Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

Tình hình thế giới và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam. Từ cuối thế kỷ XIX, CNTB chuyển sang giai đoạn độc quyền (CNĐQ), đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa Thắng lợi cách mạng tháng 10 Nga mở ra thời đại mới quùa độ töø CNTB leân CNXH Chuû nghóa Maùc-Leâ nin ñaõ phaùt trieån hoaøn chænh - Quoác teá III ñöôïc thaønh laäp.

ppt18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 1044 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑÖÔØNG LOÁI CAÙCH MAÏNG CUÛA ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAMDate1. Đối tượng.Baøi môû ñaàu: NHAÄP MOÂN ÑÖÔØNG LOÁI CAÙCH MAÏNG CUÛA ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM 2. Phương pháp nghiên cứu.3. Chức năng.4. Ý nghĩa thực tiễn.DateÑaûng coäng saûn Vieät nam ra ñôøi vaø cöông lónh chính trò ñaàu tieân cuûa ñaûngTình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. II .Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.DateTình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.Tình hình thế giới và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam. Từ cuối thế kỷ XIX, CNTB chuyển sang giai đoạn độc quyền (CNĐQ), đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa Thắng lợi cách mạng tháng 10 Nga mở ra thời đại mới quùa độ töø CNTB leân CNXH Chuû nghóa Maùc-Leâ nin ñaõ phaùt trieån hoaøn chænh- Quoác teá III ñöôïc thaønh laäp..Date- Về chính trị + Chuyeân cheá + Chia ñeå trò + Söû duïng boïn ñòa chuû phong kieán tay sai + Ñaøn aùp phong traøo yeâu nöôùc- Về kinh tế. + Ñoäc quyeàn veà kinh teá + Vô veùt taøi nguyeân + Boùc loät söùc lao ñoäng reû maïtTình hình trong nöôùc 2.1. Chính sách thống trị của Pháp ở Việt Nam DateDAÂN TA MOÄT COÅ HAI TROØNGDateVề văn hoá-xã hội.+ Ngu daân veà vaên hoùa + Ñaàu ñoäc veà vaên hoùa + Ñoàng hoùa veà VH2.2. Nhöõng bieán ñoåi cuûa xã hội ở Việt Nam.Töø xaõ hoäi phong kieán ñoäc laäp -> xaõ hoäi thuoäc ñòa nöõa phong kieán Maâu thuaãn XH : + DT > Caùc phong traøo treân ñeàu thaát baïi, CM caàn coù ñöôøng loái cöùu nöôùc môùic. Phong traøo yeâu nöôùc theo khuynh höôùng VSNgày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.DateTàu La-tút-sơ Tơ-rê-vin, năm 1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc đi tìm đường cứu nước. DateBaùc ñi nhieàu nöôùc, nghieân cöùu nhieàu cuoäc CM ( CM Phaùp, CM Myõ, CM Anh, CM Thaùng 10 Nga Tháng 7-1920, Người được đọc Bản sơ thảo lần thứ nhất Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin.Tháng 12-1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc tham gia bỏ phiếu tán thành việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp, gia nhập Quốc tế Cộng sản.DateNguyễn Ái Quốc ở đại hội Tua-Pháp (12-1920)Date * Sau khi tìm ñöôïc con ñöôøng cöùu nöôc thoâng qua CM thaùng möôøi vaø CN Maùc-Leânin, Nguyeãn Aùi Quoác truyeàn baù chuû nghóa Maùc-Leânin veà nöôùc: Từ nước ngoài Người đã viết và gửi các sách báo, tài liệu về Việt Nam Tháng 6 năm 1925 Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện ở Quảng Châu.Các tác phẩm, bài viết của Người từ 1921-1927 toát lên những quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc.Date*. Chuaån bò veà chính trò tö töôûng vaø toå chöùc Chính trò tö töôûng : + Lấy CN Maùc-Leânin laøm neàn taûng tö töôûng cho Ñaûng + CN TDaân laø keû thuø chung cuûa caùc DToäc bò aùp böùc + CM giaûi phoùng DToäc phaûi gaén vôùi CMVS + CM giaûi phoùng DToäc laø söï nghieäp toaøn daân Veà toå chöùc : + Thaønh laäp HVNCMTN Taân Vieät ÑDCSÑANCSÑÑDCSLÑDate II-Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.Hội nghị thành lập Đảng.- Hội nghị họp từ ngày 3 đến 7-2-1930- Quyết định thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.Baàu BCHLT do ñ/c Trònh Ñình Cöûu phuï traùchRa lôøi keâu goïi nhaân ngaøy thaønh laäp ÑaûngDateHội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt NamDateCương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.Nội dung Cương lĩnh Gồm 6 vấn đề:Đường lối chiến lược: laøm TSDQCM vaø TÑCM ñeå ñi tôùi XHCSNhiệm vụ cách mạng TSDQ: choáng ÑQ vaø choáng PK laøm cho VN hoaøn toaøn ñoäc laäp Lực lượng cách mạng : CN, ND, TTS, TSDTPhương pháp cách mạng : BLCM quaàn chuùngVai troø cuûa Ñaûng : ÑCS lñaïo CM môùi thaønh coângVề đoàn kết quốc tế :CMVN laø boä phaän CMTGDateÝ nghĩa Cương lĩnh:Đáp ứng được yêu cầu cơ bản và cấp bách của nhân dân taTrở thành ngọn cờ đoàn kết toàn Đảng, toàn dân.Thể hiện sự nhận thức, vận dụng đúng đắn Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.Nhöõng tö töôûng cuûa cöông lónh coù theå vaän duïng vaøo coâng cuoäc ñoåi môùi hieän nay Date3. Ý nghóa thaønh laäp Ñaûng :ÑCSVN ra ñôøi ñaùnh daáu böôùc ngoaët lòch söû CM VN + Chaám döùt tình traïng khuûng hoaûng beá taéc veà ñöôøng loái + Chæ ra quy luaät phaùt trieån CMVN + Taäp hôïp ñöôïc löïc löôïng caû daân toäc keát hôïp SMDT vôùi SMTÑ + Ñaûng trôû thaønh nhaân toá ñaûm baûo thaéng lôïi CM Ñaûng ra ñôøi ñaùnh daáu söï tröôûng thaønh moïi maët cuûa g/cCNVaän duïng saùng taïo CN Maùc-Leânin veà xaây döïng ÑaûngDate