Ôn tập kinh tế chính trị (phần 2)

Tài liệu ôn tập Kinh tế chính trị http://timtailieu.vn/tai-lieu/preview-5391/ \doc\2012\10\15\tai_lieu_on_tap_kinh_te_chinh_tri_LCHoc_20121015123255_18338.pdf Type: pdf

pdf17 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 1617 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập kinh tế chính trị (phần 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KINH TEÁ CHÍNH TRÒ B Caâu 1: A – Tính taát yeáu khaùch quan vaø lôïi ích cuûa vieäc duy trì vaø phaùt trieån nhieàu thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta: _ Thaønh phaàn kinh teá laø 1 kieåu saûn xuaát kinh doanh gaén lieàn vôùi 1 hình thöùc toå chöùc kinh teá nhaát ñònh vaø nhöõng cheá ñoä sôû höõu nhaát ñònh veà tö lieäu saûn xuaát. _ Cô sôû toàn taïi cuûa nhieàu thaønh phaàn kinh teá chính laø söï ña daïng hoùa quan heä sôû höõu. _ Nöôùc ta hieän nay coù 5 thaønh phaàn kinh teá: + Kinh teá nhaø nöôùc + Kinh teá hôïp taùc xaõ. + Kinh teá tö baûn nhaø nöôùc. + Kinh teá tö baûn (kinh teá tö nhaân) + Kinh teá caù theå tieåu chuû. _ Trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû nöôùc ta phaûi duy trì vaø phaùt trieån nhieàu thaønh phaàn kinh teá vì 2 lyù do: + Xuaát phaùt töø tính keá thöøa trong hoaït ñoäng kinh teá vaø ñaëc ñieåm caûi taïo XHCN veà quan heä saûn xuaát trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH. • Tính keá thöøa hoaït ñoäng kinh teá bieåu hieän ôû choã tröôùc khi ta böôùc vaøo thôøi kyø quaù ñoä thì ñaõ coù saün caùc quaù trình saûn xuaát kinh doanh : döïa treân cheá ñoä tö höõu nhö : saûn xuaát cuûa caùc nhaø tö baûn, saûn xuaát cuûa tieåu noâng, thôï thuû coâng, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa tieåu thöông, tieåu chuû. Ban ñaàu böôùc vaøo TKQD neáu xoaù boû ngay nhöõng quaù trình saûn xuaát kinh doanh ñoù thì ñôøi soáng xaõ hoäi seõ bò huûy dieät, coøn neáu chuyeån ngay thaønh kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá hôïp taùc thì seõ khoâng thích öùng ñöôïc kòp thôøi vaø laøm cho saûn xuaát kinh doanh keùm hieäu quaû, trì treä, thaäm chí laø bò tan raõ. Noùi toùm laïi , xöû lyù nhö treân seõ laøm saûn xuaát vaø ñôøi soáng bò ñaûo loän, khoâng coù caùch naøo khaùc laø phaûi laøm cho caùc quaù trình saûn xuaát kinh doanh ñoù ñöôïc keá thöøa, löu laïi vaø ñöôïc tieáp dieãn bình thöôøng. • Coøn ñaëc ñieåm caûi taïo XHCN ñöôïc theå hieän ngay thôøi kyø ñaàu cuûa thôøi kyø quaù ñoä thì ñaõ coù moät soá: kinh teá nhaø nöôùc, kinh teá hôïp taùc, kinh teá TB nhaø nöôùc. Tieáp theo, qua quaù trình xaây döïng môùi, quaù trình coù moät soá chuû kinh doanh tö nhaân chuû ñoäng keát hôïp vôùi nhaø nöôùc hoaëc hôïp taùc laøm aên theo tính chaát taäp theå vaø theo quaù trình ñoù kinh teá nhaø nöôùc, kinh teá hôïp taùc vaø kinh teá TB nhaø nöôùc seõ ngaøy caøng môû roäng ra, ngaøy caøng cuûng coá vaø phaùt trieån vaø chieám tyû leä ngaøy caøng lôùn trong neàn kinh teá quoác daân. Noù chính laø caûi taïo XHCN trong TKQÑ. Tuy nhieân, muoán quaù trình naøy coù hieäu quaû, muoán giaønh thaéng lôïi thaät söï trong quaù trình phaùt trieån thì phaûi laø quaù trình dieãn bieán laâu daøi ñi daàn daàn töøng böôùc cho phuø hôïp thöïc teá. Nhö vaäy, nhìn chung trong 1 thôøi gian laâu daøi phaûi coù nhieàu kieåu saûn xuaát kinh doanh khaùc nhau cuøng toàn taïi, vaän ñoäng vaø taùc ñoäng qua laïi ñeå cuøng phaùt trieån, ñoù chính laø quaù trình duy trì vaø phaùt trieån nhieàu thaønh phaàn kinh teá. • Phaûi phuø hôïp vôùi yeâu caàu quy luaät: quan heä saûn xuaát phuø hôïp tính chaát, trình ñoä phaùt trieån cuûa llsx bôûi vì trong TKQÑ leân CNXH nhaát laø buoåi ñaàu thì llsx phaùt trieån chöa cao, thaäm chí noù coøn thaáp keùm, maø llsx thaáp keùm thì ñoàng thôøi khoâng ñoàng ñeàu (coù quaù trình saûn xuaát kinh doanh coù trình ñoä hieän ñaïi, coù choã trình ñoä laïc haäu, choã saûn xuaát lôùn, choã saûn xuaát nhoû…). Vôùi traïng thaùi llsx nhö vaäy ñoùi hoûi cuõng phaûi coù qhsx ña daïng döïa treân nhieàu loaïi quan heä saûn xuaát khaùc nhau thì môùi thích öùng ñöôïc vôùi llsx moät caùch linh ñoäng => Vieäc duy trì vaø phaùt trieån nhieàu thaønh phaàn kinh teá trong TKQÑ leân CNXH cuûa ta mang laïi raát nhieàu lôïi ích: 9 Coù theå lôïi duïng ñöôïc caùc theá maïnh cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá tö höõu nhö : söùc maïnh veà voán lieáng, cung caáp vieäc laøm, giaûi quyeát thaát nghieäp, saûn phaåm cung caáp cho thò tröôøng vaø cho xaõ hoäi; rieâng thaønh phaàn kinh teá TB thì coøn moät soá theá maïnh khaùc nhö trình ñoä KTCN hieän ñaïi, kinh nghieäm quaûn lyù cuûa caùc doanh nghieäp saûn xuaát lôùn, kinh nghieäm phaùt trieån vaø vaän duïng quan heä thò tröôøng, quan heä haøng tieàn, kinh nghieäm xaây döïng vaø vaän duïng phaùp luaät phuø hôïp kinh teá thò tröôøng, coù saün caùc moái quan heä kinh teá vôùi TB nöôùc ngoaøi. 9 Noù taïo ra ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån kinh teá haøng hoùa, kinh teá thò tröôøng vì ñieàu kieän hieän nay maø trong TKQÑ noùi chung, duy trì vaø phaùt trieån nhieàu thaønh phaàn kinh teá theå hieän phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi ñöôïc phaùt trieån, ñoàng thôøi laøm cho doanh nghieäp trong neàn kinh teá quoác daân taêng saûn löôïng, ña daïng hoùa veà chuûng loaïi vaø ñaûm baûo ñöôïc tính töï chuû (tính ñoäc laäp töông ñoái) giöõa chuùng. 9 Trong ñieàu kieän chuyeån töø neàn kinh teá taäp trung, quan lieâu, bao caáp sang neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng thì vieäc duy trì vaø phaùt trieån nhieàu thaønh phaàn kinh teá seõ giaûi phoùng moïi llsx, taän duïng ñöôïc moïi tieàm naêng, phaùt huy ñöôïc moïi nguoàn löïc hoaït ñoäng kinh teá cuûa ñaát nöôùc. B – Noäi dung, vò trí, xu höôùng vaän ñoäng cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá trong TKQÑ cuûa nöôùc ta: 1/ Noäi dung, vò trí cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá: a) Kinh teá nhaø nöôùc: laø 1 thaønh phaàn kinh teá döïa treân cheá ñoä sôû höõu toaøn daân veà llsx ñang mang hình thöùc laø sôû höõu nhaø nöôùc : tröôùc ñaây, quan nieäm veà kinh teá nhaø nöôùc , ngöôøi ta chæ nghó ñeán doanh nghieäp nhaø nöôùc (xn quoác doanh). Hieän nay, khaùi nieäm kinh teá nhaø nöôùc ñöôïc môû roäng ra thuoäc kinh teá nhaø nöôùc, ngoaøi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc keå caû ngaân haøng thöông maïi coøn coù moät soá ñoái töôïng khaùc: nguoàn voán ñöôïc nhaø nöôùc ñaàu tö vaøo caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc baèng caùch mua coå phieáu, traùi phieáu vaø lieân doanh, lieân keát bao goàm taát caû caùc taøi saûn cuûa nhaø nöôùc, taøi saûn coâng naèm trong caùc cô quan: ñaûng, chính quyeàn, ñoaøn theå, caùc toå chöùc chính trò, xaõ hoäi …(tröôøng hoïc, beänh vieän…), ñaëc bieät trong ñoù coù ngaân saùch nhaø nöôùc, quõy döï tröõ cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc vaø caùc quyõ baûo hieåm, taøi nguyeân thieân nhieân, uy tín cuûa nhaø nöôùc. _ Rieâng doanh nghieäp nhaø nöôùc hieän nay phaân chia -> 3 loaïi: + Dn ñaûm baûo an ninh quoác phoøng: saûn xuaát vuõ khí, laø doanh nghieäp khoâng nhaèm muïc ñích lôïi nhuaän. + Dn coâng ích: caâu laïc boä, nhaø vaên hoùa, khoâng nhaèm muïc ñích lôïi nhuaän. + Dn kinh doanh: doanh nghieäp nhaèm muïc ñích kinh teá _ Kinh teá nhaø nöôùc coù vai troø, vò trí quan troïng trong neàn kinh teá quoác daân, noù ñoùng vai troø chuû ñaïo trong neàn kinh teá quoác daân ngay töø ñaàu, sôû dó noù nhö vaäy vì nhöõng lyù do: + Kinh teá nhaø nöôùc thöôøng ñöôïc theå hieän -> nhöõng doanh nghieäp coù quy moâ lôùn vaø hieän ñaïi, hôn nöõa noù chieám lónh caùc vò trí then choát cuûa neàn kinh teá: gtvt, ngaân haøng, baûo hieåm, CN naëng (ñieän, nöôùc, daàu khí, hoùa chaát, vlxd…) + Noù döïa treân cheá ñoä sh nhaø nöôùc, maø neáu trieån khai ñöôïc toát ñeå baûo ñaûm ñuùng baûn chaát toát ñeïp cuûa noù, noù taïo ra qhsx tieán boä xaõ hoäi ñeå taïo ñieàu kieän cho llsx phaùt trieån nhanh choùng. + Noù laø löïc löôïng tröïc tieáp naèm trong tay nhaø nöôùc, cho neân trong nhieàu tröôøng hôïp noù ñöôïc nhaø nöôùc hoã trôï moät caùch tröïc tieáp ñeå phaùt trieån. _ Tuy nhieân, hieän nay, vai troø chuû ñaïo cuûa kinh teá nhaø nöôùc cuûa chuùng ta vaãn coøn nhöõng haïn cheá. Nhö vaäy, tröôùc maét laø phaûi noã löïc phaán ñaáu ñeå naâng cao vai troø chuû ñaïo cuûa nhaø nöôùc theo tinh thaàn vöôn leân ñeå theå hieän vai troø chuû ñaïo baèng chính söùc maïnh cuûa mình. Kinh teá nhaø nöôùc chæ thöïc söï ñoùng vai troø chuû ñaïo khi maø noù laøm göông cho caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc nhö: + Tröôùc heát phaûi laøm göông veà hieäu quaû saûn xuaát, chaát löôïng. + Laøm göông veà tính chaát tieán boä, vaên minh trong quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi ngay trong quaù trình saûn xuaát. b) Kinh teá hôïp taùc: laø thaønh phaàn kinh teá bao goàm: nhöõng ngöôøi lñ ñaõ töï ñoäng lieân keát laïi vôùi nhau ñeå keát hôïp söùc maïnh töøng thaønh vieân vôùi söùc maïnh caû coäng ñoàng nhaèm giaûi quyeát toát hôn nhöõng vaán ñeà veà saûn xuaát kinh doanh vaø ñôøi soáng. _ Nhö vaäy, kinh teá hôïp taùc xeùt cho cuøng laø phaûi döïa treân cheá ñoä sh taäp theå veà tlsx. + Hôïp taùc hoùa: htaùc veà lao ñoäng. + Taäp theå hoùa: taäp theå veà voán lieáng vaø tlsx. + Hôïp taùc hoùa ñi tröôùc vaø taäp theå hoùa ñi sau. Taäp theå hoùa tlsx vaø voán lieáng ñöôïc thöïc hieän baèng caùch goùp coå phaàn ñeå kinh doanh chung. Con ñöôøng ñeå phaùt trieån kinh teá hôïp taùc töø hôïp taùc hoùa -> taäp theå hoùa ñöôïc goïi chung laø con ñöôøng hôïp taùc hoùa. _ Muoán hôïp taùc hoùa thaønh coâng thì ñaûm baûo caùc nguyeân taéc sau: töï nguyeän, bình ñaúng, cuøng coù lôïi vaø quaûn lyù daân chuû. c) Kinh teá TB nhaø nöôùc: laø thaønh phaàn kinh teá trong ñoù nhaø nöôùc keát hôïp kinh doanh vôùi caùc nhaø TB trong vaø ngoaøi nöôùc, nhaø nöôùc thöôøng coù chöùc naêng veà kinh teá. Tuy nhieân, tröôùc ñaây, nhaø nöôùc chæ can thieäp kinh teá töø ngoaøi vaøo, hoaëc töø treân xuoáng, coøn trong CNTB nhaø nöôùc thì nhaø nöôùc trôû thaønh moät trong nhöõng nhaân toá caáu thaønh tröïc tieáp cuûa heä thoáng kinh teá (ñoàng sh). _ CNTB nhaø nöôùc trong CNTB laø CNTB ñoäc quyeàn nhaø nöôùc, ôû ñaây nhaø nöôùc bò phuï thuoäc vaøo caùc nhaø TB, coøn CNTB nhaø nöôùc trong thaønh phaàn kinh teá TB nhaø nöôùc trong TKQÑ thì nhaø nöôùc ñoùng vai troø chi phoái laõnh ñaïo. _ Kinh teá TB nhaø nöôùc (trong TKQÑ) döïa treân hai cheá ñoä sh laø : sh nhaø nöôùc vaø sh TBCN veà tlsx tröôùc ñaây, kinh teá TB nhaø nöôùc ôû nöôùc ta toàn taïi döôùi hình thöùc laø caùc xn coâng tö hôïp doanh, maø thöïc chaát laø tn ñaõ laøm cho noù thaønh xn quoác doanh, töùc CNTB nhaø nöôùc chæ toàn taïi moät caùch hình thöùc, töùc laø vi phaïm luaät hôïp doanh. Baây giôø ta phaûi söõa chöõa sai laàm ñoù: phaûi toân troïng luaät hôïp doanh, laøm nhö vaäy ta môùi ñoäng vieân ñöôïc nhieät tình cuûa nhaø TB, töø ñoù caùc doanh nghieäp kinh teá nhaø nöôùc môùi hoaït ñoäng coù hieäu quaû. d) Kinh teá TB tö nhaân: laø thaønh phaàn kinh teá döïa treân cheá ñoä tö höõu TBCN veà tlsx coù quan heä boùc loät gttdö, coù quan heä chuû TB_coâng nhaân laøm thueâ. Tuy nhieân, vì noù toàn taïi trong TKQÑ leân CNXH cho neân tính chaát vaø trình ñoä boùc loät gttdö bò haïn cheá laïi trong phaïm vi phaùp luaät cho pheùp. 2/ Xu höôùng vaän ñoäng cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá trong TKQÑ leân CNXH ôû nöôùc ta: a) Tröôùc heát ta thaáy raèng caùc thaønh phaàn kinh teá trong TKQÑ leân CNXH cuøng toàn taïi, cuøng vaän ñoäng, cuøng tñoäng qua laïi ñeå cuøng phaùt trieån vôùi nhau, ñthôøi ñoù laø quaù trình tñoäng qua laïi coù t/c 2 maët: vöøa> < bôûi vì noù döõa vaøo caùc quan heä sôû höõu khaùc nhau veà tlsx, caùc thaønh phaàn kinh teá coù söï khaùc nhau veà baûn chaát xaõ hoäi tröïc tieáp daãn ñeán coù söï khaùc nhau veà lôïi ích cuûa doanh nghieäp, ñoàng thôøi giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá thoáng nhaát ôû choã laø cuøng phaûi naèm trong heä thoáng phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi, keát quaû hoaït ñoäng cuûa hoï phaûi ñöôïc thò tröôøng, ncaàu xaõ hoäi chaáp nhaän ñeå ñöôïc dung naïp, caáu thaønh laø 1 boä phaän trong neàn KTQD, hôn nöõa caùc doanh nghieäp cuûa caùc TPKT ñeàu phaûi chòu söï quaûn lyù kinh teá cuûa nhaø nöôùc, höôùng veà CNXH vaø caøng veà sau coøn phaûi chòu söï tñ bôûi vai troø chuû ñaïo cuûa TPKT nhaø nöôùc. Toùm laïi caùc TPKT xeùt ñeán phaûi hoaït ñoäng theo muïc tieâu cuûa TKQÑ leân CNXH vaø maët thoáng nhaát laø cô baûn (chuû yeáu). b) Töø 2 maët >< vaø thoáng nhaát nhö on, caùc TPKT trong TKQÑ phaûi vaän ñoäng vaø phaùt trieån theo ñöôøng höôùng nhö sau: Moãi TPKT ñeàu phaûi taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån maïnh LLSX (tcöôøng TLSX veà soá löôïng vaø chaát löôïng, söùc lao ñoäng ngaøy caøng naâng cao trình ñoä, phaân coâng lao ñoäng, caùch toå chöùc quaûn lyù trong doanh nghieäp daãn ñeán hieäu quaû kinh doanh phaùt trieån, taêng naêng suaát). Khi LLSX cuûa caùc TPKT phaùt trieån ñeán trình ñoä nhaát ñònh thì giöõa caùc TPKT seõ gaëp nhau, va chaïm nhau veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh treân thò tröôøng seõ daãn ñeán tình theá vöøa caïnh tranh, vöøa hôïp taùc daãn ñeán phaùt sinh nhu caàu lieân keát, lieân doanh veà kinh teá, trong ñieàu kieän ñoù thì caùc TPKT coù khaû naêng vaø ñieàu kieän thuaän lôïi hôn ñoái vôùi lieân doanh, lieân keát kinh teá, seõ coù ñieàu kieän phaùt trieån nhanh hôn: tröôùc heát laø TPKT nhaø nöôùc, tieáp laø TPKT hôïp taùc, ñaëc bieät laø kinh teá nhaø nöôùc, cuoái cuøng thì taát caû caùc TPKT töï khaéc laø phaûi xoay quanh TPKT nhaø nöôùc, hoaït ñoäng theo höôùng hoaït ñoäng doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø chuyeån hoùa töøng böôùc tieán tôùi KT nhaø nöôùc. Caâu 2: CNH, HÑH neàn kinh teá quoác daân laø 1 nhieäm vuï troïng taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH. A – Tính taát yeáu khaùch quan cuûa quaù trình CNH, HÑH neàn KTQD ôû nöôùc ta: CNH laø 1 quaù trình chuyeån bieán caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh dòch vuï vaø quaûn lyù KTXH töø cheá ñoä lao ñoäng thuû coâng laø chuû yeáu sang choã söû duïng söùc lao ñoäng 1 caùch phoå bieán gaén vôùi coâng ngheä, phieân tieän, pp hieän ñaïi ñeå laøm cho hoaït ñoäng cuûa neàn kinh teá coù naêng suaát vaø hieäu quaû cao hôn. Nhö vaäy, quaù trình CNH phaûi ñöôïc hieåu 1 caùch toaøn dieän: tröôùc heát phaûi chuyeån neàn kinh teá noâng nghieäp laïc haäu naêng suaát thaáp tieán tôùi neàn kinh teá CN hñaïi, nsuaát cao, ñoàng thôøi töø ñoù thay ñoåi tính chaát vaø phöùc taïp hoaït ñoäng cho all lónh vöïc saûn xuaát xaõ hoäi. Thöïc chaát cuûa quaù trình CNH laø quaù trình taïo ra csvc kyõ thuaät hieän ñaïi vaø moïi yeáu toá hieän ñaïi khaùc cuûa llsx ñeå laøm cho neàn kinh teá coù 1 söï thay ñoåi veà chaát, sau ñoù then choát nhaát laø quaù trình thay theá lao ñoäng TC = lao ñoäng söû duïng maùy moùc. Moãi 1 pthöùc saûn xuaát ñeàu phaûi coù 1 cô sôû vaät chaát kyõ thuaät töông öùng cs vs kthuaät cuûa CNXH phaûi laø neàn ñaïi CN cô khí hoaù tieán leân töï ñoäng hoùa vaø coù cô caáu hoaøn chænh hôn so vôùi cs vc kthuaät cuûa CNTB ñeå phuïc vuï, ñaûm baûo cho muïc tieâu daân giaøu nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh ñöôïc hieän thöïc hoùa ngaøy caøng ñaày ñuû. Trong ñieàu kieän hieän nay khi noùi ñeán cs vc kthuaät cuûa CNXH, chuùng ta caàn ñaëc bieät quan taâm ñeán tính chaát hieän ñaïi hoùa cuûa noù. Hieän nay, chuùng ta ñang ôû TKQÑ leân CNXH, töø 1 neàn kinh teá noùi chung coøn laïc haäu, veà cô baûn vaãn laø neàn kinh teá noâng nghieäp döïa treân kthuaät TC laø phoå bieán (döïa treân coâng cuï caàm tay) vaø tính chaát saûn xuaát nhoû neân coøn naëng neà, do ñoù muoán tieán leân CNXH thì chuùng ta phaûi tieán haønh quaù trình CNH, HÑH ñaát nöôùc ñeå xaây döïng cs vc kthuaät cuûa xaõ hoäi. Töø ñoù taïo ra kinh teá CN hñaïi thay theá neàn kinh teá noâng nghieäp laïc haäu. Ñoù laø lí do ngay töø ÑH Ñaûng laàn III 1960, Ñaûng ta khaúng ñònh CNH laø nhieäm vuï troïng taâm trong suoát TKQÑ vaø hieän nay chuùng ta tieáp tuïc khaúng ñònh quan ñieåm ñoù. B – Taùc duïng CNH, HÑH: _ Taïo ra ñieàu kieän vc ñeå llsx coù thay ñoåi veà chaát töø ñoù ñeå naâng cao ñôøi soáng ndaân: vc vaø tinh thaàn. _ Taïo ra ñieàu kieän vc ñeå cuûng coá, môû roäng vaø phaùt trieån quan heä saûn xuaát XHCN. _ Taïo ñieàu kieän vc cho khoái lieân minh coâng – noâng – tri thöùc trôû thaønh vöõng chaéc vaø phaùt trieån theo höôùng vaên minh hieän ñaïi. _ Taïo ñieàu kieän vc ñeå cho nhaø nöôùc thöïc hieän ñöôïc vaø naâng cao ñöôïc chöùc naêng quaûn lyù kinh teá xaõ hoäi. _ Cung caáp ñieàu kieän vc ñeå cuûng coá vaø phaùt trieån coâng taùc an ninh vaø quoác phoøng. _ Cung caáp ñieàu kieän vc ñeå chuùng ta laøm toát,phaùt trieån toát quan heä kinh teá ñoái ngoaïi. Caâu 3: Muïc tieâu vaø quan ñieåm môùi (cô baûn) cuûa quaù trình CNH HÑH neàn KTQD trong TKQÑ ôû VN A – Muïc tieâu: 1/ Muïc tieâu laâu daøi: Xaây döïng cs vc kthuaät cuûa CNXH, töø ñoù ñeå phaùt trieån maïnh llsx keùo theo laø caûi taïo quan heä saûn xuaát theo höôùng XHCN ñeå naâng cao naêng suaát lao ñoäng keát quaû vaø hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh, caûi thieän ñôøi soáng cuûa ndaân vaø cuoái cuøng ñeå phuïc vuï cho muïc tieâu noùi cuûa TKQÑ: “daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh”. 2/ Muïc tieâu trung haïn: Döï kieán naêm 2020 thì chuùng ta phaûi bieán VN cô baûn thaønh 1 nöôùc CN. 3/ Muïc tieâu tröôùc maét: Döï kieán naêm 2000 phaûi taïo ra nhöõng tieàn ñeà caàn thieát ñeå baét ñaàu böôùc vaøo TK 21 ñeå coù theå tieán haønh CNH 1 caùch tröïc tieáp vaø maïnh meõ. Cuï theå laø laøm GDP/ñaàu ngöôøi vaøo naêm 2000 ñaït 400USD, töùc laø gaáp ñoâi so vôùi naêm 1990. B – Quan ñieåm môùi: + Cuûng coá phaùt trieån tính chaát ñoäc laäp, töï chuû cuûa neàn kinh teá ñi ñoâi vôùi môû roäng, hôïp taùc qteá, ña daïng hoùa, ña phöông hoùa quan heä kinh teá ñoái ngoaïi (ña daïng hoùa veà hình thöùc). Tröôùc heát, qua quaù trình CNH, phaûi thieát laäp, xaây döïng cho ñöôïc 1 soá ngaønh ngheà, doanh nghieäp coù tính chaát muõi nhoïn, ñoù laø nhöõng vò trí coù yù nghóa qui ñònh ñoái vôùi quoác teá daân sinh, laø nhöõng maët haøng coù giaù trò kinh teá raát cao trong xk, coù soá löôïng lôùn, coù lôïi theá töông ñoái vaø tuyeät ñoái. Maët khaùc, ñeå tích cöïc, tranh thuû hôïp taùc quoác teá, phaân coâng lao ñoäng qteá ñeå toå chöùc saûn xuaát vaø tieâu duøng vôùi hieäu quaû cao nhaát. + Phaûi xem CNH, HÑH neàn KTQD laø söï nghieäp cuûa toaøn daân, cuûa taát caû caùc thaønh phaàn kinh teá. + Phaûi laáy phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi laøm nhaân toá cô baûn cho quaù trình phaùt trieån nhanh choùng vaø beàn vöõng. + Khoa hoïc vaø coâng ngheä laø ñoäng löïc tröïc tieáp cuûa quaù trình CNH, HÑH neàn KTQD. + Phaûi laáy hieäu quaû KTXH laøm tieâu chuaån cô baûn ñeå löïa choïn vaø ñaùnh giaù ñoái vôùi caùc paùn veà KHCNgheä, veà saûn xuaát kinh doanh, veà ñaàu tö. + Keát hôïp kinh teá vôùi yeâu caàu ñaûm baûo an ninh, quoác phoøng. Caâu 4: Noäi dung cô baûn cuûa CNH, HÑH ôû nöôùc ta: _ Xd csvckt cuûa CNXH ñeå phaùt trieån llsx, roài töø ñoù caûi taïo ñöôïc quan heä saûn xuaát theo höôùng tieán boä ñeå naâng cao naêng suaát lao ñoäng, hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh, caûi thieän ñôøi soáng cuûa nhaân daân. Thöù nhaát, xaây döïng 1 neàn ñaïi CN cô khí hoaù tieán leân töï ñoäng hoùa phuø hôïp khaû naêng vaø nhu caàu cuûa ñaát nöôùc, phuø hôïp vôùi tính chaát cuûa thôøi ñaïi, khoâng nhaát thieát laø phaûi trieån khai taát caû moïi ngaønh CN maø chæ trieån khai nhöõng ngaønh CN thöïc söï mang laïi hieäu quaû KTXH cho ñaát nöôùc ( CN cô baûn, ccuï cho saûn xuaát NN, haøng tieâu duøng…). Treân cô sôû ñoù, keát hôïp vôùi phaân coâng lao ñoäng quoác teá, quan heä kinh teá ñoái ngoaïi ñeå trang bò caûi taïo kth hñaïi, cho toaøn boä neàn KTQD vaø moïi lónh vöïc hoaït ñoäng xaõ hoäi. Töø ñoù seõ caûi taïo coâng thöùc hoaït ñoäng, neà neáp laøm aên theo höôùng saûn xuaát lôùn, kth cao vaø coù kyû luaät CN chaët cheõ. Trong ñieàu kieän hieän nay, noäi dung 1 naøy phaûi quan taâm ñeán moái quan heä CNH phaûi tranh thuû gaén lieàn vôùi HÑH. _ Qtrình CNH, HÑH neàn KTQD cuõng laø quaù trình phaûi maïnh meõ heä thoáng phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi, phaân chia ngaønh ngheà coù saün thaønh ngaønh ngheà chi tieát hôn, xaùc laäp 1 soá ngaønh ngheà môùi hñaïi vaø ñoàng thôøi ñaây cuõng laø quaù trình laøm cho cô caáu kinh teá chuyeån dòch theo höôùng tieán boä (boä phaän caáu thaønh vaø quan heä tæ leä caáu thaønh cuûa caùc boä phaän caáu thaønh c
Tài liệu liên quan