Kết quả thi hành điều lệ Đảng khóa X và những bổ sung, sửa đổi điều lệ đảng của đại hội XI

Nghiêncứubổ sung vàoĐiềulệ Đảngmộtsốnội dung trongcác nghịquyếtcủa Trungươngvề xâydựngĐảng Pháthuydânchủ, trí tuệtrongthảoluận, tậphợpđầyđủ, trungthực

pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 1483 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kết quả thi hành điều lệ Đảng khóa X và những bổ sung, sửa đổi điều lệ đảng của đại hội XI, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾT QUẢ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHÓA X VÀ NHỮNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỦA ĐẠI HỘI XI GV: THẠCH KIM HIẾU KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TRƯỜNG CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH NỘI DUNG I- KẾT QUẢ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHÓA X, SỰ CẦN THIẾT VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG II- NHỮNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỦA ĐẠI HỘI XI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU I- KẾT QUẢ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHÓA X, SỰ CẦN THIẾT VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG 3. Quan điểm chỉ đạo 1. Đánh giá khái quát về việc thi hành Điều lệ Đảng khóa X 2. Sự cần thiết phải bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng 2. Sự cần thiết phải bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Công tác xây dựng Đảng đã có nhiều vấn đề mới. Một số điểm quy định không còn phù hợp, đòi hỏi bổ sung, sửa đổi. BCHTW, BCT, BBT chỉ đạo thực hiện thí điểm một số chủ trương mới về xây dựng Đảng , thẩm quyền này chưa được quy định trong Điều lệ Đảng. 3. Quan điểm chỉ đạo Nghiên cứu bổ sung vào Điều lệ Đảng một số nội dung trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng Phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận, tập hợp đầy đủ, trung thực Kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng HCM II- NHỮNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỦA ĐẠI HỘI XI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 2. Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 1. Những điểm bổ sung, sửa đổi 1. Những điểm bổ sung, sửa đổi b) Quy định về những điều đảng viên không được làm d) Về thành lập tổ chức cơ sở đảng e) Quy định về thí điểm một số chủ trương mới h) Về thẩm quyền kỷ luật đảng viên a) Tiêu chuẩn đảng viên c) Về tính tuổi đảng của đảng viên đ) Về nhiệm kỳ đại hội đảng ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ g) Về chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng, đảng đoàn i) Về các hình thức kỷ luật trong Đảng l) Về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân k) Về giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức đảng 2. Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Tiêu đề của phần mở đầu. Nội dung của phần mở đầu. Vấn đề đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Thẩm quyền, nhiệm vụ của các đại biểu đại hội đảng sau đại hội. Thẩm quyền, nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương. Việc thay cụm từ “cán bộ chính trị” bằng cụm từ “chính ủy”. Thành viên Đảng ủy Quân sự Trung ương. Đảng huy, Đảng kỳ, Đảng ca... Ngoài ra, trong quá trình thảo luận tại đại hội đảng các cấp, tại các hội nghị Trung ương (khóa X) và tại Đại hội XI, còn một số vấn đề cũng được nêu ra để sửa đổi, bổ sung, nhưng Đoàn Chủ tịch đã trình bày ý kiến giải trình không sửa đổi, bổ sung lần này. Ví dụ: - Về vấn đề giới thiệu người vào Đảng - Về vấn đề thẩm quyền kỷ luật đảng viên của ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên
Tài liệu liên quan