Chương 5 Báo cáo Lập các tài chính

Cột: Chỉ lập công thức cho cột Số cuối kỳ Dòng: Phân biệt thành 2 loại chỉ tiêu  Chỉ tiêu chi tiết: Tính trực tiếp từ tài khoản  Chỉ tiêu tổng hợp: Tính từ kết quả của các chỉ tiêu khác Chỉ tiêu tổng hợp: Chỉ sử dụng phép tính cộng

pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 940 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 5 Báo cáo Lập các tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập các báo cáo tài chính Chương 5 I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1. NHẬN XÉT Cột: Chỉ lập công thức cho cột Số cuối kỳ Dòng: Phân biệt thành 2 loại chỉ tiêu  Chỉ tiêu chi tiết: Tính trực tiếp từ tài khoản  Chỉ tiêu tổng hợp: Tính từ kết quả của các chỉ tiêu khác Chỉ tiêu tổng hợp: Chỉ sử dụng phép tính cộng I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1. NHẬN XÉT Chỉ tiêu chi tiết:  Được tính từ số dư cuối kỳ của nhiều tài khoản các cấp, không cấn trừ Nợ với Có  Số dư được tính từ:  Bên Nợ  Bên Có  Tùy bên  Kết quả thể hiện:  Số dương  Số âm I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. CÁCH XỬ LÝ Cần lập bảng cân đối tài khoản cấp 3 và thiết lập chuỗi địa chỉ cho các cột cần tham chiếu Thiết lập các cột phụ:  TINHTG: Phân biệt loại chỉ tiêu  0: Chỉ tiêu chi tiết  1: Chỉ tiêu tổng hợp  KHTG: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu cần tổng hợp I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. CÁCH XỬ LÝ Thiết lập bảng phụ:  MS: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu chi tiết cần tính  TK: Ghi nhận số hiệu tài khoản liên quan đến chỉ tiêu  TC: Phân biệt lấy số dư bên nào  1: Bên Nợ  0: Bên Có I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. CÁCH XỬ LÝ  DAU: Kết quả thể hiện  1: Số dương  -1: Số âm  ST: Lập công thức tính kết quả trung gian  Lập công thức tính cột Số cuối kỳ If(ô TINHTG=1, tính ct tổng hợp, tính ct chi tiết) Sumif Sumif II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 1. NHẬN XÉT Cột: Chủ yếu lập công thức cho cột Kỳ này Dòng: Phân biệt thành 2 loại chỉ tiêu  Chỉ tiêu chi tiết: Tính trực tiếp từ tài khoản  Chỉ tiêu tổng hợp: Tính từ kết quả của các chỉ tiêu khác Chỉ tiêu tổng hợp: Sử dụng phép tính cộng, trừ II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 1. NHẬN XÉT Chỉ tiêu chi tiết:  Được tính từ số phát sinh trong kỳ của nhiều tài khoản các cấp  Kết quả thể hiện:  Số dương  Số âm II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 2. CÁCH XỬ LÝ Dữ liệu để tính được lấy từ Sheet CT Thiết lập các cột phụ:  LK: Chứa số cộng dồn từ đầu năm đến quý trước  TINHTG: Phân biệt loại chỉ tiêu  0: Chỉ tiêu chi tiết  1: Chỉ tiêu tổng hợp II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 2. CÁCH XỬ LÝ  KHTG: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu cần tổng hợp  DAU: Phân biệt phép tính  1: Phép cộng  -1: Phép trừ  STTG: Lập công thức tính số tiền trung gian II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 2. CÁCH XỬ LÝ Thiết lập bảng phụ:  MS: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu chi tiết cần tính  TKN, TKC: Ghi nhận số hiệu tài khoản Nợ Có liên quan đến chỉ tiêu  DAU: Kết quả thể hiện  1: Số dương  -1: Số âm II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 2. CÁCH XỬ LÝ  ST: Lập công thức tính kết quả trung gian  Sử dụng công thức mảng  Lập công thức tính cột Kỳ này If(ô TINHTG=1, tính ct tổng hợp, tính ct chi tiết) Sumif Sumif  Lập công thức tính cột Lũy kế từ đầu năm III: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN 1. NHẬN XÉT Cột: Chỉ lập công thức cho cột Kỳ này Dòng: Phân biệt thành 2 loại chỉ tiêu  Chỉ tiêu chi tiết: Tính trực tiếp từ tài khoản  Chỉ tiêu tổng hợp: Tính từ kết quả của các chỉ tiêu khác Chỉ tiêu tổng hợp: Chỉ sử dụng phép tính cộng III: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN 1. NHẬN XÉT Chỉ tiêu chi tiết:  Được tính từ số dư đầu kỳ của TK tiền  Được tính từ số phát sinh trong kỳ của nhiều tài khoản các cấp  Kết quả thể hiện:  Số dương  Số âm III: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN 2. CÁCH XỬ LÝ Dữ liệu để tính được lấy từ Sheet CDTK3 và CT Thiết lập các cột phụ:  TINHTG: Phân biệt loại chỉ tiêu  0: Chỉ tiêu chi tiết  1: Chỉ tiêu tổng hợp  KHTG: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu cần tổng hợp III: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN 2. CÁCH XỬ LÝ Thiết lập bảng phụ:  MS: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu chi tiết cần tính  TKN, TKC: Ghi nhận số hiệu tài khoản Nợ Có liên quan đến chỉ tiêu  DAU: Kết quả thể hiện  1: Số dương  -1: Số âm III: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN 2. CÁCH XỬ LÝ  GHICHU: Phân biệt các trường hợp riêng  ST: Lập công thức tính kết quả trung gian  Chỉ tiêu mã số 60: Tính số dư đầu kỳ  Các chỉ tiêu còn lại: Tính số phát sinh trong kỳ Sử dụng công thức mảng  Lập công thức tính cột Kỳ này If(ô TINHTG=1, tính ct tổng hợp, tính ct chi tiết) Sumif Sumif
Tài liệu liên quan