Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ quá trình hội nhập WTO trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2010-2015

Để phát triển, mỗi quốc gia phải dựa vào các nguồn lực cơ bản: nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, tiềm lực khoa học công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn vốn… trong đó nguồn nhân lực ( hay nguồn lực con người) luôn là nguồn lực cơ bản và chủ yếu nhất cho sự phát triển. Vì vậy, việc quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của mỗi quốc gia có vị trí trung tâm và tầm quan trọng hàng đầu trong hệ thống tổ chức và quản lý nhằm phát huy mọi tiềm năng lao động xã hội cho sự phát triển. Trong sự vận hành của mình, nguồn nhân lực xã hội trải qua các quá trình từ sự hình thành, phát triển, tái sản xuất, phân bố đến việc được sử dụng vào các hoạt động của sản xuất xã hội. Đối với từng cá nhân người lao động thì các quá trình này diễn ra theo trình tự trước sau( sinh ra, lớn lên, đi học, tham gia vào các hoạt động sản xuất ở một ngành, lĩnh vực, được trả lương, kết thúc quá trình tham gia lao động và được hưởng bảo hiểm xã hội) nhưng xét cho đến toàn xã hội thì các quá trình trên diễn ra đồng thời. Trong mỗi qúa trình đó con người tham gia vào các quan hệ xã hội, trong đó có các quan hệ lao động(quan hệ trong việc tham gia giáo dục, đào tạo, tham gia vào lao động sản xuất, tham gia vào quá trình phân phối, thông qua tiền lương (tiền công) và bảo hiểm xã hội…)Việc nghiên cứu các mối quan hệ đó có tính chất nền tảng cho việc tham gia hoạt động quản lý và hoạch định chính sách nguồn nhân lực quốc gia, một lĩnh vực trọng tâm của quản lý nhà nước.

pdf55 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 14/10/2012 | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ quá trình hội nhập WTO trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2010-2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo tốt nghiệp Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ quá trình hội nhập WTO trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2010-2015 www.HanhChinhVN.com Baùo caùo thöïc taäp Trònh Thò Thu Haø Trang 1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1)Lyù do choïn ñeà taøi. Hieän nay, vaán ñeà phaùt trieån ñöôïc haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi ñaëc bieät quan taâm. Ñeå phaùt trieån, moãi quoác gia phaûi döïa vaøo caùc nguoàn löïc cô baûn: nguoàn nhaân löïc, taøi nguyeân thieân nhieân, tieàm löïc khoa hoïc coâng ngheä vaø cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, nguoàn voán… trong ñoù nguoàn nhaân löïc ( hay nguoàn löïc con ngöôøi) luoân laø nguoàn löïc cô baûn vaø chuû y eáu nhaát cho söï phaùt trieån. Vì vaäy, vie äc quaûn lyù vaø naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cu ûa moãi quoác gia coù v ò trí trung taâm vaø taàm quan troïng haøng ñaàu trong heä thoáng toå chöùc vaø quaûn lyù nhaèm phaùt huy moïi tieàm naêng lao ñoäng xaõ hoäi cho söï phaùt trieån. Trong söï vaän haønh cuûa mình, nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi traûi qua caùc quaù trình töø söï hình thaønh, phaùt trieån, taùi saûn xuaát, phaân boá ñeán vieäc ñöôïc söû duïng vaøo caùc hoaït ñoäng cuûa saûn xuaát xaõ hoäi. Ño ái v ôùi töøng caù nhaân ngöôøi lao ñoäng thì caùc quaù trình naøy dieãn ra theo trình töï tröôùc sau( sinh ra, lôùn leân, ñ i hoïc, tham g ia vaøo caùc hoaït ñoäng saûn xuaát ôû moät ngaønh, lónh vöïc, ñöôïc traû löông, keát thuùc quaù trình tham gia lao ñoäng vaø ñöôïc höôûng baûo hieåm xaõ hoäi) nhöng xeùt cho ñeán toaøn xaõ hoäi thì caùc quaù trình treân dieãn ra ñoàng thôøi. Trong moãi quùa trình ñoù con ngöôøi tham gia vaøo caùc quan heä xaõ hoäi, trong ñoù coù caùc quan heä lao ñoäng(quan heä trong vieäc tham gia giaùo duïc, ñaøo taïo, tham gia vaøo lao ñoäng saûn xuaát, tham gia vaøo quaù trình phaân phoái, thoâng qua tieàn löông (tieàn coâng) vaø baûo hieåm xaõ hoäi…)Vieäc nghieân cöùu caùc moái quan heä ñoù coù tính chaát neàn taûng cho vieäc tham gia hoaït ñoäng quaûn lyù v aø hoaïch ñònh chính saùch nguoàn nhaân löïc quoác g ia, moät lónh vöïc troïng taâm cuûa quaûn lyù nhaø nöôùc. Trong thôøi gian qua, nhôø söï laõnh ñaïo, chæ ñaïo cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, söï noå löïc, quyeát taâm cao cuûa caùc caáp, caùc ngaønh, caùc DN vaø cuûa toaøn daân, neàn kinh teá ta maëc duø gaëp nhieàu khoù khaên nhöng ñaõ ñaït ñöôïc raát nhieàu thaønh töïu to lôùn, nhaân daân theá g iôùi raát neå phuïc. Tuy nhieân khi so saùnh vôùi neàn kinh teá cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theå giôùi thì nöôùc ta coøn nhieàu yeáu keùm, neàn kinh teá xuaát phaùt ñ ieåm töø neàn noâng nghieäp laïc h aäu, taâm lyù tieåu xaûo, manh muùn. Do ñoù, vieäc nghieân cöùu vai troø cuûa nguoàn nhaân löïc con ngöôøi, bieän phaùp söû duïng vaø naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc moät caùch coù h ieäu quaû laø raát quan troïng. Ngaøy 7/11/2006 nöôùc ta ñaõ chính thöùc laø thaønh vieân thöù 150 cuûa Toå chöùc www.HanhChinhVN.com Baùo caùo thöïc taäp Trònh Thò Thu Haø Trang 2 Thöông maïi theá giôù i WTO thì vieäc naâng cao chaát löôïng nguoán nhaân löïc phuïc vuï quaù trình hoäi nhaäp n aøy quan troïng hôn trö ôùc ñaây raát nhieàu. Ñöùc Troïng laø moät trong nhöõng huyeän coù neàn kinh teá phaùt trieån nhaát cuûa tænh Laâm Ñoàng. Vieäc phaùt trieån kinh teá treân ñòa baøn huyeän ngoaøi vieäc phaùt huy ñöôïc caùc lôïi theá veà giao thoâng, thoå nhöôõng coøn phuï thuoäc chuû yeáu nguoàn nhaân löïc treân ñòa baøn huyeän.Ñoù laø moät nguoàn löïc chieám ñ a soá v aø coù vai troø lôùn nhaát. Vaäy ta phaûi laøm gì ñeå naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc Huyeän Ñöùc Trong ñeå phuïc vuï quaù trình hoäi nhaäp WTO? 2)Muïc ñích nghieân cöùu Nhaèm ñöa ra giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ôû moät so á khía caïnh: Naâng cao ch aát löôïng cuoäc soáng ngöôøi daân, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, thu huùt nguoàn nhaân löïc, boài döôõng phaùt trieån nh aân taøi ñeå phuïc vuï cho quaù trình phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi Huyeän Ñöùc Troïng. 3)Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu;  Ñòa baøn nghieân cöùu: Huyeän Ñöùc Troïng tænh Laâm Ñoàng  Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñaà taøi goàm:  Nguoàn nhaân löïc treân ñòa b aøn Huyeän Ñöùc Troïng, daân soá huyeän.  Nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc cho nguoàn nhaân löïc huyeän Ñöùc Troïng trong quaù trình hoäi nhaäp WTO. 4)Phöông phaùp nghieân cöùu  Phöông phaùp duy vaät bieän chöùng  Phaân tích-toång hôïp  Phöông phaùp thoáng keâ 5)Keát caáu cuûa baùo caùo: Chöông I: Cô sôû lyù luaän. Chöông II:Tình hình nguoàn nhaân löïc huyeän Ñöùc Trong Chöông III:Moät soá giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc nhaèm phuïc vuï quaù trình hoäi nhaäp WTO treân ñòa baøn huyeän Ñöùc Troïng giai ñoaïn 2010- 2015. www.HanhChinhVN.com Baùo caùo thöïc taäp Trònh Thò Thu Haø Trang 3 BAÙO CAÙO KHAÙI QUAÙT I. Ñòa ñieåm: Uyû ban nhaân daân huyeän Ñöùc Troïng II. Thôøi gian thöïc taäp: 8 tuaàn (töø 16/3/2009 -15/5/2009) 1.Tuaàn 1:töø 16/3 -20/3  Saùng 16 ñeán UBND huyeän nhaän phoøng thöïc taäp.  Giôùi th ieäu veà ñeà taøi thöïc taäp  Laøm quen vaø giôùi thie äu baûn thaân vôùi cô q uan thöïc taäp  Xaùc ñònh ñeà taøi baùo caùo.  Laäp ñeà cöông thöïc taäp khaùi quaùt trình tröôûng phoøng. 2. Tuaàn 2 ñeán tuaàn 7 (23/03-8/05)  Tìm hieåu cô quan, phoøng thöïc taäp  Böôùc ñaàu tìm taøi lieäu laøm baùo caùo thöïc taäp  Hoïc hoûi kinh nghieäm trong quaù trình laøm vieäc taïi phoøng  Taäp trung, to ång hôïp taøi lieäu laøm baùo caùo  Hoaøn thieän cô baûn baùo caùo thöïc taäp. 3.Tuaàn 8 :töø 11/05-15/05  Tham khaûo yù kieán cuûa thaày höôùng daãn vaø caùn boä höôùng daãn sinh vieân thöïc taäp veà baùo caùo thöïc taäp.  Hoaøn thieän baùo caùo  Xin nhaän xeùt cuûa ñôn vò thöïc taäp  Keát thuùc thöïc taäp III. Muïc ñích cuûa vieäc thöïc taäp  Vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc vaøo coâng vieäc thöïc tieãn  Tìm hie åu boä maùy ñôn vò thöïc taäp noùi rieâng vaø cuûa cô quan nhaø nöôùc noùi chung  Vieát baùo caùo thöïc taäp vaø xin nhaän xeùt cuûa cô quan thöïc taäp  Tích luyõ kinh nghieäm cho baûn th aân. www.HanhChinhVN.com Baùo caùo thöïc taäp Trònh Thò Thu Haø Trang 4 CHÖÔNG I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 1.1.KHAÙI NIEÄM 1.1.1.Nguoàn nhaân löïc 1.1.1.1.Nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi( coøn goïi laø nguoàn lao ñoäng xaõ hoäi) Coù nhieàu khaùi nieäm khaùc nhau veà nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi: Theo töø ñieån ngöõ Phaùp (1977 – 1985) quan nieäm nguoàn nhaân löïc khoâng bao goàm nhöõng ngöôøi coù khaû naêng lao ñoäng nhöng khoâng coù nhu caàu laøm vieäc. Theo quy ñònh cuûa cuïc Thoáng keâ, khi tính toaùn nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi coøn bao goàm nhöõng ngöôøi ngoaøi ñoä tuoåi lao ñoäng ñang laøm vieäc trong caùc ngaønh kinh teá quoác daân. Coù moät soá quoác gia quan nieäm nguoàn nhaân löïc quoác gia laø toaøn boä nhöõng ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng trôû le ân, coù k haû naêng lao ñoäng, nhö vaäy laø khoâng coù giôùi h aïn treân. Töø nhöõng söï khaùc nhau ñoù, daãn ñeán moät soá söï khaùc nhau trong tính toaùn quy moâ nguoàn nhaân löïc, vaán ñeà laø ôû choã nhöõng cheânh leäch khoâng ñaùng keå vì soá ngöôøi trong ñoä tuoåi coù khaû naêng lao ñoäng chieám ña soá tuyeät ñoái trong nguoàn nhaân löïc. Khaùi nieäm chung nhaát: Nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi laø daân soá trong ñoä tuoåi lao ñoäng, coù khaû naêng lao ñoäng. 1.1.1.2.Nguoàn nhaân löïc doanh nghieäp Nguoàn nhaân löïc doanh nghieäp laø löïc löôïng lao ñoäng cuûa töøng doanh nghieäp, laø soá ngöôøi coù trong danh saùch cuûa doanh nghieäp, do doanh nghieäp traû long. Theo cô caáu chöùc naêng, nguoàn nhaân löïc doanh nghieäp chia laøm 2 loaïi: -Vieân chöùc quaûn lyù - Coâng nhaân Theo thôøi gian laøm v ieäc, nguoàn nhaân löïc ñöôïc phaân thaønh: lao ñoäng hôïp ñoàng daøi h aïn, lao ñoäng hôïp ñoàng ngaén haïn vaø lao ñoäng thôøi vuï. Trong vieân chöùc quaûn lyù ngöôøi ta coøn chia ra caùc loaïi khaùc nhau ñeå thuaän lôïi cho vieä c quaûn lyù vaø phaân tích nguoàn nhaân löïc. Ví duï, trong vieân chöùc quaûn lyù chia v ieân chöùc laõnh ñaïo caáp cao trong doanh nghieäp vaø thöøa haønh. www.HanhChinhVN.com Baùo caùo thöïc taäp Trònh Thò Thu Haø Trang 5 1.1.2.Khaùi nieäm phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc laø toång theå caùc hình thöùc, phöông phaùp, chính saùch vaø bieän phaùp nhaèm hoaøn thieän vaø naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc ( trí tueä, theå chaát vaø phaåm ch aát taâm lyù- xaõ hoäi) nhaèm ñaùp öùng ñoøi hoûi veà nguoàn nhaân löïc cho phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi trong töøng giai ñoaïn phaùt trieån. 1.2. VAI TROØ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TRONG PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ- XAÕ HOÄI 1.2.1.Nguoàn nhaân löïc- muïc tieâu, ñoäng löïc chính cuûa söï phaùt trieån. Noùi ñeán nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi laø noùi ñeán vai troø cuûa con ngöôøi trong söï phaùt trieån. Vai troø cuûa con ngöôøi ñoái vôùi söï phaùt trieån ñöôïc theå hieän ôû 2 maët, thöù nhaát, con ngöôøi vôùi tö caùch laø ngöôøi tieâu duøng saûn phaåm, dòch vuï vaû kho taøng vaên hoaù, thöù hai, vôùi tö caùch ngöôøi lao ñoäng, taïo ra caùc saûn phaåm vôí söùc löïc vaø oùc saùng taïo voâ haïn. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, con ngöôøi phaûi ñöôïc ñaùp öùng nhöõng nhu caàu veà vaät ch aát vaø tinh thaàn. Ñe å khoâng ngöøng thoaû maõn nhöõng nhu caàu veà vaät chaát vaø tinh thaàn ngaøy caøng ñöôïc naâng cao caû v eà soá löôïng laãn chaát löôïng trong ñieàu kieän caùc nguoàn löïc ñeàu coù h aïn, con ngöôøi ngaøy caøng phaùt huy ñaày ñuû hôn khaû naêng veà theå löïc vaø trí löïc cho söï phaùt trieån khoâng ngöøng ñoù. Vôùi tö caùch ngöôøi saûn xuaát, con ngöôøi coù vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi söï phaùt trieån. Trong baát kyø moät loä trình vaên minh saûn xuaát naøo, lao ñoäng cuûa con ngöôøi vaãn ñoùng vai troø quyeát ñònh. Vaán ñeà chæ laø, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa vaên minh saûn xuaát seõ daãn ñeán söï thay ñoåi vò trí cuûa lao ñoäng chaân tay vaø lao ñoäng trí oùc, trong ñoù lao ñoäng trí tueä ngaøy caøng coù vai troø quyeát ñ ònh. Trong khi hoaïch ñònh chieán löôïc oån ñ ònh vaø phaùt trieån kinh teá- x aõ hoäi nhaèm thöïc hieän töøng böôùc cöông lónh xaây döïng ñaát nöùôc ta trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi. Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta xuaát phaùt töø quan ñieåm muïc tieâu ñoù theå hieän ô û nhöõng tö töôûng sau : -Ñaët con ngöôøi vaøo vò trí trung taâm trong chieán löôïc phaùt trieån hay coøn goïi chieán löôïc con ngöôøi, laáy lôïi ích con ngöôøi laøm ñieåm xuaát phaùt cu ûa moïi chöông trình, keá hoaïch phaùt trieån. -Khôi daäy moïi tieàm naêng cuûa moãi caù nhaân, taäp theå lao ñoäng vaø caû coäng ñoàng daân toäc trong vieäc thöïc hieän cöông lónh xaây döïng ñaát nöôùc, ra söùc laøm giaøu cho mình vaø cho ñaát nöôùc. -Coi lôïi ích caù nhaân laø ñoäng löïc tröïc tieáp trong söï gaén boù höõu cô giöõ a lôïi ích cuûa moãi ngöôøi cuûa töøng taäp theå vaø cuaû toaøn xaõ hoäi. www.HanhChinhVN.com Baùo caùo thöïc taäp Trònh Thò Thu Haø Trang 6 -Moïi ngöôøi ñöôïc töï do kinh doanh theo phaùp luaät, ñöôïc baûo veä quyeàn sôû höõu vaø thu nhaäp hôïp phaùp. 1.2.2.Vai troø cuûa nguoàn nhaân löïc ñoái vôùi tieán trình CNH-HÑHù ñaát nöôùc hieän nay. Nöôùc ta laø moät nöôùc ñang phaùt trieån, coù taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù, coù ñieàu kieän thuaän lôïi phaùt trieån cô caáu kinh teá coâng – noâng - laâm – ngö – nghieäp, dòch vuï, coâng nghieäp vaø du lòch, thöông maïi du lòch. Ñaây laø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi cho phaùt trieån k inh teá xaõ hoäi. Trong nhöõng naêm qua döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc cuøng söï ñoùng goùp cuûa nhaân d aân trong vieäc thöïc hieän ñoåi môùi kinh teá xaõ hoäi, Vieät Nam ñ aõ thu ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn, söï phaùt trieån vöôït baäc naâng cao vò theá treân tröôøng quoác teá. Tuy nhieân kinh teá nöôùc ta v aãn chöa phaùt trie ån xöùng ñaùng vôùi tieàm n aêng voán coù: noâng nghieäp, coâng nghieäp nhoû leû, manh muùn, laïc haäu, trình ñoä daân trí chöa cao. Nhaän thöùc vai troø quan troïng laø ñoäng löïc cuûa nguoàn nhaân löïc ñoái vôùi quaù trình coâng nghieäp hoaù- hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, Ñaûng ta chæ ñaïo” Laáy vieäc phaùt huy yeáu toá con ngöôøi laøm yeáu toá cô baûn cho söï phaùt trieån nhanh, beàn vöõng”. Ñoái vôùi nöôùc ta, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñeå thöïc h ieän coâng nghieäp hoaù-hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc vaø tham gia tích cöïc vaøo phaân coâng lao ñoäng quoác teá, gia nhaäp caùc toå chöùc k inh teá khu vöïc vaø theá giôù i (APEC,AFTA,WTO…) thöïc hieän caùc Hieäp ñònh song phöông (Vieät – Myõ….) ñang laø nhu caàu caáp baùch, ñoøi hoûi chaát löôïng nguoàn nhaân löïc phaûi coù tính ñoät phaù, taêng toác. Con ñöôøng ñeå Vieät Nam ñ i leân caïnh tranh vaø hoäi nhaäp laø nhanh choùng naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, ñoàng thôøi ngöôøi lao ñoäng phaûi phaùt huy phaåm chaát, baûn chaát quyù baùu, toát ñeïp cuûa daân toäc. Khaâu ñoät phaù quan troïng nhaát laø phaûi caûi tieán heä thoáng giaùo duïc- ñaøo taïo ñeå ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc phaùt trieån coâng nghieäp hoaù- hieän ñaïi hoaù ñaát n öôùc. 1.2.3.Vai troø cuûa nguoàn nhaân löïc ñoái vôùi quaù trình hoäi nhaäp WTO Toaøn caàu hoaù laø quaù trình xaõ hoäi hoaù ngaøy caøng saâu saéc, söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát vaø quan heä saûn xuaát cuøng vôùi nhöõng moái quan heä bieän chöùng giöõa hai yeáu toá naøy ôû quy moâ toaøn caàu. Quaù trình toaøn caàu hoaù ñaõ thuùc nay cuoäc chaïy ñua phaùt trieån nguoàn nhaân löïc taïi caùc quoác gia, khu vöïc treân theá giôùi veà khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng lao ñoäng trong nöôùc vaø thò tröôøng lao ñoäng quoác teá. www.HanhChinhVN.com Baùo caùo thöïc taäp Trònh Thò Thu Haø Trang 7 Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan trong cuûa tieán trình toaøn caàu hoaù ñoái vôùi söï phaùt trieån quoác gia, ngaøy 7/11/2006 nöôùc ta ñaõ chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân thöù 50 cuûa Toå chöùc Thöông maïi theá giôùi WTO sau 11 naêm ñ aøm phaùn. 1.2.3.1.Cô hoäi: -Thöù nhaát, xuaát khaåu Vieät Nam seõ khoâng coøn bò thu heïp trong caùc ñònh höôùng thöông maïi song phöông maø seõ co ù thò tröôøng toaøn caàu. Doanh nghieäp vaø haøng hoaù cuûa ta seõ khoâng bò phaân bieät ñoái xöû vôùi doanh nghieäp vaø haøng hoaù cuûa caùc nöôùc khaùc theo ñieàu kieän ñoái xöû toái hueä quoác (MFN)v aø ñoái xöû quoác gia (NT). -Thöù hai, heä thoáng chính saùch cuûa ta ñaõ laøm roõ theo quy ñònh cuûa WTO seõ taïo ñieàu k ieän cho caùc nhaø ñ aàu tö yeân taâm ñaàu tö vaøo Vieät Nam , taêng khaû n aêng thu huùt voán, coâng ngheâ vaø hoïc hoûi ñöôïc kinh nghieäm quaûn lyù tieân tieán. -Thöù ba, heä thoáng kinh teá- thöông maïi döïa tre ân caùc nguyeân taéc chung chöù khoâng phaûi laø söùc maïnh seõ laøm cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh deã daøng hôn vôùi taát caû thanøh vieân. WTO coù cô cheá giaæ quyeát tranh chaáp giuùp cho caùc nöôùc nhoû seõ coù ñieàu kieän bình ñaúng vôùi caùc nö ôùc lôùn. -Thöù tö, vieäc giaûm bôùt haøng raøo thöông maïi cho pheùp thöông maïi taêng tröôûng goùp phaàn laøm taêng tröôûng kinh teá noùi chung, nhaát laø ñoái vôùi phaùt trie ån kinh teá. -Thöù naêm, tham g ia WTO taïo ñ ieàu kieän thuaän lôïi hôn khi di chuyeån voán vaø coâng ngheä vaøo nöôùc ta vì vaäy thu huùt voán ñaàu tö taêng leân, taïo ra khaû naêng phaùt trieån nhanh caùc KCN, caùc DN coù ng uoàn voán FDI. -Thöù saùu, Tham gia WTO taïo ra khaû n aên g di chuyeån deã daøng hôn cuûa lao ñoäng Vieät Nam treân thò tröôøng quoác teá, do ñoù coù taùc ñoäng thuùc ñaåy xuaát khaåu lao ñoäng.Ñaëc b ieät nöôùc ta coù cô hoäi hôn trong môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu lao ñoäng kyõ thuaät sang caùc nöôùc thaønh vieân WTO nhö :Myõ, Canada, caùc nöôùc Chaâu Aâu…. 1.2.3.2.Thaùch thöùc: a)Chuyeån dòch cô caáu kinh teá: Cô caáu kinh teá ngaønh coøn naëng veà höôùng noäi, chöa coù moät cô caáu k inh teá hieäu quaû cho caû giai ñoaïn daøi ñöôïc xaây döïng treân cô sôû gaén vôùi ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cu ûa Vieät Nam. Söï chuyeån dòch lao ñoäng töø khu vöïc noâng nghieäp, coâng nghieäp sang hoaït ñoäng dòch vuï yeâu caàu nhieàu kieán thöùc (Knowlegle – intensive) thí duï nhö: ñaøo www.HanhChinhVN.com Baùo caùo thöïc taäp Trònh Thò Thu Haø Trang 8 taïo coâng ngheä, thieát keá, cheá taïo kyõ thuaät, kinh doanh baát ñoäng saûn, coâng ngheä thoâng tin, vieãn thoâng, ngaân haøng vaø taøi chính, keá toaùn, baûo hieåm, tö vaán R&D, tö vaán phaùp luaät, quaûn lyù vaø xöû lyù mo âi tröôøng, nghieân cöùu thò tröôøng, thoâng taán vaø baùo chí, cung öùng lao ñoäng…ñoøi hoûi raát cao. b)Caûi caùch heä thoáng phaùp luaät: Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa WTO, chính phuû Vieät Nam phaûi ñeà ra Chöông trình xaây döïng luaät phaùp ñeå gia nhaäpä WTO . Cam keát thöïc hieän nhöõng tieâu chuaån quoác te á veà söï m inh baïch, ñoàng boä, coâng baèng vaø hôïp lyù. So vôùi tieâu chuaån quoác teá thì heä thoáng Phaùp luaät Vieät Nam coøn nhieàu yeáu keùm. Caùc vaên baûn phaùp lyù Vieät Nam caàn coù moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh ñeå chænh söûa neáu khoâng seõ rôi vaøo theá bò ñoäng. Chuùng ta coøn non keùm, thieáu hieåu bieát phaùp luaät khi quan heä hôïp taùc laøm aên vôùi nöôùc ngoaøi, chöa bieát roõ quy taéc, thieáu kinh nghieäm vaø caû taøi chính trong caùc vuï tranh chaáp quoác teá. c)Thueá Vieät Nam coù traùch nhieäm vaø nghóa vuï caét giaûm thueá quan cuûa mình theo moät loä trình vaïch saün. Nhìn chung caùc thaønh vieân ñeàu coi möùc thueá suaát treân 15% laø cao vaø treân 30% laø raát cao. Cam keát möùc thueá cuûa ta tuaân theo loä trình töø 3-5 naêm sau khi gia nhaäp.Nh ieàu thaønh vieân ñaõ yeâu caàu ta phaûi caét g iaûm möùc thueá quan ñoái vôùi nhöõng maët haøng m aø ho ï quan taâm töø 3-5%, trong ñoù coù nhieàu maët haøng raát nhaïy caûm ñoái vôùi nöôùc ta. Nhö vaäy haøng hoaù nhaäp khaåu v aøo nöôùc ta moät caùch oà aït laøm nöôùc ta trôû thaønh thò tröôøng tieâu thuï cuûa c aùc nöôùc, daãn ñeán ñình ñoán phaù saûn cuûa c aùc ngaønh saûn xuaát trong nöôùc cuøng caùc aûnh höôûng xaõ hoäi phöùc taïp khaùc, neáu caùc doanh nghieäp trong nöôùc khoâng chuaån bò tinh thaàn, khoâng naâng cao söùc caïnh tranh haøng hoaù thì deã bò th aát baïi ngay treân saân nhaø. d)Caïnh tranh dòch vuï Cam keát môû cöûa thò tröôøng dòch vuï laø moät vaán ñeà raát nhaïy caûm lieân quan ñeán khu vöïc taøi chính cuûa nöôùc ta. Lónh vöïc dòch vuï ñoùng vai troø voâ cuøng quan troïng trong moïi hoaït ñoäng kinh teá: xuaát n haäp khaåu, du lòch, an ninh taøi chính vaø ñaëc bieät heä thoáng ngaân haøng. Caàn ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng dòch vuï taøi chính trong quaù trình hoäi nhaäp. *Du lòch Vieät Nam thaùch thöùc hoäi nhaäp WTO: so vôùi caùc nöôùc trong khoái ASEAN coøn nhieàu haïn cheá. *Thaùch thöùc cuûa v ieãn thoâng Vieät Nam. www.HanhChinhVN.com Baùo caùo thöïc taäp Trònh Thò Thu Haø Trang 9 Ngaønh naøy laø ñích ngaém cuûa nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Muïc tieâu cuûa Vieät Nam laø thu huùt ñöôïc caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi ñaàu tö trong taát caû caùc lónh vöïc. Thò tröôøng vieãn thoâng hoäi nhaäp, Doanh nghieäp nöôùc ta coù theâm cô hoäi tieáp caän caùc coâng ngheä tieân tieán vaø ñöôïc thöû söùc treân ñaáu tröôøng quoác teá ñoàng thôøi chòu theâm söùc eùp caïnh tranh khaù lôùn khoâng chæ giöõa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng nöôùc ta maø vôùi caùc taäp ñoaøn vieãn thoâng lôùn hôn treân theá giôùi. e)Noâng saûn Söùc eùp leân khu vöïc noâng nghieäp laø moät trong nhöõng thaùch thöùc mang tính chieán löôïc ôû Vieät Nam. Th aùch thöùc hieä n nay chính laø quy moâ saûn xuaát- cheá bieán- baûo quaûn noâng saûn coøn nhoû, haïn cheá trong öùng duïng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät, tuï t haäu nhieàu so vôùi toác ñoä phaùt trieån cuûa c aùc nöô
Tài liệu liên quan