Đề tài Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo dự báo phụ tải ngắn hạn hệ thống điện Miền Bắc

Ch-ơng I – Phụ tải hệ thống điệnmiền Bắc và bài toán dự báo: Trình bày tổng quan về HTĐ miền Bắc. Phát biểu bài toán dự báo phụ tải, nêu phạm vi, tầm quan trọng của bài toán, các yếu tố ảnh h-ởng đến phụ tải ngắn hạn. Ch-ơng II – Tổng quan về mạng nơron nhân tạo:Trình bày các khái niệm cơ bản về mạng nơron nhân tạo: cơ sở lý thuyết và môhình mạng. Ch-ơng III – ứng dụng mạng nơron ánh xạ đặc tr-ng tự tổ chức Kohonen trong bài toán phân loại ngày:Trình bày các khái niệm cơ bản về mạng nơron ánh xạ đặc tr-ng tự tổ chức Kohonen, đềxuất cấu trúc mạng để giải quyết bài toán, xây dựng cấu trúc phần mềm và phân tích đánh giá kết quả đạt đ-ợc. Ch-ơng IV – ứng dụng mạng nơron nhiều lớp lan truyền ng-ợc sai số trong bài toán dự báo phụ tải theo nhiệt độ môi tr-ờng:Trình bày các khái niệm cơ bản về mạng nơron nhiều lớp lan truyền ng-ợc sai số, đ-a ra các b-ớc xây dựng bài toán, đề xuất cấu trúcmạng, xây dựng cấu trúc phần mềm, đánh giá kết quả và so sánh với một số ph-ơng pháp đã có. Ch-ơng V - Hệ thống phần mềm dự báo phụ tải ngắn hạn cho Hệ thống điện miền Bắc: Giới thiệu về cơ sở dữ liêụ, đặc tả các chức năng của hệ thống và h-ớng dẫn sử dụng phần mềm. Ch-ơng VI -So sánh với một số kết quả đãcó và đánh giá kết quả: So sánh ph-ơng pháp dự báo phụ tải ngắn hạn của Hệ thống điện miền Bắc sử dụng mạng nơron nhân tạo với một số ph-ơng pháp dự báo truyền thống. Đánh giá kết quả đạt đ-ợc và khả năng ứng dụng của phần mềm

pdf125 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 04/11/2012 | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 9download
Tài liệu liên quan