Chính trị học - Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta

-Đây là bài học kinh nghiệm của quá trình đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Đây còn là mục tiêu lý tưởng của Đảng và dân tộc ta. -Qua bài học,giúp ta nhận thức đầy đủ nội dung độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Mô hình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,để từ đó trong quá trình phát triển phải giữ vững mục tiêu,lý tưởng,ngăn ngừa sự chệch hướng mà đảng ta đã chỉ ra trong 4 nguy cơ. -Từ lý luận,đòi hỏi người học phải xác lập cho mình những nhiệm vụ cụ thể để góp phần thực hiện mục tiêu: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

ppt14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chính trị học - Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
“*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiMục đích yêu cầu-Đây là bài học kinh nghiệm của quá trình đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Đây còn là mục tiêu lý tưởng của Đảng và dân tộc ta.-Qua bài học,giúp ta nhận thức đầy đủ nội dung độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Mô hình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,để từ đó trong quá trình phát triển phải giữ vững mục tiêu,lý tưởng,ngăn ngừa sự chệch hướng mà đảng ta đã chỉ ra trong 4 nguy cơ.-Từ lý luận,đòi hỏi người học phải xác lập cho mình những nhiệm vụ cụ thể để góp phần thực hiện mục tiêu: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiĐối tượng & thời giana.Đối tượng Đối tượng tham gia nghiên cứu là những cán bộ đảng viên (dùng cho lớp nghiên cứu sâu văn kiện đại hội đảng ).Là những đảng viên mới kết nạp.Là nhữngsinh viên của các lớp về khoa học xã hội cũng như khoa học chính trị.b. Thời gian:Thời gian soạn giảng: 01.09.2013Thời gian học tập: 01 buổi (quy đổi 5 tiết ).*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiTài liệu tham khảo.-Tài liệu nghiên cứu sâu văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.-Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dùng cho Đảng viên mới.-Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( Bổ sung tại đại lần thứ XI ).*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiNội dung cơ bảnGồm ba phần cơ bản:Phần thứ nhất-Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Phần thứ hai-Mô hình xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng .Phần thứ ba- Phương hướng đi lên CNXH ở nước ta..*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiI.Độc lập dân tộc gắn liền CNXH. . .1-Độc lập dân tộc & Chủ nghĩa xã hội là sự phát triển hợp quy luật và thực tiễn.a-Hợp quy luật với lý luận CN Mác Lênin và lịch sử phát triển loài người.b-Hợp với thực tiễn: +Thực tiễn một số nước. +Thực tiễn của Cách mạng Việt nam * CMT.8 và việc ra đời nước Việt Nam Dân chủ Công hòa mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước. * Cuộc kháng chiến 30.04.1975 mở ra giai đoạn cả nước thống nhất đi lên CNXH * Đại hội lần thứ VI của đảng ( 12.1986) thực hiện công cuộc đổi mới đưa nước ta đi vào giai đoạn CNH-HĐH, hội nhập quốc tế, từng bước quá độ lên CNXH với mục tiêu: “ dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ-công bằng-văn minh”.*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiI.Độc lập dân tộc gắn liền CNXH. . .2-Nhận thức đúng đắn về độc lập dân tộc Là sự tự chủ,không bị phụ thuộc và lệ thuộc - chi phối bởi bên ngoài.Nội hàm của độc lập bao gồm: +Độc lập tự chủ về kinh tế. +Độc lập tự chủ về chính trị. +Độc lập tự chủ về văn hoá. +Độc lập tự chủ về xã hội. +Độc lập tự chủ về đường lối đối ngoại. +Độc lập tự chủ về quốc phòng an ninh.*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiI.Độc lập dân tộc gắn liền CNXH. . .3. Bối cảnh điều kiện đi lên CNXH ở nước ta:a. Bối cảnh quốc tếNền kinh tế tri thức đang chi phối; Cuộc CM.KHKT bước vào giai đoạn thứ 3 của lịch sử.Tình hình quốc tế có những thuận lợi, tích cực và những hạn chế khó khăn.Các mối tương quan của sơ đồ chính trị đang có những dấu hiệu biến đổi.Những mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn còn tồn tại dưới những biểu hiện,hình thức khác nhau.b.Bối cảnh trong nướcNhững thuận lợi+Có những giá trị truyền thống dân tộc+Có sự lãnh đạo đúng đắn của đảng, sự vững mạnh của hệ thống chính trị.+Có những điều kiện, tiền đề và kinh nghiệm bước đầu của quá trình đi lên CNXHNhững khó khăn+Bắt nguồn từ thực trạng kinh tế- xã hội.+Những tác động khách quan+Bốn nguy cơ vẫn và đang diễn ra *Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiPhần thứ hai-hai-Mô hình xã hội XHCN. 1- Mô hình cơ bản về Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng.Có 9 nội dung+ Xã hội mà ta xây dựng : dân giàu, nước mạnh, dân chủ-công bằng-văn minh;( Bổ sung tại ĐH X)+ Do nhân dân làm chủ.+ Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp+ Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;+ Xây dựng con người mới có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.+ Các dân tộc trong cộng đồng VN bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.+Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.+ Có nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân+ Có đảng CS trong sạch vững mạnh lãnh đạo.*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiPhần thứ hai-hai-Mô hình xã hội XHCN. 2-Định hướng cơ bản về Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng.Có 8 nội dung+ Đẩy mạnh CNH-HĐH gắn liền với nền kinh tế tri thức+ Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN+ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Xây dựng con người mới, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.+ Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội+ Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.+Xây dựng nền dân chủ XHCN, thực hiện đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất+ Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN+ Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiPhần thứ hai-hai-Nghiên cứu những vấn đề thực tiễn về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 2-Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta:ĐH X của Đảng đã nêu: Phát triển lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa.Trước đây đường lối chung của Đại hội IV nêu: Bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiPhần thứ ba-Sự vận dụng lý luận vào thực tiễn của đất nước và bản thân. 1-Những thành tựu & hạn chế sau 30 năm đổi mới:a-Thành tựu:b-Hạn chế:+Về thực tiễn:kinh tế,chính trị,văn hoá,xã hội,quốc phòng-an ninh,quan hệ quốc tế & kinh tế đối ngoại.+Về lý luận: *Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiPhần thứ hai-hai-Mô hình xã hội XHCN. 1.Những bài học lớn trong quá trình đi lên CNXHNắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền CNXHSự nghiệp CM là sự nghiệp của nhân dânKhông ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tếSự lãnh đạo của đảng là nhân tố hàng đầu cho mọi thắng lợi.*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiPhương hướng cơ bản đi lên CNXH Một là: Đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.Hai là: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCNBa là: Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.Bốn là: Bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.Năm là: Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.Sáu là: Xây dựng nền dân chủ XHCN, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộcBảy là: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN mang bản chất của dân, do dân, vì dân.Tám là: Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh*Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới