200 bài tập hóa lớp 8 chọn lọc

Bài 1 1. Hãy chỉ ra đâu là vật thể , đâu là chất trong các câu sau a. Hơi nước ngưng tụ thành các đám mây dầy đặc b. Đọc bờ biển Quảng Bình có những bãi cát trắng. c. Bình này đựng nước, còn bình kia đựng rượu. d. Sông cầu nước chảy lơ thơ. e. Cái lọ hoa làm bằng lọ hoa trong suốt 2. Hãy kể 20 loại đồ vật (vật thể) khác nhau được làm từ 1 chất và1 loại đồ vật được làm từ 5 chất khác nhau. Bài 2: 1. Hãy phân biệt các khái niệm sau đây, cho thí dụ minh hoạ a- Đơn chất và hợp chất b- Nguyên chất và hỗn hợp c- Tạp chát và chất tinh khiết 2. Hãy kể các phương pháp vật lý dơn giản để tách các chất ra khỏi hỗn hợp của chúng. 3. Em hiểu như thế nào khi người ta nói: “nước máy Bắc Ninh rất sạch”, “đường kính nguyên chất”, “muối ăn tinh khiết”, “không khí trong lành”

pdf27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 200 bài tập hóa lớp 8 chọn lọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bμi 1 1. H·y chØ ra ®©u lμ vËt thÓ , ®©u lμ chÊt trong c¸c c©u sau a. H¬i n−íc ng−ng tô thμnh c¸c ®¸m m©y dÇy ®Æc b. §äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t tr¾ng. c. B×nh nμy ®ùng n−íc, cßn b×nh kia ®ùng r−îu. d. S«ng cÇu n−íc ch¶y l¬ th¬. e. C¸i lä hoa lμm b»ng lä hoa trong suèt 2. H·y kÓ 20 lo¹i ®å vËt (vËt thÓ) kh¸c nhau ®−îc lμm tõ 1 chÊt vμ 1 lo¹i ®å vËt ®−îc lμm tõ 5 chÊt kh¸c nhau. Bμi 2: 1. H·y ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm sau ®©y, cho thÝ dô minh ho¹ a- §¬n chÊt vμ hîp chÊt b- Nguyªn chÊt vμ hçn hîp c- T¹p ch¸t vμ chÊt tinh khiÕt 2. H·y kÓ c¸c ph−¬ng ph¸p vËt lý d¬n gi¶n ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái hçn hîp cña chóng. 3. Em hiÓu nh− thÕ nμo khi ng−êi ta nãi: “n−íc m¸y B¾c Ninh rÊt s¹ch”, “®−êng kÝnh nguyªn chÊt”, “muèi ¨n tinh khiÕt”, “kh«ng khÝ trong lμnh” Bμi 3: 1. C¨n cø vμo c¸c ®Æc ®iÓm g× ®Ó chia c¸c nguyªn tè ho¸ häc thμnh kim lo¹i vμ phi kim? 2. ThÕ nμo lμ d¹ng thï h×nh? H·y kÓ c¸c d¹ng thï h×nh cña: Cacbon, Photpho, Oxi. 3. KÓ 3 lo¹i hîp chÊt kh¸c nhau, mçi hîp chÊt gåm 4 nguyªn tè phi kim. Bμi 4: 1. Ho¸ trÞ lμ g×? ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nμo? 2. Ph¸t biÓu quy t¾c ho¸ trÞ? ¸p dông ®Ó tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt nh− thÕ nμo? 3. H·y kÓ c¸c kim lo¹i(theo thø tù d·y ho¹t ®éng), phi kim vμ ho¸ trÞ th−êng gÆp cña nã. Bμi 5 1. Gèc axit lμ g×? H·y kÓ tªn tÊt c¶ c¸c gèc axit quen thuéc vμ ho¸ trÞ cña chóng. T¹i sao nhãm –OH cã hãa trÞ I? 2. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau: Na2SO4; BaCO3; NaHSO3; Ca(H2PO4)2; Mg(ClO4)2; Fe3O4 3. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt sau: L−u huúnh (IV) oxit; B¹c Sunfua; S¾t (II) hidrocacbonat; Magie photphat; nh«m nitrat; KÏm Clorua. Bμi 6: Nh÷ng hiÖn t−îng d−íi ®©y lμ hiÖn t−îng vËt lý hay hiÖn t−îng ho¸ häc 1. VÒ mïa hÌ vμnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ han gØ nhanh h¬n mïa ®«ng 2. MÆt trêi mäc, s−¬ng b¾t ®Çu tan dÇn 3. Ch¸y rõng ë In®«nexia g©y « nhiÔm rÊt lín cho m«i tr−êng. 4. HiÖu øng nhμ kÝnh (do CO2 tÝch tô trong khÝ quyÓn) lμm cho tr¸i ®Êt Êm lªn 5. “Ma tr¬i” lμ ¸nh s¸ng xanh (ban ®ªm) do photphin (PH3) ch¸y trong kh«ng khÝ. 6. §Ìn tÝn hiÖu chuyÓn tõ mμu xanh sang vμng råi ®á, cÇn ph¶i dõng l¹i gÊp. 7. GiÊy quú tÝm khi nhóng vμo dung dÞch axit bÞ chuyÓn thμnh mμu ®á. 8. Khi ®èt ch¸y than, cñi sinh ra nhiÒu khÝ ®éc: CO, SO2 g©y « nhiÔm m«i tr−êng. 9. C¸c qu¶ bãng bay lªn trêi råi næ tung 10. Khi ®ung nãng, lóc ®Çu ®−êng ch¶y láng, sau ®ã ch¸y khÐt. Bμi 7: 1. Lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®−îc 1 hîp chÊt cã chøa c¸c nguyªn tè C, H. 2. Khi ®èt ch¸y chÊt X chØ thu ®−îc CO2 vμ SO2. Hái X cã thÓ chøa c¸c nguyªn tè g×? 3. Khi nung chÊt Y ta thu ®−îc amoniac (NH3), khÝ cacbonic vμ h¬i n−íc. VËy Y gåm nh÷ng nguyªn tè nμo? Bμi 8: 1. Nnguyªn tö, ph©n tö lμ g×? T¹i sao nãi nguyªn tö, ph©n tö lμ c¸c h¹t vi m«? 2. §¬n vÞ Cacbon lμ g×? Nã cã trÞ sè lμ bao nhiªu gam? Bμi 9: 1. Sè Avogadro lμ g×? Nã cã trÞ sè lμ bao nhiªu? 2. Mol lμ g×? Khèi l−îng mol lμ g×? Khèi l−îng mol nguyªn tö, ph©n tö lμ g×? Bμi 10: 1. H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n), khèi l−îng (m) vμ khèi l−îng mol (M) 2. TÝnh sè mol S cã trong 16 gam l−u huúnh, sè mol n−íc cã trong 5,4 gam n−íc; sè mol Fe3O4 cã trong 6,96 gam s¾t tõ oxit. Bμi 11: 1. TÝnh khèi l−îng cña 0,15 mol O2; 0,4 mol NaOH 2. CÇn lÊy bao nhiªu mol HCl ®Ó cã ®−îc 7,3 gam HCl 3. TÝnh khèi l−îng mol nguyªn tö cña kim lo¹i M biÕt 0,5 mol cña M cã khèi l−îng 11,5 gam Bμi 12: 1. Cho biÕt ë ®ktc (O0C hay 273K; 1 atm hay 760 mmHg hoÆc 101325 Pa) 1 mol bÊt kú chÊt khÝ nμo còng chiÕm 22,414 lit (lÊy trßn lμ 22,4 lit) h·y tÝnh: a) Sè mol CO2 cã trong 3,36 lit khÝ cacbonic (®ktc); sè mol N2 cã trong 44,8 lit Nit¬ (®ktc) b) ThÓ tÝch (®ktc) cña 2,2 g CO2; cña 4,8 g O2 2. TÝnh khèi l−îng cña 1,68 lit CO2 3. TÝnh sè nguyªn tö hoÆc ph©n tö cã trong 1 cm3 oxi (®ktc); 1 cm3 H2O (ë 40C; d = 1g/cm3); 1 cm3 Al (d=2,7 g/cm3) Bμi 13: TÝnh % khèi l−îng cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau: H2O; H2SO4; C2H5OH; CH3COOH; CnH2n+2; FexOy Bμi 14: 1. S¾t t¹o ®−îc 3 oxit: FeO; Fe2O3; Fe3O4. NÕu hμm l−îng cña s¾t trong oxit lμ 70% th× ®ã lμ oxit nμo? 2. NÕu hμm l−îng % cña 1 kim lo¹i trong muèi cacbonat lμ 40% th× hμm l−îng % cña kim lo¹i ®ã trong muèi photphat lμ bao nhiªu? Bμi 15: 1. A lμ mét lo¹i quÆng chøa 60% Fe2O3;B lμ mét lo¹i quÆng kh¸c chøa 69,6% Fe3O4. Hái trong 1 tÊn quÆng nμo chøa nhiÒu s¾t h¬n? Lμ bao nhiªu kg? 2. Trén quÆng A víi quÆng B theo tØ lÖ khèi l−îng lμ mA: mB = 2:5 ta ®−îc quÆng C. Hái trong 1 tÊn quÆng C cã bao nhiªu kg s¾t? Bμi 16: 1. Ph¸t biÓu ®Þnh luËt b¶o toμn khèi l−îng? 2. §Ó ®èt ch¸y m gam chÊt r¾n A cÇn dïng 4,48 lit Oxi (®ktc), thu ®−îc 2,24 lit CO2 (®ktc) vμ 3,6 g H2O. TÝnh m 3. §èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44,8 lit oxi (®ktc), thu ®−îc khÝ cacbonic vμ h¬i n−íc theo tØ lÖ sè mol lμ 1:2. TÝnh khèi l−îng khÝ CO2 vμ H2O t¹o thμnh. Bμi 17: Hoμ tan 20 gam hçn hîp 2 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I vμ II b»ng dung dÞch HCl d− thu ®−îc dung dÞch A vμ 4,48 lit CO2 (®ktc). TÝnh khèi l−îng muèi t¹o thμnh trong dung dÞch A. Bμi 18: 1. Ph¶n øng ho¸ häc lμ g×? Trong ph¶n øng ho¸ häc c¸c nguyªn tè cã biÕn ®æi kh«ng? 2. H·y nªu ý nghÜa cña ph−¬ng tr×nh ho¸ häc. LÊy vÝ dô ph¶n øng hoμ tan CaCO3 bμng dung dÞch HCl ®Ó minh ho¹. 3. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng hoμ tan kim lo¹i M ho¸ trÞ n b»ng dung dÞch HCl Bμi 19: C©n b»ng c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: 1. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 2. KClO3 → KCl + O2 3. Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3 4. Fe3O4 + Al → Fe + Al2O3 5. Zn + HNO3 ®Æc → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O 6. KMnO4 + HCl → KCl + Cl2 + H2O Bμi 20: Hoμn thμnh (viÕt s¶n phÈm vμ c©n b»ng) c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: 1. MgCO3 + HNO3 → 2. Al + H2SO4 lo·ng → 3. FexOy + HCl → 4. FexOy + CO → FeO + 5. Fe + Cl2 → 6. Cl2 + NaOH → Bμi 21 Gi¶i thÝch c¸c hiÖn t−îng x¶y ra; viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng trong c¸c thÝ nghiÖm sau: 1. Sôc tõ tõ khÝ CO2 (hoÆc SO2) vμo n−íc v«i trong tíi d− CO2 (hoÆc SO2) 2. Cho tõ tõ bét ®ång kim lo¹i vμo dung dÞch HNO3 ®Æc. Lóc ®Çu khÝ mμu nau bay ra, su ®ã khÝ kh«ng mμu bÞ ho¸ n©u trong kh«ng khÝ, cuèi cïng thÊy khÝ ngõng tho¸t ra. 3. Cho vμi giät HCl ®Æc vμo cèc ®ùng thuèc tÝm Bμi 22: x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt A, B, C, biÕt thμnh phÇn % khèi l−îng nh− sau: 1. ChÊt A chøa 85,71% Cacbon vμ 14,29% Hidro; 1 lit khÝ A ë ®ktc nÆng 1,25gam. 2. ChÊt B chøa 80% cacbon vμ 20% lμ oxi 3. ChÊt C chøa 40% Cacbon, 6,67% Hidro vμ cßn l¹i lμ Oxi, biÕt C cã chøa 2 nguyªn tö oxi Bμi 23: 1. §Ó ®èt ch¸y 1 mol chÊt X cÇn 6,5 mol oxi, thu ®−îc 4 mol CO2 vμ 5 mol H2O. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X 2. §èt ch¸y hoμn toμn 3 gam chÊt Y chøa c¸c nguyªn tè C, H, O thu ®−îc 2,24 lit CO2 (®ktc) vμ 1,8 gam n−íc. BiÕt 1 gam chÊt Y chiÕm thÓ tÝch 2,68 lit (®ktc). x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña Y, biÕt r»ng Y lμ 1 este. Bμi 24: 1. Cho 0,53 gam muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 112 ml khÝ cacbonic (®ktc). Hái ®ã lμ kim lo¹i g×? 2. Nung 2,45 gam mét muèi v« c¬ thÊy th¸t ra 672 ml O2 (®ktc). PhÇn chÊt r¾n cßn l¹i chøa 52,35%Kali vμ 47,65% Clo. T×m c«ng thøc ph©n tö cña muèi? Bμi 25: 1. Khi cho 6,5 gam mét muèi S¾t Clorua t¸c dông víi 1 l−îng võa ®ñ dung dÞch AgNO3 thÊy t¹o thμnh 17,22 gam kÕt tña. T×m c«ng thøc ph©n tö cña muèi. 2. §Ó hoμ tan hoμn toμn 8g oxit kim lo¹i R cÇn dïng 300ml dung dÞch HCl 1M. Hái R lμ kim lo¹i g×? Bμi 26: 1. Môc ®Ých cña viÖc nhËn biÕt c¸c chÊt lμ g×? 2. H·y kÓ mét vμi vÝ dô vÒ viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p vËt lý ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt. 3. ThÕ nμo lμ nhËn biÕt riªng lÎ vμ nhËn biÕt hçn hîp. Cho vd minh ho¹. Bμi 27: 1. Thuèc thö lμ g×? 2. Tr×nh bμy nguyªn t¾c nhËn biÕt b»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc? Bμi 28: 1. Cã 3 lä ®ùng 3 dung dÞch axit sau: HCl; HNO3; H2SO4. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt lä nμo ®ùng axit g×? 2. Trong 1 dung dÞch chøa 3 axit sau: HCl; HNO3; H2SO4. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng axit cã trong dung dÞch. Bμi 29: 1. Cã 5 dung dÞch: HCl, NaOH, Na2CO3, BaCl2, NaCl. Cho phÐp dïng thªm quú tÝm ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ã, biÕt r»ng dung dÞch Na2CO3 còng lμm quú ho¸ xanh. 2. Cã 4 gãi bét oxit mμu ®en t−¬ng tù nhau: CuO, MnO2, Ag2O, FeO. ChØ dïng dung dÞch HCl cã thÓ nhËn biÕt ®−îc nh÷ng oxit nμo? Bμi 30: 1. Cã 5 b×nh khÝ: N2, O2, CO2, H2, CH4. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ. 2. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt mçi khÝ trong hçn hîp khÝ gåm: N2, CO2, SO2 Bμi 31: 1. NaCl bÞ lÉn 1 Ýt t¹p chÊt lμ Na2CO3. Lμm thÕ nμo ®Ó cã NaCl nguyªn chÊt 2. Cu(NO3)2 bÞ lÉn Ýt t¹p chÊt AgNO3. H·y tr×nh bμy 2 ph−¬ng ph¸p ®Ó thu ®−îc Cu(NO3)2 nguyªn chÊt. Bμi 32 1. KhÝ Nit¬ bÞ lÉn c¸c t¹p chÊt CO, CO2, H2 vμ h¬i n−íc. Lμm thÕ nμo thu ®−îc Nit¬ tinh khiÕt. 2. Mét lo¹i thuû ng©n bÞ lÉn c¸c t¹p chÊt kim lo¹i Fe, Zn, Ph©n biÖt vμ Sn. Cã thÓ dïng dung dÞch Hg(NO3)2 ®Ó lÊy ®−îc thuû ng©n tinh khiÕt hay kh«ng? Bμi 33: 1. Cã hçn hîp Cu(NO3)2 vμ AgNO3. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy riªng tõng muèi Nitrat nguyªn chÊt. 2. Cã hçn hîp 3 kim lo¹i Fe, Cu vμ Ag. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy riªng tõng kim lo¹i. Bμi 34: 1. Cã 2 dung dÞch KI vμ KBr. Cã thÓ dïng hå tinh bét ®Ó ph©n biÖt hai dung dÞch ®ã hay kh«ng? NÕu ®−îc th× lμm nh− thÕ nμo? 2. Cã 4 dung dÞch ®ùng trong 4 lä ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 4: HCl, Na2CO3, H2SO4 vμ BaCl2. NÕu kh«ng cã thuèc thö, th× nhËn biÕt c¸c dung dÞch trªn nh− thÕ nμo? Bμi 35: 1. Cã hçn hîp c¸c oxit: SiO2, Fe2O3 vμ Al2O3. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy ®−îc tõng oxit nguyªn chÊt. 2. Khi ®èt ch¸y than ta thu ®−îc hçn hîp khÝ CO vμ CO2. Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó thu ®−îc tõng khÝ nguyªn chÊt. dung dÞch vμ nång ®é dd Bμi 36: 1. dung dÞch lμ g×? H·y kÓ vμi lo¹i dung m«i th−êng gÆp cho thÝ dô vÒ ch¸t tan lμ chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ. 2. ®é tan cña mét chÊt lμ g×? ®é tan phô thuéc vμo nh÷ng yÕu tè nμo? ThÕ nμo lμ dung dÞch b·o hoμ, ch−a b·o hoμ. Bμi 37: 1. TÝnh ®é tan cña muèi ¨n (NaCl ) ë 20oC biÕt r»ng ë nhiÖt ®é ®ã 50g n−íc hoμ tan ®−îc tèi ®a ®−îc 17,95g muèi ¨n. 2. Cã bao nhiªu gam muèi ¨n trong 5 kg dung dÞch b·o hoμ ë 200C, biÕt ®é tan cña muèi ¨n ë nhiÖt ®ã lμ 35,9g. Bμi 38: 1. Cho biÕt ®é tan cña chÊt A trong n−íc ë 100C lμ 15g cßn ë 900C lμ 50g.Hái khi lμm l¹nh 600g dung dÞch b·o hoμ A ë 900C xuèng 10oC th× cã bao nhiªu gam chÊt A tho¸t ra(kÕt tinh). 2. Còng c©u hái nh− c©u 1 nh−ng tr−íc khi lμm l¹nh ta ®un ®uæi bít (cho bay h¬i) 200g n−íc. Bμi 39: 1. Nh÷ng qu¸ tr×nh g× x¶y ra khi hoμ tan mét chÊt vμo n−íc? NhiÖt hoμ tan lμ g×? T¹i sao khi hoμ tan KOH, H2SO4 vμo n−íc th× n−íc bÞ nãng nªn rÊt nhiÒu, cßn khi hoμ tan NH4Cl, NH4NO3 vμo n−íc th× n−íc l¹i bÞ l¹nh ®i. 2. Tinh thÓ hi®rat lμ g×? N−íc kÕt tinh lμ g×? 3. T¹i sao cã thÓ sö dông ®ång(II) sunfat khan ®Ó nhËn biÕt vÕt nøc trong x¨ng dÇu hoÆc chÊt bÐo láng. Bμi 40: 1. TÝnh % khèi l−îng n−íc kÕt tinh trong xo®a Na2CO3.10H2O trong CuSO4.5H2O. 2. §Ó x¸c ®Þnh sè ph©n tö H2O kÕt tinh ng−êi ta lÊy 25g tinh thÓ ®ång sunfat ngËm n−íc CuSO4.xH2O(mμu xanh), ®un nãng tíi khèi l−îng kh«ng ®æi ®−îc 16g chÊt r¾n tr¾ng(CuSO4 khan). TÝnh sè ph©n tö nø¬c x. Bμi 41: 1. Hoμ tan hoμn toμn 6,66g tinh thÓ Al2(SO4)3.nH2O vμo n−íc thμnh dung dÞch A. LÊy 1/10 dung dÞch A cho t¸c dông víi dung dÞch BaCl2 d− th× thu ®−îc 0,699g kÕt tña. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña tinh thÓ muèi sunfat cña nh«m. 2. Hoμ tan 24,4g BaCl2.xH2O vμo 175,6g n−íc th× thu ®−îc dung dÞch 10,4%. TÝnh x. 3. C« c¹n rÊt tõ tõ 200ml dung dÞch CuSO4 0,2M thu ®−îc 10g tinh thÓ CuSO4.pH2O. TÝnh P. Bμi 42: 1. Nång ®é dung dÞch lμ g×? ThÕ nμo lμ nång ®ä phÇn tr¨m (khèi l−îng), nång ®é mol(mol/l)? 2. LËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a ®é tan vμ nång ®é phÇn tr¨m cña chÊt tan trong dung dÞch b·o hoμ chÊt ®ã. Bμi 43: 1. Khèi l−îng riªng cña mét vËt lμ g×? §¬n vÞ cña khèi l−îng riªng nh− thÐ nμo? 2. Khèi l−îng riªng cña dung dÞch ®−îc biÓu diÔn theo ®¬n vÞ nμo? 3. Khi nãi khèi l−îng riªng cña n−íc ë 40C lμ lín nhÊt, b»ng 1g/cm3, em hiÓu ®iÒu ®ã nh− thÕ nμo? 1cm3 n−íc ®¸ hoÆc 1cm3 n−íc ë 500C nÆng h¬n hay nhÑ h¬n 1gam? Bμi 44: 1. TÝnh sè mol NaOH cã trong 500ml dung dÞch NaOH 20%(d=1,2g/ml) 2. H·y thiÕt lËp biÓu thøc tæng qu¸t tÝnh sè mol chÊt tan A trong Vml dung dÞch a nång ®é C%, khèi l−îng riªng d. Bμi 45: 1. H·y biÓu diÔn dung dÞch H2SO4 ®Æc 98%(d= 1,84g/ml) theo nång ®é mol. 2. H·y lËp biÓu thøc liªn hÖ giöa nång ®é phÇn tr¨m, khèi l−îng riªng vμ nång ®é mol. Bμi 46: 1. CÇn lÊy bao nhiªu gam NaCl ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung dÞch NaCl 10%. 2. CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.5H2O vμ bao nhiªu gam n−íc ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung dÞch CuSO4 8%. Bμi 47: 1. CÇn thªm bao nhiªu gam NaCl vμo 500g dung dÞch NaCl 8% ®Ó cã dung dÞch NaCl 12%. 2. CÇn thªm bao nhiªu gam n−íc vμo 500g dung dÞch NaCl 12% ®Ó cã dung dÞch NaCl 8%. Bμi 48: 1. C« c¹n cÈn thËn 600g dung dÞch CuSO4 8% th× thu ®−îc bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.5H2O. 2. CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.5H2O vμo bao nhiªu gam dung dÞch CuSO4 4% ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung dÞch CuSO4 8%. Bμi 49: Cã hai dung dÞch NaOH 3% vμ 10% 1. Trén 500g dung dÞch NaOH 3% víi 300g dung dÞch NaOH 10% th× thu ®−îc dung dÞch cã nång ®é bao nhiªu %? 2. CÇn trén 2 dung dÞch NaOH 3% vμ 10% theo tØ lÖ khèi l−îng bao nhiªu ®Ó cã dung dÞch NaOH 8%. Bμi 50: 1. Trén 300 g dung dÞch HCl 7,3% víi 200 g dung dÞch NaOH 4%. TÝnh nång ®é % cña c¸c chÊt tan trong dung dÞch thu ®−îc. 2. Trén 100 ml dung dÞch H2SO4 20% (d=1,137g/ml) víi 400g dung dÞch BaCl2 5,2% thu ®−îc kÕt tña A vμ dung dÞch B. TÝnh khèi l−îng kÕt tña A vμ nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch B. Bμi 51: Trong 1 chiÕc cèc ®ùng 1 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I. Thªm tõ tõ dung dÞch H2SO4 10% vμo cèc cho tíi khi khÝ võa tho¸t hÕt thu d−îc muèi Sunfat nång ®é 13,63%. Hái ®ã lμ muèi cacbonat kim lo¹i g×? Bμi 52: §èt ch¸y hoμn toμn 6,2 gam photpho thu ®−îc chÊt A. Chia A thμnh 2 phÇn b»ng nhau: 1. LÊy 1 phÇn hoμ tan vμo 500g n−íc thu ®−îc dung dÞch B. TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B? 2. CÇn hoμ tan phÇn thø 2 vμo bao nhiªu gam n−íc ®Ó thu ®−îc dung dÞch 24,5% Bμi 53: 1. CÇn lÊy bao nhiªu ml H2SO4 98% (d=1,84g/ml) ®Ó ®iÒu chÕ ®−îc 4 lit dung dÞch H2SO4 4M 2. Hoμ tan 3,94 g BaCO3 b»ng 500 ml dung dÞch HCl 0,4M. CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch NaOH 0,5M ®Ó trung hoμ l−îng axit d− ? Bμi 54: 1. Hoμ tan V lit (®ktc) khÝ SO2 vμo 500g n−íc th× thu ®−îc dung dÞch H2SO3 0,82%. TÝnh V? 2. Hoμ tan m g SO3 vμo 500 ml dung dÞch H2SO4 24,5% (d=1,2g/ml) thu ®−îc dung dÞch H2SO4 49%. TÝnh m? Bμi 55: Trén 50ml dung dÞch HNO3 nång ®é x mol/l víi 150 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,2M thu ®−îc dung dÞch A. Cho mét Ýt quú tÝm vμo dung dÞch A thÊy cã mμu xanh. Thªm tõ tõ 100 ml dung dÞch HCl 0,1M vμo dung dÞch A thÊy quú tÝm trë l¹i mμu tÝm. TÝnh néng ®é x. oxit Bμi 56: 1. oxit lμ g×? N−íc cã ph¶i lμ oxit kh«ng? ThÕ nμo lμ oxit baz¬, oxit axit vμ oxit l−ìng tÝnh. 2. Tr×nh bμy c¸ch gäi tªn oxit, cho thÝ dô minh ho¹. Bμi 57: 1. Cho c¸c oxit sau: CO2, SO2, SO3, N2O5, Mn2O7, tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè S, C, N, Mn, O vμ viÕt c«ng thøc cña c¸c axit t−¬ng øng. 2. Cho c¸c axit sau: HNO2, HClO, HClO3, HClO4. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè H, O, N vμ Cl. ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxit axit t−¬ng øng. Bμi 58: 1. Trong c¸c oxit cho d−íi ®©y, oxit nμo lμ oxit axit, oxit nμo lμ oxit baz¬, oxit nμo lμ oxit l−ìng tÝnh: Al2O3, CaO, Mn2O7, P2O5, N2O5, FeO, SiO2, ZnO. 2. Cã 3 oxit mμu tr¾ng MgO, Al2O3, Na2O. ChØ dïng n−íc cã thÓ nhËn biÕt ®−îc c¸c oxit ®ã hay kh«ng? Bμi 59: 1. T×m c«ng thøc cña 1 oxit S¾t trong ®ã s¾t chiÕm 70% vÒ khèi l−îng. 2. Khö hoμn toμn 2,4 gam hçn hîp CuO vμ FexOy cïng sè mol nh− nhau b»ng Hidro thu ®−îc 1,76 gam kim lo¹i. Hoμ tan kim lo¹i ®ã b»ng dung dÞch HCl d− thÊy tho¸t ra 0,448 lit Hidro (®ktc). x¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t. Bμi 60: 1. Hoμ tan mét oxit cña Nit¬ vμo n−íc ta ®−îc axit t−¬ng øng HNO3. ViÕt c«ng thøc cña oxit ®ã vμ gäi tªn oxit ®ã theo ba c¸ch kh¸c nhau. 2. Cho P2O5 t¸c dông víi n−íc thu ®−îc 2 lo¹i axit t−¬ng øng: H3PO4 vμ HPO3. ViÕt hai ph¶n øng t¹o thμnh 2 axit ®ã vμ nhËn xÐt khi nμo th× t¹o thμnh axit g×? Bμi 61: 1. Hoμ tan 6,2 gam Na2O vμo 200 gam n−íc thu ®−îc dung dÞch cã nång ®é bao nhiªu %? 2. CÇn thªm bao nhiªu gam Na2O vμo 500g dung dÞch NaOH 4% ®Ó cã dung dÞch NaOH 10% Bμi 62: 1. A lμ mét oxit cña Nitèc khèi l−îng ph©n tö lμ 92 vμ tØ lÖ sè nguyªn tö N:O = 1:2; B lμ 1 oxit kh¸c cña Nit¬, ë ®ktc 1 lit khÝ B nÆng b»ng 1 lit khÝ Cacbonic. T×m c«ng thøc ph©n tö cña A, B? 2. Cho m1 gam Na t¸c dông víi p gam n−íc thu ®−îc dung dÞch NaOH nång ®é a%. Cho m2 gam Na2O t¸c dông víi p gam n−íc còng thu ®−îc dung dÞch NaOH nång ®é a%. LËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a m1, m2 vμ p. Bμi 63: Trong 1 b×nh kÝn chøa 3 mol SO2, 2 mol O2 vμ mét Ýt bét xóc t¸c V2O5. Nung b×nh mét thêi gian thu ®−îc hçn hîp khÝ A. 1. NÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lμ 75% th× cã bao nhiªu mol SO3 ®−îc t¹o thμnh? 2. NÕu tæng sè mol c¸c khÝ trong A lμ 4,25 mol th× cã bao nhiªu % SO2 bÞ oxi ho¸ thμnh SO3? Bμi 64: 1. Nung 50 kg CaCO3 tíi ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc bao nhiªu m3 CO2 vμ bao nhiªu kg Canxi oxit. 2. Mét lo¹i ®¸ chøa 80% CaCO3, phÇn cßn l¹i lμ t¹p chÊt tr¬. Nung ®¸ tíi ph¶n øng hoμn toμn. Hái khèi l−îng cña chÊt r¾n thu ®−îc sau khi nung b»ng bao nhiªu % khèi l−îng ®¸ tr−íc khi nung vμ tÝnh % CaO trong chÊt r¾n sau khi nung. Bμi 65: 1. CaO th−êng ®−îc dïng lμm chÊt hót Èm (hót n−íc). T¹i sao l¹i ph¶i dïng vèi sèng míi nung? 2. Khi t«i v«i cÇn chó ý ®Ò phßng tai n¹n g×? T¹i sao? 3. Nªu c¸c ®iÒu kiÖn tèi −u ®Ó s¶n xuÊt v«i. Baz¬ Bμi 66: 1. Baz¬ lμ g×? KiÒm lμ g×? H·y kÓ c¸c baz¬ lμ kiÒm? H·y nªu c¸ch gäi tªn baz¬; c¸c baz¬ sau ®©y cã tªn riªng lμ g×: NaOH, dung dÞch Ca(OH)2, KOH. 2. Cho biÕt nh«m hidroxit lμ hîp chÊt l−ìng tÝnh, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng cña Nh«m hidroxit víi c¸c dung dÞch HCl vμ NaOH. Bμi 67: 1. H·y tæng kÕt tÝnh tan cña c¸c baz¬ ? 2. Còng nh− H2CO3 kh«ng bÒn bÞ ph©n huû ë nhiÖt ®é th−êng thμnh CO2 vμ H2O, c¸c hidroxit cña B¹c vμ Thuû ng©n(II) còng kh«ng bÒn, vËy chóng ph©n huû thμnh nh÷ng chÊt g×? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho AgNO3 t¸c dông víi dung dÞch NaOH. Bμi 68: 1. ViÕt c«ng thøc cña c¸c baz¬ t−¬ng øng víi c¸c oxit sau: K2O, CaO, Fe2O3, CuO 2. Hoμn thμnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau: Ca(OH)2 + A → CaCO3 + … Ca(OH)2 + B → CaCO3 + … Ca(OH)2 + C → CaCO3 + … Bμi 69: 1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng nhiÖt ph©n c¸c hidroxit sau: Fe(OH)3, Mg(OH)2, Cu(OH)2, M(OH)n 2. ViÕt 4 lo¹i ph¶n øng t¹o thμnh NaOH 3. Cho c¸c oxit: MgO, Al2O3, Fe2O3, P2O5, SiO2 lÇn l−ît t¸c dông víi dung dÞch xót d−. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra nÕu cã. Bμi 70: A, B, C lμ c¸c hîp chÊt cña Na; A t¸c dông víi B t¹o thμnh C. Khi cho C t¸c dông víi dung dÞch HCl thÊy cã khÝ cacbonic bay ra. Hái A, B, C lμ c¸c chÊt g×? Cho A, B, C lÇn l−ît t¸c dông víi dung dÞch CaCl2 ®Æc, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra? Bμi 71: 1. CÇn cho bao nhiªu gam Na ®Ó ®iÒu chÕ 250 ml dung dÞch NaOH 0,5M 2. Cho 46 gam Na vμo 1000g n−íc ta thu ®−îc khÝ A vμ dung dÞch B. a) TÝnh thÓ tÝch khÝ A (®ktc) b) T×m nång ®é % cña dung dÞch B. c) TÝnh khèi l−îng riªng cña dung dÞch B biÕt thÓ tÝch dung dÞch lμ 966 ml. Bμi 72: LÊy 50ml dung dÞch NaOH (ch−a biÕt nång ®é) cho vμo 1 c¸i cèc. Thªm vμo cèc mét Ýt quú tÝm. Hái quú tÝm cã mμu g×? Sau ®ã thªm vμo cèc tõ tõ dung dÞch HCl 0,1M cho tíi khi quú trë l¹i mμu tÝm. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch NaOH biÕt thÓ tÝch dung dÞch HCl ®É thªm vμo lμ 28ml. Bμi 73: Cho 16,8 lit CO2 (®ktc) hÊp thô hoμn toμn vμo 600ml dung dÞch NaOH 2M thu ®−îc
Tài liệu liên quan