Bài giảng Tập lệnh PLC S7-300

Cấu trúc và trạng thái kết quảlệnh. „ Nhóm lệnh logic. „ Nhóm lệnh tiếp điểm đặc biệt. „ Nhóm lệnh so sánh. „ Nhóm lệnh toán học. „ Nhóm lệnh chuyển đổi. „ Lệnh vềTimer. „ Lệnh vềCounter. „ Thưviện hàm S7-300.

pdf82 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 7259 | Lượt tải: 52download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập lệnh PLC S7-300, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 1 TẬP LỆNH PLC S7-300 „ Cấu trúc và trạng thái kết quả lệnh. „ Nhóm lệnh logic. „ Nhóm lệnh tiếp điểm đặc biệt. „ Nhóm lệnh so sánh. „ Nhóm lệnh toán học. „ Nhóm lệnh chuyển đổi. „ Lệnh về Timer. „ Lệnh về Counter. „ Thư viện hàm S7-300. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 2 CẤU TRÚC LỆNH Lệnh STL của PLC S7-300 có dạng: Tên lệnh + Toán hạng Xét 2 lệnh trong ví dụ sau: A I0.0 D „ A, là tên lệnh. „ I0.0, D là toán hạng. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 3 CẤU TRÚC LỆNH „ Tên lệnh: xét cụ thể trong mục tập lệnh. „ Toán hạng: có 2 dạng ‰ Toán hạng là địa chỉ: phần chữ + phần số ‰ Toán hạng là dữ liệu: „ Dữ liệu logic „ Số nhị phân „ Số thập lục phân „ Số nguyên kiểu INT „ Số thực kiểu REAL „ Dữ liệu về thời gian „ Dữ liệu của bộ đếm, định thời „ Dữ liệu kiểu ký tự Vị trí và kích thước vùng nhớ Địa chỉ vùng nhớ đã xác định 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 4 THANH GHI TRẠNG THÁI „ Định nghĩa: là thanh ghi đặc biệt dài 16 bit, dùng để ghi lại trạng thái của các phép tính trung gian, kết quả tính toán khi thực hiện lệnh. „ Cấu trúc: chỉ sử dụng 9 bit thấp 8 7 6 5 4 3 2 1 0 BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 5 THANH GHI TRẠNG THÁI „ FC – First Check: bit kiểm tra khi thực hiện các lệnh logic ^ (AND), v (OR), NOT. ‰ Đang thực hiện lệnh: FC=1 ‰ Thực hiện xong lệnh: FC=0 „ RLO – Result of Logic Operation: bit thể hiện kết quả tức thời của phép tính logic vừa thực hiện. ‰ FC=0: ghi giá trị logic của tiếp điểm trong lệnh vào RLO ‰ FC=1: thực hiện lệnh, ghi giá trị logic vào RLO. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 6 „ STA – Status: bit trạng thái, luôn có giá trị logic của tiếp điểm được chỉ ra trong lệnh. „ OR: bit ghi lại giá trị logic của phép tính ^ cuối cùng để thực hiện phép v tiếp theo. (vì thực hiện ^ trước v) „ OS - Overflow Store: bit ghi kết quả phép tính bị tràn. „ OV – Overflow: bit báo kết quả phép tính bị tràn. „ CC0 và CC1 – Condition Code: bit báo trạng thái kết quả phép tính với số nguyên, thực, hoặc trong ACCU. „ BR – Binary Result: cho phép liên kết giữ STL và LAD THANH GHI TRẠNG THÁI 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 7 NHÓM LỆNH LOGIC 1. Lệnh And: ‰ Cú pháp: A ‰ Toán hạng: dữ liệu kiểu Bool địa chỉ bit: I, Q, M, L, D, T, C ‰ FC=0: gán giá trị logic toán hạng vào RLO. ‰ FC=1: RLO ^ toán hạng, lưu kết quả vào RLO ‰ Thanh ghi trạng thái: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 8 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 9 2. Lệnh And Not: ‰ Cú pháp: AN ‰ Toán hạng: dữ liệu kiểu Bool địa chỉ bit: I, Q, M, L, D, T, C ‰ FC=0: gán giá trị logic đảo của toán hạng vào RLO. ‰ FC=1: RLO ^ đảo toán hạng, lưu kết quả vào RLO. ‰ Thanh ghi trạng thái: NHÓM LỆNH LOGIC 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 10 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 11 3. Lệnh Or ‰ Cú pháp: O ‰ Toán hạng: dữ liệu kiểu Bool địa chỉ bit: I, Q, M, L, D, T, C ‰ FC=0: gán giá trị logic toán hạng vào RLO. ‰ FC=1: RLO v toán hạng, lưu kết quả vào RLO ‰ Thanh ghi trạng thái: NHÓM LỆNH LOGIC 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 12 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 13 4. Lệnh Or Not: ‰ Cú pháp: ON ‰ Toán hạng: dữ liệu kiểu Bool địa chỉ bit: I, Q, M, L, D, T, C ‰ FC=0: gán giá trị logic đảo của toán hạng vào RLO. ‰ FC=1: RLO v đảo toán hạng, lưu kết quả vào RLO. ‰ Thanh ghi trạng thái: NHÓM LỆNH LOGIC 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 14 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 15 NHÓM LỆNH LOGIC 5. Lệnh Gán: ‰ gán giá trị của RLO đến ô nhớ được chỉ ra trong toán hạng ‰ Cú pháp: = ‰ Toán hạng là địa chỉ bit: I, Q, M, L, D, T, C ‰ Thanh ghi trạng thái: Dấu “-”: nội dung bit không thay đổi. Dấu “x”: nội dung bit thay đổi theo lệnh. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 16 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 17 6. Lệnh Gán 1: „ Gán giá trị 1 vào ô nhớ có địa chỉ xác định trong toán hạng „ Cú pháp: S „ Toán hạng là địa chỉ bit: I, Q, L, M, D. „ Thanh ghi trạng thái NHÓM LỆNH LOGIC 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 18 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 19 NHÓM LỆNH LOGIC 7. Lệnh Gán 0 ‰ Gán giá trị 0 vào bit có địa chỉ được xác định. ‰ Cú pháp: R ‰ Toán hạng là địa chỉ bit: I, Q, M, L, D. ‰ Thanh ghi trạng thái: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 20 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 21 8. Lệnh And tổ hợp và đóng tổ hợp: ‰ AND giữa bit RLO với giá trị logic của biểu thức trong dấu ngoặc sau nó và ghi lại kết quả vào RLO ‰ Cú pháp: A( ) ‰ Toán hạng: không có toán hạng. ‰ Thanh ghi trạng thái: NHÓM LỆNH LOGIC A( ) 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 22 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 23 Thực hiện: Q4.0 = (I0.2 v I0.3) ^ (I0.4 v I0.5) A( O I0.2 O I0.3 ) A( ON I0.4 O I0.5 ) = Q4.0 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 24 9. Lệnh Or tổ hợp và đóng tổ hợp: ‰ Thực hiện phép OR giữa bit RLO với giá trị của biểu thức trong dấu ngoặc sau nó và ghi kết quả vào RLO ‰ Cú pháp: O( ) ‰ Toán hạng: không có ‰ Thanh ghi trạng thái: NHÓM LỆNH LOGIC O( ) 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 25 Thực hiện Q4.0 = I0.2 v (I0.4 ^ I0.5) A I0.2 O( A I0.4 A I0.5 ) = Q4.0 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 26 Ví dụ: chuyển sang LAD 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 27 LỆNH VỀ TIẾP ĐIỂM ĐẶC BIỆT „ Lệnh Set: ‰ Cú pháp: SET ‰ Toán hạng: không có toán hạng. ‰ Ý nghĩa: ghi giá trị 1 vào bit RLO. ‰ Thanh ghi trạng thái: ‰ LAD: không thực hiện. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 28 „ Lệnh Clear: ‰ Cú pháp: CLR ‰ Toán hạng: không có toán hạng. ‰ Ý nghĩa: ghi giá trị 0 vào bit RLO. ‰ Thanh ghi trạng thái: ‰ LAD: không thực hiện. LỆNH VỀ TIẾP ĐIỂM ĐẶC BIỆT 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 29 „ Lệnh Not: ‰ Cú pháp: NOT ‰ Toán hạng: không có toán hạng. ‰ Ý nghĩa: đảo giá trị bit RLO. ‰ Thanh ghi trạng thái: ‰ LAD: LỆNH VỀ TIẾP ĐIỂM ĐẶC BIỆT 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 30 „ Lệnh phát hiện xung cạnh lên: ‰ Cú pháp: FP ‰ Toán hạng: I, Q, M, L, D ‰ Ý nghĩa: kiểm tra khi bit RLO chuyển từ 0 lên 1 thì cho RLO=1. ‰ Thanh ghi trạng thái: LỆNH VỀ TIẾP ĐIỂM ĐẶC BIỆT 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 31 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 32 „ Lệnh phát hiện xung cạnh xuống: ‰ Cú pháp: FN ‰ Toán hạng: I, Q, M, L, D ‰ Ý nghĩa: kiểm tra khi bit RLO chuyển từ 1 xuống 0 thì cho RLO=1. ‰ Thanh ghi trạng thái: LỆNH VỀ TIẾP ĐIỂM ĐẶC BIỆT 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 33 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 34 LỆNH NẠP VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU „ Lệnh Load: ‰ Cú pháp: L ‰ Toán hạng: địa chỉ của byte, word, Dword. ‰ Ý nghĩa: nạp dữ liệu của byte, word, Dword có địa chỉ xác định trong toán hạng vào thanh ghi ACCU1 sau khi dữ liệu cũ của thanh ghi này được lưu vào thanh ghi ACCU2 và ACCU1 bị xóa về 0. ‰ LAD: không thực hiện. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 35 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 36 LỆNH NẠP VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU „ Lệnh Transfer: ‰ Cú pháp: T ‰ Toán hạng: địa chỉ của byte, word, Dword. ‰ Ý nghĩa: truyền (copy) nội dung của thanh ghi ACCU1 đến địa chỉ của byte, word, Dword xác định trong toán hạng. Số lượng các byte của thanh ghi ACCU1 được truyền đi phụ thuộc vào toán hạng khai báo. ‰ LAD: không thực hiện. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 37 NHÓM LỆNH SO SÁNH „ Giới thiệu: ‰ Thực hiện so sánh 2 thanh ghi ACCU1 và ACCU2 ‰ Gồm các phép so sánh: ==, , >, =, <=. ‰ Nếu phép so sánh đúng thì RLO=1. „ Có 3 lệnh so sánh. ‰ So sánh số nguyên 16 bit. ‰ So sánh số nguyên 32 bit. ‰ So sánh số thực. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 38 NHÓM LỆNH SO SÁNH „ Lệnh so sánh số nguyên 16 bit: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 39 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 40 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 41 NHÓM LỆNH SO SÁNH „ Lệnh so sánh số nguyên 32 bit: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 42 NHÓM LỆNH SO SÁNH „ Lệnh so sánh số thực: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 43 NHÓM LỆNH TOÁN HỌC „ Thực hiện với số nguyên 16 bit: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 44 NHÓM LỆNH TOÁN HỌC „ Thực hiện với số nguyên 32 bit: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 45 NHÓM LỆNH TOÁN HỌC „ Thực hiện với số thực: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 46 LỆNH CHUYỂN ĐỔI BCD - INTEGER 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 47 LỆNH VỀ TIMER „ Giới thiệu: ‰ Timer là bộ tạo thời gian trễ giữa tín hiệu logic vào và ra, được đặt tên là Tx (0<x<255). ‰ Timer có 2 thông số sử dụng: T-word và T-bit. ‰ Khai báo thời gian trễ bằng word 16 bit. „ Độ phân giải – R: 10ms, 100ms, 1s và 10s „ Giá trị đặt – PV: số BCD từ 0 đến 999. ‰ Thời gian trễ T = R*PV 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 48 LỆNH VỀ TIMER „ Hoạt động: ‰ Khi Timer được kích, giá trị PV sẽ được chuyển vào T-word của Timer. ‰ T-word là thanh ghi chứa giá trị tức thời của Timer (gọi là giá trị CV) ‰ Nội dung T-word sẽ giảm theo thời gian hoạt động của Timer. ‰ Timer đạt được thời gian trễ đặt trước tương ứng với giá trị CV=0. ‰ Báo hiệu thời gian trễ qua giá trị T-bit=1. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 49 LỆNH VỀ TIMER „ Cấu trúc word khai báo thời gian trễ: Gồm 2 phần: giá trị đặt trước PV và độ phân giải. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 50 LỆNH VỀ TIMER „ Đọc nội dung thanh ghi T-word: Nội dung T-word được đọc vào ACCU1: có 2 cách đọc ‰ Đọc số đếm tức thời: cú pháp: L ý nghĩa: chỉ đọc số đếm tức thời của timer (ở dạng số nguyên nhị phân) vào thanh ghi ACCU1, không đọc giá trị của độ phân giải. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 51 LỆNH VỀ TIMER „ Đọc nội dung thanh ghi T-word: ‰ Đọc thời gian trễ tức thời: cú pháp: LC ý nghĩa: đọc nội dung T-word vào thanh ghi ACCU1, bao gồm số đếm tức thời (ở dạng số BCD) và độ phân giải. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 52 LỆNH VỀ TIMER „ Khai báo sử dụng Timer: ‰ Khai báo tín hiệu enable (nếu muốn sử dụng tín hiệu chủ động kích). ‰ Khai báo tín hiệu ngõ vào. ‰ Khai báo tín hiệu trễ mong muốn. ‰ Khai báo loại timer được sử dụng. ‰ Khai báo tín hiệu xoá timer (tùy chọn). 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 53 Khai báo sử dụng Timer: „ Khai báo tín hiệu Enable: Cú pháp: (A ) FR : xác định tín hiệu chủ động kích. : loại Timer sử dụng, dạng Tx 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 54 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 55 Khai báo sử dụng Timer: „ Khai báo tín hiệu ngõ vào Cú pháp A : xác định tín hiệu đầu vào cho timer. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 56 „ Khai báo word thời gian trễ: ‰ Cú pháp: L xác định thời gian trễ mong muốn, Có 2 dạng constant: ‰ Dạng dữ liệu thời gian trực tiếp: S5T#aHbMcSdMS ‰ Dạng theo độ phân giải: L W#16#txyz Khai báo sử dụng Timer: t: giá trị của 2 bit tính độ phân giải. xyz: giá trị thời gian theo mã BCD. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 57 Ví dụ: „ Lệnh: L S5T#0h0m3s200ms khai báo thời gian trễ 3200ms. „ Lệnh: L W#16#0320 khai báo thời gian trễ 3200ms. Nội dung word thời gian trễ: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 - - 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 58 Khai báo sử dụng Timer: „ Khai báo loại Timer: có 5 loại ‰ Timer đóng chậm ‰ Timer đóng chậm có nhớ ‰ Timer xung ‰ Timer giữ độ rộng xung ‰ Timer mở chậm 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 59 Timer đóng chậm – On-delay Timer „ Cú pháp: SD „ Hoạt động: Khởi động timer khi RLO chuyển từ 0 lên 1. Thời gian trễ bắt đầu tính khi RLO=1. Trong khoảng thời gian này T-bit =0, khi thời gian trôi qua hết thời gian này thì T-bit=1. Thời gian trễ là khoảng thời gian giữa RL0=1 và T-bit=1. Khi tín hiệu ngõ vào =0 thì T-bit và T-word =0 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 60 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 61 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 62 Timer đóng chậm có nhớ – Retentive On-delay Timer „ Cú pháp: SS „ Hoạt động: Khởi động timer khi RLO chuyển từ 0 lên 1. Thời gian trễ bắt đầu tính khi RLO=1. Trong khoảng thời gian này T-bit =0, khi thời gian trôi qua hết thời gian này thì T-bit=1. Thời gian trễ là khoảng thời gian giữa RL0=1 và T-bit=1. Thời gian trễ vẫn được nhớ khi RLO chuyển về 0. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 63 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 64 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 65 Timer mở chậm – Off-delay Timer „ Cú pháp: SF „ Hoạt động: Khởi động timer khi RLO chuyển từ 1 xuống 0. Thời gian trễ bắt đầu tính khi RLO=0. Khi RLO=1 thì T-bit =1, cho đến khi hết thời gian trễ thì T-bit =0. Thời gian trễ được tính từ khi RL0 về 0 cho đến lúc T-bit về 0. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 66 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 67 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 68 Timer xung – Pulse-delay Timer „ Cú pháp: SP „ Hoạt động: Khởi động timer khi RLO chuyển từ 0 lên 1. Thời gian trễ bắt đầu tính khi RLO=1. Trong khoảng thời gian trễ thì T-bit =1, đến khi hết thời gian trễ thì T-bit =0. Thời gian trễ được tính từ khi RL0 lên 1 cho đến lúc T- bit về 0. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 69 Ví dụ: 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 70 Ví dụ: Khai báo Timer dạng LAD 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 72 LỆNH VỀ COUNTER „ Giới thiệu: ‰ Counter là bộ đếm sườn xung của các tín hiệu ngõ vào, được đặt tên là Cx (0<x<255). ‰ Counter có 2 thông số sử dụng: C-word và C-bit. C-word chứa giá trị đếm tức thời (CV≥0), C-bit báo trạng thái của C-word: CV0 thì C-bit=1; CV=0 thì C-bit=0. ‰ Khai báo số đếm đặt trước PV bằng word 16 bit. ‰ Giá trị PV được chuyển vào C-word khi có tín hiệu Set 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 73 LỆNH VỀ COUNTER „ Nội dung C-word sau khi nạp số đếm đặt trước: ‰ 4 bit cao nhất: không sử dụng. ‰ 12 bit thấp chứa mã BCD của 3 số từ 0 đến 999 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 74 LỆNH VỀ COUNTER „ Đọc nội dung thanh ghi C-word: Nội dung C-word được đọc vào ACCU1: có 2 cách đọc ‰ Đọc số đếm tức thời dạng số nguyên nhị phân: cú pháp: L ý nghĩa: đọc số đếm tức thời của counter ở dạng số nguyên nhị phân vào thanh ghi ACCU1. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 75 LỆNH VỀ COUNTER „ Đọc nội dung thanh ghi C-word: ‰ Đọc số đếm tức thời dạng mã BCD: cú pháp: LC ý nghĩa: đọc nội dung C-word vào thanh ghi ACCU1, ở dạng mã số BCD. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 76 LỆNH VỀ COUNTER „ Khai báo sử dụng Counter: ‰ Khai báo tín hiệu enable nếu muốn sử dụng tín hiệu chủ động kích đếm. ‰ Khai báo tín hiệu đầu vào CU đếm lên. ‰ Khai báo tín hiệu đầu vào CD đếm xuống. ‰ Khai báo tín hiệu đặt set và giá trị đặt trước PV. ‰ Khai báo tín hiệu xóa reset. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 77 Khai báo sử dụng Counter: „ Khai báo tín hiệu Enable: Cú pháp: (A ) FR : xác định tín hiệu chủ động kích. : loại Counter sử dụng – dạng Cx 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 78 Khai báo sử dụng Counter: „ Khai báo tín hiệu vào CU: Cú pháp: (A ) CU : tín hiệu làm xung đếm. : loại Counter đếm lên – tăng giá trị CV mỗi khi có xung đếm. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 79 Khai báo sử dụng Counter: „ Khai báo tín hiệu vào CD: Cú pháp: (A ) CD : tín hiệu làm xung đếm. : loại Counter đếm xuống – giảm giá trị CV mỗi khi có xung đếm. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 80 Khai báo sử dụng Counter: „ Khai báo tín hiệu đặt SET: Cú pháp: (A L C#) S Ý nghĩa: nạp giá trị đếm từ thanh ghi ACCU1 vào khi RLO chuyển từ 0 lên 1. Giá trị đếm dạng mã BCD từ 0 đến 999. 10-Mar-08 CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300 81 Khai báo sử dụng Counter: „ Khai báo tín hiệu xóa RESET: Cú pháp: (A ) R Ý nghĩa: xóa giá trị của về 0 khi RLO=1 Khai báo Counter dạng LAD
Tài liệu liên quan