Bài tập trắc nghiệm chương Cacbohidrat

Câu 1: Đồng phân của glucozơ là A. Saccarozơ B. mantozơ C. xenlulozơ D. fructozơ Câu 2: Khi thuỷ phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là A. Fructozơ B.glucozơ C. saccarozơ D.mantozơ Câu 3: Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit, có thể dùng một trong ba phản ứng hoá học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ? A. Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3/NH3 B. B.Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim D.Khử glucozơ bằng H2/ Ni, t0.

doc18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 01/03/2014 | Lượt xem: 3573 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm chương Cacbohidrat, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT Câu 1: Đồng phân của glucozơ là Saccarozơ B. mantozơ C. xenlulozơ D. fructozơ Câu 2: Khi thuỷ phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là Fructozơ B.glucozơ C. saccarozơ D.mantozơ Câu 3: Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit, có thể dùng một trong ba phản ứng hoá học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ? Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3/NH3 B.Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim D.Khử glucozơ bằng H2/ Ni, t0. Câu 4 : Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây ? H2/ Ni, t0. B.dung dịch AgNO3/NH3 C. Cu(OH)2 D. dung dịch brom Câu 5 : Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng? Tất cá các chất có công thức Cn(H2O)m đều là cacbohiđrat. Tất cả các cacbohiđrat đều có công thức chung Cn(H2O)m Đa số các cacbohiđrat có công thức chung Cn(H2O)m . Phân tử các cacbohiđrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon. Câu 6 : Glucozơ không thuộc loại hợp chất tạp chức B. cacbohiđrat C. monosaccarit D. đisaccarit Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng? Dung dịch glucozơ tác dụng được với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. Dung dịch AgNO3 trong NH3 oxi hóa glucozơ thành amoni gluconat và tạo ra kim loại Ag Dẫn khí hiđrô vào dung dịch glucozơ đun nóng có Ni làm xúc tác, sinh ra sobitol Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozơ [Cu( C6H11O6)] . Câu 8: Nước ép quả chuối chín có thể cho phản ứng tráng gương là do có chứa một lượng nhỏ anđehit B. có chứa đường saccarozơ C.có chứa đường glucozơ D. có chưa một lượng nhỏ axit fomic Câu 9: Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là đều lấy từ mía hay của cải đường đều có biệt danh “ huyết thanh ngọt” . đều bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3. đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch xanh lam. Câu 10: Saccarozơ và mantozơ là: A. monosaccarit B. Gốc glucozơ C. Đồng phân D. Polisaccarit Câu 11: Tinh bột và xenlulozơ là A. monosaccarit B. Đisaccarit C. Đồng đẳng D. Polisaccarit Câu 12: Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức. A. Phản ứng tráng gương và phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2. B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 và phản ứng lên mên rượu D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân Câu 13: Phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có nhiều nhóm hiđrôxyl. A. phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2. B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân Câu 14: Glucozơ tác dụng được với : A. H2 (Ni,t0); Cu(OH)2 ; AgNO3 /NH3; H2O (H+, t0) B. AgNO3 /NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni,t0); CH3COOH (H2SO4 đặc, t0) C. H2 (Ni,t0); . AgNO3 /NH3; NaOH; Cu(OH)2 D. H2 (Ni,t0); . AgNO3 /NH3; Na2CO3; Cu(OH)2 Câu 15: Nhận định sai là A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương. B. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2 C. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2 D. Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương Câu 16: Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử A. Dung dịch iot B. Dung dịch axit C. Dung dịch iot và phản ứng tráng bạc D. Phản ứng với Na Câu 17: Nhận biết glucozơ, glixerol, anđehit axetic và ancol etylic có thể chỉ dùng một thuốc thử là: A. HNO3 B. Cu(OH)2/OH-,to C. AgNO3/NH3 D. dd brom Câu 18: Cacbonhidrat Z tham gia chuyển hóa sau: Z dung dich xanh lam kết tủa đỏ gạch Vậy Z không thể là : A. Glucozơ B. Fructozơ C. Mantozơ D. Saccarozơ Câu 19 : Đặc điểm giống nhau giữa glucozơ và saccarozơ là gì ? A. Đều có trong củ cải đường B. Đều tham gia pứ tráng gương C. Đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh D. Đều dược sử dụng trong y học làm “huyết thanh ngọt” Câu 20 : Thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch: glucozơ, ancol etylic, anđehit fomic, glixerol là: A. AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2/OH-,to C. Na D. H2 Câu 21: Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không xuất hiện chất nào sau đây? A.Đextrin B.Saccarozơ C.Mantozơ D.Glucozơ Câu 22: Nhận xét nào sau đây không đúng? A.Nhỏ dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy có màu xanh, đun sôi lên thấy mất màu, để nguội lại xuất hiện màu xanh B. Trong hạt của thực vật thường có nhiều tinh bột C.Tinh bột được tạo thành trong cây xanh từ quá trình cây hút khí O2, thải khí CO2 D.Nhỏ dung dịch iot vào một lát chuối xanh, nhưng nếu nhỏ vào lát chuối chín thì không có hiện tượng đó. Câu 23: Chọn câu đúng trong các câu cho sau: Xenlulozơ và tinh bột đều tham gia phản ứng tráng gương Tinh bột, saccarozơ và xelulozơ có công thức chung là Cn(H2O)m Tinh bột, saccarozơ và xelulozơ có công thức chung là Cn(H2O)n Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ đều là những polime có trong thiên nhiên Câu 24: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi H2O có tỉ lệ mol là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là A. axit axetic B. Glucozơ C. Saccarozơ D. Fructozơ Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột X Y axit axetic. X và Y lần lượt là: A. ancol etylic, andehit axetic. B. mantozo, glucozơ. C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozo, ancol etylic Câu 26: Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomiat(H-COOCH3), phân tử đều có nhóm –CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng: A. CH3CHO B. HCOOCH3 C. C6H12O6 D. HCHO Câu 27: Cho 3 dung dịch: glucozơ, axit axetic, glixerol . Để phân biệt 3 dung dịch trên chỉ cần dùng 2 hóa chất là: A. Qùy tím và Na C. Dung dịch NaHCO3 và dung dịch AgNO3 B. Dung dịch Na2CO3 và Na D. AgNO3/dd NH3 và Qùy tím Câu 28: Hai ống nghiệm không nhãn, chứa riêng hai dung dịch: saccarozơ và glixerol. Để phân biệt 2 dung dịch, người ta phải thực hiện các bước sau: A. Thủy phân trong dung dịch axit vơ cơ lõang. B. Cho tác dụng với Cu(OH)2 hoặc thực hiện phản ứng tráng gương C. đun với dd axit vô cơ loãng, trung hòa bằng dung dịch kiềm, thực hiện phản ứng tráng gương D. cho tác dụng với H2O rồi đem tráng gương Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ¬ X ® Y ® Sobiton. X , Y lần lượt là A. xenlulozơ, glucozơ B. tinh bột, etanol C. mantozơ, etanol D. saccarozơ, etanol Câu 30: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là: A. glucozo, glixerol, andehit fomic, natri axetat. B. glucozo, glixerol, mantozo, natri axetat. C. glucozo, glixerol, mantozo, axit axetic. D. glucozo, glixerol, mantozo, ancol etylic Câu 31: Giữa glucozơ và saccarozơ có đặc điểm giống nhau: A. Đều là đisaccarit B. Đều bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3 cho ra bạc C. Đều là hợp chất cacbohiđrat D. Đều phản ứng được với Cu(OH)2, tạo kết tủa đỏ gạch. Câu 32: Khi nhỏ dung dịch iot vào miếng chuối xanh mới cắt, cho màu xanh lam vì A. trong miếng chuối xanh chứa glucozơ. B. trong miếng chuối xanh có sự hiện diện của một bazơ. C. trong miếng chuối xanh có sự hiện diện tinh bột. D. trong miếng chuối xanh chứa glucozơ Câu 33: Thành phần của tinh bột gồm : A. Các phân tử amilozơ . B. Nhiều gốc glucozơ C. Hỗn hợp : amilozơ và amilopectin. D. Các phân tử amilopectin Câu 34: Tinh bột và Xenlulozơ khác nhau là : A.Chỉ có tinh bột cho được phản ứng thủy phân, Xenlulozơ thì không B. Tinh bột tan dễ trong nước , xenluluzơ không tan C.Về thành phần phân tử D.Về cấu trúc mạch phân tử Câu 35: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. hoà tan Cu(OH)2. B.trùng ngưng. C.tráng gưong. D.thuỷ phân Câu 36: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là A. 3 B. 5 C. 1 D. 4 Câu 37: Phát biểu nào sau đây không đúng: A.Ở nhiệt độ thường, glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2 tạo dd xanh lam. B.Glucozơ, fructozơ đều tác dụng với H2 (Ni,to) cho poliancol. C. Xenlulozơ luôn có 3 nhóm –OH. D.Glucozơ, fructozơ, mantozơ bị oxi hoá bởi Cu(OH)2 cho kết tủa đỏ khi đun nóng. Câu 38: Qua nghiên cứu phản ứng este hóa người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5)trong xenlulozơ có số nhóm hiđroxyl tự do là A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 39: Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là A. đường phèn. B. mật mía. C. mật ong. D. đường kính. Câu 40: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? A. [C6H7O2(OH)3]n. B. [C6H8O2(OH)3]n. C. [C6H7O3(OH)3]n. D. [C6H5O2(OH)3]n. Câu 41: Khi nghiên cứu cacbohirat X ta nhận thấy : - X không tráng gương, có một đồng phân - X thuỷ phân trong nước được hai sản phẩm. Vậy X là A. Fructozơ B. Saccarozơ C. Mantozơ D. Tinh bột Câu 42: Cacbohidrat nào sau đây chỉ chứa 1 gốc glucozo trong phân tử? A. saccarozo B. Mantozo C. Tinh bột D. Xenlulozo Câu 43: Đường mía thuộc loại nào sau đây? A. monosaccarit B. Đisaccarit C. Trisaccarit D. Polisaccarit Câu 44: Phản ứng nào sau đây không dùng để chứng minh đặc điểm cấu tạo phân tử của glucozo? Hòa tan Cu(OH)2 để chứng minh phân tử có nhiều nhóm OH Phản ứng với 5 phân tử CH3COOH để chứng minh có 5 nhóm OH trong phân tử Tác dụng với Na để chứng minh có phân tử có nhóm OH Phản ứng tráng gương để chứng tỏ trong phân tử glucozo có nhóm CHO Câu 45: Các chất glucozo, andehit fomic, andehit axetic, andehit oxalic đều có nhóm andehit (CHO) trong phân tử, nhưng thực tế trong phản ứng tráng gương người ta chỉ dùng: A. glucozo D. Andehit axetic C. Andehit oxalic D. Andehit fomic Câu 46: Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng với Cu(OH)2? Glucozo, glixerol, mantozo, andehit fomic Glucozo, glixerol, mantozo, axit axetic Glucozo, glixerol, axit axetic, natri fomat Glucozo, glixerol, tinh bột Câu 47: Cho dãy các chất sau: glucozo, fructozo, saccarozo, mantozo, tinh bột,xanlulozo. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 48: Nếu chỉ dùng 1 thuốc thử là AgNO3/NH3 thì có thể phân biệt được hai chất nào sau đây? A. glucozo và fructozo B. Tinh bột và glucozo C. glucozo và mantozo D. Saccarozo và glixerol Câu 49: Để phân biệt glucozo và fructozo ta có thể dùng thuốc thử nào? A. AgNO3/NH3 B. Nước brom C. Cu(OH)2/OH- D. I2 Câu 50: Cacbohidrat nào sau đây là polime: A. glucozo B. Fructozo C. Tinh bột D. Saccarozo Câu 51: Cho dãy các chất : glucozo, xenlulozo, saccarozo, tinh bột, mantozo. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Câu 52: Cho các chất : ruợu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozo, dimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng duợc với Cu(OH)2 là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 53: Phát biểu không đúng là A. Sản phẩm thuỷ phân xenlulozo (xt : H+, to) có thể tham gia phản ứngtráng gương. B. Dung dịch mantozo tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. C. Dungdịch fructozo hoà tan được Cu(OH)2. D. Thuỷ phân (xt : H+, to) saccarozo cũng như mantozo cho cùng một monosaccarit. Câu 54: Cho các chất : glucozo, saccarozo, mantozo, xenlulozo. Các chất trong đó đều có phản ứng tráng gương và phản ứng với Cu(OH)2tạo thành dung dịch màu xanh là A. saccarozo, mantozo. B. glucozo, xenlulozo. C. glucozo, mantozo. D. glucozo, saccarozo. Câu 55: Một trong những diểm khác nhau của protit so với lipit và glucozo là A. protit luôn chứa chức hidroxyl. B. protit luôn là chất hữu co no. C. protit có khối luợng phân tử lớn hon. D. protit luôn chứa nito. Câu 56: Cho xenlulozo, toluen, phenol, glixerol tác dụng với HNO3/H2SO4 đậm đặc, phát biểu nào sau đây sai ? A. sản phẩm của các phản ứng đều chứa N. B. sản phẩm của các phản ứng đều có H2O tạo thành. C. sản phẩm của các phản ứng đều thuộc loại hợp chất nitro dễ nổ. D. các phản ứng đều thuộc cùng 1 loại phản ứng. Câu 57: Cho sơ đồ chuyển hoá sau : Tinh bột" X "Y" axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozo, ancol etylic. B. mantozo, glucozo. C. glucozo, etyl axetat. D. ancol etylic, andehit axetic. Câu 58: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Tinh bột → A1 → A2→ A3→ A4 → CH3COOC2H5. A1, A2, A3, A4 có CTCT thu gọn lần luợt là A. C6H12O6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. B. C12H22O11, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. C.glicozen, C6H12O6 , CH3CHO , CH3COOH. D. C12H22O11 , C2H5OH , CH3CHO, CH3COOH. Câu 59: Cho dãy chuyển hóa : Xenlulozo → A→ B → C → polibutadien. A, B, C là những chất nào sau đây ? CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO. B. glucozo, C2H5OH, but-1,3-dien. C. glucozo, CH3COOH, HCOOH. D.CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH Câu 60: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : CO2 → X→Y→ Z→ T→ PE. Các chất X, Y, Z là A. tinh bột, xenlulozo, ancol etylic, etilen. B. tinh bột, glucozo, ancol etylic, etilen. C. tinh bột, saccarozo, andehit, etilen. D. tinh bột, glucozo, andêhit, etilen. Câu 61: Cho các dung dịch : glucozo, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng dể phân biệt các dung dịch đó ? A. Cu(OH)2 /OH-. B. [Ag(NH3)2]OH. C. Na kim loại. D.Nuớc brom. Câu 62: Ðể phân biệt các dung dịch hoá chất riêng biệt là saccarozo, mantozo, etanol và fomandehit, người ta có thể dùng một trong các hoá chất nào sau đây ? A. Cu(OH)2/OH- B. AgNO3/NH3. C. H2/Ni, to. D.Vôi sữa. Câu 63: Ðể nhận biết 3 dung dịch : glucozo, ancol etylic, saccarozo dựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là A. Cu(OH)2/OH- B. Na. C. CH3OH/HCl. D. dung dịch AgNO3/NH3 Câu 64: Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần : glucozo, fructozo, saccarozo A. Glucozo < saccarozo < fructozo. B. Fructozo < glucozo < saccarozo. C. Glucozo < fructozo < saccarozo. D. Saccarozo < fructozo < glucozo. Câu 65: Chất nào sau đây không có nhóm -OH hemiaxetal ? A. Saccarozo. B. Fructozo. C. Glucozo. D. Mantozo. Câu 66: Cho một số nhận xét về cacbohidrat như sau: Saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều tham gia phản ứng thủy phân Glucozo, fructozo, saccarozo đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc Tinh bột và xenlulozo là đồng phân của nhau Phân tử xenlulozo được cầu tạo bởi nhiều gốc -glucozo Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozo Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là: A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 67: Cho các phát biểu sau về cacbohidrat: Glucozo và saccarozo đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit Trong dung dịch, glucozo và saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag Glucozo và saccarozo đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu đúng là : A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 68 : Cho các phát biểu sau : Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozo và fructozo Trong môi trường axit, glucozo và fructozo có thể chuyển hóa lẫn nhau Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 Trong dung dịch, glucozo và fructozo đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam Trong dung dịch, fructozo tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở Trong dung dịch, glucozo tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng và) Số phát biểu đúng là A. 5 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 69: Ðể phân biệt 3 chất : hồ tinh bột, dung dịch glucozo, dung dịch KI dựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là A. O3. B. O2 C. dung dịch iot . D. dung dịch AgNO3/NH3 Câu 70: Thuốc thử nào duới đây dùng dể nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau : ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha ? A. dd AgNO3 / NH3. B. Cu(OH)2 C. Na kim loại. D. dd CH3COOH. Câu 71: Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozơ với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là: A. 32,4 g. B. 21,6 g. C. 16,2 g. D. 10,8 g. Câu 72: Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Khối lượng glucozơ cần dùng là: A. 24 g B. 40 g C. 50 g D. 48 g Câu 73: Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo thành khi đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9 gam glucozơ và lượng dư đồng (II) hiđroxit trong môi trường kiềm là A. 1,44 g B. 3,60 g C. 7,20 g D. 14,4 g Câu 74: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là A. 0,20M. B. 0,10M. C. 0,01M. D. 0,02M. Câu 75: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. Câu 76: Cho a gam glucozơ lên men thành rượu với hiệu suất là 80%. Khí CO2 thoát ra được hấp thụ vừa đủ bởi 12 ml dd NaOH 10% (khối lượng riêng 122g/ml) sản phẩm là muối natri hiđrocacbonat. Giá tri của a là A.2,2875g B.411,75g C. 658,8g D.263,52g Câu 77 : Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được A. 1 kg glucozơ. B. 1,11 kg glucozơ. C. 1,18 kg glucozơ. D. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ Câu 78: Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là A. 4595 gam. B. 4468 gam. C. 4959 gam. D. 4995 gam. Câu 79: Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thuỷ phân 34,2 gam saccarozơ rồi tiến hành phản ứng tráng gương. Tính lương Ag tạo thành sau phản ứng, biết hiệu suất mỗi quá trình là 80%? A. 27,64 B. 43,90 C. 54,4 D. 56,34 Câu 80: Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 80%? A. 1777 kg B. 710 kg C. 666 kg D. 71 kg Câu 81: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là A. 360 g. B. 270 g. C. 250 g D. 300 g. Câu 82: Đốt cháy hoàn toàn 1,35 gam một cacbohiđrat X, thu được 1,98 gam CO2 và 0,81 gam H2O. Tỷ khối hơi của X so với heli (He =4) là 45. Công thức phân tử của X là: A. C6H12O6 B. C12H22O11 C. C6H12O5 D. (C6H10O5)n Câu 83: khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 48.600.000 đ.v.C. Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ nêu trên là: A. 250.0000 B. 270.000 C. 300.000 D. 350.000 Câu 84: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa nữa. Giá trị của m là A. 550g. B. 810g C. 650g. D. 750g. Câu 85 : Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là A. 11,4 % B. 14,4 % C. 13,4 % D. 12,4 % Câu 86: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ X thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ X trên rồi cho khí CO2 hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A. 60g. B. 20g. C. 40g. D. 80g. Câu 87: Từ 1 kg mùn cưa có 40% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) có thể thu được bao nhiêu kg glucozơ (hiệu suất phản ứng thủy phân bằng 90%)? A. 0,4 kg B. 0,6 kg C. 0,5kg D. 0,3 kg Câu 88: Đun 36 gam glucozơ với dung dịch Cu(OH)2/NaOH,t0. sau phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa Cu2O, tính khối lượng Cu(OH)2 có trong dung dịch ban đầu? A. 28,8 gam và 39,2 gam B. 16 gam và 19,6 gam C. 8 gam và 28,8 gam D. 9,16 gam và 82,8 gam Câu 89: Đun 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3,t0. sau phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa Ag, tính khối lượng AgNO3 có trong dung dịch ban đầu ? A. 10,8 gam và 17gam B. 1,08gam và 1,7 gam C. 21,6 gam và 34 gam D. 10,8 gam và 34gam Câu 90 : Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit vừa đủ ta thu được dung dịch M. Cho AgNO3 trong NH3 vào dung dịch M và đun nhẹ, khối lượng bạc thu được là: A. 13,5g B. 6,5g C. 6,75g D. 8g Câu 91: Lên men một tấn tinh bột chứa 5% tập chất trơ thành etanol, hiệu suất của cả quá trình là 85%. Khối lượng etanol thu được là bao nhiêu? A
Tài liệu liên quan