Câu hỏi Vật lý - Phần Điện

Muốn tạo ra một suất điện động dao động điều hoà thì phải có 1 khung dây kim loại có thể quay quanh một trục đối xứng và được đặt trong từ trường đều nhưng. A. Khung dây quay đều và trục vuông góc với véc tơ cảm ứng từ. B. Khung quay không đều và trục vuông góc với véc tơ cảm ứng từ. C. Khung dây phải quay đều và trục song song với véc tơ cảm ứng từ. D. Chỉ cần khung dây phải quay và quay quanh trục bất kì. A Chọn câu đúng về định nghĩa dòng điện xoay chiều : A. Dòng điện xoay chiều thay đổi theo thời gian B. Dòng điện có cường độ biến đổi theo thời gian C. Dòng điện có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian D. Dòng điện có cường độ tức thời biến thiên điều hoà theo thời gian D

doc39 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Câu hỏi Vật lý - Phần Điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Muốn tạo ra một suất điện động dao động điều hoà thì phải có 1 khung dây kim loại có thể quay quanh một trục đối xứng và được đặt trong từ trường đều nhưng. A. Khung dây quay đều và trục vuông góc với véc tơ cảm ứng từ. B. Khung quay không đều và trục vuông góc với véc tơ cảm ứng từ. C. Khung dây phải quay đều và trục song song với véc tơ cảm ứng từ. D. Chỉ cần khung dây phải quay và quay quanh trục bất kì. A Chọn câu đúng về định nghĩa dòng điện xoay chiều : Dòng điện xoay chiều thay đổi theo thời gian Dòng điện có cường độ biến đổi theo thời gian Dòng điện có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian Dòng điện có cường độ tức thời biến thiên điều hoà theo thời gian D Dòng điện xoay chiều ''đi qua'' tụ điện dễ dàng hơn nếu: Tần số không đổi Tần số càng lớn Tần số càng bé Tần số thay đổi B Hãy xác định đáp án đúng . Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm .Kết luận nào sau đây là đúng khi xét mối quan hệ về pha giữa hiệu điện thế hai đầu cuộn dây với cường độ dòng điện đi qua nó . A-Hiệu điện thế vuông và sớm pha hơn dòng điện . B-Hiệu điện thế vuông và trễ pha hơn dòng điện C-Hiệu điện thế cùng pha với dòng điện . D-Hiệu điện thế ngược pha với dòng điện . A Mối quan hệ giữa hiệu điện thế xoay chiều và cường độ dòng điên xoay chiều khi biểu diễn bằng vectơ Fresnel là: Đối với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R, cường độ hiệu dụng cùng pha với hiệu điện thế hiệu dụng Đối với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R, hai vectơ Fresnel biểu diễn cường độ i và hiệu điện thế u có cùng hướng Đối với đoạn mạch chỉ có tụ điện, hiệu điện thế nhanh pha hơn cường độ dòng điên góc Tất cả đều sai B Trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp; u,i cùng pha khi: Mạch có ZL=ZC Mạch có ZL>ZC Mạch có ZL<ZC T ất cả đều sai a Hãy xác định đáp án đúng . Dòng điện xoay chiều i = 4 sin100t (A)qua cuộn dây thuần cảm L = H, cảm kháng là: A. . B. 100 . C. . D. 100 B Trong mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần R= 40 và cường độ dòng điện chạy qua R là 0,2A thì: A. UR = 8V. B. UR = 8V. C. Hiệu điện thế hai đầu điện trở lệch pha (-/2) so với dòng điện. D. Dòng điện và hiệu điện thế hai đầu điện trở ngược pha. a Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R=10Ω, hiệu điện thế mắc vào đoạn mạch là u =110sin314t(V). Thì biểu thức của cường độ dòng điện chạy qua R có dạng là: i =110sin314t(A) i =110sin(314t +)(A) i =11sin314t(A) i =11sin314t(A) C Trong mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp với hiệu điện thế hai 2 đầu mạch điện không đổi, cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại khi: A. Tần số f lớn nhất B. Tần số f bé nhất C. LC4 π2f2=1 D. LCω =1 C Hãy xác định đáp án đúng . Dòng điện xoay chiều i = 10 sin100t (A),qua điện trở R = 5.Nhiệt lượng tỏa ra sau 7 phút là : A .500J. B. 50J . C.105KJ. D.250 J C Trong mạch xoay chiều chỉ có tụ điện mà dung kháng Zc=20, tần số dòng điện 50Hz và cường độ dòng điện chạy qua tụ điện là 0,2A thì: A. C=500, UC = 4V. B. C=250, UC = 4V. C. Hiệu điện thế hai đầu tụ điện chậm pha /2 so với dòng điện. D. Dòng điện và hiệu điện thế hai đầu tụ điện ngược pha. a Hãy xác định đáp án đúng . Hiệu điện thế u = 200 sin100t (V) đặt ở hai đầu một cuộn dây thuần cảm L = H. Biểu thức cường độ dòng điện là : A. i = 2 sin(100t ) (A) B. i = 2 sin(100t - ) (A) C. i = 2 sin(100t + )(A) D. i = 2 sin(100t - )(A) . B Đặt vào hai bản tụ có C=F một hiệu điện thế xoay chiều u=120sin(100πt-) (V). Chọn biểu thức đúng về cường độ dòng điên qua tụ : i = 12 sin(100πt+) (A) i = 1,2 sin(100πt+) (A) i = 12 sin(100πt-) (A) i = 1200sin(100πt+) (A) B định đáp án đúng . Cường độ dòng điện qua tụ điện i = 4 sin100t (A). Điện dung là 31,8F.Hiệu điện thế đặt hai đầu tụ điện là: A- . uc = 400 sin(100t ) (V) B. uc = 400 sin(100t + ). (V) C. uc = 400 sin(100t - ). (V) D. uc = 400 sin(100t - ). (V) C Mạch điện có cuộn dây với độ từ cảm L = 0,8(H), điện trở thuần rất nhỏ, điện áp xoay chiều đặt vào mạch có thông số 220V.50Hz Cảm kháng và cường độ dòng điện đi qua mạch lần lượt là: A. 251() và 0,88(A) B. 88() và 0,80(A) C. 251(A) và 0,88() D. 251() và 880(A) a : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây chỉ có độ tự cảm L= thì cường độ dòng điện qua cuộn dây có biểu thức i=3sin(100πt+)(A). Biểu thức nào sau đây là hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch: u=150sin(100πt+)(V) u=150sin(100πt-)(V) u=150sin(100πt+)(V) u=100sin(100πt+)(V) C Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha; 3 cuộn dây đồng giống nhau đặt lệch nhau 1200 trên giá tròn gọi là: Phần cảm Phần ứng Bộ góp điện Rô to Suất điện động b Trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C không phân nhánh, mắc vào mạng điện xoay chiều , u = Uo sin t .Điều kiện nào sau đây để đoạn mạch có cộng hưởng : A. R2 = B. = LC . C. = . D. = . C Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh có giá trị của R, L, C xác định và nối tiếp thì đai lượng nào không biến đổi điều hoà: A. Công suất. B. Cường độ dòng điện. C. Hiệu điện thế. D. Độ sụt thế trên R a Chọn câu sai : A. Đoạn mạch có tính cảm kháng khi ZL-ZC >0 B. Đoạn mạch có tính cảm kháng thì cường độ dòng điện chậm pha so với hiệu điện thế C. Khi có cộng hưởng điện thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và ở hai bản tụ điện bằng nhau D. Khi có cộng hưởng điện thì cường độ dòng điện và hiệu điện thế ngược pha nhau D Nam châm trong máy phát điện xoay chiều 3 pha được gọi là: Phần ứng Phần cảm ứng điện từ Phần tạo ra suất điện động Phần cảm d Hãy xác định đáp án đúng . Kết luận nào dưới đâycho biết đoạn mạch R,L,C không phân nhánh có tính cảm kháng . A. > . B. . D. 2 > LC. a Chọn câu đúng Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây: ω= f= ω2= f2= B Hãy xác định đáp án đúng . Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R,L.C không phân nhánh ,mắc vào mạng điện xoay chiều,có :R = 100; ZL = 100; ZC = 200. Trở kháng của đoạn mạch điện ZABlà: A. 103. B. 400 C. 0. D. 100. d Cho mạch: B L C A Góc lệch pha của u(t) so với i(t) là: A. j = 0 B. C. D. D Chọn câu sai : Ưu điểm của động cơ không đồng bộ 3 pha là: Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo Không sinh tia lửa điện, không làm nhiễu sóng vô tuyến. Đổi chiều quay dễ dàng Dẽ tạo ra dòng điện xoay chiều 3 pha d Hãy xác định đáp án đúng . Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm :R = 100;cuộn dây thuần cảm L = H;tụ diện có điện dung 15,9 F ,mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 200 sin(100t ) (V) .Biểu thức cường độ dòng điện là: A. i = 2 sin(100t - )(A). B. i = 0,5sin(100t + )(A) . C. i = 2 sin(100t + )(A). D. i = sin(100t + )(A) . c Câu 2b: Cho mạch điện các RV rất lớn (V1) chỉ 50V, (V2) chỉ 50V, (V3) chỉ 100V V1 V2 V3 V L C R Góc lệch pha u(t) và i(t) là: A. 0 B. C. D. . C Hãy xác định đáp án đúng . Mắc một cuộn dây hệ số tự cảm L có điện trở nội r = 100,nối tiếp với tụ điện có điện dung 31,8F .Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là u = 200 sin(100t ) (V) .Điều chỉnh L đến trị nào để cường độ dòng điện đạt cực đại . A. H. B. 100H C. 0,01H D. 100H. A Mạch điện có i= 2sin100t(A), và lần lượt C=250, R= 40, L=0,4(H) nối tiếp nhau thì có : A. Có sự cộng hưởng dòng điện. B. uRL=80sin(100t-/4)V. C. u =80sin(100t+/6)V. D. uCR=80sin(100t+/4)V. a Cho đọan mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặc vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều, người ta đo được các hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu R, L, C lần lượt là UR = 30W; UL = 80V; UC = 40V Hiệu điện thế hiệu dụng UAB ở 2 đầu đoạn mạch là A. 30V B. 40V C. 50V D. 150V. C Chọn câu sai : Sự mất mát năng lượng trong máy biến thế là do: Toả nhiệt trên các cuộn dây Do dòng phu cô Do bức xạ song điện từ Do bộ phận làm mát máy biến thế d Xác định đáp án đúng . Mắc một cuộn dây hệ số tự cảm L có điện trở nội r = 100,nối tiếp với tụ điện có điện dung 31,8F .Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là u = 200 sin(100t ) (V) .Điều chỉnh L sao cho cường độ dòng điện đạt cực đại . Cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại I max là: A. 2A. B. A. C. 1A. D.A.. D Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh có f = 50Hz và lần lượt C=1000, R= 40, L=0,1(H) thì A. Zc=40, Z=50. B. tg= -0,75, = -0,2 C. Khi R=30thì công suất cực đại. D. Hiệu điện thế cùng pha so với dòng điện. d Cho đọan mạch điện RLC mắc nối tiếp gồm R=100W, cuộn dây thuần cảm có L=0.318 (H). Tấn số dòng điện là f=50HZ. Biết tổng trở của đọan mạch bằng 100. Điện dung C của tụ có giá trị: A. 200mF; B. 15,9mF; C. mF; D. mF. B Mạch điện (R1 L1 C1) có tần số cộng hưởng ω1 và mạch điện (R2 L2 C2) có tần số cộng hưởng điện ω2 , biết ω2=ω1 . Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch là ω . Hỏi ω liên hệ với ω2 và ω1 theo biểu thức nào dưới đây: ω=2ω1 ω=3ω1 ω=0 ω=ω1=ω2 D Dòng điện xoay chiều sau khi được chỉnh lưu là dòng điện: Không đổi Một chiều Dòng xoay chiều Dòng cao tần b Hãy xác định đáp án đúng . Trong đoạn mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R và tụ điện C,mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = Uo sint.Hệ số công suất k của đoạn mạch là: A. cos = ; B. cos = ; C. cos = ; D. cos = ; d Chọn câu sai :Trường hợp nào sau đây công suất của mạch điện xoay chiều đạt giá trị cực đại? Trong mạch chỉ có điện trở thuần. Trong mạch xảy ra hiện tượng cọng hưởng. Hiệu điện thế tức thời cùng pha với cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Hiệu điện thế ngược pha với cường độ dòng điện d Hãy xác định phát biểu sai : A-Trong mạch điện gồm R,L,C điện năng tiêu thụ hoàn toàn biến thành nhiệt . B- Trong mạch điện gồm R,L,C chỉ có một quá trình chuyển hóa năng lượng ,đó là quá trình chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng . C- Đoạn mạch điện xoay chiều tiêu thụ một công suất P với hiệu dụng U không đổi.Nếu hệ số công suất mạch điện càng tăng thì càng có lợi . D- Đoạn mạch điện xoay chiều có cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C hoàn toàn không tiêu thụ năng lượng điện . B Trường hợp nào sau đây công suất của mạch điện xoay chiều tiêu thụ nhỏ nhất? Đoạn mạch gồm điện trở thuần và cuộn cảm mắc nối tiếp. Đoạn mạch gồm điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Đoạn mạch gồm cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp với ZL ZC c Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R=100W, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 100W, tụ điện có điện dung mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điên một hiệu điện thế xoay chiều u=200sin 100πt (v). Công suất tiêu thụ bởi đoạn mạch này có giá trị bao nhiêu. Chọn câu đúng : A. P=200W B. P=400W C. P= 100W C. P= 50W A Hãy chọn đáp án đúng . Một cuộn dây có điện trở nội r = 50.Hệ số tự cảm L = H ,mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số là 50 Hz. Hệ số công suất là : A. 0,50 B. 1,414. C. 1,00 D. 0,707. D Hãy chọn đáp án đúng . Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, gồm :R = 100;cuộn dây thuần cảm L = H; mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 200 sin(100t ) (V).Công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch là: A. 100.W . B. 200. W. C. 200W . . D. 400W . B Hãy chọn đáp án đúng . Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, gồm :R = 100;tụ diện có điện dung 31,8 F ,mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 100 sin(100t ) (V).Công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch là: A- 43.0 W . B- 57.67W . C- 12.357 W. . D- 100W . a Mạch RLC nối tiếp có 2= 1. Nếu cho R tăng 2 lần thì hệ số công suất của mạch là: A. Tăng 2 lần. B. Giảm 2 lần. C. Không đổi. D. Tăng bất kỳ c Cho mạch điện xoay chiều có R=30, L= (H), C= (F); hiệu điện thế 2 đầu mạch là u=120sin100t (V), được giữ không đổi thì cường độ dòng điện trong mạch là a R C L ~ A B Hãy chọn đáp án đúng . Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, gồm :R = 100;cuộn dây thuần cảm L = H;tụ diện có điện dung 15,9 F ,mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 200 sin(100t ) (V).Công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch là: A. 100.W . B. 200.W . C. 200 W. . D. 400W . C Một đoạn mạch được nối vào một nguồn điện có hiệu điện thế cực đại 311V và công suất 0,85kW, dòng điện hiệu dụng qua mạch là 5A. Tìm hệ số công suất của mạch điện A. 0,82 B. 0,68 C. 0,54 D. 0,77 d Cho đoạn mạch xoay chiều có R=40, L= (H), C= (F), mắc nối tiếp hiệu điện thế 2 đầu mạch được giữ không đổi u=100sin100t (V), công suất và cường độ dòng điện qua mạch là: b Hãy xác định câu đúng . A-Máy phát điện xoay chiều biến đổi điện năng thành cơ năng. B-Máy phát điện xoay chiều biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. C--Máy phát điện xoay chiều công suất lớn hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ do khung dây trong quay. D- Máy phát điện xoay chiều biến đổi cơ năng thành điện năng . D Cho mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp cho R=30,C thay đổi, hiệu điện thế 2 đầu mạch là u=12sin100t (V) với C bằng bao nhiêu thì u,i cùng pha. Tìm P khi đó c Chọn kết luận sai . Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra dòng điện xoay chiều : A- Cùng biên độ ,tần số , lệch pha nhau 1200 . B- Biến thiên theo quy luật dạng sin (cos). C- Biến thiên như dòng điện của máy nắn điện toàn kỳ . D-Được biểu thị bởi ba đường dạng sin giống nhau ,nhưng lệch nhau một góc C Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha? Máy phát điện xoay chiều ba pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ việc sử dụng từ trường quay. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ. Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba dòng điện không đổi c Khi máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động thì ba suất điện động xuất hiện ở ba cuộn dây phần ứng có đại lượng nào giống nhau, đại lượng nào khác nhau? Chọn câu đúng: Biên độ và tần số giống nhau, suất điện động khác nhau Biên độ và tần số giống nhau, pha khác nhau Tần số và pha giống nhau, biên độ khác nhau Một câu trả lời khác B Cho mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp có R=30, C= (F) , L thay đổi được cho hiệu điện thế 2 đầu mạch là U=100sin100t (V) giữ không đổi để u nhanh pha hơn i góc rad thì ZL và i khi đó là: b Mạng điện xoay chiều ba pha có hiệu điện thế pha là 220 V.Hiệu điện thế dây là: A . 316,80V . B . 126,86V . C . 318,04 V . D . 155,54 V. c Cho mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp cho R=50(), L= (H), C thay đổi , hiệu điện thế 2 đầu mạch là u=100 sin100t(V). Với giá trị nào của C thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu C đạt cực đại a Ở nước ta ,điện lưới được quy định 50 Hz . Máy phát điện ba pha có nhiều công suất khác nhau,để hòa mạng tốt ,chúng phải được mắc song song và phát cùng tần số .Số liệu của máy nào sau đây là sai : Máy thứ nhất : Có 2 cặp cực .Tốc độ quay là : 25 vòng /giây. Máy thứ hai : Có 100 cặp cực .Tốc độ quay là : 30 vòng /phút . Máy thứ ba :Tốc độ quay :60 vòng /giây;máy có 300 cặp cực . Máy thứ tư: Tốc độ quay : 15 vòng /phút ; máy có 200 cặp cực . C Cho mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R=40, L= (H), C= (F). Hiệu điện thế 2 đầu mạch là u=120sin100t(V), công suất của mạch có giá trị là a.P=180W b.P=90W c.P=10W d.P=150W b Hãy xác định đáp án đúng . Máy phát điện xoay chiều ba pha mắc sao,hiệu điện thế pha 127V,tần số 50 Hz .Người ta đưa dòng điện vào tải ba pha mắc tam giác ,đối xứng .Mỗi tải là cuộn dây có điện trở thuần 12,độ tự cảm 51mH .Cường độ dòng điện đi qua các tải sẽ là: A. 6,35 A . B . 11,0 A . C . 12,63A . D. 4,54A. B Một máy phát điện 3 pha mắc hình sao có hiệu điện dây 220V và tần số 50Hz. Tính hiệu điện thế pha. A. 127V B. 254V C.110V D. 220V a Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo hình sao có hiệu điện thế pha 127v và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc theo hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 100Ω và cuộn dây có độ tự cảm 0,318H. Cường độ dòng điện qua các tải và công suất do các tải tiêu thụ có thể nhận giá trị đúng nào sau đây? I=1,56A ; P=728W I=5,16A ; P=752W I=1,8A ; P=678W Một cặp giá trị khác A Cho mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp trong đó R thay đổi được, cho L= (H), C= (F), hiệu điện thế 2 đầu mạch giữ không đổi u=100sin100t(V), công suất mạch đạt cực đại khi R có giá trị và công suất cực đại đó là: a.R= 40, P=100W b.R= 50, P=500W c.R= 50, P=200W d.R= 50, P=100w D Hãy xác định kết luận sai. A- Dòng điện xoay chiều ba pha là một hệ thống gồm ba dòngđiện xoay chiều một pha ,cùng biên độ ,cùng tần số ,lệch pha nhau 1200. B- Dòng điện xoay chiều ba pha được tạo ra bởi máy phát điện xoay chiều ba pha. C-Dòng điện xoay chiều ba pha là tổng hợp của ba dòng điện xoay chiều một pha,bằng nhau về biên độ, bằng nhau về tần số , lệch nhau 1200 . D- Dòng điện xoay chiều ba pha tuân theo quy luật dạng sin (cos),có đồ thị gồm ba đường dạng sin C Khi máy phát 3 pha, mắc dây hình sao và tải lại mắc tam giác, thì hiệu điện thế hoạt động của tải phải: bằng hiệu điện thế của các pha. Lớn hơn hiệu điện thế các pha bằng lần hiệu điện thế bằng 3 lần hiệu điện thế các pha. c Điều nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha. Dòng điện xoay chiều ba pha là sự hợp lại của ba dòng điện xoay chiều một pha Dòng điện xoay chiều ba pha được tạo bởi máy phát điện xoay chiều ba pha Dòng điện xoay chiều ba pha được tạo bởi máy phát điện xoay chiều ba pha hay máy phát điện xoay chiều một pha A và B đúng B Cho mạch xoay chiều sau : Cho L=(H),C=(F),R=30,U=U0sin100t được giữ không đổi. Tìm r để P=Pmax : a. r=10Ω b. r=20Ω c. r=30Ω d. r=40Ω a Hãy các định trị sai . Máy phát điện xoay chiều ba pha mắc sao ,tải đối xứng . i1 = 2 sin (100t ) Ampe. i2 = 2 sin (100t - ) Ampe. i3 = 2 sin (100t + ) Ampe. Tại thời điểm t = s . Dòng điện trong các dây pha là : A. i1 = +1,732 A. B. i2 = 0 A. C. i3 = - 1,732A . D. Ip = 2A. D Trong máy phát điện ba pha mắc hình sao: Ud = Up Ud = Up Ud = Up Id = Ip c :Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 127v và tần số 50Hz. Mắc vào mỗi pha một bóng đèn có điện trở 44Ω. Dòng điện trong mỗi dây pha và dòng điện trong dây trung hoà nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau đây? Iph=1,5A ; Ith=0,2A Iph=5A ; Ith=0A Iph=5,5A ; Ith=0,1A Iph=1,7A ; Ith=0,25A B Cho mạch điện xoay chiều Cho L=(H),C=(F),r=10,uAB=U0sin100t , được giữ không đổi. Cho R thay đổi. Tìm R để P trên R đạt cực đại a.R=30 b.R=10 c.R=20 d.R=10 d Hãy xác định phát biểu sai về động cơ không đồng bộ ba pha . A- Roto quay theo chiều quay của từ trường và chậm hơndo lực ma sát tác dụng . B - Roto quay theo chiều quay của từ trường do hiện tượng cảm ứng điện từ,nghiệm đúng định luật len –xơ. C- Có thể biến đổi động cơ không đồng bộ ba pha thành máy phát điện xoay chiều ba pha. D- Có thể đổi chiều quay của động cơ không đồng bộ ba pha bằng cách đổi hoàn đổi hai trong ba pha dòng điện đi vào stato. B Một máy phát điện xoay chiều gồm có 8 cặp cực, phần ứng gồm 22 cuộn dây mắc nối tiếp. Từ thông cực đại do phần cảm sinh ra đi qua mỗi cuộn dây có giá trị cực đại Wb. Rôto quay với vận tốc 375 vòng/phút. Suất điện động cực đại do máy có thể phát ra là: A. 110 V B. 110V C. 220 V D. 220V c Hãy xác định kết quả đúng . Từ trường quay trong một động cơ không đồng bộ ba pha có vận tốc quay là 3000 Vòng/phút . Vậy ,trong mỗi giây từ trường quay bao nhiêu vòng . A. 60 vòng /giây B. 40 vòng /giây C. 50vòng /giây D. 75 vòng /giây . c Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 220V, Biết công suất của động cơ 10, 56KW và hệ số công suất bằng 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là: A. 2A B. 6A C. 20A D. 60 A C Câu 29b:Máy phát 3 pha mắc sao tần số dòng điện là 50Hz, hiệu điện thế pha là Up=220v tải mắc sao, Dòng điện qua mỗi tải là Tải 1 gồm R=6, L1=2,55.10 Tải 2 gồm R=6, C2=306F Tải 3 gồm R=2,55.10và C3=306F và R=6 a.I1=22A; I2=18,3A; I3=34A b.I1=20A; I2=10A; I3=15A c.I1=18A; I2=20A; I3=16A d.I1=15A; I2=3A; I3=9A a Hãy xác định kết quả đúng . Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu hình sao vào mạng điện xoay chiều ba pha ,có hiệu điện thế dây 380 V.Động cơ có công suất 10 KW.Hệ số công suất 0,8.Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua mỗi cuộn dây có giá trị bao nhiêu? A. 56,7A B. 18,9 A C. 45,36 A D.
Tài liệu liên quan