Công nghệ web - Bài 14: Dịch vụ Web

Windows Communication Foundation (WCF) » Thể hiện ứng dụng dịch vụ trên nền tảng Windows » Hỗ trợ các ứng dụng dịch vụ phân tán Service  Webservice:Remoting, COM+, Websercice, MobileService  WinService: SystemCall, Remoting » WCF được xây dựng cho các ứng dụng phân tán » WCF ra đời thay thế cho các ứng dụng thế hệ cũ » Tạo một nền tảng thống nhất cho tất cả thành phần DOTNet giao tiếp với nhau

pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công nghệ web - Bài 14: Dịch vụ Web, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 14: Dịch vụ Web Lê Quang Lợi Email: loilequang@gmail.com loilq@utehy.edu.vn Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY Bài 14: Dịch vụ Web » Giới thiệu WCF » Kiến trúc WCF » Phát triển WCF » Sử dụng WCF Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 14.1: Dịch vụ Web » Windows Communication Foundation (WCF) » Thể hiện ứng dụng dịch vụ trên nền tảng Windows » Hỗ trợ các ứng dụng dịch vụ phân tán Service  Webservice:Remoting, COM+, Websercice, MobileService  WinService: SystemCall, Remoting » WCF được xây dựng cho các ứng dụng phân tán » WCF ra đời thay thế cho các ứng dụng thế hệ cũ » Tạo một nền tảng thống nhất cho tất cả thành phần DOTNet giao tiếp với nhau Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 14.2: Kiến trúc WCF » Contracts » Service Runtime » Messaging » Activation » and hosting Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 14.2: Kiến trúc WCF » Contracts: chứa các thành phần được xây dựng » ServiceContract, DataContract, Messaging » Service Runtime: Quản lý, thực thi các thành phần » Messaging: cơ chế truyền thông điệp giữa các ứng dụng » Activation and hosting: cơ chế đăng ký dịch vụ và triển khai dịch vụ trên nền tảng vật lý và hệ thống Chú ý: WCF có thể đồng thời chạy trên các giao thức khác nhau (TCP, HTTP, FTP, ) Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 14.2.1 Các thành phần WCF » EndPoint : Điểm truy nhập thông tin cho phép » Client và server giao tiếp với nhau. » ServiceHost: Thể hiện một ứng dụng dịch vụ. Mỗi một kết nối tạo ra một endpoint » DataContact: Đối tượng gói dữ liệu truyền trên mạng » Message và Channel: Các thông tin được truyền qua SOAP » WCFClient : Ứng dụng kết nối với WCF (winform, web, ) Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY EndPoint » Điểm giao tiếp: tồn tại cả Server và Client  Address: thể hiện địa chỉ của Endpoint (ip:port)  Contact: Các đối tượng thao tác (trao đổi dữ liệu)  Binding: Thể hiện các giao thức/các cổng khác nhau Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY Service Host » ServiceHost: Dịch vụ phía server » Thành phần Service  Address  Binding Protocols  Các EndPoints » Chạy trên: IIS winXP, vista, win7, server 2003, server 2008 Service3 Service Service1 Service2 Service2 Services Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY Kiến trúc WCF Service Contract hàm, hoạt động cần trao đổi Các Quy trình WCF cần thực thi Data Contract Định nghĩa cấu trúc cần trao đổi dữ liệu Cấu trú dữ liệu cần sử dụng Message Contract Cấu trúc cơ chế gói Dựa trên SOAP Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 14.3 Xây dựng ứng dụng WCF » Tạo service với ServiceContract » Mô tả các hàm từ Interface Service » Cài đặt các hàm trên đối tượng servicecontract » Cài đặt đối tượng DataContract Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 14.3.1 Service Interface using System.ServiceModel; [ServiceContract] public interface ICalculate{ [OperationContract] double Add( double a, double b); [OperationContract] double Sub(double a, double b); } Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 14.3.2 Cài đặt Service public class SimpleCalculator : ISimpleCalculator { public int Add (int num1, int num2) { return num1 + num2; } Public double Sub (double a, double b){ return a-b; } } Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 14.3.3 Xây dựng DataContract [DataContract] public class ComplexNumber { [DataMember] public double Real = 0.0D; [DataMember] public double Imaginary = 0.0D; public ComplexNumber (double r, double i) { this.Real = r; this.Imaginary = i; } } Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 14.4 Gọi dịch vụ WCF <endpoint address="" contract="HelloWorld, IndigoConfig, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" binding="basicHttpBinding" /> Cấu hình cho phép chạy ứng dụng WCF triên IIS Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com Môn học : Công nghệ WEB (ASP.NET) CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 14.4 Gọi dịch vụ WCF » Đăng ký sử dụng dịch vụ  Tạo ứng dụng sử dụng  Thêm web Reference trong ứng dụng  Đặt tên cho Reference » Sử dụng dịch vụ phía Client CalculatorClient wcfClient = new CalculatorClient(); Console.WriteLine(wcfClient.Add(4, 6)); wcfClient.Close();
Tài liệu liên quan