Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy của công ty cổ phần vận tải Hà Tiên

Công ty cổ phần vận tải Hà Tiên là công ty chuyên về hoạt động vận chuyển clinker và tất cả các loại hàng hóa theo đ ường thủy đi khắp các tỉnh thành trong đất nước Việt Nam ứng với đơn đặt hàng của chủ hàng .Với số lượng phương tiện thủy hùng hậu gồm:30 sà lan kéo với tải trọng từ 300 đến 350 tấn, 5 sà lan tự hành 600 tấn ,3 sà lan tự hành 1000 tấn, 10 tàu kéo 50 mã lực .Bài toán quản lý luôn là bài toán nan giải của công ty. Trong khi đó hiện nay công ty đang quản lý toàn bộ phương tiện thủy về mặt v ật tư, ho ạt động vận chuyển … trên giấy tờ sổ sách .Trong tình hình công ty ngày càng phát triển, vấn đề quản lý phương ti ện thủy ngày càng trở nên cấp thiết. Do vậy nhu cầu thiết y ếu của công ty là cần một phần mềm quản lý phương tiện

pdf70 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 09/11/2012 | Lượt xem: 1060 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy của công ty cổ phần vận tải Hà Tiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA TOÁN – TIN HỌC Môn : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Đồ án : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THỦY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN (Địa chỉ :Km7 xa lộ Hà Nội, Thủ Đức) 2 Lôøi môû ñaàu Chúng ta ai cũng đều biết tính ưu việt hiệu quả giải quyết công việc nhanh chóng chính xác với số lượng công việc khổng lồ của máy tính (công nghệ thông tin) . Do đó mà công nghê thông tin ngày càng chiếm lĩnh hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống và ngày càng chứng minh điều đó .Các phần mềm các ứng dụng ngày càng phát triển nhiều . Nhưng để xây dựng một phần mềm một ứng dụng thì khâu thiết yếu quan trọng nhất đó là phân tích thiết kế . Một đề án khi phân tích thiết kế tốt thì xem như đề án đó thành công. Khi học môn : Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin , để nghiên cứu tốt môn học và có điều kiện thực tiễn vận dụng những kiến thức vừa học , nhóm chúng em chọn phân tích thiết kế hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy của công ty cổ phần vận tải Hà Tiên (km7 xa lộ Hà Nội, Thủ Đức).Công ty chuyên vận chuyển hành hóa cả đường thủy lẫn đường bộ khắp các tỉnh thành. Do quy mô của công ty quá lớn nên chúng em chỉ xét riêng module quản lý về phương tiện thủy. Với sự hướng dẫn tận tình và những bài giảng quý báu của thầy đã giúp cho chúng em hoàn thành tốt đề tài.Nhóm chúng em xin gửi tới thầy lòng biết ơn, lời cảm ơn chân thành nhất ! Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Tuấn Anh_giám đốc công ty cổ phần vận tải Hà Tiên đã tạo điều kiện cho chúng em gặp gỡ các nhân viên để chúng em khảo sát đề tài. Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới các nhân viên đã cung cấp thông tin để chúng em xây dựng đề tài . 3 MỤC LỤC Lời mở đầu: I. KHẢO SÁT ....................................................................................................... 1. Thực trạng :………………………………………………….. . 3 2. Mục tiêu :……………………………………………………... 3 3. Yêu cầu của công ty :…………………………………………. 3 4. Mô hình công ty :………………………………………………. 3 5. Mô tả yêu cầu :…………………………………………………. 4 6. Phần nhóm thực hiện phát triển :………………………………….. 5 II. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ERD 1. Phát hiện thực thề : ……………………………………………….. 6 2. Mô hình ERD :……………………………………………………… 8 3. Chuyền mô hình ERD thành mô hình quan hệ :……………………. 9 4. Mô tả chi tiết các quan hệ :…………………………………………. 10 5. Tổng kết các quan hệ :…………………………………………… 10 III. THIẾT KẾ GIAO DIÊN 1. Thiết kế menu :…………………………………………………….. 24 2. Thiết kế form :……………………………………………………… 30 IV. PHÂN TÍCH , THIẾT KẾ , XỬ LÝ 1. Các chức năng : ……………………………………………………. 69 2. Giải thuật : ………………………………………………………… 73 PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA NHÓM : …………………. 83 4 I KHẢO SÁT : 1) Thực trạng công ty Công ty cổ phần vận tải Hà Tiên là công ty chuyên về hoạt động vận chuyển clinker và tất cả các loại hàng hóa theo đường thủy đi khắp các tỉnh thành trong đất nước Việt Nam ứng với đơn đặt hàng của chủ hàng .Với số lượng phương tiện thủy hùng hậu gồm:30 sà lan kéo với tải trọng từ 300 đến 350 tấn, 5 sà lan tự hành 600 tấn ,3 sà lan tự hành 1000 tấn, 10 tàu kéo 50 mã lực .Bài toán quản lý luôn là bài toán nan giải của công ty. Trong khi đó hiện nay công ty đang quản lý toàn bộ phương tiện thủy về mặt vật tư, hoạt động vận chuyển … trên giấy tờ sổ sách .Trong tình hình công ty ngày càng phát triển, vấn đề quản lý phương tiện thủy ngày càng trở nên cấp thiết. Do vậy nhu cầu thiết yếu của công ty là cần một phần mềm quản lý phương tiện 2) Mục tiêu Đưa tin học vào quản lý thay cho sổ sách, nhằm đạt hịêu quả cao trong công việc quản lý, tính toán nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian, sức lao động của cả công ty và khách hàng. Góp phần giúp cho doanh thu của công ty tăng và phát triển thành một công ty lớn mạnh. 3) Yêu cầu của công ty về vấn đề quản lý phương tiện thủy - Quản lý vật tư công cụ phục vụ vận chuyển ,lý lịch từng phưong tiện, kết quả họat động - Lưu trữ phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu sửa chữa của công ty. - Lưu trữ các thông tin có liên quan đến hoạt động điều phối phương tiện - Lưu trữ các thông tin có liên quan đến tình hình sửa chữa - Các thao tác nghiệp vụ: + Tìm kiếm hồ sơ nhân viên,phương tiện thủy,kho,vật tư, nhà cung cấp. + Cập nhật thông tin nhân viên ,phương tiện thủy,kho,vật tư, nhà cung cấp. ( thêm, xoá, sửa :do người có quyền ). + Lập phiếu nhập, phiếu xuất,phiếu sửa chữa ,phiếu mua vật tư 4) Mô tả - Mỗi kho đều có thủ kho. - Mỗi phương tiện đang họat động đều có thuyền viên.Và mỗi thuyền viên có thể làm việc ở nhiều phương tiện 5 - Khi cần sừa chữa thì phải có người mô tả hư hỏng, người xác nhận và nhân viên sửa chữa trực tiếp - Mỗi lọai vật tư có thể thuộc nhiều kho - Mỗi họat động vận cuyển chỉ vận chuyển duy nhất một lọai hàng - Hạng mục sửa chữa có 2 lọai : Thay vật tư, sửa chữa ngòai vật tư (tức là không thay vật tư) MOÂ HÌNH ERD 1) Phaùt hieän thöc theå : 1.1) Thöïc theå : NHA_CUNG_CAP - Thuoäc tính : MSNCC, TenNCC, DChiNCC, SDTNCC 1.2) Thöïc theå : PHIEU_NHAP - Thuoäc tính : MSPN, Ngay 1.3) Thöïc theå : PHIEU_XUAT - Thuoäc tính : MSPX, Ngay, LyDoXK 1.4) Thöïc theå : VAT_TU - Thuoäc tính : MSVT, TenVT, DonVi, DinhMucVT 1.5) Thöïc theå : KHO - Thuoäc tính : MSK, TenK, DChiK 1.6) Thöïc theå : PHIEU_SUA_CHUA - Thuoäc tính : MSPSC, Ngay, MoTaHH 1.7) Thöïc theå : HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU - Thuoäc tính : MSHMSCNVT, TenHMSCNVT 1.8) Thöïc theå : NHAN_VIEN - Thuoäc tính : MSNV, TenNV, GioiTinh, SoCMND, NgaySInh, NoiSInh, DChiNV, SDTNV, BoPhan, ChucVu 1.9) Thöïc theå : PHUONG_TIEN_THUY 6 - Thuoäc tính : MSPTT, TenPTT, NguyenGia, TaiTrong, NgayBDSD, TGianSD, THanDK 1.10) Thöïc theå : HANG - Thuoäc tính : MSH, TenH 1.11) Thöïc theå : HOAT_DONG_VAN_CHUYEN - Thuoäc tính : MSHDVC, TGianDKBDVC, TGianBDVCTT, TGianDKVCHT, TGianHT, TGianCNH, DDiemNH, DDIemGH, CuLyKT, CuLyCT, LuongNLTH 2) Moâ hình ERD 7 8 3) Chuyeån moâ hình ERD thaønh moâ hình quan heä  NHA_CUNG_CAP (MSNCC, TenNCC, DChiNCC, SDTNCC)  PHIEU_NHAP (MSPN, Ngay, MSNCC, MSK, MSNV_NVT, MSNV_L)  PHIEU_XUAT (MSPX, Ngay, LyDoXK, MSK, MSNV_NVT, MSNV_L)  VAT_TU (MSVT, TenVT, DonVi, DinhMucVT)  KHO (MSK, TenK, DChiK, MSNV_TK)  PN_VT (MSPN, MSVT, SL, ÑG)  PX_VT (MSPX, MSVT, SL)  VT_K (MSVT, MSK, SL)  NHAN_VIEN (MSNV, TenNV, GioiTinh, SoCMND, NgaySinh, NoiSinh, DChiNV, SDTNV, BoPhan, ChucVu)  PHIEU_SUA_CHUA (MSPSC, Ngay, MoTaHH, MSPTT, MSNV_MTHH, MSNV_XNHH, MSNV_L)  PHUONG_TIEN_THUY (MSPTT, TenPTT, NguyenGia, TaiTrong, NgayBDSD, TGianSD, THanDK)  PSC_NVSC (MSPSC, MSNV_SC)  PTT_NV (MSPTT, MSNV)  PSC_VT (MSPSC, MSVT, SL)  HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU (MSHMSCNVT, TenHMSCNVT)  PSC_HMSCNVT (MSPSC, MSHMSCNVT, ÑG)  HANG (MSH, TenH)  HOAT_DONG_VAN_CHUYEN (MSHDVC, TGianDKBDVC, TGianBDVCTT, TGianDKVCHT, TGianHT, TGianCNH, DDiemNH, DDiemGH, CuLyKT, CuLyCT, LuongNLTH, MSPTT, MSH, MSNV_GN) 4) Moâ taû chi tieát cho caùc quan heä : 9 Teân quan heä:NHA_CUNG_CAP Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSNCC Maõ soá nhaø cung caáp C 10 B PK 2 TenNCC Teân nhaø cung caáp C 30 B 3 DChiNCC Ñòa chæ nhaø cung caáp C 40 B 4 SDTNCC Soá ñieän thoaïi nhaø cung caáp C 20 K Toång soá 100 Teân quan heä:PHIEU_NHAP Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPN Maõ soá phieáu nhaäp C 10 B PK 2 Ngay Ngaøy N 20 B 3 MSNCC Maõ soá nhaø cung caáp C 10 B FK 4 MSK Maõ soá kho C 10 B FK 5 MSNV_NVT Maõ soá nhaân vieân nhaän vaät tö C 10 B FK 6 MSNV_L Maõ soá nhaân vieân laäp C 10 B FK Toång soá 70 Teân quan heä:PHIEU_XUAT Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPX Maõ soá phieáu xuaát C 10 B PK 2 Ngay Ngaøy N 20 B 3 LyDoXK Lyù do xuaát kho C 50 B 4 MSK Maõ soá kho C 10 B FK 5 MSNV_NVT Maõ soá nhaân vieân nhaän vaät tö C 10 B FK 10 6 MSNV_L Maõ soá nhaân vieân laäp C 10 B FK Toång soá 110 Teân quan heä: VAT_TU Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B PK 2 TenVT Teân vaät tö C 30 B 3 DonVi Ñôn vò tính C 10 B 4 DinhMucVT Ñònh möùc vaät tö S 20 B Toång soá 70 Teân quan heä: KHO Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSK Maõ soá kho C 10 B PK 2 TenK Teân kho C 30 B 3 DChiK Ñòa chæ kho C 40 B 4 MSNV_TK Maõ soá nhaân vieân thuû kho C 10 B FK Toång soá 90 Teân quan heä: PN_VT (Phieáu nhaäp-Vaät tö) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPN Maõ soá phieáu nhaäp C 10 B PK 2 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B PK 3 SL Soá löôïng S 10 B 4 DG Ñôn giaù S 20 B 11 Toång soá 50 Teân quan heä: PX_VT (Phieáu xuaát-Vaät tö) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPX Maõ soá phieáu xuaát C 10 B PK 2 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B PK 3 SL Soá löôïng S 10 B Toång soá 30 Teân quan heä: VT_K (Vaät tö-Kho) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B PK 2 MSK Maõ soá kho C 10 B PK 3 SL Soá löôïng S 10 B Toång soá 30 Teân quan heä: NHAN_VIEN Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSNV Maõ soá nhaân vieân C 10 B PK 2 TenNV Teân nhaân vieân C 30 B 3 GioiTinh Giôùi tính L 1 Yes/No B 4 SoCMND Soá chöùng minh nhaân daân C 10 B 5 NgaySinh Ngaøy sinh N 20 B 12 6 NoiSinh Nôi sinh C 30 K 7 DChiNV Ñòa chæ nhaân vieân C 40 B 8 SDTNV Soá ñieän thoaïi nhaân vieân C 20 K 9 BoPhan Boä phaän C 20 [thuyen, kho, kó thuaät,...] B 10 ChucVu Chöùc vuï C 20 [thuyen tröôûng, thuû kho, ...] B Toång soá 201 Teân quan heä:PHIEU_SUA_CHUA Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPSC Maõ soá phieáu söûa chöõa C 10 B PK 2 Ngay Ngaøy N 20 B 3 MoTaHH Moâ taû hö hoûng C 80 B 4 MSPTT Maõ soá phöông tieän thuûy C 10 B FK 5 MSNV_MTHH Maõ soá nhaân vieân moâ taû hö hoûng C 10 B FK 6 MSNV_XNHH Maõ soá nhaân vieân xaùc nhaän hö hoûng C 10 B FK 7 MSNV_L Maõ soá nhaân vieân laäp C 10 B FK Toång soá 150 Teân quan heä: PHUONG_TIEN_THUY Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 13 1 MSPTT Maõ soá phöông tieän thuûy C 10 B PK 2 TenPTT Teân phöông tieän thuûy C 30 B 3 NguyenGia Nguyeân giaù taøu S 20 B 4 TaiTrong Taûi troïng S 10 B 5 NgayBDSD Ngaøy baét ñaàu söû duïng N 20 B 6 TGianSD Thôøi gian söû duïng S 10 B 7 THanDK Thôøi haïn ñaêng kieåm S 10 [1,12] B Toång soá 110 Teân quan heä: PSC_NVSC (Phieáu söûa chöõa-Nhaân vieân söûa chöõa) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPSC Maõ soá phieáu söûa chöõa C 10 B PK 2 MSNV_SC Maõ soá nhaân vieân söûa chöõa C 10 B PK Toång soá 20 Teân quan heä: PTT_NV (Phöông tieän thuûy-Nhaân vieân) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPTT Maõ soá phöông tieän thuûy C 10 B PK 2 MSNV Maõ soá nhaân vieân C 10 B PK Toång soá 20 Teân quan heä: PSC_VT (Phieáu söûa chöõa-Vaät tö) Ngaøy: 14 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPSC Maõ soá phieáu söûa chöõa C 10 B PK 2 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B PK 3 SL Soá löôïng S 10 B Toång soá 30 Teân quan heä: HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSHMSCNVT Maõ soá haïng muïc söûa chöõa ngoaøi vaät tö C 10 B PK 2 TenHMSCNVT Teân haïng muïc söûa chöõa ngoaøi vaät tö C 50 B Toång soá 60 Teân quan heä: PSC_HMSCNVT (Phieáu söûa chöõa-Haïng muïc söûa chöõa ngoaøi vaät tö) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPSC Maõ soá phieáu söûa chöõa C 10 B PK 2 MSHMSCNVT Maõ soá haïng muïc söûa chöõa ngoaøi vaät tö C 10 B PK 3 DG Ñôn giaù S 10 B Toång soá 30 15 Teân quan heä: HANG Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSH Maõ soá haøng C 10 B PK 2 TenH Teân haøng C 20 B Toång soá 30 Teân quan heä: HOAT_DONG_VAN_CHUYEN Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte Mieàn giaù trò Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSHDVC Maõ soá hoaït ñoäng vaän chuyeån C 10 B PK 2 TGianDKBDVC Thôøi gian döï kieán baét ñaàu vaän chuyeån N-G 30 B 3 TGianBDVCTT Thôøi gian baét ñaàu vaän chuyeån thöïc teá N-G 30 B 4 TGianDKVCHT Thôøi gian döï kieán vaän chuyeån hoaøn taát N-G 30 B 5 TGianHT Thôøi gian hoaøn taát N-G 30 B 6 TGianCNH Thôøi gian chôø nhaän haøng N-G 30 B 7 DDiemNH Ñòa ñieåm nhaän haøng C 30 B 8 DDiemGH Ñòa ñieåm giao haøng C 30 B 9 CuLyKT Cöï ly khoâng taûi S 10 B 10 CuLyCT Cöï ly coù taûi S 10 B 11 LuongNLTH Löôïng nhieân lieäu tieâu hao S 10 B 12 MSPTT Maõ soá phöông tieän thuûy C 10 B FK 16 13 MSH Maõ soá haøng C 10 B FK 14 MSNV_GN Maõ soá nhaân vieân ghi nhaän C 10 B FK Toång soá 280 Kí hieäu : - S : soá - C : chuoãi - N : ngaøy thaùng naêm - N-G : ngaøy thaùng naêm-giôø phuùt - L : logic - B : buoäc - K : khoâng buoäc 17 Toång keát caùc quan heä : STT Teân quan heä Soá byte Khoái löôïng toái ña 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 HANG HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU HOAT_DONG_VAN_CHUYEN KHO NHA_CUNG_CAP NHAN_VIEN PHIEU_NHAP PHIEU_SUA_CHUA PHIEU_XUAT PHUONG_TIEN_THUY PN_VT PSC_HMSCNVT PSC_NVSC PSC_VT PTT_NV PX_VT VAT_TU VT_K 30 60 280 90 100 201 70 150 110 110 50 30 20 30 20 30 70 30 100*30 30*60 1000*280 20*90 100*100 500*201 1000*70 400*150 1000*110 100*110 8000*50 1000*30 8000*20 5000*30 1000*20 8000*30 500*70 500*30 Toång 1698100 byte Toång keát caùc thuoäc tính : STT Teân thuoäc tính Dieãn giaûi Teân quan heä 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 BoPhan ChucVu CuLyCT CuLyKT DChiK DChiNCC DChiNV DDiemGH DDiemNH DG DinhMucVT DonVi GioiTinh LuongNLTH LyDoXK MoTaHH MSH MSHDVC MSHMSCNVT MSK MSNCC MSNV MSNV_GN MSNV_L MSNV_MTHH MSNV_NVT MSNV_SC MSNV_TK MSNV_XNHH MSPN MSPSC MSPTT MSPX MSVT Ngay NgayBDSD Boä phaän Chöùc vuï Cöï ly coù taûi Cöï ly khoâng taûi Ñòa chæ kho Ñòa chæ nhaø cung caáp Ñòa chæ nhaân vieân Ñòa ñieåm giao haøng Ñòa ñieåm nhaän haøng Ñôn giaù Ñònh möùc vaät tö Ñôn vò Giôùi tính Löôïng nhieân lieäu tieâu hao Lyù do xuaát kho Moâ taû hö hoûng Maõ soá haøng Maõ soá hoaït ñoäng vaän chuyeån Maõ soá haïng muïc söûa chöõa ngoaøi vaät tö Maõ soá kho Maõ soá nhaø cung caáp Maõ soá nhaân vieân Maõ soá nhaân vieân ghi nhaän Maõ soá nhaân vieân laäp Maõ soá nhaân vieân moâ taû hö hoûng Maõ soá nhaân vieân nhaän vaät tö Maõ soá nhaân vieân söûa chöõa Maõ soá nhaân vieân thuû kho Maõ soá nhaân vieân xaùc nhaän hö hoûng Maõ soá phieáu nhaäp Maõ soá phieáu söûa chöõa Maõ soá phöông tieän thuûy Maõ soá phieáu xuaát Maõ soá vaät tö Ngaøy Ngaøy baét ñaàu söû duïng NHAN_VIEN NHAN_VIEN HOAT_DONG_VAN_CHUYEN HOAT_DONG_VAN_CHUYEN KHO NHA_CUNG_CAP NHAN_VIEN HOAT_DONG_VAN_CHUYEN HOAT_DONG_VAN_CHUYEN PV_VT, PSC_HMSCNVT VAT_TU VAT_TU NHAN_VIEN HOAT_DONG_VAN_CHUYEN PHIEU_XUAT PHIEU_SUA_CHUA HANG, HOAT_DONG_VAN_CHUYEN HOAT_DONG_VAN_CHUYEN HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU, PSC_HMSCNVT KHO, PHIEU_NHAP, PHIEU_XUAT, VT_K NHA_CUNG_CAP, PHIEU_NHAP NHAN_VIEN, PTT_NV HOAT_DONG_VAN_CHUYEN PHIEU_NHAP, PHIEU_XUAT, PHIEU_SUA_CHUA PHIEU_SUA_CHUA PHIEU_NHAP, PHIEU_XUAT PSC_NVSC KHO PHIEU_SUA_CHUA PHIEU_NHAP, PN_VT PHIEU_SUA_CHUA, PSC_VT, PSC_NVSC, PSC_HMSCNVT PHUONG_TIEN_THUY, PTT_NV, HOAT_DONG_VAN_CHUYEN, PHIEU_SUA_CHUA PHIEU_XUAT, PX_VT VAT_TU, PN_VT, PX_VT, PSC_VT, VT_K PHIEU_SUA_CHUA, PHIEU_NHAP, PHIEU_XUAT PHUONG_TIEN_THUY 19 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 NgaySinh NguyenGia NoiSinh SDTNCC SDTNV SL SoCMND TaiTrong TenH TenHMSCNVT TenK TenNCC TenNV TenPTT TenVT TGianBDVCTT TGianCNH TGianDKBDVC TGianDKVCHT TGianHT TGianSD THanDK Ngaøy sinh Nguyeân giaù taøu Nôi sinh Soá ñieän thoaïi nhaø cung caáp Soá ñieän thoaïi nhaân vieân Soá löôïng Soá chöùng minh nhaân daân Taûi troïng Teân haøng Teân haïng muïc söûa chöõa ngoaøi vaät tö Teân kho Teân nhaø cung caáp Teân nhaân vieân Teân phöông tieän thuûy Teân vaät tö Thôøi gian baét ñaàu vaän chuyeån thöïc teá Thôøi gian chôø nhaän haøng Thôøi gian döï kieán baét ñaàu vaän chuyeån Thôøi gian döï kieán vaän chuyeån hoaøn taát Thôøi gian hoaøn taát Thôøi gian söû duïng Thôøi haïn ñaêng kieåm NHAN_VIEN PHUONG_TIEN_THUY NHAN_VIEN NHA_CUNG_CAP NHAN_VIEN PN_VT, PX_VT, PSC_VT, VT_K NHAN_VIEN PHUONG_TIEN_THUY HANG HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU KHO NHA_CUNG_CAP NHAN_VIEN PHUONG_TIEN_THUY VAT_TU HOAT_DONG_VAN_CHUYEN HOAT_DONG_VAN_CHUYEN HOAT_DONG_VAN_CHUYEN HOAT_DONG_VAN_CHUYEN HOAT_DONG_VAN_CHUYEN PHUONG_TIEN_THUY PHUONG_TIEN_THUY Phaùt hieän caùc raøng buoäc : HOAT_DONG_VAN_CHUYEN(.........,TGianDKBDVC,TGianBDVCTT, TGianDKVCHT, TGianHT, TGianCNH,.........) TGianDKBDVC,TGianBDVCTT < TGianDKVCHT,TGianHT 20 THIEÁT KEÁ GIAO DIEÄN Thieát keá Menu 21 22 23 24 Thieát keá form form theâm nhaân vieân : 25 Teân ñoái töôïng Kieåu ñoái töôïng Raøng buoäc Döõ lieäu Muïc ñích Haøm lieân quan Giaù trò default Ma So Nhan Vien Textbox 10 kí töï, read-only Maùy töï ñoäng caáp phaân bieät caùc nhaân vieân Ho Ten Textbox <=35 kí töï Nhaäp töø keyboard Gioi Tinh Radiobutton Nhaäp töø radiobutton So CMND Textbox 9 chöõ soá Nhaäp töø keyboard Ngay sinh Picker dd/mm/yy Nhaäp töø picker 26 Noi sinh Textbox <=30 kí töï Nhaäp töø keyboard Dia chi Textbox <=50 kí töï Nhaäp töø keyboard So dien thoai Textbox <= 10 chöõ soá Nhaäp töø keyboard Bo phan Combobox Nhaäp töø combobox Chuc vu Combobox Nhaäp töø combobox Luu Command löu DL xuoáng CSDL LuuTTNV_Click() Thoat Command thoaùt khoûi form Thoat_Click() form theâm phöông tieän thuûy : 27 Teân ñoái töôïng Kieåu ñoái töôïng Raøng buoäc Döõ lieäu Muïc ñích Haøm lieân quan Giaù trò default Ma so phuong tien thuy Textbox 10 kí töï, read-only Maùy töï ñoäng caáp phaân bieät caùc phöông tieän thuûy Ten phuong tien thuy Textbox <=35 kí töï Nhaäp töø keyboard Nguyen gia Textbox soá nguyeân Nhaäp töø keyboard Tai trong Textbox soá