Đề thi Kinh tế vi mô Đề 6 - K33

Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan. Hàm sản xuất có dạng Q=2L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000 Câu 1: Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng: A 1.200,50 B 2.580,72 C 3.000 D Cả ba câu đều sai Câu 2: Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng: A 553 B 250 C 150 D Cả ba câu đều sai Câu 3: Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng: A 368,68 B 325 C Cả ba câu đều sai D 555 Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng. Câu 4: Doanh thu hòa vốn/tháng là: A 220 triệu đồng B 330 triệu đồng C Cả ba câu đều sai D 275 triệu đồng Câu 5: Nếu doanh nghiệp sản xuất và bán được 4.000 sản phẩm/tháng, vậy lợi nhuận/tháng của doanh nghiệp là: A 150 triệu đồng B 100 triệu đồng C 200 triệu đồng D Cả ba câu đều sai Câu 6: Sản lượng hòa vốn/tháng là: A Cả ba câu đều sai B 2.000 C 2.500 D 3.000 Câu 7: Giá bán sản phẩm trên thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh A 50 ngàn đồng B Dưới 110 ngàn đồng C 60 ngàn đồng D Cả ba câu đều sai Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan. Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=15Q3-4Q2+20Q+1000 (TC:đvt;Q:đvq) Câu 8: Hàm chi phí trung bình AC bằng: A 10Q2-8Q+20+1000/Q B 30Q3-8Q+20+500/Q C Cả ba câu đều sai D 15Q2-4Q+20+1000/Q Câu 9: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn: A P=473,12 B P=202,55 C P=300 D Cả ba câu đều sai Câu 10: Hàm chi phí biên MC bằng A 30Q3-8Q+20+500/Q B Cả ba câu đều sai C 30Q2-8Q+20 D 10Q2-4Q+20 Câu 11: Nếu giá thị trường Pe bằng 1000 thì lợi nhuận cực đại của doanh nghiệp bằng: A ∏=1866,85 B ∏=1000,50 C ∏=2.500 D Cả ba câu đều sai Câu 12: Nếu giá thị trường Pe bằng 1000 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là: A Q=5,85 B Q=20,15 C Q=10,15 D Cả ba câu đều sai Câu 13: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh: A Cả ba câu đều sai B 19.73 C 26 D 30 Câu 14: Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng: A Q=3,26 B Q=15,25 C Cả ba câu đều sai D Q=2,50 Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan. Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12 và doanh nghiệp thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 Câu 15: Doanh thu TR bằng: A 3.000 B Cả ba câu đều sai C 2.000 D 5.000 Câu 16: Định phí trung bình AFC bằng: A AFC=5 B AFC=10 C Cả ba câu đều sai D AFC=6,67

doc4 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1299 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Kinh tế vi mô Đề 6 - K33, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI VI MÔ K 33 Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan. Hàm sản xuất có dạng Q=2L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000 Câu 1: Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng: A 1.200,50 B 2.580,72 C 3.000 D Cả ba câu đều sai Câu 2: Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng: A 553 B 250 C 150 D Cả ba câu đều sai Câu 3: Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng: A 368,68 B 325 C Cả ba câu đều sai D 555 Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng. Câu 4: Doanh thu hòa vốn/tháng là: A 220 triệu đồng B 330 triệu đồng C Cả ba câu đều sai D 275 triệu đồng Câu 5: Nếu doanh nghiệp sản xuất và bán được 4.000 sản phẩm/tháng, vậy lợi nhuận/tháng của doanh nghiệp là: A 150 triệu đồng B 100 triệu đồng C 200 triệu đồng D Cả ba câu đều sai Câu 6: Sản lượng hòa vốn/tháng là: A Cả ba câu đều sai B 2.000 C 2.500 D 3.000 Câu 7: Giá bán sản phẩm trên thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh A 50 ngàn đồng B Dưới 110 ngàn đồng C 60 ngàn đồng D Cả ba câu đều sai Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan. Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=15Q3-4Q2+20Q+1000 (TC:đvt;Q:đvq) Câu 8: Hàm chi phí trung bình AC bằng: A 10Q2-8Q+20+1000/Q B 30Q3-8Q+20+500/Q C Cả ba câu đều sai D 15Q2-4Q+20+1000/Q Câu 9: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn: A P=473,12 B P=202,55 C P=300 D Cả ba câu đều sai Câu 10: Hàm chi phí biên MC bằng A 30Q3-8Q+20+500/Q B Cả ba câu đều sai C 30Q2-8Q+20 D 10Q2-4Q+20 Câu 11: Nếu giá thị trường Pe bằng 1000 thì lợi nhuận cực đại của doanh nghiệp bằng: A ∏=1866,85 B ∏=1000,50 C ∏=2.500 D Cả ba câu đều sai Câu 12: Nếu giá thị trường Pe bằng 1000 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là: A Q=5,85 B Q=20,15 C Q=10,15 D Cả ba câu đều sai Câu 13: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh: A Cả ba câu đều sai B 19.73 C 26 D 30 Câu 14: Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng: A Q=3,26 B Q=15,25 C Cả ba câu đều sai D Q=2,50 Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan. Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12 và doanh nghiệp thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 Câu 15: Doanh thu TR bằng: A 3.000 B Cả ba câu đều sai C 2.000 D 5.000 Câu 16: Định phí trung bình AFC bằng: A AFC=5 B AFC=10 C Cả ba câu đều sai D AFC=6,67 Câu 17: Tổng chi phí TC bằng: A 2.500 B Cả ba câu đều sai C 3.000 D 2.800 Câu 18: Doanh nghiệp đang sản xuất tại sản lượng Q bằng: A Q=150 B Cả ba câu đều sai C Q=200 D Q=100 Câu 19: Vậy lợi nhuận của doanh nghiệp này bằng: A Cả ba câu đều sai B 200 C Không thể tính được D 1.200 Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan. Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1= 5000-2P; Qs1=3P-1000; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/ đơn vị lượng vào hàng hóa này Câu 20: Giá cân bằng Pe1 trước khi có thuế là: A 800 B 1.200 C 1.500 D Cả ba câu đều sai Câu 21: Lượng cân bằng Qe2 sau khi có thuế là: A 2.540 B Cả ba câu đều sai C 2.450 D 2.640 Câu 22: Giá cân bằng Pe2 sau khi có thuế là: A 1.500 B Cả ba câu đều sai C 1.230 D 1.250 Câu 23: Tổng thuế chính phủ thu được là: A 150.000 B 127.000 C Cả ba câu đều sai D 240.000 Câu 24: Mức thuế mà người sản xuất phải chịu trên mổi đơn vị lương là: A 20 B 30 C Cả ba câu đều sai D 50 Câu 25: Mức thuế mà người tiêu dùng phải chịu trên mổi đơn vị lương là: A Cả ba câu đều sai B 30 C 25 D 50 Câu 26: Tổn thất kinh tế do thuế tạo ra là: A Cả ba câu đều sai B 3000 C 1500 D 2500 Câu 27: Lượng cân bằng Qe1 trước khi có thuế là: A 1.400 B Cả ba câu đều sai C 2.600 D 3.500 Câu 28: Doanh nghiệp A sản xuất 97 sản phẩm có tổng phí TC=100 đơn vị tiền. Chi phí biên của sản phẩm thứ 98, 99,100 lần lượt là 5, 10, 15. Vậy chi phí trung bình của 100 sản phẩm là: A 13 B 130 C 30 D Cả ba câu đều sai Câu 29: Hữu dụng biên MU có qui luật dương và giảm dần khi sản lượng tiêu dùng tăng thì: A Cả ba câu đều sai B Đường tổng hữu dụng sẽ dốc lên và đi qua gốc tọa độ C Tổng hữu dụng sẽ tăng chậm dần, đạt cực đại rồi giảm dần D Tổng hữu dụng sẽ tăng nhanh dần, chậm dần, đạt cực đại rồi giảm dần Câu 30: Cân bằng tiêu dùng xảy ra khi; A Cả ba câu đều sai B MRSxy=MUx/MUy C MRSxy=Px/Py D MUx/MUy=Py/Px Câu 31: Năng suất biên (Sản phẩm biên, MP) là: A Sản phẩm trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi B Năng suất thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất cố định C Sản phẩm thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi D Cả ba câu đều sai Câu 32: Doanh nghiệp A trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có số liệu sau: Giá bán sản phẩm là 20 (đvt/đvq), chi phí biến đổi trung bình là hằng số và bằng 15 (đvt/đvq), năng lực sản xuất tối đa của doanh nghiệp là 1000 (đvq/tháng), định phí là 1200 (đvt/tháng), nếu doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Thì lợi nhuận tối đa đạt được/tháng là: A 5.000 B 3.800 C Không tính được D Cả ba câu đều sai Câu 33: Chi phí biên MC là: A Biến phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất B Biến phí thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất C Định phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất D Chi phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất Câu 34: Tại mức giá bằng 20 thì Ep bằng -2. Vậy tại đó MR bằng: A Cả ba câu đều sai B 20 C 10 D 5 Câu 35: Chi phí biên để sản xuất sản phẩm là 10, co giãn của cầu theo giá (Ep) của sản phẩm này bằng -3. Để tối đa hóa lợi nhuận thì giá bán sản phẩm này bằng: A 30 B Cả ba câu đều sai C 10 D 15 Câu 36: Đường cầu thị trường của đĩa vi tính hiệu Sony dịch chuyển sang phải là do: A Thu nhập dân chúng giảm nếu đĩa vi tính hiệu Sony là hàng hóa bình thường B Giá đĩa vi tính hiệu Sony giảm C Giá đĩa vi tính hiệu Maxelle tăng D Giá đĩa vi tính hiệu HF giảm Câu 37: Điều kiện tự nhiên năm nay thuận lợi cho việc sản xuất hàng hóa X, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ: A Giá tăng, lượng giảm B Giá giảm, lượng giảm C Giá tăng, lượng tăng D Giá giảm, lượng tăng Câu 38: Thu nhập công chúng đang tăng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa bình thường X sẽ: A Giá giảm, lượng giảm B Giá tăng, lượng giảm C Giá giảm, lượng tăng D Giá tăng, lượng tăng Câu 39: Giá của hàng hóa thay thế và bổ sung của hàng hóa X đều tăng, vậy cầu cho hàng hóa X sẽ: A Giảm B Không đổi C Không biết được D Tăng Câu 40: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ: A Giá tăng, lượng giảm B Giá giảm, lượng giảm C Giá giảm, lượng tăng D Giá tăng, lương tăng Câu 41: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên: A Tăng giá, giảm lượng B Giảm giá, giảm lượng C Tăng giá, tăng lượng D Giảm giá, tăng lượng Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan Doanh nghiệp có các hàm số sau: P= 10.000-2Q; TC=3Q2+500 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TR,TC,π:đvt) Câu 42: Để tối đa hóa doanh thu thì doanh nghiệp sẽ bán hàng hóa P, sản lượng Q, doanh thu TR lả: A Cả ba câu đều sai B P=6.000; Q=3.000; TR=18.000.000 C P=4.000; Q=5.000; TR=20.000.000 D P=5.000; Q=2.500; TR=12.500.000 Câu 43: Sản lượng lớn nhất mà doanh nghiệp không bị lỗ là A Cả ba câu đều sai B Q=1.500 C Q=2.500 D Q=1.999,95 Câu 44: Doanh thu hòa vốn là A TRhv=15.000.000 B TRhv=50.000.000 C Cả ba câu đều sai D TRhv=11.999.900 Câu 45: Để tối đa hóa lợi nhuận thì doanh nghiệp sẽ sản xuất ờ sản lượng Q, giá bán P và lợi nhuận cực đại là: A Q=1.500; P=7.000; ∏max=1.550.000 B Q=1.000; P=8.000; ∏max=4.999.500 C Q=2.000; P=6.000; ∏max=2.000.000 D Cả ba câu đều sai Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan. Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; TC=1.000 Câu 46: Hàm sản xuất này có dạng A Năng suất giảm dần theo qui mô B Năng suất không đổi theo qui mô C Không thể biết được D Năng suất tăng dần theo qui mô Câu 47: Để kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng: A Cả ba đều sai B 143 C 250 D 190 Câu 48: Để kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng: A 412 B 100 C 214 D Cả ba đều sai Câu 49: Kết hợp sản xuất tối ưu thì sản lượng cực đại Qmax bằng: A 8.650 B 2.500 C Cả ba câu đều sai D 5.304 Câu 50: Đối với hàm sản xuất này A Cả ba câu đều sai B Nếu tăng lên 14% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 10% C Nếu tăng lên 10% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 14% D Nếu tăng lên 10% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 14% Hết Ðáp án : De 6 1. B 2. A 3. A 4. A 5. B 6. B 7. C 8. D 9. A 10. B 11. D 12. D 13. B 14. A 15. A 16. D 17. D 18. A 19. B 20. B 21. A 22. C 23. B 24. A 25. B 26. C 27. C 28. A 29. C 30. C 31. C 32. B 33. B 34. C 35. D 36. C 37. D 38. D 39. C 40. B 41. D 42. D 43. D 44. D 45. B 46. D 47. B 48. C 49. D 50. D
Tài liệu liên quan