Node quang cã mét vµi lùa chän thªm ®Ó ®­a thªm c¸c khèi vµo nh­ : ®Çu thu nhËn, ®Çu kÕt nèi(links), diplex fliter, equalizer(bé hiÖu chØnh),®é suy hao vµ bé t¸ch. f, Tù ®éng hiÖu chØnh hÖ sè khuyÕch ®¹i - Automatic Gain Control (AGC). §©y lµ mét nÐt ®Æc tr­ng cña node quang. AGC nã ®¶m b¶o r»ng tÝn hiÖu ®Çu ra lu«n lu«n lµ h¨ng sè khi møc tÝn hiÖu ®Çu vµo thay ®æi. Giíi h¹n cña AGC phô thuéc vµo møc tÝn hiÖu ra. Víi mçi møc tÝn hiÖu ra th× AGC se cã mét d¶i biÕt thiªn nhÊt ®Þnh theo b¶ng sau : 7 Møc TÝn hiÖu Ra (dB) D¶i biÕn ®æi cña AGC(dB) 103 -8.0  +3.5 106 -6.5  +5.0 110 -4.5  +5.5 g, §­êng ®¶o ng­îc – Reverse. §­êng ®¶o ng­îc lµm viÖc víi tÇn sè tõ 5 - 65 MHz (mÆc dï theo thiÕt kÕ cña nhµ s¶n xuÊt cã thÎ lµm viÖc tõ 5 - 2000MHz). ®­êng ®¶o ng­îc kÕt nèi víi m¸y ph¸t ®Èo ng­îc vµ cÇn thiÕt ph¶i cã c¸c thiÕt bÞ nh­ bé läc diplex 75126, m¶ng ®¶o ng­îc (reverse pad) 77140, vµ bé läc link 74069. Ngoµi ra cßn cÇn l¾p thªm khèi AEMS hoÆc mét khèi chuyÓn m¹ch ®¶o ng­îc 47078. h, C¸c lo¹i ®Ìn b¸o hiÖu tr¹ng th¸i cña node. Trªn node ®­îc thiÕt kÕt nhiÒu lo¹i ®Ìn Led ®Ó chØ b¸o tr¹ng th¸i lµm viÖc cña node nh­ : C¶ch b¸o kh«ng cã AGC, møc tÝn hiÖu quang vµo thÊp, kh«ng cã tÝn hiÖu quang vµo... i, Møc tÝn hiÖu ra: Møc tÝn hiÖu ra (dB) 103 106 * 110 Møc tÝn hiÖu thùc tÕ sö dông t¹i m¹ng HFC Hµ Néi lµ 106 dB. Node quang FOX236R: §Æc ®iÓm c¬ b¶n:  Møc tÝn hiÖu quang ®Çu vµo : -3  +2dBmW. 8  B­íc sãng quang :12801600nm.  TÇn sè h­íng ®i : 47- 862Mhz.  D¶i tÇn h­íng vÒ 5- 42Mhz ,hoÆc 5-65Mhz. 3, KhuyÕch ®¹i Dïng ®Ó khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu, tÝn hiÖu sau khi truyÒn qua c¸p ®ång trôc th× nã bÞ suy hao vµ cÇn ph¶i ®­îc khuyÕch ®Ëi lªn. Cã nhiÒu lo¹i khuyÕch ®¹i kh¸c nhau t¹i m¹ng c¸p Hµ Néi:  K§ Danlab V: Møc tÝn hiÖu ®Çu vµo (74dB – 78dB) ®Ó ®Çu ra 106dBV ( hay ®Çu test out 90dBV-tÝnh theo kªnh U trung b×nh). D¶i kªnh V, U lÖch nhau 4 dBV ®èi víi K§ trung kÕ, 6 dBV ®èi víi K§ ®Çu cuèi. HÖ sè khuyÕch ®¹i 32dB . §©y lµ khuyÕch ®¹i tæng. Cã 1 ®Çu vµo, 2 ®Çu ra.  K§ Danlab H: Møc tÝn hiÖu ®Çu vµo (74dB – 78dB) ®Ó ®Çu ra 106dBV (hay ®Çu test out 90 dBV -tÝnh theo kªnh U trung b×nh). D¶i kªnh V, U lÖch nhau 4 dBV ®èi víi K§ trung kÕ, 6 dBV ®èi víi K§ ®Çu cuèi. §©y lµ khuyÕch ®¹i nh¸nh. HÖ sè KhuyÕch ®¹i 32dB. Cã 1 ®Çu vµo, 2 ®Çu ra.  K§ Maiwei: Møc tÝn hiÖu ®Çu vµo (74dB – 78dB) ®Ó ®Çu ra 102 dBV (hay test 1 ®Çu out 82 dBV- tÝnh theo kªnh U trung b×nh.) D¶i kªnh V, U lÖch nhau 4 dBV ®èi víi K§ trung kÕ , 6 dBV ®èi víi K§ ®Çu cuèi. Cã 1 ®Çu vµo, 2 ®Çu ra. HÖ sè KhuyÕch ®¹i 30dB.  K§ Estender : Cã 1 ®Çu vµo, 1 ®Çu ra. HÖ sè KhuyÕch ®¹i 30dB. 4, C¸c lo¹i c¸p ®ång trôc. 9 Sau khi tÝn hiÖu quang ®­îc chuyÓn thµnh tÝn hiÖu ®iÖn, th× nã ®i qua m¹ng c¸p ®ång trôc ®Õn tËn c¸c thuª bao. a, C¸p trôc chÝnh QR540. §©y lµ c¸p lín nhÊt dïng ®Ó truyÒn tÝn hiÖu trªn c¸c ®­êng trôc chÝnh. §Æc ®iÓm cña lo¹i c¸p QR540 lµ cã møc suy hao rÊt thÊp – 0.0565 dB/m. Nªn nã ®­îc dïng ®Ó kÐo c¸c ®­êng c¸p ch×nh, ch¹y dµi. TÝn hiÖu truyÒn c¸p QR540 bÞ suy it hao. b, C¸p ®ång trôc RG11. §©y lµ lo¹i c¸p dïng chñ yÕu ®Ó truyÒn tÝn hiÖu ra tõ c¸c khuyÕch ®¹i chÝnh vµ chia DC tíi c¸c khuyÕch ®¹i nh¸nh, hay dung truyÒn gi÷a c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn kh¸c nh­ : Tap, DC.... C¸p RG11 cã ®é suy hao lµ : 0.13dB/m c, C¸p ®ång trôc RG6. §©y lµ lo¹i c¸p dïng ®Ó dÉn tÝn hiÖu ®Õn tËn c¸c thiÕt bÞ thu (nh­ TV) cña thuª bao. §é suy hao cña c¸p RG6 lµ : 0.2dB/m B¶ng møc suy hao cña c¸c lo¹i c¸p Lo¹i C¸p Møc suy hao (dB/m) QR540 0.0565 RG11 0.13 RG6 0.2 5, C¸c lo¹i Tap. §Æc ®iÓm Tap dïng ®Ó chia tÝn hiÖu kh«ng c©n b»ng. Cã nhiÒu lo¹i Tap kh¸c nhau, Nh­ng cã 1 ®iÓm chung lµ : cã 1 ®Çu in, 1 ®Çu out (cã møc suy hao 10 nhá), vµ nhiÒu ®Çu Tap (cã møc suy hao lín, sè l­îng ®Çu Tap phô thuéc vµo lo¹i Tap).  §Çu in : dïng ®Ó ®­a tÝn hiÖu vµo.  §Çu Out : dïng ®Ó ®­a tÝn hiÖu (bÞ suy hao Ýt ) ra ®Õn c¸c Tap kh¸c, hay bé chia...  §Çu Tap : Dïng ®Ó l¾p thuª bao, cã ®é suy hao lín. NgoÈi Tap cßn ®­îc chai ra lµm hai lo¹i, lo¹i Outdoor B¶ng th«ng sè c¸c lo¹i Tap c¬ b¶n Lo¹i Tap Sè ®Çu Tap Møc suy hao ®Çu Tap (dB) Møc suy hao: in-out(dB) 2/20 2 20 2 2/17 2 17 2 2/14 2 14 3 2/11 2 11 3 2/8 2 8 4 4/26 4 26 1.5 4/23 4 23 1.5 4/20 4 20 2.5 4/17 4 17 2.5 4/14 4 14 3.9 4/11 4 11 5.1 8/26 8 26 1.5 8/23 8 23 2 8/20 8 20 2.5 8/17 8 17 3.5 8/14 8 14 4 11 5 6, DC( thiÕt bÞ ghÐp ®Þnh h­íng): Th­êng dïng ë m¹ng c¸p trôc, ph©n chia t¹o ra c¸c h­íng truyÒn tÝn hiÖu kh¸c nhau cña m¹ng . T¹i m¹ng c¸p ë Hµ Néi dïng chñ yÕu hai lo¹i DC.  DC lo¹i S2 (chia 2 outdoor): Cã mét ®Çu vµo, 2 ®Çu ra Tap, 1 ®Çu Out. Víi c¸c møc suy hao nh­ sau.  DC 8 : Møc suy hao 2 ®Çu Tap 8db, Møc Suy hao ®Çu out 4,5dB.  DC 12: Møc suy hao 2 ®Çu Tap 12db, Møc Suy hao ®Çu out 3,5dB.  DC 16: Møc suy hao 2 ®Çu Tap 16db, Møc Suy hao ®Çu out 3dB.  DC lo¹i 3U(out door): Cã mét ®Çu vµo, 3 ®Çu ra. Víi c¸c th«ng sè møc suy hao. 2 ®Çu suy hao 9,1dB, mét ®Çu suy hao 6,4dB. 7, ChÌn nguån - Power Insert (PI): PowerInsert (PI) lµ thiÕt bÞ chÌn nguån : céng tÝn hiÖu ®iÖn 50Hz vµo tÝn hiÖu m¹ng c¸p tÇn sè cao ®Ó truyÒn ®i cung cÊp n¨ng l­îng cho c¸c thiÕt bÞ tÝch cùc(node quang, khuyÕch ®¹i) ho¹t ®éng. M¹ng VCTV th­êng dïng PI cña MaiWei, PARMA, RISHANG cã d¶i b¨ng tÇn ho¹t ®éng ®Õn 860Mhz , dßng ®iÖn tèi ®a10A, ®iÖn ¸p 60-65VAC. XÐt gi¸ trÞ tæn hao Insertion Loss(dB) cña mét sè lo¹i PI: Lo¹i PI TÇn sè 5Mhz 65Mhz 87Mhz 550Mhz 860Mhz Mw-LPI 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8
Tài liệu liên quan