Câu hỏi phần tổng hợp dao động

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: A. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số, cùng biên độ là một dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ. B. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số là một dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. C. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số, cùng pha ban đầu là một dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và cùng pha ban đầu. D. Cả A, B, C đều đúng.

pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi phần tổng hợp dao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NguyÔn Quang §«ng.§H Th¸i Nguyªn Mobile: 0982302042. Home: 028064662 1 c©u hái phÇn tæng hîp dao ®éng dao ®éng t¾t dÇn dao ®éng c−ìng bøc hiÖn t−îng céng h−ëng C©u 1: Hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng pha khi ®é lÖch pha gi÷a chóng lµ: A. ϕ∆ = 2nπ (n ∈Z) B. ϕ∆ = (2n + 1)π (n Z) ∈ C. ϕ∆ = (2n + 1) 2 π (n ∈Z) D. ϕ∆ = (2n + 1) 4 π (n Z) ∈ C©u 2: Trong dao ®éng ®iÒu hoµ: a. VËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ cïng pha víi ly ®é b. VËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ ng−îc pha víi ly ®é c. VËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ sím pha 2 π so víi ly ®é. d. VËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ chËm pha 2 π so víi ly ®é. C©u 3: Chän c©u tr¶ lêi ®óng: A. Dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng cïng tÇn sè, cïng biªn ®é lµ mét dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè, cïng biªn ®é. B. Dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng cïng tÇn sè lµ mét dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè. C. Dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng cïng tÇn sè, cïng pha ban ®Çu lµ mét dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè vµ cïng pha ban ®Çu. D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng. C©u 4: Chän c©u tr¶ lêi sai: A. §é lÖch pha cña c¸c dao ®éng thµnh phÇn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh tíi biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp. B. NÕu hai dao ®éng thµnh phÇn cïng pha th× biªn ®é dao ®éng tæng hîp: A = A1 + A2 (A1, A2: Biªn ®é cña c¸c dao ®éng thµnh phÇn). C. NÕu hai dao ®éng thµnh phÇn ng−îc pha th× biªn ®é dao ®éng tæng hîp: A = A1 - A2. D. NÕu hai dao ®éng thµnh phÇn lÖch pha nhau bÊt k× th×: 21 AA − < A < A1 + A2. C©u 5: Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè cã biªn ®é lÇn l−ît lµ 8 cm vµ 12 cm. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp cã thÓ lµ: A. 2 cm B. 3 cm c. 5 cm d. 21 cm C©u 6: Hai dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph−¬ng tr×nh: x1 = 5sin(3π t + 6 π ) cm vµ x2 = 2cos(3π t) cm. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Dao ®éng thø nhÊt sím pha so víi dao ®éng thø hai lµ 6 π (rad) B. Dao ®éng thø nhÊt sím pha so víi dao ®éng thø hai lµ 3 2π (rad) C. Dao ®éng thø nhÊt trÔ pha so víi dao ®éng thø hai lµ 3 π (rad) D. Dao ®éng thø nhÊt sím pha so víi dao ®éng thø hai lµ 6 π (rad) C©u 7: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè: x1 = 3 sin(4π t+ 3 π ) cm vµ x2 = 3sin (4π t) cm. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp lµ: A. x = 3 2 sin(4π t+ 3 π ) cm B. . x = 3sin(4π t+ 6 π ) cm C. x = 3 3 sin(4π t+ 6 π ) cm D.x = 3 2 sin(4π t- 6 π ) cm C©u 8: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè: x1 = 2sin(5π t+ 2 π ) cm vµ x2 = 2sin (5π t) cm. VËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t = 2s lµ: A.10π cm/s B. -10π cm/s C. π cm/s D. -π cm/s C©u 9: Ba dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè víi c¸c biªn ®é A1 = 2 cm, A2 = 2 3 cm vµ A3 = 6 cm, c¸c phan ban ®Çu t−¬ng øng 1ϕ = 0, 2ϕ = 2 π rad, 3ϕ = 3 4π rad. Biªn ®é vµ pha ban ®Çu cña dao ®éng tæng hîp lÇn l−ît lµ: A. 2 cm; 3 4π rad B. 2 cm; 3 π rad C. 4 cm; 3 4π rad D. 4 cm; 3 π rad C©u 10: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè: x1 = sin2t (cm) vµ x2 = 2,4cos2t (cm). Biªn ®é dao ®éng tæng hîp lµ: A. 1,84 cm B. 2,60 cm C. 3,40 cm D. 6,76 cm C©u 11: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè: x1 = 4sin(π t +α ) cm vµ x2 = 4 3 cos(π t) cm. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt khi: A. α =0 (rad) B. α = π (rad) C. α = 0,5π (rad) D. α = - 0,5π (rad) C©u 12: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè: x1 = 4sin(π t +α ) cm vµ x2 = 4 3 cos(π t) cm. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt khi: A. α =0 (rad) B. α = π (rad) C. α = 0,5π (rad) D. α = - 0,5π (rad) C©u 13: Mét vËt khèi l−îng m = 100g thùc hiÖn dao ®éng tæng hîp cña haidao ®éng diÒu hoµ cïng ph−¬ng, cã c¸c ph−¬ng tr×nh dao ®éng lµ: x1= 5sin(10t + π ) cm, NguyÔn Quang §«ng.§H Th¸i Nguyªn Mobile: 0982302042. Home: 028064662 2 x2 = 10sin(10t - 3 π ) cm. Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña lùc tæng hîp t¸c dông lªn vËt lµ: A. 50 3 N B. 50 3 N C. 0,5 3 N D. 5N C©u 14: NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Dao ®éng t¾t dÇn cµng nhanh nÕu lùc c¶n m«i tr−êng cµng lín. B. Dao ®éng duy tr× cã chu k× b»ng chu k× dao ®éng riªng cña con l¾c. C. Dao ®éng c−ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña lùc c−ìng bøc. D. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè lùc c−ìng bøc. C©u 15: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Dao ®éng duy tr× lµ dao ®éng t¾t dÇn mµ ng−êi ta ®· lµm mÊt lùc c¶n cña m«i tr−êng ®èi víi vËt dao ®éng. B. Dao ®éng duy tr× lµ dao ®éng t¾t dÇn mµ ng−êi ta ®· t¸c dông ngo¹i lùc biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian vµo vËt dao ®éng. C. Dao ®éng duy tr× lµ dao ®éng t¾t dÇn mµ ng−êi ta ®· t¸c dông ngo¹i lùc vµo vËt dao ®éng cïng chiÒu víi chiÒu chuyÓn ®éng tr−¬ng mét phÇn cña tõng chu k×. D. Dao ®éng duy tr× lµ dao ®éng t¾t dÇn mµ ng−êi ta ®· kÝch thÝch l¹i c¸c dao ®éng sau khi dao ®éng bÞ t¾t h¼n. C©u 16: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng? A. Biªn ®é cña dao ®éng riªng chØ phô thuéc vµo c¸ch kÝch thÝch ban ®Çu ®Ó t¹o nªn dao ®éng. B. Biªn ®é cña dao ®éng t¾t dÇn gi¶m dÇn theo thêi gian. C. Biªn ®é cña dao ®éng duy tr× phô thuéc vµo phÇn n¨ng l−îng cung cÊp thªm cho dao ®éng trong mçi chu k×. D. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc chØ phô thuéc vµo biªn ®é cña lùc c−ìng bøc. C©u 17: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn ®æi thµnh nhiÖt n¨ng. B. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn ®æi thµnh ho¸ n¨ng. C. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng. D. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn ®æi thµnh quang n¨ng. C©u 18: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ dao ®éng t¾t dÇn: A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian. B. Nguyªn nh©n cña dao ®éng t¾t dÇn lµ do ma s¸t. C. Trong dÇu, thêi gian dao ®éng cña vËt kÐo dµi h¬n so víi khi vËt dao ®éng trong kh«ng khÝ. D. Trong dao ®éng t¾t dÇn, c¬ n¨ng gi¶m dÇn theo thêi gian. C©u 19: Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp lµ lín nhÊt khi hai dao ®éng thµnh phÇn: A. Cïng pha B. Ng−îc pha C. Vu«ng pha D. LÖch pha mét gãc bÊt k× C©u 20: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc vµo pha ban ®Çu cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn t¸c dông lªn vËt. B. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc vµo biªn ®é ngo¹i lùc tuÇn hoµn t¸c dông lªn vËt. C. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn t¸c dông lªn vËt. D. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc vµo hÖ sè ma s¸t cña m«i tr−êng t¸c dông lªn vËt. C©u 21: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng ®iÒu hoµ. B. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng riªng. C. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng t¾t dÇn. D. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng c−ìng bøc. C©u 22: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng? A. §iÒu kiÖn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng lµ tÇn sè gãc lùc c−ìng bøc b»ng tÇn sè gãc cña dao ®éng riªng. B. §iÒu kiÖn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng lµ tÇn sè lùc c−ìng bøc b»ng tÇn sè dao ®éng riªng. C. §iÒu kiÖn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng lµ chu k× lùc c−ìng bøc b»ng chi k× dao ®éng riªng. D. §iÒu kiÖn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng lµ biªn ®é lùc c−ìng bøc b»ng biªn ®é dao ®éng riªng. C©u 23: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. TÇn sè cña dao ®éng c−ìng bøc lu«n b»ng tÇn sè cña dao ®éng riªng. B. TÇn sè cña dao ®éng c−ìng bøc lu«n b»ng tÇn sè cña lùc c−ìng bøc. C. Chu k× cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng b»ng chu k× cña lùc c−ìng bøc. D. Chu k× cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng b»ng chu k× cña dao ®éng riªng. C©u 24: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Dao ®éng c−ìng bøc lµ dao ®éng d−íi t¸c dông cña ngo¹i lùc biÕn ®æi tuÇn hoµn. B. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc phô thuéc vµo mèi quan hÖ gi÷a tÇn sè cña lùc c−ìng bøc vµ tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ. C. Sù céng h−ëng thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt khi lùc ma s¸t cña m«i tr−êng ngoµi lµ nhá. D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng. C©u 25: Mét ng−êi x¸ch mét x« n−íc ®i trªn ®−êng, mçi b−íc dµi 45 cm th× n−íc trong x« bÞ sãng s¸nh m¹nh nhÊt. Chu k× dao ®éng riªng cña n−íc trong x« lµ 0,3s. VËn tèc cña ng−êi dã lµ: A. 3,6 m/s B. 5,4 m/s C. 4,8 km/h D. 4,2 km/h C©u 26: Dao ®éng t¾t dÇn nhanh lµ cã lîi trong tr−êng hîp: A. Qu¶ l¾c ®ång hå. B. Con l¾c lß xo trong phßng thÝ nghiÖm C. Khung xe « t« qua ®o¹n ®−êng gå ghÒ. D. CÇu rung khi cã «t« ch¹y qua. ./. --------------------------------- ./. ------------------------------ PhÇn ghi ®¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n 1 9 17 25 2 10 18 26 3 11 19 4 12 20 5 13 21 6 14 22 7 15 23 8 16 24 NguyÔn Quang §«ng.§H Th¸i Nguyªn Mobile: 0982302042. Home: 028064662 3
Tài liệu liên quan