Kĩ năng thu thập chứng cứ trong hoạt động tranh tụng dân sự

NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. PHÂN LOẠI CHỨNG CỨ - ĐỊNH HƯỚNG CHO HOẠT ĐỘNG THU THẬP CHỨNG CỨ 2. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH 3. XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ CẦN THU THẬP TRONG HOẠT ĐỘNG TRANH TỤNG DÂN SỰ 4. THU THẬP - SỬ DỤNG CHỨNG CỨ TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH

pdf24 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kĩ năng thu thập chứng cứ trong hoạt động tranh tụng dân sự, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TS. NGUYỄN MINH HẰNG TRƯỞNG BỘ MÔN TRANH TỤNG DÂN SỰ HỌC VIỆN TƯ PHÁP NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. PHÂN LOẠI CHỨNG CỨ - ĐỊNH HƯỚNG CHO HOẠT ĐỘNG THU THẬP CHỨNG CỨ 2. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH 3. XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ CẦN THU THẬP TRONG HOẠT ĐỘNG TRANH TỤNG DÂN SỰ 4. THU THẬP - SỬ DỤNG CHỨNG CỨ TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH 1. CHỨNG CỨ VÀ VIỆC PHÂN LOẠI CHỨNG CỨ ÁP DỤNG ĐIỀU 81 BLTTDS CƠ SỞ ĐỂ NHẬN ĐỊNH VÀ XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ CHỨNG CỨ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỨNG CỨ tính khách Quan của Chứng cứ * Những gì có thật, sự kiện thực tế tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý muốn của con người; * Bắt đầu xuất hiện từ thời điểm sinh ra. tính liên Quan của Chứng cứ Những gì có thật, sự kiện thực tế tồn tại khách quan phải có liên quan đến vụ án * Mối quan hệ này có thể trực tiếp, có thể gián tiếp, là mối quan hệ nội tại, có tính nhân quả. Đặc tính mang tính Nội dung tính hợp Pháp của Chứng cứ •Sự kiện phải được thu thập, bảo quản,nghiên cứu và đánh giá theo một trình tự do luật định; •Được xác định thông qua hoạt động CM của Tòa án và những người tham gia tố tụng khác. Đặc tính mang tính hình thức CHỨNG CỨ TRỰC TIẾP CHỨNG CỨ CHỈ THẲNG VÀ LÀM RÕ NGAY NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN PHẢI CHỨNG MINH CHỨNG CỨ GIÁN TIẾP KHÔNG TỰ NÓ LÀM RÕ ĐƯỢC NGAY TÌNH TIẾT CỦA ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH. PHẢI KẾT HỢP VỚI CÁC CHỨNG CỨ KHÁC CHỨNG CỨ GỐC RÚT RA TỪ NGUỒN ĐẦU TIÊN PHẢN ÁNH THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC DÂN SỰ CHỨNG CỨ SAO CHÉP ĐƯỢC THU THẬP KHÔNG PHẢI LÀ NGUỒN PHẢN ÁNH ĐẦU TIÊN, TRỰC TIẾP MÀ ĐƯỢC THU THẬP QUA KHÂU TRUNG GIAN 2. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH Tổng hợp những tình tiết có ý nghĩa để giải quyết vụ án cần được xác định trong quá trình chứng minh YÊU CẦU CỦA NGUYÊN ĐƠN YÊU CẦU CỦA BỊ ĐƠN VÀ NGƯỜI CÓ QL- NVLQ NÓI CHUNG TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT, SỰ KIỆN TRONG VỤ ÁN ĐỀU PHẢI CHỨNG MINH TRỪ NHỮNG TÌNH TIẾT SỰ KIỆN KHÔNG CẦN PHẢI CHỨNG MINH NHỮNG TÌNH TIẾT SỰ KIỆN KHÔNG CẦN PHẢI CHỨNG MINH • Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Tòa án thừa nhận; • Những tình tiết sự kiện đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật. • Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chứng, chứng thực 3. Xác định chứng cứ - định hướng cho hoạt động thu thập chứng cứ của Luật sư NGUỒN CHỨNG CỨ - Điều 82 BLTTDS năm 2004; - Hướng dẫn tại mục 2, phần 2 Nghị quyết số 04/NQ-HĐTP ngày 17/09/2005 của Hội đồng thẩm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn Tối cao; - Khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLTTDS bổ sung nguồn chứng cứ mới là “Thẩm định giỏ tài sản”. 3. XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 83 BLTTDS KHOẢN 1 CÁC TÀI LIỆU ĐỌC ĐƯỢC NỘI DUNG ĐƯỢC COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU LÀ BẢN CHÍNH HOẶC BẢN SAO CÓ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP PHÁP HOẶC DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CUNG CẤP, XÁC NHẬN KHOẢN 2 CÁC TÀI LIỆU NGHE ĐƯỢC, NHÌN ĐƯỢC ĐƯỢC COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU ĐƯỢC XUẤT TRÌNH KÈM THEO VĂN BẢN XUẤT XỨ CỦA TÀI LIỆU ĐÓ HOẶC VĂN BẢN VỀ SỰ VIỆC LIÊN QUAN TỚI VIỆC THU ÂM, THU HÌNH ĐÓ KHOẢN 3 VẬT CHỨNG PHẢI LÀ HIỆN VẬT GỐC LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC KHOẢN 4 LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ, LỜI KHAI CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG ĐƯỢC COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU ĐƯỢC GHI BẰNG VĂN BẢN, BĂNG GHI ÂM, ĐĨA GHI ÂM HOẶC KHAI BẰNG LỜI TẠI PHIÊN TÒA 3. XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 83 BLTTDS KHOẢN 5 KẾT LUẬN TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU VIỆC GIÁM ĐỊNH ĐÓ ĐƯỢC TIẾN HÀNH ĐÚNG THỦ TỤC DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH KHOẢN 6 BIÊN BẢN GHI KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ ĐƯỢC COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU VIỆC THẨM ĐỊNH ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO ĐÚNG THỦ TỤC DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VÀ CÓ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH 3. XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 83 BLTTDS KHOẢN 7 TẬP QUÁN ĐƯỢC COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU ĐƯỢC CỘNG ĐỒNG NƠI CÓ TẬP QUÁN THỪA NHẬN KHOẢN 8 KẾT QUẢ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐƯỢC COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO THỦ TỤC DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH HOẶC VĂN BẢN DO CHUYÊN GIA VỀ GIÁ CUNG CẤP 3. XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 83 BLTTDS 4. THU THẬP - SỬ DỤNG CHỨNG CỨ TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP CHỨNG CỨ QUÁ TRÌNH CHỨNG MINH HOẠT ĐỘNG THU THẬP CHỨNG CỨ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU CHỨNG CỨ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ SỬ DỤNG CHỨNG CỨ TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH 4.1. NGHĨA VỤ CHỨNG MINH NGHĨA VỤ CUNG CẤP CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH THUỘC VỀ ĐƯƠNG SỰ ĐIỀU 79 BLTTDS ĐIỀU 7 LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BLTTDS Cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn cho đương sự, Toà án, Viện kiểm sát tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu giữ, quản lý khi có yêu cầu của đương sự, Toà án, Viện kiểm sát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; trong trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản cho đương sự, Toà án, Viện kiểm sát biết và nêu rõ lý do của việc không cung cấp được tài liệu, chứng cứ. 4.2. THU THẬP CHỨNG CỨ TRONG TRƯỜNG HỢP XÉT THẤY TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ CÓ TRONG HỒ SƠ VỤ VIỆC DÂN SỰ CHƯA ĐỦ CƠ SỞ ĐỂ GIẢI QUYẾT THÌ THẨM PHÁN YÊU CẦU ĐƯƠNG SỰ GIAO NỘP BỔ SUNG TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ. ĐIỀU 85 BLTTDS TRONG TRƯỜNG HỢP DO BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ QUY ĐỊNH THẨM PHÁN CÓ THỂ TIẾN HÀNH MỘT HOẶC MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ THU THẬP CHỨNG CỨ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU CHỨNG CỨ TÌM Ý TƯỞNG PHÁP LÝ MÃ HÓA THÔNG TIN PHÁP LÝ NHẬN THÔNG TIN PHÁP LÝ GIẢI MÃ THÔNG TIN ĐÓ HIỂU THÔNG TIN PHÁP LÝ NHẬN THỨC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ???? MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU THẬP CHỨNG CỨ 1. LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ, NGƯỜI LÀM CHỨNG 2. ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN ĐỐI CHẤT GIỮA ĐƯƠNG SỰ VỚI NHAU, ĐƯƠNG SỰ VỚI NGƯỜI LÀM CHỨNG 3. ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH 4. ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN, YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU THẬP CHỨNG CỨ 5. ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN XEM XÉT THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ 6. ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN ỦY THÁC THU THẬP, XÁC MINH TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 7. ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN YÊU CẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÁ NHÂN CUNG CẤP TÀI LIỆU ĐỌC ĐƯỢC, NGHE ĐƯỢC, NHÌN ĐƯỢC HOẶC HIỆN VẬT KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GQ VỤ VIỆC DÂN SỰ 4.3. THU THẬP CHỨNG CỨ VÀ CƠ SỞ ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ CHỨNG CỨ ĐƯỢC THU THẬP NHỮNG TÌNH TIẾT, SỰ KIỆN CẦN LÀM RÕ NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NỘI DUNG NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ KẾT LUẬN CUNG CẤP CHỨNG CỨ THU THẬP CHỨNG CỨ NGHIÊN CỨU CHỨNG CỨ ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ ĐÁNH GIÁ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ THẬT KHÁCH QUAN PHẢI CỤ THỂ, ĐẦY ĐỦ, TOÀN DIỆN VÀ CHÍNH XÁC MỤC ĐÍCH THU THẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨNG CỨ CÁI ĐÍCH CỦA CON ĐƯỜNG ĐI TÌM SỰ THẬT KHÁCH QUAN Chân thành Cảm ơn