Vẽ Autocad 3D - phần 6

Trong autocad có hai khái niệm về không gian làm việc Model space là không gian mô hình Paper space là không gian giấy vẽ TẠO CÁC HÌNH CHIẾU TỪ MÔ HÌNH 3D MODEL SPACE Model space là môi trường 3 chiều trên đó bạn có thể xây dựng mô hình. BẠN CÓ THỂ Quan sát được mô hình từ một điểm bất kỳ Chia mô hình thành nhiều khung nhìn khác nhau để đồng thời cùng quat sát từ các điểm nhìn khác nhau. TẠO CÁC HÌNH CHIẾU TỪ MÔ HÌNH 3D Tuy nhiên để tạo các bản vẽ 2 D từ mô hình 3Dthì Model space có một số hạn chế sau: Chỉ in được một view port hiện hành Không thể in cùng lúc các hình chiếu đứng, bằng, cạnh, trong các Model Space Khó định tỷ lệ in chính xác Khó thêm vào bản vẽ 2D các dòng chú thích, kích thước Với paper space có thể khắc phục được các nhược điểm trên Là không gian hai chiều nằm ở mặt đứng của Model space Có thể nhập các dòng chú thích, vẽ đường bao, khung tên Tạo các hình chiếu từ mô hình 3D Bạn có thể quat sát Model space trên paper spacemột cách bình thường TẠO CÁC HÌNH CHIẾU TỪ MÔ HÌNH 3D PAPER SPAC

pdf4 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 43download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vẽ Autocad 3D - phần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH SOLVIEW VAØ SOLDRAW 1.Leänh SOLVIEW Coâng duïng: Taïo Caùc hình chieáu vuoâng goùc, hình chieáu phuï vaø hình caét töø hình 3D Leänh Solview chæ ñöôïc töôïc hieän trong paper space leänh Solview seõ töï ñoäng taïo caùc lôùp môùi cuûa töøng View port. Bao goàm lôùp môùi caùc ñöôøng bao thaáy (visible lines) Vaø lôùp caùc ñöôøng khuaát (hidden lines), lôùp ñöôøng caét (Section hatching), Lôùp ñöôøng kích thöôùc (Dimention) … TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH Teân caùc lôùp ñöôïc taïo ra baèng leänh Solview ñöôïc theå hieän nhö sau: View- Name VIS View- Name HID View- Name DIM View- Name HAT Teân Lôùp Layer Visible lines Hidden Lines Dimension Lines Hath Patterns Teân Lôùp Layer TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH Caùch goïi leänh: Draw\solids\setup\View Solview Tool bar solid TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH DOØNG LEÄNH: Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: Choïn caùc löïa choïn Caùc löïa choïn Löïa choïn Ucs: U Taïo hình chieáu theo Ucs neân maøn hình khoâng coù caùc View port Doøng nhaéc phuï: Enter an option [Named/World/?/Current] : Löïa choïn caùc tuøy choïn ñeå laøm maët phaúng chieáu 2TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH Current: Söû duïng maët phaúng xy cuûa View port hieän haønh laøm maët phaúng chieáu Enter view scale : Tæ leä cho view port Specify view center: xaùc ñònh moät ñieåm laøm taâm cuûa hình chieáu Specify view center : Xaùc ñònh moät ñieåm khaùc laøm taâm Specify first corner of viewport: Baét ñieåm thöù nhaát ñeå xaùc ñònh view port Specify opposite corner of viewport: Xaùc ñònh ñieåm thöù 2 ñeå xaùc ñònh view port Enter view name: Ñaët teân cho view Port ñoù TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH Löïa choïn ORtho: O Taïo caùc view port vôùi caùc hình chieáu vuoâng goùc töø moâ hình cuûa view port hieän coù Specify side of viewport to project: Choïn moät caïnh cuaû View Port Specify view center: Ñònh ñieåm laøm taâm cuûa hình chieáu Specify view center : Specify first corner of viewport: >> Choïn ñieåm goùc thöù nhaát cuûa View port Specify opposite corner of viewport: Choïn ñieåm goùc thöù hai cuûa View port Enter view name: Teân Cuûa view Port TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH Toïa hình chieáu töø UCS Toïa hình chieáu Vuoâng goùc Ortho Toïa hình chieáu Vuoâng goùc Ortho Caïnh chieáu Taâm VP Caïnh chieáu Taâm VP TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH Löïa choïn Auxilliary: A Taïo caùc view port vôùi caùc hình chieáu phuï töø moâ hình cuûa khung nhìn ñang coù Specify first point of inclined plane: >> Choïn ñieåm thöù nhaát ñeå xaùc ñònh maët phaúng chieáu Specify second point of inclined plane: Choïn ñieåm thöù hai ñeå xaùc ñònh maët phaúng chieáu Specify side to view from: Xaùc ñònh ñieåm quan saùt Specify view center: Xaùc ñònh taâm view port 3TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH Caùc ñieåm xaùc ñònh maët phaúng chieáu Ñ Nhìn Taâm chieáu TAÏO HÌNH CHIEÁU PHUÏ TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH Löïa choïn Section: S Taïo caùc view port vôùi caùc hình caét sau ñoù keát hôïp vôùi leänh Soldraw ta veõ maët caét Specify first point of cutting plane: Choïn ñieåm thöù nhaát cuûa maët caét Specify second point of cutting plane: Choïn ñieåm thöù hai cuûa maët caét Specify side to view from: Höôùng nhìn cuûa maët caét Enter view scale : Specify view center: Taâm cuûa View Port TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH Löïa choïn Section: S Ñieåm nhìn Caùc ñieåm xaùc ñònh maët phaúng caét Hình sau khi caét TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH 1.Leänh SOLDRAW Trong caùc view port taïo bôûi leänh solview ñeå taïo caùc ñöôøng bieân daïng vaø maët caét Select objects: Choïn caùc view port caàn taïo caùc neùt khuaát, maët caét Specify opposite corner: Choïn tieáp hoaëc nhaán Enter ñeå keát thuùc leänh Caùch goïi leänh: Draw\solids\setup\draw Soldraw Tool bar solid Coâng duïng: Doøng leänh: 4TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH Hình tröôùc khi Soldraw TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU VAØ HÌNH CAÉT TÖØ MOÂ HÌNH 3D BAÈNG CAÙC LEÄNH Hình sau khi söû duïng Soldraw
Tài liệu liên quan