Bài giảng Sử dụng năng lượng bền vững - Ô nhiễm không khí

Bài tập 2 1. Assume that there is a fuel price-war going on in the HCMC area, 25 miles one way from where you normally purchase fuel. The current price in HCMC is $0.50 less than the price of $3.65/gal in VUNG T AU. You own a CAFÉ-compliant 2009 model-year car (23.1 miles/gallon) with a 15gal tank. Does it make economic sense to make the trip solely to purchase fuel? 2. Perform the same analysis as in Q-1 if: (a) you own a CAFÉ-compliant 2010 model year SUV (23.5 mpg) with a 22 gal tank; (b) you own a 2011 Prius with a 11.9 gal tank (32.4 mpg)

pdf23 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 10/06/2014 | Lượt xem: 1232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sử dụng năng lượng bền vững - Ô nhiễm không khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2/99 ĐẠI HỌC QUỐC GIA Tp.HCM SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG – BÀI 6 Cán Bô ̣Giảng Dạy: TS. HỒ QUỐC BẰNG Phòng Ô Nhiễm Không Khí và Biến Đổi Khí Hậu ViệnMôi trường và Tài nguyên Phòng học: 501 C6- ĐHBK Thời gian: Thứ 2, 18h15 – 20h45 Email: bangquoc@yahoo.com; ĐT:0906834630 Ô nhiễm không khí 3/99 Ô nhiễm không khí 4/99 Năng lượng, sức khỏe và mức sống 5/99 Energy, wealth and Air Quality 6/99 -thịnh vượng Indoor air pollution Gánh nặng 7/99 Indoor air pollution (fuels and pollutants) (Thang) 8/99 (phân bón) Ô nhiễm không khí đô thị (địa lý) 9/99 10/99 -thu nhỏ lại, co lại 11/99 -phình ra 12/99 Others source: Industry, Residential, Biogenic The top-down approach is used for generating the EI Emission inventory over Ho Chi Minh City, Vietnam Percentage distribution of pollutants in different sources 80% 100% Total emissions: Repartition of emissions caused by different vehicle categories 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NOx CO SO2 NMVOC CH4 P e r c e n t a g e ( % ) Moto Car Light Bus Heavy P e r c e n t a g e ( % ) 14/30 0% 20% 40% 60% NOx CO SO2 NMVOC CH4 P e r c e n t a g e ( % ) Industry Residential + other Biogenic Traffic Abatement strategies of emission Emission inventory over Ho Chi Minh City, Vietnam • (D) Emission reduction scenario for 2015:  (B) Business as Usual scenario for 2015: Automobiles 14.5% /year & motorcycle 5.4% /year & + 3000 buses  (C) Business as Usual scenario for 2020: Automobiles 14.5% /year & motorcycle 5.4% /year & + 4500 buses 15/30 - Same as (B) but: - 1stmetro line replaces 25% of the total motorcycles - Control emission of all vehicles: Moto emission 30%, car 20%, bus & truck 19%  (E) Emission reduction scenario for 2020: - Same (C) but: - 5 metro lines replace 50% of the total motorcycles - Control emission of all vehicles: Moto emission 30%, car 20%, bus & truck 19% Comparison of 4 scenarios to the emissions of 2006 (A) Emission inventory over Ho Chi Minh City, Vietnam PTDB (%) -30 -10 10 30 50 70 0 20 40 60 80 100 E m i s s i o n s c o m p a r i s o n ( % ) Emissions of CO c o m p a r i s o n ( % ) Percentage of transport done by bus (PTDB in %) C D A B E F G 16/30100% Numberof kilometers traveled by busesPTDB Total of kilometers traveled= × -170 -150 -130 -110 -90 -70 -50 E m i s s i o n s c o m p a r i s o n ( % ) Emissions of 2006 2015_Business as usual 2015_Reduction 2020_Business as usual 2020_Reduction E m i s s i o n s c o m p a r i s o n 60 80 100 120 C o m p a i r i n g w i t h 2 0 0 6 ( % ) E m i s s i o n s c o m p a r i s o n ( % ) Comparison of 4 scenarios to the emissions of 2006 (A) Emission inventory over Ho Chi Minh City, Vietnam C Emissions of NMVOC 17/30 -40 -20 0 20 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Percentage of buses (%) 2006 2015_Business as usual 2015_Reduction 2020_Business as usual 2020_ReductionE m i s s i o n s PTDB (%) 100%Numberof kilometers traveled by busesPTDB Total of kilometers traveled= × A B D E 20 40 60 80 100 120 E m i s s i o n c o m p a r i s o n ( % ) A Comparison of CNG scenarios to the emissions of 2006 (A) Emission inventory over Ho Chi Minh City, Vietnam E m i s s i o n s c o m p a r i s o n ( % ) Emissions of NMVOC 18/30 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PTDB (%) 2006 2015_Reduction_CNG 2020_Reduction_CNG D E 100%Numberof kilometers traveled by busesPTDB Total of kilometers traveled= × E m i s s i o n s c o m p a r i s o n ( % ) PTDB (%) Bài tập 2 1. Assume that there is a fuel price-war going on in the HCMC area, 25 miles one way from where you normally purchase fuel. The current price in HCMC is $0.50 less than the price of $3.65/gal in VUNG TAU. You own a CAFÉ-compliant 2009 model-year car (23.1 miles/gallon) with a 15gal tank. Does it make economic sense to make the trip solely to purchase fuel? 19/99 2. Perform the same analysis as in Q-1 if: (a) you own a CAFÉ-compliant 2010 model year SUV (23.5 mpg) with a 22 gal tank; (b) you own a 2011 Prius with a 11.9 gal tank (32.4 mpg)? Ảnh hưởng ô nhiễm không khí lên sức khỏe -Viêm phổi mãn tính -Nhồi máu Cơ tim (ko vì béo) 20/99 Ảnh hưởng ô nhiễm không khí lên sức khỏe (mắc bệnh) 21/99 (% bị mắc bệnh/Microg.m3) Ảnh hưởng ô nhiễm không khí lên sức khỏe 22/99 Ảnh hưởng ô nhiễm không khí lên sức khỏe 23/99
Tài liệu liên quan