Điện - Điện Tử - Chương IV: Giới thiệu động cơ servo

(Bản scan) CHƯƠNG IV: GIỚI THIỆU ĐỘNG Cơ SERVO I. GIỚI THIỆU: Dộng cơ servo là những hộ hổi tiếp vòng kin. Tin hiộu ra cùa động cơ được nếi vól một mạch diéu khiến. Khi động cơ quay, vận tỏ’c và vi trí sè đươc hổl tiếp vẻ mạch diéu khiến này. Nếu có bât kì lí do nùo ngăn càn chuyến động cùa dộng cơ. cơ cấu hồi tiếp sê nhận dưực tín hiộu ra chơa dạt dược vị trí mong muốn. Mạch điều khiên tiếp tục chình sai lệch cho động cơ dạt dơực điếm chính xác. Dộng cơ servo có nhiều kiểu dáng và kích thơơc, dược sử đụng trong nhiéu máy khác nhau, từ máy tiộn diều khiến bàng tay cho tơi các mô hình máy bay và xe hơi. Ưng dụng mơi nhất cùa dộng cơ servo là trong các robot. II. SƯ KHÁC BIỆT SO VỚI DỘNG cơ THƯỜNG về két cấu vả hoạt đỏng cua động co servo vẻ co bán gióng dộng cơ thưởng. Nhưng nó được thiết kế đe đáp ứng độ chinh xác cao. tốc độ cao. tẳn sô cao kĩêm soát tõc độ vã vị trí cùa cãc phương tiên cơ khi. Khóng phái bất ki động cơ nào cùng có thờ dùng lảm động cơ servo. Dộng cơ servo lả dộng cơ hoạt dộng dựa theo các lệnh diều khiên vị trí vả tồc độ. Chinh vi thế nó phái được thiết ke sao cho cãc đảp ứng lá phù hợp với nhu cầu điều khiên. vè cơ bán thỉ một servo motor và một dộng co binh thưởng giông nhau ve mặc cáu tạo và nguyên lý hoạt động < cũng có phan cặm phản úng. khe hớ từ thõng, cách đàu dãy . ). Tuy nhiên tuỳ theo nhu cầu điều khiên mã nó cớ một so diêm cái tiến hơn (dành cho nhừng mục đich đặc biệt > Sỡ vói động cơ thương. Sau đây là một vài ví dụ về nét dật trung cùa dộng cơ servo:

pdf11 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điện - Điện Tử - Chương IV: Giới thiệu động cơ servo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên