Trắc nghiệm và đáp án môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Điểm : 1 Với một tài sản 850 triệu đồng, có chu kỳ sống 6 năm, chi phí khấu hao của năm thứ 3, áp dụng phương pháp khấu hao tổng số năm sẽ là: Chọn một câu trả lời a. 181.67 triệu b. 156.67 triệu c. 161.90 triệu d. 186.67 triệu Question 2 Điểm : 1 ____________là phân bổ một cách hệ thống chi phí mua tài sản cố định theo thời gian cho mục đích báo cáo tài chính, mục đích tính thuế hoặc cả hai. Chọn một câu trả lời a. Phân bổ chi phí đầu tư b. Phân bổ chi phí nghiên cứu phát triển c. Khấu hao d. Phân bổ chi phí sản xuất chung Question 3 Điểm : 1 Nhược điểm của công ty cổ phần Chọn một câu trả lời a. Khó chuyển quyền sở hữu b. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm vô hạn với phần vốn góp c. Khó thu hút nguồn vốn d. Thu nhập bị đóng thuế 2 lần Question 4 Điểm : 1 Theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều th ành viên có đặc điểm sau đây: Chọn một câu trả lời a. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp ngoài phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. b. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp c. Số lượng không quá năm mươi lăm người

pdf18 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 1251 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm và đáp án môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan