522 câu hóa học

1.Cho các chất sau: (1) HO-CH2-CH2OH (2) HO-CH2-CH2-CH2OH (3) HOCH2-CHOH-CH2OH (4) C2H5-O-C2H5(5) CH3CHO. Những chất tác dụng được với Na là: A. 1, 2 và 3. B. 3, 5 và 2 C. 4, 5 và 3. D. 4, 1 và 3. 2.Đun nóng một rượu X với H2SO4 đậm ñặc ở nhiệt độ thích hợp thu ñược một olefin duy nhất. Trong các công thức sau:

pdf84 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 1613 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 522 câu hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
522 bài tập Hóa học Ôn thi TN và ðại học 2008- Tài liệu chỉ có tính chất ñể giáo viên tham khảo và giúp học sinh ôn tập chứ không mang tính chất thương mại 1.Cho các chất sau: (1) HO-CH2-CH2OH (2) HO-CH2-CH2-CH2OH (3) HOCH2-CHOH-CH2OH (4) C2H5-O-C2H5 (5) CH3CHO. Những chất tác dụng ñược với Na là: A. 1, 2 và 3. B. 3, 5 và 2 C. 4, 5 và 3. D. 4, 1 và 3. 2. ðun nóng một rượu X với H2SO4 ñậm ñặc ở nhiệt ñộ thích hợp thu ñược một olefin duy nhất. Trong các công thức sau: CH3-CH-CH3 OH (1) CH3-CH2-CH-CH3 OH (2) CH3-CH2-CH2-CH2-OH(3) CH3-C-CH2-OH CH3 CH3 (4) công thức nào phù hợp với X.? A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (1), (3), (4) 3.Những chất trong dãy nào sau ñây ñều tác dụng ñược với rượu etylic ? A. HCl ; HBr ; CH3COOH ; NaOH B. HBr ; CH3COOH ; Natri ; CH3OCH3. C. CH3COOH ; Natri ; HCl ; CaCO3. D. HCl ;HBr ;CH3COOH ; Natri. 4.Số ñồng phân rượu có công thức phân tử C5H12O là: A. 8 ñồng phân B. 5 ñồng phân C. 14 ñồng phân D. 12 ñồng phân 5.Sự loại nước một ñồng phân A của C4H9OH cho hai olefin . ðồng phân A là... A. Rượu iso butylic. B. Rượu n-butylic. C. Rượu sec butylic. D. Rượu tert butylic. 6.ðốt cháy hoàn toàn 2 rượu X, Y ñồng ñẳng kế tiếp nhau người ta thấy tỉ số mol CO2 và H2O tăng dần. Dãy ñồng ñẳng của X, Y là: A. Rượu no. B. Rượu không no C. Rượu thơm. D. Phenol Xét chuỗi phản ứng: Etanol 2 4 20170 , : H SO Cl C X Y Y có tên là→ → A. Etyl clorua. B. MetylClorua. C. 1,2- Dicloetan. D. 1,1- Dicloetan. 7.ðốt cháy một rượu X, ta ñược hỗn hợp sản phẩm cháy trong ñó 2 2CO H O n <n . Kết luận nào sau ñây chính xác nhất? A. X là rượu no. B. X là rượu no ñơn chức. C. X là rượu ñơn chức D. X là rượu không no. 8.ðộ linh ñộng của nguyên tử H trong nhóm OH của các hợp chất giảm dần theo thứ tự: A. CH3COOH >C2H5OH > C6H5OH. B. CH3COOH > C6H5OH >C2H5OH. C. C2H5OH > C6H5OH > CH3COOH. D. C6H5OH > CH3COOH > C2H5OH. 9.Khi ñốt cháy các ñồng ñẳng của một loại rượu thì tỉ lệ số mol 2 2CO H O n n÷ không ñổi khi số nguyên tử C trong rượu tăng dần. Kết luận nào sau ñây chính xác nhất? A. ðó là một dãy ñồng ñẳng rượu no ñơn chức. B. ðó là một dãy ñồng ñẳng rượu no C. ðó là một dãy ñồng ñẳng rượu không no ñơn chức. D. ðó là một dãy ñồng ñẳng rượu không no có một nối ñôi. 522 bài tập Hóa học Ôn thi TN và ðại học 2008- Tài liệu chỉ có tính chất ñể giáo viên tham khảo và giúp học sinh ôn tập chứ không mang tính chất thương mại 10.ðun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propanol-2 với xúc tác là axit sunfuric ñặc ta có thể thu ñược tối ña bao nhiêu sản phẩm hữu cơ chỉ chứa C, H, O ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 11.Số ñồng phân của hợp chất hữu cơ có công thức C4H10O là: A. 2 ñồng phân B. 4 ñồng phân C. 7 ñồng phân D. 9 ñồng phân 12.ðun nóng một rượu M với H2SO4 ñặc ở 170oC thu ñược 1 anken duy nhất. Công thức tổng quát ñúng nhất của M là: A. CnH2n+1CH2OH. B. R-CH2OH. C. CnH2n+1OH. D. CnH2n-1CH2OH. 13.Cho biết sản phẩm chính của phản ứng khử nước của CH3-CH-CH-CH3 CH3OH A. 2-metylbuten-1 B. 3-metylbuten-1 C. 2-metylbuten-2 D. 3- metylbuten-2 14.ðốt cháy một rượu X ta thu ñược số mol CO2 > số mol H2O. X có thể là rượu nào sau ñây? A. Rượu no ñơn chức B. Rượu không no có 1 liên kết pi. C. Rượu không no có 2 liên kết pi. D. Ruợu no ña chức. 15.ðồng phân nào của C4H9OH khi tách nước sẽ cho hai olefin ñồng phân? A. 2-metyl propanol-1 B. 2-metyl propanol-2 C. Butanol-1 D. Butanol-2 16.ðể phân biệt rượu ñơn chức với rượu ña chức có ít nhất 2 nhóm OH liền kề nhau người ta dùng thuốc thử là... A. dung dịch Brom. B. dung dịch thuốc tím. C. dung dịch AgNO3. D. Cu(OH)2. 17.Trong dãy ñồng ñẳng rượu no ñơn chức, khi mạch cacbon tăng, nói chung: A. Nhiệt ñộ sôi tăng, khả năng tan trong nước giảm B. Nhiệt ñộ sôi tăng, khả năng tan trong nước tăng C. Nhiệt ñộ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm D. Nhiệt ñộ sôi giảm, khả năng tan trong nước tăng 18.Một rượu no có công thức thực nghiệm (C2H5O)n. Công thức phân tử của rượu là... A. C2H5O. B. C4H10O2 . C. C6H15O3 . . C8H20O4 . 19.Hợp chất: CH3-CH-CH=CH2 CH3 Là sản phẩm chính (theo quy tắc maccopnhicop) của phản ứng loại nước hợp chất nào sau ñây? A. 2-metylbutanol-3 B. 3-metylbutanol-2 C. 3-metylbutanol-1 D. 2- metylbutanol-4 19.A là ñồng ñẳng của rượu etylic có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,3125. Số ñồng phân có mạch cacbon không phân nhánh của A là... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 20.ðốt cháy 1,85 gam một rượu no ñơn chức cần có 3,36 lit O2 (ñktc). Công thức rượu ñó là: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH 21.Một rượu no, ñơn chức, bậc 1 bị tách một phân tử nước tạo anken A. Cứ 0,525 gam anken A tác dụng vừa ñủ với 2g brôm. Rượu này là... A. Butanol-1 B. Pentanol-1 C. Etanol D. Propanol-1 22.Cho 18,8 gam hỗn hợp 2 rượu no, ñơn chức, kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng tác dụng với Na dư thu ñược 5,6 lit H2 (ñktc). Khối lượng (g) mỗi rượu là: A. 9,6 và 9,2 B. 6,8 và 12,0 C. 10,2 và 8,6 D. 9,4 và 9,4 522 bài tập Hóa học Ôn thi TN và ðại học 2008- Tài liệu chỉ có tính chất ñể giáo viên tham khảo và giúp học sinh ôn tập chứ không mang tính chất thương mại 23.ðun nóng hỗn hợp hai rượu mạch hở với H2SO4 ñặc ta ñược các ete. Lấy X là một trong các ete ñó ñốt cháy hoàn toàn ñược tỷ lệ mol của X, oxi cần dùng , cacbonic và nước tạo ra lần lượt là 0,25: 1,375: 1:1. Công thức 2 rượu trên là... A. C2H5OH và CH3OH. B. C3H7OH và CH2= CH−CH2−OH. C. C2H5OH và CH2= CH–OH. D. CH3OH và CH2 = CH – CH2OH. 24.ðun 1,66 gam 2 rượu (H2SO4 ñặc) thu ñược 2 anken là ñồng ñẳng kế tiếp nhau. ðốt hỗn hợp 2 anken cần 1,956 lit O2 (25oC, 1,5 at). CTPT 2 rượu là: A. C2H5OH, C3H7OH B. CH3OH, C2H5OH C. C2H5OH, C3H5OH D. C3h7OH, C4H9OH 25.Cho 5,3g hỗn hợp 2 ankanol ñồng ñẳng liên tiếp tác dụng với natri dư thu ñược 1,12 lít H2 (ñktc). Công thức phân tử của 2 ankanol trên là ... A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH. 26.Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và rượu n-propylic phản ứng hết với Na dư thu ñược 3,36 lit H2 (ñktc). % về khối lượng các rượu trong hỗn hợp là. A. 27,7% và 72,3% B. 60,2% và 39,8% C. 40% và 60% D. 32% và 68% 27.X là một rượu no, ña chức, mạch hở có số nhóm OH nhỏ hơn 5. Cứ 7,6 gam rượu X phản ứng hết với Natri cho 2,24 lít khí (ño ở ñktc). Công thức hoá học của X là... A. C4H7(OH)3. B. C2H4(OH)2 C. C3H6(OH)2 D. C3H5(OH)3. 28.ðun nóng 1 hỗn hợp gồm 2 rượu no ñơn chức với H2SO4 ñặc ở 140oC thu ñược 21,6 gam nước và 72 gam hỗn hợp 3 ete. Biết 3 ete có số mol bằng nhau (phản ứng hoàn toàn). CTPT 2 rượu là: A. CH3OH và C2H5OH C2H5OH và C3H7OH C3H7OH và C4H9OH CH3OH và C3H7OH 29: Phát biểu nào sau ñây ðÚNG khi nói về phenol? A. Phenol có nhóm OH trong phân tử nên có tính chất hoá học giống rượu. B. Phenol có tính axit nên phenol tan ñược trong dung dịch kiềm. C.Tính axit của phenol mạnh hơn axit cacbonic vì phenol tác dụng với CaCO3 tạo khí CO2. D. Dung dịch phenol trong nước cho môi trường axit, làm quì tím ñổi màu sang ñỏ. 30.Chọn câu ñúng: “Phenol có thể tác dụng với …” A. HCl và Na B. Na và NaOH C. NaOH và HCl D. Na và Na2CO3 31.Cho các chất có công thức cấu tạo : CH2 OH CH3 OH OH (1) (2) (3) Chất nào thuộc loại phenol? A. (1) và (2). B. (2) và (3). C. (1) và (3). D. Cả (1), (2) và (3). 32.Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy: A. Mất màu nâu ñỏ của nước brom B. Tạo kết tủa ñỏ gạch C. Tạo kết tủa trắng D. Tạo kết tủa xám bạc 33.Hóa chất duy nhất dùng ñể nhận biết 3 chất lỏng ñựng riêng biệt trong ba bình mất nhãn : phenol, stiren và rượu etylic là... A. natri kim loại. B. quì tím. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch brom. 34.Phản ứng nào sau ñây chứng minh phenol có tính axit yếu: A. C6H5ONa + CO2 + H2O B. C6H5ONa + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. C6H5OH + Na 35.Khi nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol lập tức thấy xuất hiện kết tủa trắng là do... A. phenol cho phản ứng cộng với brom dễ dàng hơn so với benzen. 522 bài tập Hóa học Ôn thi TN và ðại học 2008- Tài liệu chỉ có tính chất ñể giáo viên tham khảo và giúp học sinh ôn tập chứ không mang tính chất thương mại B. phenol có tính axit yếu nên bị brom ñẩy ra thành chất không tan trong dung dịch. C. phenol dễ cho phản ứng thế với brom ở các vị trí octo và para tạo chất không tan. D. brom chiếm lấy nước làm phenol tách ra thành chất kết tủa. 36.Cho a (mol) hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2 tác dụng với natri dư thu ñược a (mol) khí H2(ñktc). Mặt khác, a (mol)X nói trên tác dụng vừa ñủ với a (mol) Ba(OH)2. Trong phân tử X có thể chứa: A..1 nhóm cacboxyl −COOH liên kết với nhân thơm. B. 1 nhóm −CH2OH và 1 nhóm −OH liên kết với nhân thơm. C. 2 nhóm −OH liên kết trực tiếp với nhân thơm. D. 1 nhóm −O−CH2OH liên kết với nhân thơm. 37.Dùng phản ứng hóa học nào ñể chứng minh nguyên tử hidro trong nhóm hiñroxyl của phenol linh ñộng hơn nguyên tử hidro trong nhóm hiñroxyl của rượu etylic. A. C6H5OH + Na B. C6H5OH + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. cả C6H5OH + Na và C6H5OH + NaOH ñều ñược. 38.Cho m(gam) phenol C6H5OH tác dụng với natri dư thấy thoát ra 0,56 lít khí H2 (ñktc). Khối lượng m cần dùng là... A. 4,7g. B. 9,4g. C. 7,4g. D. 4,9g. 39.Cho nước brom dư vào dung dịch phenol thu ñược 6,62 gam kết tử trắng (phản ứng hoàn toàn). Khối lượng phenol có trong dung dịch là: A. 1,88 gam B. 18,8 gam C. 37,6 gam D. 3,76 gam 40.Cho 47 gam phenol tác dụng với hỗn hợp gồm 200 gam HNO3 68% và 250 gam H2SO4 96% tạo axit picric (phản ứng hoàn toàn). Nồng ñộ % HNO3 còn dư sau khi tách kết tử axit picric ra là: A. 10,85% B. 1,085% C. 5,425% D. 21,7% 41. Trong các chất C2H6 , CH3-NH2 , CH3-Cl và CH4 , chất có nhiệt ñộ sôi cao nhất là... A. C2H6 B. CH3-NH2 C. CH3-Cl D. CH4 42.Trong các amin sau: CH3-CH-NH2 CH3 (1) (2) H2N-CH2-CH2-NH2 (3) CH3-CH2-CH2-NH-CH3 Amin bậc 1 là:: A. (1), (2) B. (1), (3) C. (2), (3) D. (2) 43.Hóa chất có thể dùng ñể phân biệt phenol và anilin là... A. dung dịch Br2. B. H2O. C. dung dịch HCl. D. Na. 44.Khử nitrobenzen thành anilin ta có thể dùng các chất nào trong các chất sau: (1) Khí H2; (2) muối FeSO4; (3) khí SO2; (4) Fe + HCl A. (4) B. (1), (4) C. (1), (2) D. (2), (3) 45.ðiều nào sau ñây SAI? A. Các amin ñều có tính bazơ. B. Tính bazơ của các amin ñều mạnh hơn NH3. C. Anilin có tính bazơ rất yếu. D. Amin có tính bazơ do N có cặp electron chưa chia. 46.Một hợp chất có CTPT C4H11N. Số ñồng phân ứng với công thức này là: A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 48.C7H9N có số ñồng phân chứa nhân thơm là... A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. 49.Bốn ống nghiệm ñựng các hỗn hợp sau: (1) benzen + phenol (2) anilin + dd HCl dư (3) anilin + dd NaOH (4) anilin + H2O 522 bài tập Hóa học Ôn thi TN và ðại học 2008- Tài liệu chỉ có tính chất ñể giáo viên tham khảo và giúp học sinh ôn tập chứ không mang tính chất thương mại Ống nghiệm nào só sự tách lớp các chất lỏng? A. (3), (4) B. (4) C. (1), (2), (3) D. (1), (4) 50.Cho các chất: (1) amoniac. (2) metylamin. (3) anilin. (4) dimetylamin. Tính bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau ñây? A. (1) < (3) < (2) < (4). B. (3) < (1) < (2) < (4). C. (1) < (2) < (3) < (4). D. (3) < (1) < (4) < (2) 51.Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, CH3COOH. Chất nào làm ñổi màu quỳ tím sang màu xanh? A. CH3NH2 B. C6H5NH2, CH3NH2 C. C6H5OH, CH3NH2 D. C6H5OH, CH3COOH 52.Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dung dịch FeCl2 sẽ thu ñược kết quả nào dưới ñây? A. Cả metylamin và anilin ñều tác dụng với cả HBr và FeCl2. B. Metylamin chỉ tác dụng với HBr còn anilin tác dụng ñược với cả HBr và FeCl2. C. Metylamin tác dụng ñược với cả HBr và FeCl2 còn anilin chỉ tác dụng với HBr. D. Cả metylamin và anilin ñều chỉ tác dụng với HBr mà không tác dụng với FeCl2 53.Cho nước brom dư vào anilin thu ñược 16,5 gam kết tủa. Giả sử H = 100%. Khối lượng anili trong dung dịch là: A. 4,5 B. 9,30 C. 46,5 D. 4,56 54.Một amin A thuộc cùng dãy ñồng ñẳng với metylamin có hàm lượng cacbon trong phân tử bằng 68,97%. Công thức phân tử của A là... A. C2H7N. B. C3H9N. C. C4H11N. D. C5H13N. 55.Trung hòa 50 ml dd metylamin cần 30 ml dung dịch HCl 0,1M. Giả sử thể tích không thay ñổi. CM của metylamin là: A*. 0,06 B. 0,05 C. 0,04 D. 0,01 56.ðốt cháy một hỗn hợp các ñồng ñẳng của andehyt thu ñược n CO2 = n H2O thì ñó là dãy ñồng ñẳng A- Andehyt ñơn chức no C- Andehyt hai chức no B- Andehyt ñơn chức không no D- Andehyt ña chức no 57.Cho các chất: dd HBr, dd NH3 , dd Br2, CuO, Mg, C2H5OH. Axit nào sau ñây ñều có phản ứng với các chất ñã cho? a. Axit acrilic b. Axit fomic c. Axit axetic d. Axit stearic 58.C4H8O có số ñồng phân andehyt là: A- 1 B- 2 C- 3 D- 4 59.Axit nào sau ñây khó tan trong nước nhất? a. axit bezoic b. axit acrilic c. axit metacrilic d. axit propionic 60.Có 2 bình mất nhãn chứa rượu etylic 45o và dung dịch fomalin. ðể phân biệt chúng ta có thể dùng: A- Na kim loại B- AgNO3/NH3 C- Cu(OH)2 + to D- Cả B và C 61.Trong các axit: axit propionic, axit axetic, axit fomic, axit acrilic. Hợp chất có tính axit yếu nhất là … a. axit propionic b. axit axetic c. axit fomic d. axit acrilic 62.Andehit axetic tác dụng ñược với các chất sau : a. H2 , O2 (xt) , CuO, Ag2O / NH3, t0 . b. H2 , O2 (xt) , Cu(OH)2 . c. Ag2O / NH3, t0 , H2 , HCl. d. Ag2O / NH3, t0 , CuO, NaOH. 63.Cho sơ ñồ chuyển hóa: C2H5OH → (A) → (B) NaOH+ → CH3CHO. Công thức cấu tạo của (A) là … 522 bài tập Hóa học Ôn thi TN và ðại học 2008- Tài liệu chỉ có tính chất ñể giáo viên tham khảo và giúp học sinh ôn tập chứ không mang tính chất thương mại a. CH3COOH b. CH3COOC2H5 c. CH3CHO d. C2H4 64.Trong phản ứng với H2 (Ni, t o) thì andehit fomic là : a. Chất oxi hoá .b.Chất khử c .Tự oxi hóa và tự khử. d.Không thay ñổi số oxi hóa. 65.Cho sơ ñồ chuyển hóa: C4H10 → (X) → (Y) → CH4 → (Z) → (E). Xác ñịnh công thức cấu tạo của X và E? Biết X là chất lỏng ở ñiều kiện thường, E có khả năng phản ứng với NaOH và có phản ứng tráng gương. a. X: CH3COOH; E: HCOOH b. X: CH3COOH; E: HCOOCH3 c. X: C3H6; E: HCOOH d. X: C2H5OH; E: CH3CHO 66.Cho sơ ñồ chuyển hoá sau : C2H6 xt xt xtA B CH3-CHO A,B lần lượt có thể là các chất sau : a. C2H4 , CH3-CH2-OH . b. C2H5-Cl , CH3-CH2-OH . c. C2H4 , C2H2 . d. Cả a, b ñều ñúng. 67.ðốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một axit cacboxilic không no (phân tử có chứa 2 liên kết π) cần dùng 6,72 lít khí O2 (ñkc). Sản phẩm cháy cho qua dung dịch nước vôi trong dư thì thấy có 30 gam kết tủa tạo thành. Công thức phân tử của axit là … a. C3H4O2. b.C3H4O4. c.C4H6O2. d.C4H6O4. :68. Một andehit no ñơn chức X, có tỉ khối hơi ñối với không khí bằng 2. X có công thức là a. CH3-CHO . bCH3-CH2-CHO c .CH3-CHCH3-CHO .d.CH3-CH2-CH2-CHO . 69.ðốt cháy hoàn toàn 8,6 gam một axit cacboxilic, sản phẩm cháy cho hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, thấy tạo thành 40 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi giảm 17 gam. Mặt khác, khi cho cùng lượng axit ñó tác dụng với dung dịch Natri hidrocacbonat dư thì thu ñược 2,24 lít khí CO2 (ñkc). Công thức phân tử của axit là … a. C3H4O2. b.C3H4O4. c.C4H6O2. d.C4H6O4. 70.Khi oxi hóa 6,9 gam rượu etylic bởi CuO, t o thu ñược lượng andehit axetic với hiệu suất 80 % là : a. 6,6 gam b.8,25 gam c.5,28 gam d.3,68 gam 71.Sản phẩm phản ứng este hóa của axit cacboxilic nào sau ñây ñược dùng ñể tổng hợp thuỷ tính hữu cơ? a. CH3COOH. b.CH2=CH-COOH. c.CH2=C(CH3)-COOH. d.CH3-CH(CH3)-COOH. 72.C5H10O2 có số ñồng phân axit là: A- 7 B- 6 C- 8 D- 4 73.Cho các axit: (1): ClCH2-COOH, (2): CH3-COOH, (3): BrCH2-COOH , (4): Cl3C-COOH. Thứ tự tăng dần tính axit là … a. (4),(1),(3),(2). b.(2),(3),(1),(4). c.(1),(3),(4),(1). d.(4),(3),(2),(1). 74. Cho axit có công thức sau : C2H5 CH3 CH3-CH-CH2-CH-COOH Tên gọi là : a. Axit 2,4-ñi metyl hecxanoic. b.Axit 3,5-ñimetyl hecxanoic. c.Axit 4-etyl-2-metyl pentanoic. b. Axit 2-etyl-4-metyl pentanoic. 75.Trong các chất sau, chất nào có nhiệt ñộ sôi cao nhất? a. CH3OCH3. b.C6H5OH. c.CH3COO d.H.CH3CH2OH. 76.ðể ñiều chế axit axetic có thể bằng phản ứng trực tiếp từ chất sau : a. CH3-CH2-OH . b.CH3-CHO. c.HC ≡ CH d.Cả a,b ñều ñúng. 77.ðốt cháy a mol một axit cacboxilic thu ñược x mol CO2 và y mol H2O. Biết x – y= a. Công thức chung của axit cacboxilic là … a. CnH2n-2O3.CnH2nOz.CnH2n-2O2.CnH2n-2Oz. Axit metacrylic có khả năng phản ứng với các chất sau : 522 bài tập Hóa học Ôn thi TN và ðại học 2008- Tài liệu chỉ có tính chất ñể giáo viên tham khảo và giúp học sinh ôn tập chứ không mang tính chất thương mại a. Na, H2 , Br2 , CH3-COOH . b.H2, Br2 , NaOH, CH3-COOH . c.CH3-CH2-OH , Br2, Ag2O / NH3, t0 . b. Na, H2, Br2, HCl , NaOH. 78.Một axit cacboxilic no có công thức thực nghiệm (C2H3O2)n. Công thức phân tử của axit là … C6H9O6. b.C4H6O4. c.C8H12O8. d.C2H3O2 79.Axit propyonic và axit acrylic ñều có tính chất và ñặc ñiểm giống nhau là : a. ðồng ñẳng , có tính axit, tác dụng ñược với dung dịch brom. b. ðồng phân, có tính axit, tác dụng ñược với dung dịch brom. c. Chỉ có tính axit. d. Có tính axit và không tác dụng với dung dịch brom 80.ðốt cháy hoàn toàn a mol axit cacboxilic (X) thu ñược 2a mol CO2. Mặt khác trung hòa amol (X) cần 2a mol NaOH. (X) là axit cacboxilic … a. không no có một nối ñôi C=C.ñơn chức no.oxalic.Axetic. 81.Khi cho axit axetic tác dụng với các chất: KOH ,CaO, Mg, Cu, H2O, Na2CO3, Na2SO4, C2H5OH, thì số phản ứng xảy ra là: A.5 B.6 C.7 D.8 82.Cho 3,38 gam hỗn hợp Y gồm CH3COOH, CH3OH, C6H5OH tác dụng vừa ñủ với Na, thu ñược 672 ml khí (ñkc) và dung dịch. Cô cạn dung dịch thu ñược hỗn hợp muối khan Y1. Khối lượng muối Y1 là … a. 4,7 gam.3,61 gam.4,78 gam.3,87 gam. 83. Chất nào phân biệt ñược axit propionic và axit acrylic A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch Br2 C. C2H5OH D. Dung dịch HBr 84.ðốt cháy hoàn toàn 0,1 mol muối natri của một axit hữu cơ, thu ñược 0,15 mol CO2, hơi nước và Na2CO3. Công thức cấu tạo của muối là … a. HCOONa.CH3COONa.C2H5COONa.CH3CH2CH2COONa. 85.Có thể phân biệt CH3CHO và C2H5OH bằng phản ứng với : A. Na B. AgNO3/NH3 C. Cu(OH)2\NaOH D. Cả A,B,C ñều ñúng 86.ðiều kiện của phản ứng axetien hợp nước tạo thành CH3CHO là … a. KOH/C2H5OH.Al2O3/t0.dd HgSO4/800C.AlCl3/t0. 87.Sắp xếp thứ tự tính axit tăng dần của các axit : ClCH2COOH ; BrCH2COOH ; ICH2COOH A. ClCH2COOH < ICH2COOH < BrCH2COOH B. ClCH2COOH < BrCH2COOH < ICH2COOH C. ICH2COOH < BrCH2COOH < ClCH2COOH D. Kết quả khác. 88.Tương ứng với công thức phân tử C4H8O có bao nhiêu ñồng phân có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3? 1 ñồng phân. B.2 ñồng phân. C.3 ñồng phân. d.4 ñồng phân 89.Phản ứng : B (C4H6O2) + NaOH → 2 sản phẩm ñều có khả năng tráng gương.Công thức cấu tạo của B là: A. CH3-COOCH=CH2 B. HCOO-CH2CH=CH2 C. HCOO-CH=CH-CH3 D. HCOO-C=CH2 | CH3 90.Công thức cấu tạo của hợp chất có tên gọi 2-metyl propanol là … a. CH3CHO. b. CH3 CH CHO CH3 . c. CH2=CH-CHO. d. H2C C CHO CH3 . 522 bài tập Hóa học Ôn thi TN và ðại học 2008- Tài liệu chỉ có tính chất ñể giáo viên tham khảo và giúp học sinh ôn tập chứ không mang tính chất thương mại 91.Oxy hoá 2,2(g) Ankanal A thu ñược 3(g) axit ankanoic B. A và B lần lượt là: A- Propanal; axit Propanoic C- Andehyt propionic; Axit propionic B- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic 92.Trong các vấn ñề có liên quan ñến etanal: (1) Etanal có nhiệt ñộ sôi cao hơn etanol. (2) Etanal cho kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3. (3) Etanal ít tan trong nước. (4) Etanal có thể ñược ñiều chế từ axetilen. Những phát biểu không ñúng là … a. (1), (2).chỉ có (1).(1), (3).chỉ có (3). 93.Cho axit axetic tác dụng với rượu etylic dư (xt H2SO4 ñặc), sau phản ứng thu ñược 0,3 mol etyl axetat với hiệu suất phản ứng là 60%. Vậy số mol axit axetic cần dùng là : A. 0,3 A. 0,18 C. 0,5 D. 0,05 94.Cho sơ ñồng chuyển hóa:
Tài liệu liên quan