Giáo trình Vi xử lí 1

I. GIỚI THIỆU LỊCH sử PHÁT THỂN của các hệ VI xử LÝ: 1. Giới thiên lich sử phát triển cũa các hê vi xứ lý: Máy tính số là một hệ thông bao gốm các mạch điện tử xử lý tín hiệu dạng sô được điểu khiên bởi chương trình, có thê làm nhừng công việc mà con người mong muôn, Chương trình sè điểu khiên các mạch điện zố cách di chuyển và xừ lý dữ liệu (data) bằng cách điểu khiên các mạch logic số học. các bộ nhơ (memory), các thiết bị xuất / nhập (Input/output). Cách thức các mạch điện logic cùa máy tính số kêt hợp lại vơi nhau tạo thành các mạch logic sô học. các vi mạch nhơ và các thiết bị xuất / nhập được gọi là câu trúc. Vi xử lý có câu trúc giống như máy tính sô và có thê xem nó là máy tính sô vì cà hai đểu tính toán dưới sự điểu khiến cùa chương trình. Lịch sử phát triển của vi xử lý gấn liền vơi sự phát triển cùa các vi mạch điện tử vì vi xử lý là vi mạch điện tử chê tạo theo công nghệ LSI (large scale integrated) cho đến VLSI (very large scale integrated). Vơi sự khám phá ra transistor và phát triển cùa công nghệ chê tạo vi mạch SSI. MSI. máy tính vẫn còn là một nhóm gồm nhiểu IC kết hợp lại vơi nhau, cho đến thập niên 70. vơi sự phát triển cùa công nghệ LSI. câu trúc máy tính được rút gọn bồi các nhà thiết kê và được chê tạo thành một IC duy nhất được gọi là vi xử lý (microprocessor). Vi xử lý kết hỢp vơi các thiết bị khác tạo ra các máy tính có khả năng tính toán rất lổn như máy vi tính và có thê tạo ra các sản phârn khác các máy điện thoại, các tông đài điện thoại, các hệ thống điểu khiên tự động. Vi xử lý đấu tiên có khà năng xử lý 4 bit dừ liệu, các vi xử lý này có tốc độ xử lý rất chậm, các nhà thiết kê cài tiến thành vi xử lý 8bit. sau đó là vi xử lý 16 bit và 32 bít. Sự phát triển về dung lượng các bit của vi xử lý làm tăng thêm sô lượng các lệnh điểu khiên và các lệnh tính toán phức tap.

pdf338 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Vi xử lí 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan