Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm

articles of incorporation Hồ sơ đăng ký kinh doanh artificial intelligence (AI) Trí tuệ nhân tạo Asset fluctuation reserve Dự phòng biến động về tài sản Asset- liability management (ALM) Quản lý tài sản -nợ Asset manager Nguười quản lý tài sản Asset risk ( C-1 Risk) Rủi ro về tài sản assets Tài sản Asset share Phần tài sản tích luỹ của hợp đồng Asset share model Mô hình xác định phần tài sản tích luỹ Asset valuation Định giá tài sản assignment Chuyển nhượng attending physician's statement Báo cáo của bác sỹ auditing Kiểm toán Auditor's report Báo cáo kiểm toán authority Quyền hạn authorization to release information Quyền được cung cấp thông tin automated workflow Phân luồng công việc tự động automatic call distribution Phân phối cuộc gọi tự động automatic reinsurance Tái bảo hiểm tự động Balance sheet Bảng cân đối kế toán bankinsurance Bán bảo hiểm qua ngân hàng bar examination Kiểm tra để cấp giấy phép

pdf17 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1754 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 1 Key term Thuật ngữ Accidental death benefit Quyền lợi BH chết do tai nạn account Tài khoản accountability Khả năng đảm đương công việc accounting Kế toán accounting conservation Nguyên tắc thận trọng trong kế toán Acquisition Sự mua lại quyền kiểm soát active management strategy Chiến lược quản lý năng động Activity based costing Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động actuarial assumptions Các giả định tính phí actuary Định phí viên adequate rate Tỷ lệ phí thích hợp admitted asset Tài sản được thừa nhận advanced underwriting Dept Phòng đánh giá rủi ro cao cấp agency -building distribution sys Hệ thống phân phối thông qua đại lý agency contract Hợp đồng đại lý Agency law Luật về đại lý agency office Văn phòng đại lý Agency relationship Quan hệ đại lý Agent Đại lý Agent - broker Đại lý - Môi giới Agent's statement Báo cáo đại lý aggressive financial strategy Chiến lược tài chính táo bạo alien corporation Doanh nghiệp nước ngoài (Mỹ) amortization Trả dần annual report Báo cáo thường niên Annual Return Báo cáo hoạt động hàng năm ( Canada) Annual Statement Báo cáo tình hình hoạt động ( Mỹ) antiselection sự lựa chọn bất lợi application software Phần mềm ứng dụng appointed actuary Đinh phí viên được chỉ định appointment Sự chỉ định arbitration Phân xử tranh chấp thông qua trọng tài arbitrator Trọng tài (thẩm phán) Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 2 Key term Thuật ngữ articles of incorporation Hồ sơ đăng ký kinh doanh artificial intelligence (AI) Trí tuệ nhân tạo Asset fluctuation reserve Dự phòng biến động về tài sản Asset- liability management (ALM) Quản lý tài sản - nợ Asset manager Nguười quản lý tài sản Asset risk ( C-1 Risk) Rủi ro về tài sản assets Tài sản Asset share Phần tài sản tích luỹ của hợp đồng Asset share model Mô hình xác định phần tài sản tích luỹ Asset valuation Định giá tài sản assignment Chuyển nhượng attending physician's statement Báo cáo của bác sỹ auditing Kiểm toán Auditor's report Báo cáo kiểm toán authority Quyền hạn authorization to release information Quyền được cung cấp thông tin automated workflow Phân luồng công việc tự động automatic call distribution Phân phối cuộc gọi tự động automatic reinsurance Tái bảo hiểm tự động Balance sheet Bảng cân đối kế toán bankinsurance Bán bảo hiểm qua ngân hàng bar examination Kiểm tra để cấp giấy phép Basic mortality table Bảng tỷ lệ tử vong cơ bản benchmark Phương pháp so sánh chuẩn binding limit Giới hạn bắt buộc blended rating Ty lệ hỗn hợp Block of policies Nhóm hợp đồng bảo hiểm đồng nhất Board of director Ban giám đốc Bond Trái phiếu bondholder Chủ sở hữu trái phiếu Bond rating Hạng của trái phiếu branch office Văn phòng chi nhánh branch office system Hệ thống văn phòng chi nhánh brokerage company Công ty mối giới brokerage distribution system Hệ thống phân phối qua môi giới broker - dealer Môi giới chứng khoán Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 3 Key term Thuật ngữ budget Ngân sách budgeting Lập kế hoạch ngân sách budget variance Chênh lệch ngân sách (thâm hụt hoặc thặng dư) build Hình thể business cycle Chu kỳ kinh doanh buy and hold strategy Chiến lược mua và giữ call abandonment rate Tỷ lệ bỏ cuộc gọi của khách hàng call center Trung tâm trả lời điện thoại call provision Quy định bán lại trái phiếu Canadian Council of Insurance Regulation Hội đồng quản lý bảo hiểm Canada capital vốn capital and surplus vốn và lợi nhuận capital expenditure budget Kế hoạch quản lý vốn capital gain Lãi vốn capital ratio Tỷ lệ nguồn vốn trên tài sản captive agent Đại lý độc quyền career agent Đại lý chuyên nghiệp case assignment system Hệ thống phân công vụ việc cash budget Ngân sách tiền mặt cash flow Dòng tiền cash flow testing Kiểm tra dòng tiền cash inflow Dòng tiền vào Cash outflow Dòng tiền ra cash value Giá trị tích luỹ của hợp đồng ceding company Công ty nhượng bảo hiểm ( gốc) centralized organization Tổ chức tập trung Central processing Unit Bộ xử lý trung tâm certificate of incorporation Giấy phép thành lập doanh nghiệp chain of command Chuỗi mệnh lệnh change analysis Phân tích sự thay đổi claim analyst Cán bộ giải quyết GQQLBH claimant Người yêu cầu GQQLBH claimant's statement Giấy yêu cầu GQQLBH claim fraud Gian lận trong khiếu nại Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 4 Key term Thuật ngữ claim investigation Giám định bồi thường claim philosophy Nguyên tắc bồi thường client-server architecture Cấu trúc khách - chủ coaching Đào tạo theo phương pháp kèm cặp cold calling Thăm khách hàng không hẹn trước collateral Tài sản thế chấp collateralised mortgage obligation Chứng nhận cầm cố commission Hoa hồng committee ủy ban committee underwriting Ban đánh giá rủi ro competitor Đối thủ cạnh tranh compliance Tuân thủ luật pháp compound interest Lãi kép comprehensive busines analysis Giai đoạn phân tích toàn diện Comprehensive market conduct exam Kiểm tra hành vi thị trường toàn diện computer/telephony integration Hệ thống tích hợp máy tính/điện thoại concentrate marketing Marketing tập trung concept testing Kiểm nghiệm ý tưởng conservative financial strategy Chiến lược tài chính thận trọng constraint Nhân tố hạn chế consumer market Thị trường tiêu dùng consumer reporting agency Đại lý cung cấp thông tin về người tiêu dùng contestable claim Khiếu nại trong thời gian truy xét contestable period Thời gian có thể truy xét contingencies Giao động lớn contingency reserve Dự phòng giao động lớn contingency risks Những rủi ro giao động lớn contract Hợp đồng contract law Luật hợp đồng contractual savings institution Tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng contribution to surplus Lợi nhuận trước khi phân phối contributory plan Chương trình bảo hiểm nhóm cùng đóng phí convertible bond Trái phiếu có thể chuyển đổi coordination Sự phối hợp Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 5 Key term Thuật ngữ corporate ethics office Văn phòng giải quyết các vấn đề về đạo đức corporation Doanh nghiệp cost accounting Kế toán hạch toán chi phí cost basic Cơ sở chi phí cost center Trung tâm chi phí cost of benefit Chi phí giải quyết quyền lợi coupon rate Lãi suất theo phiếu credit life insurance Bảo hiểm tín dụng tử kỳ cross - selling bán hàng chéo customer relationship management Quản lý quan hệ khách hàng customer service Dịch vụ khách hàng data Dữ liệu database Cơ sở dữ liệu database management system Hệ thống quản lý dữ liệu data mining Khai thác dữ liệu data warehouse Kho dữ liệu death certificate Giấy chứng tử debt Khoản nợ decentralized organization Tổ chức phi tập trung decision support system Hệ thống hỗ trợ ra quyết định declined class Loại rủi ro loại trừ default risk Rủi ro mất khả năng thanh toán deflation Thiểu phát delegation Phân quyền demographic Nhân khẩu học Demutualization Quá trình phi tương hỗ hóa depository Institution Tổ chức nhận tiền gửi development Phát triển differentiated marketing Marketing phân biệt direct response distribution system Hệ thống phân phối trực tiếp discretionary group Tổ chức tự nguyện disintermediation Chuyển hướng đầu tư distribution Phân phối distribution system hệ thống phân phối diversification đa dạng hóa divisible surplus Lợi nhuận có thể chia được Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 6 Key term Thuật ngữ domestic corporation doanh nghiệp của bang ( Mỹ) domiciliary state Bang cư trú downstream holding company Công ty mẹ xuôi dòng due diligence Mẫn cán hợp lý dynamic solvency testing Kiểm nghiệm khả năng thanh toán năng động economies of scale Tính quy mô kinh tế economy Kinh tế electronic commerce (e-commerce) Thương mại điện tử electronic data interchange Trao đổi dữ liệu điện tử electronic mail Thư điện tử employee loyalty Lòng trung thành của nhân viên Employee retirement Income Security Act Luật về bảo đảm thu nhập về hưu cho người lao động employer-employee group Nhóm giữa người sử dụng lao động và người lao động employment law Luật lao động endorsement Điều khoản sửa đổi, bổ sung equitable rates Tỷ lệ công bằng equity Thực thể error rate Tỷ lệ lỗi estate planning Chương trình xử lý tài sản ethical dilemma Tình huống khó xử ( nan giải) về đạo đức ethics Đạo đức evidence of insurability Bằng chứng về khả năng tham gia bảo hiểm expense budget Ngân sách về chi phí expenses Chi phí experience rating Phương pháp tính phí bảo hiểm theo kinh nghiệm expert system Hệ thống chuyên gia external audit Kiểm toán bên ngoài external customer Khách hàng bên ngoài external financing Nguồn tài chính từ bên ngoài extranet Mạng nội bộ mở rộng facultative reinsurance Tái bảo hiểm tự nguyện ( không bắt buộc) Fair credit reporting Act Luật quy định về việc cung cấp thông tin Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 7 Key term Thuật ngữ Fair labor standards Act Luật về các tiêu chuẩn đối xử bình đẳng đối với người lao động Family medical leave Act Đạo luật quy định về việc người làm công nghỉ việc feedback Thông tin phản hồi fiduciary Người nhận uỷ thác field force Lực lượng bán hàng ( đại lý) field office Văn phòng đại lý field underwriting Đánh giá rủi ro ban đầu field underwriting manual Sổ tay đánh giá rủi ro ban đầu financial accounting Kế toán tài chính financial audit Kiểm toán tài chính financial condition examination Kiểm tra tình trạng tài chính financial institution Tổ chức tài chính financial intermediary Trung gian tài chính financial management Quản trị tài chính financial planner Người hoạch định tài chính financial planning hoạch định tài chính financial reporting Báo cáo tài chính financial service industry Ngành dịch vụ tài chính financial statement Báo cáo tài chính firewall Bức tường lửa first year commission Hoa hồng năm thứ nhất foreign corporation Công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài ( hoặc ngoài bang) fraternal benefit society Hội trợ cấp ái hữu fulfillment kit Bộ tài liệu bán hàng function Chức năng functional authority Quyền hạn thuộc chức năng functional cost analysis Phân tích chi phí theo chức năng functional regulation Nguyên tắc ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành GA Tổng đại lý GAAP Nguyên tắc kế toán chung được thừa nhân general account Tài khoản tổng hợp general business risk (C-4 risk) Rủi ro do kinh doanh chung Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 8 Key term Thuật ngữ general manager Trưởng phòng generally accepted accounting principles Nguyên tắc kế toán chung được thừa nhân going - concern concept Khái niệm hoạt động liên tục gross premium Phí toàn phần group representative Đại diện nhóm guaranteed-issue basis Phát hành trên cơ sở bảo đảm hardware Phần cứng heaped commission system Chính sách hoa hồng tập trung vào năm đầu holding company Công ty mẹ home country Quốc gia đóng trụ sở chính home office Trụ sở chính home service agent Đại lý phục vụ tại nhà home service distribution system Hệ thống phân phối phục vụ tại nhà host country Quốc gia chủ nhà hurdle rate Lãi suất hoàn vốn illustration Minh hoạ impaired risk Rủi ro dưới chuẩn impairment Tình trạng bệnh tật implementation Triển khai ( thực hiện) income statement Báo cáo lỗ lãi implement contractor Chủ thầu độc lập inflation Lạm phát information Thông tin information management Quản lý thông tin information system Hệ thống thông tin initial public offering (IPO) Bán chứng khoán lần đầu ( Sơ cấp) input Đầu vào inside directors Thành viên Ban giám đốc kiêm nhiệm nội bộ insolvency Mất khả năng thanhtoán inspection report Báo cáo điều tra ( xác minh) installment certificate Giấy chứng nhận trả góp institutional advertising Quảng cáo về Công ty insurable interest Quyền lợi có thể được bảo hiểm Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 9 Key term Thuật ngữ Insurance Companies Act Luật về Công ty bảo hiểm Insurance Marketplace Standards Association (IMSA) Hiệp hội tiêu chuẩn thị trường bảo hiểm insurance risk rủi ro định giá ( C2) integrated image processing Quá trình xử lý hình ảnh tích hợp interactive voice response Hệ thống điện thoại có để lại lời nhắn interest Lãi interest-rate risk (C-3 risk) Rủi ro lãi suất internal audit Kiểm toán nội bộ internal control Kiểm soát nội bộ internal customer khách hàng nội bộ internal financing Tài trợ nội bộ Internet Mạng Internet interpleader Quyền lợi được phán quyết bởi toà án intranet mạng nội bộ investment Đầu tư investment-grade bond Trái phiếu có hạng cao ( Hơn BBB) irrevocable beneficiary Người thụ hướng không thể thay đổi issue instructions Các quy định về phát hành hợp đồng jet unit underwriting Đánh giá rui ro nhanh job rotation Luân chuyển công tác joint venture Liên doanh LAN Mạng cục bộ lapse rate Tỷ lệ huỷ bỏ law of large number Quy luật số lớn legal reserve Dự phòng bắt buộc lessee Người đi thuê lessor Người cho thuê letters patent Giấy phép thành lập doanh nghiệp levelized commission schedule Phương pháp trả hoa hồng san bằng hoá liabilities Các khoản nợ license Giấy phép licensed broker Môi giới được cấp phép life insurance company Công ty bảo hiểm nhân thọ Life insurance Illustrations Model Regulation Quy định mẫu sử dụng minh hoạ hợp đồng Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 10 Key term Thuật ngữ line authority Quyền quản lý trực tiếp line unit Các phòng ban liquidity thanh khoản litigation Tranh chấp ( kiện tụng) loading Phụ phí local area network Mạng cục bộ Location - selling distribution system Hệ thống phân phối tại điểm loss Lỗ main frame computer Máy chủ management accounting Kế toán quản trị management information system (MIS) Hệ thống thông tin quản lý manager of agency operations Trưởng phòng quản lý đại lý managerial accounting Kế toán quản trị manual rating Định phí theo kinh nghiệm Công ty market Thị trường market-conduct examination Kiểm tra hoạt động thị trường market conduct laws Luật kiểm soát thị trường market-driven organization Tổ chức định hướng thị trường marketing Marketing marketing mix Marketing hỗn hợp marketing plan Kế hoạch marketing marketing research Nghiên cứu marketing marketing territory Khu vực marketing market segment Phân đoạn thị trường mass marketing Marketing tập trung master application Giấy yêu cầu bảo hiểm nhóm master-group insurance contract Hợp đồng bảo hiểm nhóm material misrepresentation Kê khai sai yếu tố quan trọng matrix organization Tổ chức theo ma trận maturity date Ngày đáo hạn mediation Hòa giải mediator Người hòa giải medical report Báo cáo y tế membership rights Quyền của hội viên memorandum of association Bản ghi nhớ của hiệp hội Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 11 Key term Thuật ngữ merger Sáp nhập MIB,inc Tổ chức chuyên cung cấp thông tin về y tế Minimum Continuing capital and surplus Requirements (MCCSR) Quy định mức vốn tối thiểu (Canada) MIS Hệ thống thông tin quản lý model bill Luật mẫu model law Luật mẫu moral hazard Rủi ro đạo đức mortality Tử vong mortality experience tỷ lệ tử vong kinh nghiệm mortality rate Tỷ lệ tử vong mortality risk Rủi ro tử vong mortality table Bảng tỷ lệ tử vong mortgage Sự cầm cố motor vehicle record Hồ sơ về việc sử dụng ô tô multinational corporation Công ty đa quốc gia multiple-line agency (MLA) Đại lý đa nghiệp vụ mutual holding company conversion Quá trình chuyển Công ty sang công ty cổ phần mutual insurance company Công ty bảo hiểm tương hỗ mutualization Quá trình tương hỗ hóa NAIC Insurance information and privacy protection Act Luật bảo vệ thông tin về bảo hiểm và thông tin cá nhân ( Canada) NAIC Model Privacy Act Luật mẫu về bảo mật thông tin cá nhân National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Hiệp hội các cơ quan quản lý bảo hiểm quốc gia national banks Ngân hàng Nhà nước need analysis Phân tích nhu cầu net gain Lãi ròng net income Thu nhập ròng net investment income Thu nhập thuần về đầu tư net loss Lỗ thuần net premium Phí thuần network Mạng lưới new business Khai thác mới niche market Thị trường ngách Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 12 Key term Thuật ngữ nonamitted assets Tài sản không được thừa nhận nonagency-building distribution system Hệ thống phân phối không qua đại lý noncontributory plan Chương trình Bảo hiểm nhóm không cùng đóng phí nonguaranteed elements Các yếu tố không được đảm bảo nonmedical limits Giới hạn không phải kiểm tra y tế nonmedical supplement Báo cáo bổ sung ngoài y tế nonparticipating policy Hợp đồng không chia lãi numerical rating system Hệ thống tính phí bảo hiểm bằng số Office of Superintendent of Financial Institution ( OSFI) ủy ban giám sát các tổ chức tài chính ( Canada) Order to commence and carry on insurance business Giấy cho phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm Ordinary Agency Distribution System Hệ thống phân phối qua đại lý thông thường Organizational market Thị trường tổ chức Organizational chart Sơ đồ tổ chức Orphan policy Hợp đồng mồ côi Output Đầu ra outside director Thành viên ban giám đốc bên ngoài outsourcing Thuê ngoài overriding commission Hoa hồng phụ trội ( quản lý) over the counter market Thị trường không chính thức ( mua bán trao tay) paralegal Chuyên gia hỗ trợ pháp lý paramedical report Báo cáo trợ y par value Giá danh nghĩa (mệnh giá) part I Phần I ( Trong giấy yêu cầu) Part II Phần II ( Trong giấy yêu cầu) participating policy Hợp đồng có chia lãi partner ship Hợp tác kinh doanh persistency Duy trì hợp đồng personal - producing general agent Tổng đại lý cá nhân personal - producing general agent system Hệ thống Tổng đại lý cá nhân Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85 Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780 13 Key term Thuật ngữ personal selling distribution system Hệ thống phân phối thông qua trung gian planning Lập kế hoạch Platform employee Bán hàng tại quầy ( giaành cho cán bộ ngân hàng bán bảo hiểm) policy accounting Hạch toán theo dõi từng hợp đồng policy dividend Lãi chia thêm cho hợp đồng policy filing Quy trình xin phép triển khai sản phẩm policy form Mẫu hợp đồng policy issue Phát hành hợp đồng policy lapse Hủy bỏ hợp đồng policy loan Vay theo hợp đồng policy reserve Dự phòng của hợp đồng policy rider Điều khoản riêng policy right Quyền của chủ hợp đồng portfolio Danh mục đầu tư positioning Định vị thị trường precontract training
Tài liệu liên quan