Chính trị học - Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng

1/- Khái niệm công tác tư tưởng Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính Đảng nhằm xây dựng, xác lập, phát triển, hoàn thiện hệ tư tưởng, phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, định hướng giá trị, tạo niềm tin và thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của mình.

ppt41 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chính trị học - Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGVÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 1/- Khái niệm công tác tư tưởng Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính Đảng nhằm xây dựng, xác lập, phát triển, hoàn thiện hệ tư tưởng, phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, định hướng giá trị, tạo niềm tin và thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của mình.I/- CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG2.1. Vị trí- Công tác tư tưởng là hoạt động lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng:+ Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ;2/- Vị trí, vai trò của công tác tư tưởng+ Truyền bá Cương lĩnh, đường lối, chính sách, xây dựng thế giới quan khoa học, bồi dưỡng lý tưởng, lẽ sống, xây dựng niềm tin, định hướng giá trị đúng đắn, thúc đẩy mọi người hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng;2/- Vị trí, vai trò của công tác tư tưởng+ Xây dựng đời sống văn hóa, con người mới;+ Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng đạo đức.2/- Vị trí, vai trò của công tác tư tưởng- Công tác tư tưởng là một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu, có vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.2/- Vị trí, vai trò của công tác tư tưởng 2.2. Vai trò Tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn trong Đảng và toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. 2/- Vị trí, vai trò của công tác tư tưởng Một là, nội dung công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng vừa mang tính toàn diện, tổng hợp vừa rất cụ thể. Hai là, trình độ dân trí, giác ngộ chính trị của quần chúng ở cơ sở rất khác nhau, nhu cầu rất đa dạng.3. Đặc điểm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. Ba là, công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng diễn ra thường xuyên, liên tục, nhạy cảm và rất phức tạp. Bốn là, sự biến động về chủ thể tiến hành công tác tư tưởng và sự khó khăn về kinh phí, phương tiện hoạt động.3. Đặc điểm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. 4.1. Tính Đảng + Công tác tư tưởng phải luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; Tập trung tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;4. Nguyên tắc công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. + Không ngừng củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. + Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. + Phải bám sát và phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.4. Nguyên tắc công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. 4.2. Tính khoa học, đòi hỏi công tác tư tưởng phải. + Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn; + Căn cứ vào từng loại đối tượng để xác định nội dung, hình thức, biện pháp; + Phối hợp chặt chẽ các lực lượng; + Coi trọng thuyết phục, giáo dục, phát huy tính độc lập, tự giác, tôn trọng chân lý, lẽ phải.4. Nguyên tắc công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. 4.3. Sự thống nhất giữa lý luận và thực hiện, giữa lời nói và việc làm, đòi hỏi công tác tư tưởng phải: + Bám sát thực tế, giải đáp kịp thời những vấn đề bức xúc trong sản xuất và đời sống nhân dân. + Thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. + Đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm.4. Nguyên tắc công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. Một là, công tác tư tưởng phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng.5. Phương châm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. Hai là, Kết hợp chặt chẽ ba nội dung giáo dục: + Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; + Kiến thức văn hóa, quản lý, khoa học - kỹ thuật và công nghệ; + Phẩm chất và đạo đức cách mạng.5. Phương châm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. Ba là, Công tác tư tưởng phải gắn liền với công tác tổ chức, với phong trào cách mạng quần chúng. Bốn là, Mở rộng và khuyến khích thực hành dân chủ trong công tác tư tưởng. Năm là, bảo đảm thông tin kịp thời, đa dạng nhưng có định hướng.5. Phương châm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng.Sáu là, toàn đảng bộ, chi bộ làm công tác tư tưởng, kết hợp công tác tư tưởng trong đảng với công tác tư tưởng của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và công tác tư tưởng của toàn dân.5. Phương châm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.6. Nhiệm vụ công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. Những nội chính trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng: + Giáo dục quan điểm, đường lối và các nghị quyết của Đảng, của tổ chức đảng ở địa phương. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng.6. Nhiệm vụ công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. + Giáo dục, nâng cao nhận thức về thời cơ, thách thức của đất nước, của địa phương, đơn vị. + Giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu và thủ đoạn "diễn biển hòa bình", bạo loạn, lật đổ, phá hoại về tư tưởng, chính trị của các thế lực thù địch, cơ hội6. Nhiệm vụ công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng.+ Giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, hướng về cội nguồn, giữ gìn truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc.6. Nhiệm vụ công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. Hai là, công tác tư tưởng phải tuyên truyền, cổ vũ, động viên quần chúng góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ba là, tăng cường công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.6. Nhiệm vụ công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng.Bốn là, công tác tư tưởng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, bồi dưỡng, xây dựng con người mới với những đức tính, phấm chất tốt đẹp (theo Nghị quyết TW 9 khóa XI, đó là: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo).6. Nhiệm vụ công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. Năm là, công tác tư tưởng trực tiếp tham gia đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Sáu là, chủ động tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.6. Nhiệm vụ công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. + Thực hiện phương châm toàn đảng bộ, chi bộ và mọi đảng viên có trách nhiệm làm công tác tư tưởng. + Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, bao gồm những đảng viên có khả năng, trình độ và nhiệt tình.7. Lực lượng làm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. + Cấp ủy chủ trì, chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức, các lực lượng trên địa bàn để làm công tác tư tưởng. + Động viên và sử dụng đội ngũ cán bộ về hưu, cựu chiến binh, đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ nông nghiệp... làm công tác tư tưởng.7. Lực lượng làm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng. 1. Các phương pháp làm công tác tư tưởng. * Phương pháp chung: + Nhóm phương pháp dùng lời nói như: giảng bài, báo cáo, thuyết trình, kể chuyện, nói chuyện thời sự, tọa đàm, tuyên truyền miệng;II. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Ở CƠ SỞ + Nhóm phương pháp trực quan như: chiếu phim, triển lãm, tranh, ảnh, khẩu hiệu, panô, áp phích... + Nhóm phương pháp thực tiễn như: tổ chức tham quan di tích, tổ chức lễ hội...1. Các phương pháp làm công tác tư tưởng * Phương pháp công tác tư tưởng ở cơ sở: + Nêu gương: thông qua những gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân, qua vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. + Thuyết phục:1. Các phương pháp làm công tác tư tưởng + Tăng cường các hoạt động thực tiễn như: chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, khẩu hiệu, pa - nô, áp - phích. + Tác động vào việc hình thành các trạng thái tâm lý xã hội.1. Các phương pháp làm công tác tư tưởng - Tiến hành công tác tư tưởng thông qua các cuộc sinh hoạt đảng, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể. - Tổ chức định kỳ các hoạt động thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế.2. Các hình thức công tác tư tưởng ở cs - Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng, các thiết chế văn hóa như: thư viện, sách, báo, tranh ảnh, trạm truyền thanh... - Thông qua các sinh hoạt tập thể, cộng đồng. - Tổ chức các cuộc vận động, các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí.2. Các hình thức công tác tư tưởng ở cs - Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa cán bộ lãnh đạo với nhân dân, các cuộc thảo luận, trao đổi chuyên đề. - Sử dụng nhiều hình thức cổ động phong phú, sinh động,2. Các hình thức công tác tư tưởng ở cs 3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, đẩy mạnh công tác tư tưởng trong tình hình mới. - Cấp ủy, người đứng đầu phải xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưỏng của TCCS đảng. - Định kỳ nghe phản ảnh tình hình tư tưởng chính trị trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân. - Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưỏng của TCCS đảng. 3.2. Mở rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật phát ngôn theo quy định -Tôn trọng và lắng nghe các ý kiến đề xuất, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân;3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưỏng của TCCS đảng. - Đánh giá đúng tình hình tư tưởng, xác định nội dung, hình thức, biện pháp công tác tư tưởng phù hợp; - Tạo mọi điều kiện để mọi người đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ; - Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưỏng của TCCS đảng. 3.3. Nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, thực hiện nói đi đôi với làm và làm đúng đường lối, chính sách, pháp luật - Mỗi cán bộ, đảng viên phải có nhận thức tư tưởng, chính trị đúng đắn, tích cực tham gia làm tốt công tác tư tưởng; - Thực hiện nói đi đôi với làm, thực sự là tấm gương để quần chúng noi theo 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưỏng của TCCS đảng. 3.4. Cấp ủy cơ sở cần khai thác và sử dụng có hiệu quả các kênh thông tin để giáo dục chính trị - tư tưởng Nâng cao tính giáo dục trong sinh hoạt của các tổ chức, các cuộc họp, tiếp xúc với Nhân dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí...3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưỏng của TCCS đảng. 3.5. Đổi mới hình thức, biện pháp theo hướng phát huy dân chủ, công khai, trung thực trong công tác tư tưởng - Phát huy dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức; - Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưỏng của TCCS đảng. 3.6. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên ở tổ chức cơ sở đảng - Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng phù hợp năng lực, sở trường; - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; - Thực hiện tốt các chế độ chính sách.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưỏng của TCCS đảng.