Excel Phần 6: Một số hàm nâng cao

MATCH ( Trị dò , bảng dò, cách dò) • Công dụng: Trả về vị trí tương đối của ô có giá trị bằng với trị dò trong mảng bảng dò MATCH ( Trị dò , bảng dò, cách dò)Trị dò: Giá trị cần tìm trên mảng bảng dò. Bảng dò: Là địa chỉ của mảng một chiều chứa các dữ liệu để tìm kiếm và lấy về.

ppt8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 22/08/2012 | Lượt xem: 3445 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Excel Phần 6: Một số hàm nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số hàm nâng cao MATCH ( Trị dò , bảng dò, cách dò) Công dụng: Trả về vị trí tương đối của ô có giá trị bằng với trị dò trong mảng bảng dò MATCH ( Trị dò , bảng dò, cách dò) Trị dò: Giá trị cần tìm trên mảng bảng dò. Bảng dò: Là địa chỉ của mảng một chiều chứa các dữ liệu để tìm kiếm và lấy về. MATCH ( Trị dò , bảng dò, cách dò) Cách dò: 1: Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị nhỏ. Bảng phải có thứ tự tăng dần 0: Tìm giá trị đầu tiên bằng với trị dò. Bảng không cần sắp thứ tự -1: Tìm giá trị nhỏ nhất trong các giá trị lớn. Bảng sắp thứ tự giảm dần. ISNA(Giá trị) Kiểm tra giá trị của đối số và trả về TRUE nếu đối số có kết quả #N/A và False nếu ngược lại. Được sử dụng kết hợp với các hàm INDEX, MATCH INDEX(Bảng_dò, Cột_dò) Trả về giá trị của một ô trong vùng Bảng_dò có vị trí được xác định bởi số dòng và cột. Dòng phía trên nhất của Bảng_dò là dòng 1, cột bên trái nhất của Bảng_dò là cột 1 Các hàm cơ sở dữ liệu Cú pháp chung: Tên hàm ( Bảng dữ liệu, x, vùng điều kiện) Bảng dữ liệu: Vùng cơ sở dữ liệu được tạo ra X: Xác định cột nào trong bảng dữ liệu tính từ trái qua phải Ví dụ DMAX DMIN DSUM DCOUNT
Tài liệu liên quan