Bài giảng Chương 3 Tổ chức và quản lý hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất

3.1. Khái quát hoạt động thương mại doanh nghiệp  Khái niệm  Chức năng: Thương mại đầu vào (Mua sắm vật tư kỹ thuật cho sản xuất) Thương mại đầu ra (Tiêu thụ sản phẩm)

pdf14 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 3 Tổ chức và quản lý hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3.1. Khái quát hoạt động thương mại doanh nghiệp  Khái niệm  Chức năng: Thương mại đầu vào (Mua sắm vật tư kỹ thuật cho sản xuất) Thương mại đầu ra (Tiêu thụ sản phẩm) 3.2. Tổ chức mua sắm và quản lý vật tư  Quá trình sản xuất?  Quá trình đảm bảo vật tư cho sản xuất? 3.2. Tổ chức mua sắm và quản lý vật tư 3.2.1. Xác định nhu cầu  PP tính theo mức sản phẩm Nsx= ∑ Qspi x mspi (i=1n) 3.2.1. Xác định nhu cầu  PP tính theo mức chi tiết sản phẩm Nct = ∑ Qcti x mcti (i=1n) mcti: mức tiêu dùng vật tư cho một đơn vị chi tiết sp 3.2.1. Xác định nhu cầu  PP tính theo mức của sp tương tự Nsx = Qsp x mtt x K mtt: mức tiêu dùng vật tư của sp tương tự K: hệ số điều chỉnh giữa hai loại sp 3.2.1. Xác định nhu cầu  PP tính theo mức của sản phẩm đại diện Nsx = Qsp x mđd mbq = ∑ miKi / ∑ Ki (i=1n) Ki: Tỷ trọng loại sp i trong tổng số 3.2.2. Lập kế hoạch mua sắm vật tư ở doanh nghiệp  Giai đoạn chuẩn bị: (quan trọng) Thông tin về thị trường yếu tố sản xuất Chuẩn bị phương án sx, kinh doanh Tính toán vật tư tồn kho 3.2.2. Lập kế hoạch mua sắm vật tư ở doanh nghiệp  Giai đoạn xác định lượng vật tư tồn kho đầu kỳ, vật tư trong nội bộ DN Ođk = Ott + N – X N:lượng vật tư ước nhập từ thời điểm lập kế hoạch đến đầu năm kế hoạch X: lượng vật tư ước xuất 3.2.2. Lập kế hoạch mua sắm vật tư ở doanh nghiệp  Giai đoạn tính toán các loại nhu cầu vật tư của doanh nghiệp  Giai đoạn kết thúc việc lập kế hoạch mua sắm vật tư và xác định số lượng vật tư cần mua về cho DN 3.2.3. Công tác kế hoạch nghiệp vụ về hậu cần vật tư cho sản xuất  Ý nghĩa  Kế hoạch hậu cần theo tháng, theo quý  Biện pháp giải quyết thừa thiếu vật tư 3.3. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm  Tiêu thụ sản phẩm?  Nghiên cứu thị trường  Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm PP cân đối: DS = Ođk + N – Ock  Chuẩn bị hàng hóa để xuất bán 3.3. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm  Lựa chọn hình thức tiêu thụ sản phẩm Kênh tiêu thụ trực tiếp Kênh tiêu thụ gián tiếp 3.3. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm  Tổ chức xúc tiến, yểm trợ cho công tác bán hàng  Tổ chức hoạt động bán hàng  Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm
Tài liệu liên quan