Đề tài Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo dự báo phụ tải ngắn hạn hệ thống điện Miền Bắc

Ch-ơng I – Phụ tải hệ thống điệnmiền Bắc và bài toán dự báo: Trình bày tổng quan về HTĐ miền Bắc. Phát biểu bài toán dự báo phụ tải, nêu phạm vi, tầm quan trọng của bài toán, các yếu tố ảnh h-ởng đến phụ tải ngắn hạn. Ch-ơng II – Tổng quan về mạng nơron nhân tạo:Trình bày các khái niệm cơ bản về mạng nơron nhân tạo: cơ sở lý thuyết và môhình mạng. Ch-ơng III – ứng dụng mạng nơron ánh xạ đặc tr-ng tự tổ chức Kohonen trong bài toán phân loại ngày:Trình bày các khái niệm cơ bản về mạng nơron ánh xạ đặc tr-ng tự tổ chức Kohonen, đềxuất cấu trúc mạng để giải quyết bài toán, xây dựng cấu trúc phần mềm và phân tích đánh giá kết quả đạt đ-ợc. Ch-ơng IV – ứng dụng mạng nơron nhiều lớp lan truyền ng-ợc sai số trong bài toán dự báo phụ tải theo nhiệt độ môi tr-ờng:Trình bày các khái niệm cơ bản về mạng nơron nhiều lớp lan truyền ng-ợc sai số, đ-a ra các b-ớc xây dựng bài toán, đề xuất cấu trúcmạng, xây dựng cấu trúc phần mềm, đánh giá kết quả và so sánh với một số ph-ơng pháp đã có. Ch-ơng V - Hệ thống phần mềm dự báo phụ tải ngắn hạn cho Hệ thống điện miền Bắc: Giới thiệu về cơ sở dữ liêụ, đặc tả các chức năng của hệ thống và h-ớng dẫn sử dụng phần mềm. Ch-ơng VI -So sánh với một số kết quả đãcó và đánh giá kết quả: So sánh ph-ơng pháp dự báo phụ tải ngắn hạn của Hệ thống điện miền Bắc sử dụng mạng nơron nhân tạo với một số ph-ơng pháp dự báo truyền thống. Đánh giá kết quả đạt đ-ợc và khả năng ứng dụng của phần mềm

pdf125 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 04/11/2012 | Lượt xem: 1645 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo dự báo phụ tải ngắn hạn hệ thống điện Miền Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên