Bài giảng Luật chứng khoán: Cơ cấu của luật

Là nội dung hoàn toàn mới của Luật CK Công ty đại chúng: là CTCP thuộc một trong ba loại hình đã chào bán cổ phiếu ra công chúng có cổ phiếu được niêm yết tại SGDCK, TTGDCK có cổ phiếu được ít nhất 100 N§T sở hữu, không kể N§T CK chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng VN trở lên Hồ sơ công ty đại chúng Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng quyền, nghĩa vụ theo Luật doanh nghiệp, pháp luật khác Công bố thông tin Tuân thủ nguyên tắc quản trị công ty Thực hiện đăng ký, lưu ký CK

ppt28 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luật chứng khoán: Cơ cấu của luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LuËt Chøng kho¸n Hµ Néi, ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2007 Cơ cấu của Luật Gồm 11 chương, 136 điều 1. Những quy định chung 2. Chào bán chứng khoán ra công chúng 3. Công ty đại chúng 4. Thị trường giao dịch chứng khoán 5. Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán 6. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 7. Quỹ đầu tư CK, công ty đầu tư CK và ngân hàng giám sát 8. Công bố thông tin 9. Thanh tra và xử lý vi phạm 10. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và bồi thường thiệt hại 11. Điều khoản thi hành Chương I: Những quy định chung Phạm vi điều chỉnh (rộng hơn): hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng niêm yết, giao dịch chứng khoán kinh doanh, đầu tư chứng khoán các dịch vụ về chứng khoán và TTCK §èi t­îng ¸p dông Tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc vµ n­íc ngoµi C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan Chương I- tiếp ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn TTCK khuyến khích, tạo điều kiện tham gia TTCK §ảm bảo thị trường công bằng, an toàn, hiệu quả Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng cho hoạt động TTCK C¸c hµnh vi bÞ cÊm Gian lận và lừa đảo Công bố thông tin sai sự thật Giao dÞch néi bé Thao tóng thÞ tr­êng Chương I- tiếp Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chøng kho¸n vµ TTCK C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ChÝnh phñ: thèng nhÊt qu¶n lý Bé Tµi chÝnh: chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ChÝnh phñ, chØ ®¹o UBCKNN C¸c Bé, ngµnh ®Þa ph­¬ng UBCKNN (Điều 8) c¬ quan thuéc BTC, trùc tiÕp qu¶n lý vÒ CK vµ TTCK NhiÖm vô, quyÒn h¹n X©y dùng chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, dù th¶o v¨n b¶n ph¸p luËt tr×nh BTC Ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn nghiÖp vô CÊp, gia h¹n, ®×nh chØ, thu håi giÊy phÐp, giÊy chøng nhËn Qu¶n lý, gi¸m s¸t thÞ tr­êng GDCK Qu¶n lý, gi¸m s¸t SGDCK, TTGDCK, TTLKCK; tæ chøc phô trî Thanh tra, kiÓm tra; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o; xö lý vi ph¹m Hîp t¸c quèc tÕ, kÕt nèi thÞ tr­êng §µo t¹o, båi d­ìng Sù tham gia cña bªn n­íc ngoµi ¸p dông theo ®iÒu ­íc quèc tÕ, LuËt giao Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ: Tû lÖ tham gia theo cam kÕt lé tr×nh Ph¹m vi tham gia Kh«ng quy ®Þnh thµnh mét ch­¬ng Thể hiện tại c¸c ®iÒu kho¶n Chương II: Chào bán chứng khoán ra công chúng Khái niệm CBCK ra c«ng chóng: lµ chµo b¸n CK theo một trong các phương thức Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet chµo b¸n cho từ 100 NĐT trở lên, không kể N§TCK chuyên nghiệp chµo b¸n cho mét sè l­îng nhµ ®Çu t­ kh«ng x¸c ®Þnh Mệnh giá chứng khoán Cổ phiếu: 10.000VND Trái phiếu: 100.000 và bội số 100.000VND Hình thức chào bán CK ra công chúng Chương II- tiÕp §iều kiện Vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu: 10 tỷ VND > Cao hơn so với NĐ144 Ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i Ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh, sö dông vèn ®­îc §H§C§/H§QT/H§TV hoÆc chñ së h÷u vèn th«ng qua Đăng ký chào bán: mở rộng hơn về đối tượng bao gồm cả việc phát hành CK của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có vốn ĐTNN chuyển đổi thành CTCP Hồ sơ §¨ng ký chµo b¸n §¬n B¶n c¸o b¹ch §iÒu lÖ Tµi liÖu chøng minh ®iÒu kiÖn Chương II- tiÕp Bản cáo bạch Th«ng tin vÒ tæ chøc ph¸t hµnh M« h×nh tæ chøc kinh doanh T×nh h×nh tµi chÝnh, kinh doanh, tµi s¶n H§QT (H§TV), Ban Gi¸m ®èc Th«ng tin ®ît chµo b¸n vµ CK chµo b¸n §iÒu kiÖn chµo b¸n YÕu tè rñi ro Ph­¬ng ¸n sö dông tiÒn thu ®­îc B¸o c¸o tµi chÝnh 02 n¨m gÇn nhÊt cã kiÓm to¸n Th«ng tin kh¸c quy định trong mẫu BCB Chương II- tiÕp Báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài chính Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan Thông tin trước khi chào bán Hiệu lực đăng ký chào bán Phân phối CK §ình chỉ, huỷ bỏ chào bán CK ra công chúng nghĩa vụ của tổ chức phát hành Chương III: Công ty đại chúng Là nội dung hoàn toàn mới của Luật CK Công ty đại chúng: là CTCP thuộc một trong ba loại hình đã chào bán cổ phiếu ra công chúng có cổ phiếu được niêm yết tại SGDCK, TTGDCK có cổ phiếu được ít nhất 100 N§T sở hữu, không kể N§T CK chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng VN trở lên Hồ sơ công ty đại chúng Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng quyền, nghĩa vụ theo Luật doanh nghiệp, pháp luật khác Công bố thông tin Tuân thủ nguyên tắc quản trị công ty Thực hiện đăng ký, lưu ký CK Chương III - tiÕp Nguyên tắc quản trị công ty Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn CT§C mua lại cổ phiếu của chính mình Thu hồi lợi nhuận đối với các giao dịch không công bằng Chào mua công khai Báo cáo UBCKNN UBCKNN chấp thuận đã công bố trên phương tiện thông tin đại chúng Chương IV: Thị trường giao dịch CK ThÞ tr­êng GDCK: địa điểm hoặc hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán và giao dịch CK Tổ chức thị trường GDCK Së GDCK tæ chøc thÞ tr­êng GDCK cho c¸c CK ®ñ ®iÒu kiÖn NY t¹i SGDCK Trung t©m GDCK tæ chøc thÞ tr­êng GDCK cho c¸c CK kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn NY t¹i SGDCK Tổ chức, hoạt động của SGDCK, TTGDCK mô hình công ty TNHH hoặc CTCP khác với mô hình hiện tại là đơn vị sự nghiệp thuộc UBCKNN Chương IV: tiếp Bộ máy quản lý, điều hành của SGDCK, TTGDCK HĐQT Giám đốc Ban Kiểm soát Điều lệ SGDCK, TTGDCK Quyền và nghĩa vụ của SGDCK, TTGDCK Thành viên giao dịch Niêm yết CK: giao Chính phủ quy định điều kiện cụ thể: vốn hoạt động kinh doanh khả năng tài chính số cổ đông/số người sở hữu CK Giao dịch CK Chương V: §¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n Trung tâm LKCK: mô hình tổ chức tương tự như SGDCK, TTGDCK Ph¸p nh©n, theo m« h×nh thµnh viªn hoÆc cæ phÇn Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp, gi¶i thÓ, chuyÓn ®æi c¬ cÊu tæ chøc, h×nh thøc së h÷u Quyền và nghĩa vụ của TTLKCK Điều lệ TTLKCK Thành viên lưu ký công ty chứng khoán NHTM hoạt động tại VN được cấp Giấy CN đăng ký hoạt động LKCK được TTLKCK chấp thuận trở thành TVLK Cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy CN đăng ký hoạt động LKCK Chương V - tiếp Đăng ký CK CK công ty đại chúng CK của tổ chức PH uỷ quyền cho TTLK làm đại lý chuyển nhượng Lưu ký CK: CK công ty đại chúng trước khi giao dịch Chuyển quyền sở hữu chứng khoán Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Bảo vệ tài sản của khách hàng, bảo mật Quỹ hỗ trợ thanh toán Chương VI: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán CÊp GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng Do UBCKNN cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ®ång thêi cã gi¸ trÞ lµ GCNĐKKD > Giảm thiểu thủ tục hành chính, tránh tình trạng hai giấy như trước đây §iÒu kiÖn cÊp GiÊy phÐp trụ sở, trang thiết bị §ñ vèn ph¸p ®Þnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ Yªu cÇu vÒ chứng chỉ hành nghề §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng Ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng phï hîp Chương VI - tiếp Hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp §¬n GiÊy tê chøng minh ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn Dù th¶o §iÒu lÖ c«ng ty Ph­¬ng ¸n kinh doanh 03 n¨m ®Çu Thời hạn cấp phép: 30 ngày, giảm hơn so với NĐ144 NghiÖp vô kinh doanh chøng kho¸n C«ng ty chøng kho¸n M«i giíi tù doanh b¶o l·nh ph¸t hµnh t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n l­u ký chøng kho¸n > Bỏ nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư theo quy định tại NĐ144 C«ng ty qu¶n lý quü: qu¶n lý Q§T chøng kho¸n/ qu¶n lý danh môc ®Çu t­ Chương VI - tiÕp Điều lệ công ty CK, công ty QLQ Những thay đổi phải được UBCKNN chấp thuận Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty Đình chỉ, thu hồi Giấy phép Nghĩa vụ của công ty CK, Cty QLQ Quy định về cảnh báo Giải thể, phá sản Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty CK, công ty QLQ có vốn đầu tư nước ngoài tại VN, chi nhánh công ty CK, công ty QLQ nước ngoài tại VN Chương VI - tiÕp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cấp cho cá nhân có đủ điều kiện (điểm mới) không có thời hạn (điểm mới) có giá trị khi người có chứng chỉ làm việc tại một công ty CK, công ty QLQ trách nhiệm quản lý người hành nghề của công ty CK, cty QLQ Trách nhiệm của người hành nghề (mới) Chương VII: Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát Loại hình quỹ ĐTCK quỹ đại chúng quỹ mở quỹ đóng quỹ thành viên Thành lập quỹ ĐTCK Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư Đại hội nhà đầu tư Điều lệ quỹ Giải thể quỹ Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ĐTCK Báo cáo về quỹ đầu tư chứng khoán Chương VII - tiÕp Huy động vốn để thành lập quỹ đại chúng Ban đại diện quỹ đại chúng Hạn chế đối với quỹ đại chúng quỹ mở, quỹ đóng Thành lập quỹ thành viên Vốn góp tối thiểu 50 tỷ đồng Việt Nam; Tối đa ba mươi thành viên góp vốn, chỉ bao gồm pháp nhân Do một công ty QLQ quản lý Tài sản của quỹ TV được lưu ký tại một ngân hàng lưu ký Chỉ phải báo cáo UBCKNN (mới so với NĐ144: đăng ký thành lập) Chương VII - tiÕp Công ty ĐTCK (là nội dung mới) Tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Vốn tối thiểu 50 tỷ đồng Việt Nam Yªu cÇu vÒ Chứng chỉ hành nghề CK (trường hợp công ty tự quản lý) Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập, tổ chức, hoạt động của công ty ĐTCK Ngân hàng giám sát Là NHTM có GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng l­u ký CK Không quy định điều kiện như NghÞ ®Þnh 144 Chương VIII: Công bố thông tin đối tượng, phương thức công bố thông tin công bố thông tin của công ty đại chúng tổ chức phát hành tổ chức niêm yết công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ công ty đầu tư chứng khoán Sở GDCK, Trung tâm GDCK Khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo UBCKNN Chương IX: Thanh tra và xử lý vi phạm Thanh tra chứng khoán là thanh tra chuyên ngành về CK và TTCK Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Tài chính Đối tượng và phạm vi thanh tra Hình thức thanh tra Thẩm quyền, căn cứ ra quyết định thanh tra Nội dung quyết định thanh tra Thời hạn thanh tra Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra Kết luận thanh tra Chương IX- tiếp Nguyên tắc xử lý vi phạm Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính Phạt cảnh cáo Phạt tiền Xử phạt bổ sung Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính Chánh Thanh tra chứng khoán Phạt cảnh cáo Phạt tiền Chủ tịch UBCKNN Phạt cảnh cáo Phạt tiền Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả Xử lý các hành vi vi phạm trên TTCK Chương X: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và bồi thường thiệt hại Gi¶i quyÕt tranh chÊp Th­¬ng l­îng, hoµ gi¶i Trọng tài Toà án Båi th­êng thiÖt h¹i Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện tr¸ch nhiÖm cña UBCKNN thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o Chương XI: Điều khoản thi hành Áp dụng Luật chứng khoán Hiệu lực thi hành: 01 tháng 01 năm 2007 Trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ ---------------------------- Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!