Luật học - Tổng quan về luật sư và nghề luật sư

NỘI DUNG 1. Sơ lược quá trình ra đời và phát triển của luật sư và nghề luật sư 2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của luật sư và nghề luật sư 3. Thực trạng và triển vọng phát triển của luật sư và nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

pdf22 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luật học - Tổng quan về luật sư và nghề luật sư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG QUAN Về luật sư và nghề luật sư NỘI DUNG 1. Sơ lược quá trình ra đời và phát triển của luật sư và nghề luật sư 2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của luật sư và nghề luật sư 3. Thực trạng và triển vọng phát triển của luật sư và nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay 1. Sơ lược quá trình ra đời và phát triển của luật sư và nghề luật sư Luật sư và nghề luật sư Ra đời khi nào ? Phát triển ra sao ? Những yếu tố nào tác động tới quá trình lịch sử đó 1.1. Trên phạm vi thế giới i) Trước Công nguyên vài thế kỷ, tại các quốc gia cổ đại ở châu Âu, xuất hiện những người chuyên biện hộ giúp những người bị kết tội hoặc bị áp bức, bất công; ii) Cho đến những thế kỷ đầu sau Công nguyên, tại một số quốc gia phong kiến châu Âu, chính thức xuất hiện người BIỆN HỘ, được quyền biện hộ, bào chữa cho những người khác tại Tòa án; iii) Tuy nhiên, từ khoảng cuối thế kỷ thứ VII trở đi, khi các quốc gia phong kiến ( cả ở châu Âu và châu A ) trở lên phản động và thủ tiêu các quyền tự do, dân chủ của người dân, sự biện hộ hoặc bào chữa tại các Tòa án không có hoặc bị hạn chế nên LS và nghề LS không phát triển. iv) Chỉ khi xuất hiện các nhà nước tư sản tại châu Âu và Bắc Mỹ vào cuối thế kỷ thứ XVI trở đi, với việc ghi nhận và thực thi các giá trị dân chủ, trong đó có quyền bào chữa của công dân, LS và nghề LS mới thực sự phát triển v) Theo sự phát triển của chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội và xu hướng toàn cầu hóa trên thế giới, LS và nghề LS ngày càng phát triển, có vai trò vô cùng quan trọng, không thể thiếu được trong tiến trình phát triển của nhân loại. vi) Ngày nay, nghề LS ở mọi nơi trên thế giới được coi là một nghề dịch vụ pháp lý, với phạm vi hành nghề hết sức rộng rãi. 1.2. Ở Việt Nam i) Trong thời kỳ Bắc thuộc, giống như ở Trung quốc và nhiều nước châu Á khác, người dân không có những quyền tự do, dân chủ nên không xuất hiện những người chuyên biện hộ hoặc bào chữa; ii) Trong thời kỳ phong kiến độc lập và tự chủ, đặc biệt là từ triều đại Hậu Lê trở đi, người dân đã ít nhiều có quyền khiếu nại, quyền đi kiện, quyền bào chữa nên đã xuất hiện những người giúp dân thực hiện các quyền này, gọi là THẦY KIỆN, THẦY CUNG, THẦY CÃI . iii) Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp độc quyền về LS và nghề LS ở Đông Dương; iv) Năm 1930, Tổng thống Pháp ký Sắc lệnh thành lập các Luật sư đoàn bên cạnh các Tòa án ở Đông Dương, chính thức xác lập các tổ chức luật sư ở Việt Nam; việc đào tạo các luật sư của Việt Nam bắt đầu được thực hiện. v) Sự ra đời của nước VNDCCH ra đời ( 1945 ), với bản chất tự do, dân chủ được tuyên bố và ghi nhận trong Tuyên ngôn độc lập, Hiến pháp 1946 và các đạo luật, LS và nghề LS đã có cơ hội phát triển; vi) Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử, ở miền Bắc cho đến năm 1975 và ở trên cả nước những năm sau 1975, LS và nghề LS chưa được quan tâm; vii) Chỉ sau khi có công cuộc đổi mới, LS và nghề LS mới được quan tâm phát triển, đánh dấu bằng sự ra đời của Pháp lệnh tổ chức LS năm 1987 vii) Sau Pháp lệnh tổ chức luật sư 1987, các Đoàn luật sư được thành lập; đội ngũ luật sư phát triển nhanh chóng về số lượng; viii) Năm 2001, Pháp lệnh luật sư được ban hành thay thế cho Pháp lệnh tổ chức luật sư năm 1987; đội ngũ luật sư phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng; ix) Năm 2006, Luật Luật sư được ban hành; Năm 2009, Liên đoàn Luật sư Việt Nam được thành lập. LS và nghề LS ra đời xuất phát từ nhu cầu bênh vực và bảo vệ cho những người bị áp bức, bất công; gắn chặt với định chế DÂN CHỦ. Ở đâu mà nhà nước thực thi các quyền tự do, dân chủ cho người dân, ở đó LS và nghề LS mới có khả năng phát triển. Thiên chức của người LS là đấu tranh và bảo vệ cho CÔNG LÝ và các giá trị DÂN CHỦ 2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của LS và nghề LS 2.1. Khái niệm luật sư Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, được cơ quan có thẩm quyền công nhận, hành nghề dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan và tổ chức theo quy định của pháp luật. 2.2. Chức năng xã hội của luật sư Thông qua hoạt động nghề nghiệp, góp phần : i) Bảo vệ công lý; ii) Phát triển kinh tế; iii) Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 2.3. Khái niệm nghề luật sư Nghề LS là một nghề luật do luật sư tiến hành, bằng tri thức pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp thực hiện các dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan và tổ chức. 2.4. Đặc điểm nghề luật sư i) Là một nghề luật; ii) Do luật sư thực hiện; iii) Có tính chất dịch vụ; iv) Có tính nhân bản sâu sắc. 2.5. PHẠM VI HÀNH NGHỀ Tham gia tố tụng Đại diện ngoài tố tụng Tư vấn pháp luật Dịch vụ khác 2.6. Nguyên tắc hành nghề 1) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; 2) Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; 3) Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan; 4) Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; 5) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư. 3. Thực trạng và triển vọng phát triển của LS và nghề LS ở Việt Nam hiện nay 3.1. Thực trạng Số lượng i) Cả nước hiện nay có trên hơn 7200 luật sư, tăng 250% so với trước năm 2006 ( và có khoảng gần 3500 người đang tập sự ); trên 2900 tổ chức hành nghề luật sư; ii) Có 63/63 tỉnh, thành phố có Đoàn Luật sư; iii) Tỉ lệ trên số dân : - Singapo : 1/1000; Thailan : 1/1500; Mỹ : 1/250; châu Âu : 1/1000 đến vài 000 - Việt Nam : 1/12.500 3.1. Thực trạng Chất lượng i) Phân bố không đều; ii) Yếu về chất lượng; iii) Còn nhiều cản trở đến việc thực hiện các hoạt động nghề nghiệp của luật sư 3.2. Triển vọng phát triển Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển i) Nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý ngày càng tăng; ii) Xã hội ngày càng coi trọng; iii) Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm ( chính sách, pháp luật, thể chế, đào tạo .); iv) Môi trường quốc tế và trong nước ngày càng thuận lợi; v) Được đào tạo và có nhiều điều kiện thuận lợi để hành nghề
Tài liệu liên quan